De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TORAH Tazria JARA – onderwijzen Deze woorden die Ik je opdraag

Verwante presentaties


Presentatie over: "TORAH Tazria JARA – onderwijzen Deze woorden die Ik je opdraag"— Transcript van de presentatie:

1 TORAH Tazria JARA – onderwijzen Deze woorden die Ik je opdraag
zullen in je hart zijn. Je scherpt deze woorden je kinderen in en je spreekt erover, wanneer je in je huis zit, wanneer je onderweg bent, wanneer je gaat liggen en wanneer je opstaat. Je knoopt ze tot een teken op je hand, Ze zijn tot een teken tussen je ogen, en je schrijft ze op de deurposten van je huis en in je poorten.” [Deut.6:7-9]

2 Jesjoea was een rabbi, een leraar
Tazria Jesjoea was een rabbi, een leraar Wat deed hij? Hij onderwees Tora

3 De hele Bijbel draait om onderwijs
Tazria De hele Bijbel draait om onderwijs

4 Tazria Hfdst.12: reiniging na geboorte Hfdst.13 en 14: melaatsheid Hfdst.15: onreinheid bij mannen en vrouwen

5 Tazria LEVEN Tahor rein DOOD Tamee onrein

6 Tazria hdlyv eyrz[ yk hsa rRmal hwm-la hvhy rbdyv
Wajdaber JHWH el Mosjé lemor En sprak JHWH tot Mozes zeggend rmal larsy ynb-la rbd Daber el bené Jisraël lemor Spreek tot (de) zonen (van) Israël zeggend: hdlyv eyrz[ yk hsa isjah ki tazri we jaldah (een) vrouw die zaad dragende aAmt[ h[vd [dn ymyk Mymy [ebs hamtv we tamah sjivat jamim kimé nidat dewotah titma Naar de dagen van de uitstoting van haar ongesteldheid is zij onrein

7 Tazria Lev.12:1 De HERE sprak tot Mozes: 2 Spreek tot de Israëlieten: Wanneer een vrouw moeder wordt en een kind van het mannelijk geslacht baart, ……….

8 Tazria EEN MOEDER LACHT
Gen.21:5 Abraham nu was honderd jaar oud, toen hem zijn zoon Isaak geboren werd. 6 En Sara zeide: God heeft gemaakt, dat ik lach; ieder die het hoort, zal om mijnentwil lachen.

9 Tazria Lev.12:1 De HERE sprak tot Mozes: 2 Spreek tot de Israëlieten: Wanneer een vrouw moeder wordt en een kind van het mannelijk geslacht baart, dan zal zij zeven dagen onrein zijn; als in de tijd van haar maandelijkse afzondering zal zij onrein zijn. 

10 Tazria Heeft de onreinheid van de moeder te maken met schuld?
Heeft de onreinheid van mannelijke en vrouwelijke vloeiingen te maken met schuld? 

11 Tazria Gen.1:2 God zegende hen, zeggend weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u …………………. Gen.1:28 Weest vruchtbaar en wordt talrijk. CONTROLEREN

12 Tazria De vrouw is niet verantwoordelijk voor haar onreinheid!
De Eeuwige heeft haar geschapen. Hij is verantwoordelijk voor haar ongesteldheid. Hij is verantwoordelijk voor het gegeven van seksualiteit Hij is verantwoordelijk voor Haar onreinheid na de geboorte.

13 Uitgesloten van de eredienst
Tazria En toch! Tamé onrein Uitgesloten van de eredienst

14 Tazria Lev.11: 44 Ik ben de HEER, jullie God.
Jullie moeten heilig zijn. Wees heilig, want ik ben heilig. 

15 Tazria Karakteristiek 21 verschillende huidaandoeningen
3 soorten aandoeningen op kleding Allemaal zichtbaar Allemaal aan de oppervlakte (huid, kleding, muren) Niet dodelijk Op een deel van het lichaam Chronisch Besmettelijk Alleen de priester verklaart rein of onrein De hoofdzorg is de bescherming van het heiligdom

16 Tazria REMEDIE Wegbreken en weggooien Wassen met water
(Lev.11:32 gebruiksvoorwerpen die hierdoor onrein zijn geworden, moeten in water worden ondergedompeld.)  Verbranden met vuur (Lev.13:52 In dat geval moet hij de stof, het linnen of wollen garen of het aangetaste leren voorwerp verbranden.) Breken (Lev.11:33 de kruik moet worden stukgeslagen.) Wegbreken en weggooien (Lev.14: Als dat zo is, 40 moet hij de aangetaste stenen laten wegbreken en ze laten weggooien buiten de stad, op een onreine plaats.)  Afkrabben en weggooien (Lev.14: 41 Vanbinnen moeten de muren van het huis worden afgekrabd en het afgekrabde pleisterwerk moet buiten de stad, op een onreine plaats, worden weggegooid.) Isoleren (Lev.13:4 Als de huid een lichte, witte plek vertoont die niet diep in de huid ligt en het haar niet wit geworden is, moet de priester de betreffende persoon zeven dagen afzonderen. 

