De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend Onderwijs: Aan de start SPPOH Presentatie voor schoolteams voorjaar 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend Onderwijs: Aan de start SPPOH Presentatie voor schoolteams voorjaar 2014."— Transcript van de presentatie:

1

2 Passend Onderwijs: Aan de start SPPOH Presentatie voor schoolteams voorjaar 2014

3 Doel: – Ieder kind in staat stellen zich naar de eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Uitgangspunten: – Het belang van het kind staat centraal. – Uitgaan van de mogelijkheden van het kind. – Meer verantwoordelijkheid naar de scholen. – Middelen worden ingezet ter versterking/ondersteuning van scholen en leerkrachten. – Samenwerking met ouders. – Onderwijs, ondersteuning en zorg integraal bekijken. – Oplossingen zoveel mogelijk thuisnabij en met versterking eigen kracht netwerk rond het kind. Passend onderwijs

4 • Samenwerkingsverband van 28 schoolbesturen in het primair onderwijs, dat werkt voor een kleine 200 scholen (basisscholen, SBO- en SO-scholen) in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. • Missie: SPPOH ondersteunt de scholen zodanig dat zij iedere leerling een optimale combinatie van onderwijs, ondersteuning en zorg kunnen bieden. • 10 werkgebieden: 8 Haagse stadsdelen, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk • Per werkgebied samenwerking van: scholengroep (directeuren- en IB- netwerken), minimaal 1 SBO-school, CJG, coördinator en adviseurs SPPOH, schoolmaatschappelijk werkers e.a. SPPOH

5 • Samen met de schoolbesturen en de scholen werkt SPPOH aan een dekkend aanbod van ondersteuning, zodat ieder kind goed geholpen kan worden. • SPPOH betrekt hierbij de gemeenten en de zorginstellingen, zodat een samenwerkend geheel van onderwijs, ondersteuning en zorg ontstaat. SPPOH steunt de één kind, één gezin, één plan’-aanpak. • De adviseurs passend onderwijs van SPPOH ondersteunen scholen en ouders (meestal in overleg met de scholen) in situaties waar waarschijnlijk extra ondersteuning nodig is of dringende problemen (dreigen te) ontstaan. • SPPOH kan op aanvraag van een schooldirecteur een budget voor een arrangement verstrekken of een toelaatbaarheidsverklaring tot speciaal (basis)onderwijs. • Ouders en medewerkers van scholen kunnen via SPPOH informatie krijgen over de ondersteuningsmogelijkheden binnen het samenwerkingsverband. Wat doet SPPOH?

6 Leerlingaantallen t/m 1-10-2013 201253.785 1.169 2013 54.3601.328 Jaartal Basis schol en SBO SO Rugzak 750 751 182 215 Leerlingen basisscholen, SBO,SO en met rugzakje

7 Leerlingaantallen t/m 1-10-2013 20101,35% 1,63% 2011 1,43%1,66% Jaartal Haaglanden Landelijk Haaglanden Landelijk 2,27% 2,20% 2,72% 2,68% Deelnamepercentage SBO- en SO-Haaglanden en landelijk 1,36% 1,35% 2012 2013 Deelname SO 1,64% 2,13% 2,38% 2,60% Deelname SBO

8 SPPOH ‘de organisatie’ Directeur Bureau SPPOH Dagelijks bestuur: 7 Algemeen bestuur: 21 Ondersteunings- planraad Bestuur: 28 Expertiseteam Adviseurs Bureau Expertiseteam Coördinatoren

9 • Ondersteuningsplan SPPOH 2014-2016 vastgesteld op 12 maart 2014 • Expertiseteam gestart op 1 maart 2014 • Kader Arrangeren en Indiceren vastgesteld én in ontwikkeling • Overzicht Regelingen & Bedragen 2014-2015 vastgesteld én in ontwikkeling • Aanvragen voor LGF-arrangementen zijn of worden beoordeeld • Aanvragen voor individuele arrangementen kunnen worden ingediend • Invulhulp Groeidocument op de website We zijn al gestart!

