De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De wederkomst van Christus Vast en zeker, maar wanneer? 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De wederkomst van Christus Vast en zeker, maar wanneer? 1."— Transcript van de presentatie:

1 De wederkomst van Christus Vast en zeker, maar wanneer? 1

2 Uitgangspunten • Heel de Bijbel is Gods Woord • Ik houd het zoveel mogelijk eenvoudig • Bijbelse profetie vind ik bepaald niet eenvoudig • Ik geef mijn persoonlijke visie weer hoewel ik ook andere visies noem 2

3 Letterlijke wederkomst Hand. 1:11 Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. 3

4 JEZUS KOMT TERUG 1 Pet. 1:13 Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Vele heiligen in het NT keken toen (2000 jaar geleden) al uit naar de wederkomst van de Heer Jezus. Deze wederkomst wordt (volgens de Studiebijbel) 318 keer genoemd en dat is vaker dan welke leerstelling dan ook. En hoe is dat tegenwoordig bij ons? Wij zitten veel dichter bij de wederkomst dan de christenen van toen. Mogelijk nog enkele tientallen jaren of zelfs minder. De tekenen van de tijd wijzen heel duidelijk in die richting. 4

5 1 Thess. 4:15-17 de opname van de gemeente 15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. 5

6 De komst voor de wereld 2 Thess. 2:8 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 6

7 Een of twee komsten? • Er is één komst: de wederkomst van de Heer Jezus • Er zijn twee komsten: de opname van de gemeente (1 Thess. 4:15-17) en de komst voor de wereld (2 Thess. 2:8). Hier ligt ongeveer zeven jaar tussen. We laten voorlopig in het midden wat juist is en spreken gemakshalve over de wederkomst 7

8 Profetieën zijn te vergelijken met bergtoppen Profeet Micha 700 BC Micha 5:1 geboorte van Jezus 0 AD Micha 5:3 Het vrederijk 2100 AD Micha zal er geen idee van gehad hebben Dat hij 700 jaar van de eerste bergtop verwijderd was en evenmin dat de afstand tussen de twee toppen ongeveer 2100 jaar was dal 8

9 Geef acht op profetie 2 Petrus 1:19 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. 9

10 EINDTIJD IN DE BIJBEL wordt o.a. gevonden in: Nieuwe Testament Vooral het boek DaniëlVooral het boek Openbaring Matteüs 24 en 25 Marcus 13 Lucas 21 1 Kor. 15:35-55 1 Thess. 4:13-18 2 Thess. 2: 4-13 Oude Testament Ezechiël 37, 38 en 39 Zacharia 12, 13 en 14 10

11 Welke periode is de eindtijd? bediening van de Heer Jezus Israël wordt natie (1948) wederkomst begin regering antichrist ? Dit is (ongeveer) het laatst der dagen ? 11

12 Waaraan herkennen we vooral dat het nu eindtijd is? • De verkondiging van het evangelie lijkt zijn voltooiing te naderen • Israël is weer terug in zijn eigen land • Er lijkt een hersteld Romeins rijk te ontstaan 12

13 EEN HERSTELD ROMEINS RIJK Ca 2000-20?? ???? - oneindig 13

14 Het gaat ergens naar toe, hoelang nog? ? Hersteld Romeins Rijk Voltooiing grote opdracht Israël 14

15 Twee grote gebeurtenissen voordat Jezus terugkomt • De komst van de antichrist (2 Thess. 4:4) • Invasie in Israël door een coalitie van landen (Ez. 38 en 39) 15

16 Uitspraak Henri Spaak In 1972 sprak de Belgische minister Henri Spaak de volgende historisch geworden woorden: ‘We willen geen andere commissie, we hebben er al teveel. Wat wij nodig hebben is een man van voldoende formaat om het vertrouwen van alle mensen te bewaren en ons uit het economisch moeras te halen waar we in wegzinken. Zend ons zo'n man, en, al is hij god of duivel, we zullen hem ontvangen’. 16

17 Macht van Antichrist politieke, economische en godsdienstige macht - politieke macht • brengt drie koningen ten val (Dan. 7:24) • macht over elke stam, taal, natie en volk (Opb. 13:7) • tijden en wet in zijn macht (Dan. 7:25) - economische macht • niemand kan kopen of verkopen dan zij die het merkteken van het beest hebben (Opb. 13:16 en 17) - godsdienstige macht • het beest wordt aanbeden door allen die op de aarde wonen (uitg. de kinderen Gods (Opb. 13:8) • de antichrist in de tempel (Dan. 9:27) en Matt. 24:15 • de hulp van de valse profeet (Opb. 13:11) 17

18 Gods handelen met Israël Ez. 39:27 Als Ik hen uit het gebied der volken terugbreng en hen uit de landen van hun vijanden verzamel (gebeurt nu nog), dan zal Ik Mij voor het oog der talrijke volken aan hen de Heilige betonen (door de overwinning op Gog, Ez. 38, dit moet nog gebeuren) 28 En zij zullen weten, dat Ik de HERE hun God ben, zowel wanneer Ik hen in ballingschap wegvoer onder de volken, als wanneer Ik hen weer in hun eigen land verzamel, zonder dat Ik iemand van hen daarginds achterlaat. (!) 29 En Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik mijn Geest over het huis Israels heb uitgestort (dit moet nog gebeuren), luidt het woord van de Here HERE. GROEN = COMMENTAAR 18

19 Perioden in Matteüs 24 4 t/m 13 voortekenen 14 evangelie is aan alle volken gepredikt 15 optreden antichrist in de tempel 16 t/m 28 grote verdrukking 29 kosmische tekenen 30 en 31 wederkomst, verzamelen van uitverkorenen 19

20 Laatste jaarweek van Daniël ZEVEN JAAR, meestal aangeduid (foutief) als de grote verdrukking Antichrist in tempel en begin grote verdrukking Verbond antichrist met Israël wederkomst 3,5 jaar dit is de grote verdrukking 20

21 Wanneer is de opname van de gemeente? ZEVEN JAAR, meestal aangeduid (foutief) als de grote verdrukking Antichrist in tempel en begin grote verdrukking Verbond antichrist met Israëlwederkomst 3,5 jaar Zie de groene pijl. Ergens hier of hier (samenvallend met de wederkomst) Dit is de grote verdrukking 21

22 Oorzaak actie antichrist ZEVEN JAAR Antichrist in tempel en begin grote verdrukking Verbond antichrist met Israël wederkomst 3,5 jaar Ergens gedurende de eerste 3,5 jaar vallen Gog en Magog Israël aan (Ez. 38,39) maar worden door Gods ingrijpen verslagen 22

23 Moeten we ons voorbereiden op de wederkomst? Luk. 12:35 Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. 36 En gij, weest gelijk aan mensen, die op hun heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om hem, als hij komt en klopt, terstond te kunnen opendoen. 37 Zalig die slaven, die de heer bij zijn komst wakende zal aantreffen. Voorwaar, Ik zeg u, hij zal zich omgorden en hen aan tafel nodigen, en bij hen komen om hen te bedienen. 23

24 Blijft in Hem 1 Johannes 2:28 En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst. 24


Download ppt "De wederkomst van Christus Vast en zeker, maar wanneer? 1."

Verwante presentaties


Ads door Google