17 Tazria REMEDIE Wassen met water Verbranden met vuur Breken
Wegbreken en weggooien Afkrabben en weggooien Isoleren

18 Tazria VERVOLG 7 dagen buiten de tent
Lev.14:8 Degene aan wie de reiniging wordt voltrokken, moet zijn kleren wassen, al zijn haar afscheren en zich met water wassen. Dan is hij weer rein. Daarna mag hij in het kamp terugkeren, maar hij moet zeven dagen buiten zijn tent blijven. 9 Op de zevende dag moet hij opnieuw al zijn haar afscheren, zijn hoofdhaar, zijn baard en zijn wenkbrauwen. Al zijn haar moet hij afscheren en zijn kleren en zijn lichaam moet hij met water wassen; dan is hij weer rein.

19 Tazria [atx chatat Geboorte verbonden met zonde? ZONDOFFER ?
Lev.12: 6 Als de dagen van haar reiniging vervuld zijn, zal zij voor een zoon of voor een dochter een éénjarig schaap ten brandoffer (Olah), en een jonge duif of tortelduif ten zondoffer (Chatat), naar de ingang van de tent der samenkomst tot de priester brengen. [atx chatat Geboorte verbonden met zonde?

20 Tazria Wat heeft die moeder overtreden? Niets!
ZONDE IS WETSOVERTREDING Rom.4:15 “zonder wet is er ook geen overtreding.” Wat heeft die moeder overtreden? Niets! En toch reiniging en zondoffer

21 CON TRAST ZWART WIT

22 CON TRAST ONREIN REIN

23 DE ONREINHEID VAN DE MOEDER IS EEN LES EN GEEN SCHULD.
Tazria VERKLARING 1 DE ONREINHEID VAN DE MOEDER IS EEN LES EN GEEN SCHULD. Het zondoffer is nodig om de mens te herinneren aan het feit dat zonde bestaat. Het zondoffer is nodig om de mens te herinneren aan het feit dat de Eeuwige herstel biedt aan een in zonde gevallen wereld. Te midden van de pijn van de geboorte, als gevolg van de zonde van Adam en Eva, worden we er aan herinnerd dat Hij verlossing biedt voor onze kinderen.

24 Tazria DE BESNIJDENIS Lev.12:3 En op de achtste dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden. Iedere besnijdenis herinnert aan het verbond van de Eeuwige met Abraham: de belofte van een volk, een land en een relatie Ouders hebben de opdracht het onderwijs van de Eeuwige door te geven aan hun kinderen.

25 Tazria Voor wie is de besnijdenis het meest ingrijpend?
Het kind weet er later niets van en heeft er niets van geleerd. De vader leert een les.

26 Tazria Moeder 7 dagen tameh Moeder 14 dagen tameh extra extra
besnijdenis 8e dag extra 7 dagen

27 Tazria GELOOFSOVERDACHT
Ouders hebben de opdracht geloof/vertrouwen door te geven aan hun kinderen. Kuitert en consorten Lege kerk met bejaarden

28 WAT IS DE ROL VAN DE PRIESTER?
Tazria WAT IS DE ROL VAN DE PRIESTER? GENEEST HIJ DE ONREINE? NEE 1. HIJ OBSERVEERT 2. HIJ STELT DE DIAGNOSE Hij kan alleen een onreine onrein verklaren en een reine rein.

29 Tazria Matt.8:2 Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed. Hij wierp zich voor hem neer en zei: ‘Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken.’ 3 Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ En meteen was hij gereinigd van zijn huidvraat. 4 Jezus zei tegen hem: ‘Denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het offer dat Mozes heeft voorgeschreven.’ 

30 1H hnz 2 Hhsdq Tazria Zonah hoer Kedesjah Gewijd, heilig
VERKLARING 2 De context van de tijd 1H hnz Zonah hoer 2 Hhsdq Kedesjah Gewijd, heilig

31 Tazria Juda & Tamar Gen.38:21 En hij vroeg de mannen van haar woonplaats: Waar is die deerne, die te Enaïm aan de weg zat? En zij zeiden: Er is hier geen deerne geweest.  Kedesjah H hsdq Aan de tempel gewijde Vrouwelijke vorm Kedesj H sdq Aan de tempel gewijde Mannelijke vorm Deut. 23:17 Er zal onder de dochters van Israël geen aan ontucht gewijde vrouw zijn, en er zal onder de zonen van Israël geen aan ontucht gewijde man zijn. 18 Gij zult geen hoerenloon of hondengeld in het huis van de HERE, uw God, brengen ter vervulling van een of andere gelofte, want deze beide zijn de HERE, uw God, een gruwel.

32 Tazria Hosea 4:14 14 Ik zal aan uw dochters de ontucht niet bezoeken, die zij bedrijven, noch aan uw schoondochters het overspel dat zij plegen. Want zij zelf zonderen zich af met hoeren, en brengen offers met aan ontucht gewijden. Zo komt het volk dat geen inzicht heeft, ten val. Kedesjah H hsdq Aan de tempel gewijde Vrouwelijke vorm Tempelprostitue met klant, 430 v.Chr. Nationaal Archeologisch Museum van Athene

33 Tazria Lev.12:1 De HERE sprak tot Mozes: 2 Spreek tot de Israëlieten: Wanneer een vrouw moeder wordt en een kind van het mannelijk geslacht baart, dan zal zij zeven dagen onrein zijn; als in de tijd van haar maandelijkse afzondering zal zij onrein zijn. 3 En op de achtste dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden. 4 Drieëndertig dagen zal zij blijven in het reinigingsbloed; niets heiligs zal zij aanraken, naar het heiligdom zal zij niet komen, totdat de dagen van haar reiniging vervuld zijn. 5 Indien zij echter een kind van het vrouwelijk geslacht baart, zal zij twee weken onrein zijn zoals in haar maandelijkse afzondering; zesenzestig dagen zal zij blijven in het reinigingsbloed. 6 Als de dagen van haar reiniging vervuld zijn, zal zij voor een zoon of voor een dochter een éénjarig schaap ten brandoffer, en een jonge duif of tortelduif ten zondoffer, naar de ingang van de tent der samenkomst tot de priester brengen. 7 Deze zal het voor het aangezicht des HEREN offeren en over haar verzoening doen; dan zal zij rein zijn van haar bloedvloeiing. Dit is de wet voor haar die gebaard heeft, hetzij het een kind van het mannelijk of van het vrouwelijk geslacht betreft. 8 Indien echter haar vermogen niet toereikend is voor een stuk kleinvee, dan zal zij twee tortelduiven of twee jonge duiven nemen: de ene ten brandoffer en de andere ten zondoffer, en de priester zal over haar verzoening doen, en zij zal rein zijn.

34 Tazria Seksualiteit is door de Eeuwige bedacht.
Seksualteit is goed binnen de grenzen die de Eeuwige aangeeft. Het accent ligt sterk op onderwijs over deze grenzen. Seksualiteit wordt scherp gescheiden van het heiligdom, juist omdat de volkeren deze twee gebieden vermengden.

35 Tazria “Wij Christenen trouwen alleen om kinderen voor te brengen" - Justinus de Martelaar (c. 100–165) . "Adam en Eva werden seksloos geschapen; hun zonde in Eden leidde tot de gruwelijkheid van seksuele voortplanting. Wanneer onze voorvaderen God gehoorzaam waren geweest zouden we ons nu minder zondig voortplanten"  - Johannes Damascenus (8e eeuw). “Wanneer een man trouwt om kinderen te krijgen, dan dient hij geen seksueel verlangen te hebben naar zijn vrouw. Hij dient kinderen te produceren door een vrome en gediciplineerde handeling van de wil."- Clement of Alexandria (c.a. 200 na Chr.) “De voortplanting van de mens is een groot vraagteken en mysterie. Wanneer God mij om raad gevraagd zou hebben, dan zou ik hem hebben geadviseerd door te gaan met de schepping door hen uit klei te vormen." - Martin Luther (c.a. 1500)

36 Tazria Het is een wonder!

37 Tazria Matt.5:1 Toen Hij nu de scharen zag, ging Hij de berg op en nadat Hij Zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot Hem. 2 En Hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende: 3 Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 4 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. 5 Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 7 Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. 8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. 9 Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. 10 Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. 

38 Tazria Joh.15: 1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. 9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.


Download ppt "TORAH Tazria JARA – onderwijzen Deze woorden die Ik je opdraag"

Verwante presentaties


Ads door Google