10 Passend Onderwijs: In de praktijk

11 Deze route is toepasbaar in alle situaties waarin de basisschool met leerlingen met een ondersteuningsbehoefte te maken krijgt! In de presentatie wordt de route gevolgd en op kernpunten toegelicht. • Basisondersteuning 1.Aanmelding 2.De leerling valt op 3.Gesprek over extra ondersteuning • Extra ondersteuning 4.Denken in mogelijkheden 5.Aanvraag 6.Besluit Leerling- en ondersteuningsroute

12 • Formele aanmelding vanaf drie jaar, 6 (evt. 10 weken) plaatsingstijd. • Ondersteuningsbehoefte is vanaf 1 augustus a.s. geen toelatingscriterium. • Kijk naar de mogelijkheden. • Bij dreigende onmogelijkheden: – Blijf met ouders in gesprek: hoe en/of waar kan het wel? – Schaal snel op: IZC-SOC- expertise ondersteuning/zorg. – Betrek netwerk stadsdeel: • Scholen die iets extra’s in huis hebben. • SBO-school (opvang jonge risicokind). Aanmelding

13 • Advisering aan intern begeleiders, leerkrachten en directeuren bij ondersteuningsvragen rond individuele leerlingen. In afstemming met de school kan ook advisering aan ouders plaatsvinden. De adviseur zal vooral ingeschakeld kunnen worden wanneer het gaat om leerlingen, die behoefte lijken te hebben aan een vorm van extra ondersteuning of toelating tot SBO- of SO-onderwijs. • Advisering aan intern begeleiders en directeuren bij vragen m.b.t. de realisatie van de basisondersteuning in de school. • Ondersteunen van de school bij (problematische) contacten met ouders. Adviseur PaO: taken (1)

14 • Ondersteunen van ouders wanneer (nog) geen school in beeld is. • Optreden als wegwijzer m.b.t. het vinden van benodigde expertise. • Meewerken aan de facilitering van de netwerken op stadsdeelniveau. • Meewerken aan de SPPOH-brede ontwikkeling van beleid en samenwerking. • Uitdragen van de ideeën achter passend onderwijs en de missie, visie en werkwijze van SPPOH. Adviseur PaO: taken (2)

15 • De adviseur kan in situaties waarin een leerling (mogelijk) in aanmerking komt voor extra ondersteuning of toelaatbaarheid tot SBO of SO óf in situaties waarin vragen bestaan rond de uitvoering van de basisondersteuning door de school: -Zelf korte begeleiding bieden. -Proactief optreden bij (dreigend) thuiszitten -Proactief optreden bij (dreigende) crisissituaties. • Samen met de intern begeleider en de schoolmaatschappelijk werker vormt de adviseur de schoolondersteuningscommissie (SOC). De SOC heeft het overzicht over de groep leerlingen waarvoor extra ondersteuning en/of zorg wordt ingezet of (mogelijk) gaat worden ingezet. Hij of zij bewaakt de communicatie met ouders. Ook wanneer andere professionals de regierol pakken behoudt dit drietal het overzicht over de voortgang in hoofdlijnen en bewaakt het de goede communicatie. Adviseur PaO: taken (3)

16 In de dagelijkse schoolpraktijk

17 • Opvangen binnen de basisondersteuning: – Basiskwaliteit. – Standaarden voor handelingsgericht werken. – Organisatie van de ondersteuning op school. – Op afroep beschikbare preventieve en licht curatieve interventies. • NB1: Aarzel niet de Adviseur PaO en/of de SMW’er te betrekken bij lastige situaties. • NB2:Start tijdig met het werken met een ontwikkelingsperspectief. Dat gaat vooraf aan het kunnen indienen van een aanvraag bij SPPOH! • Wat de school aan ondersteuning kan bieden en verder wil ontwikkelen is beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP): – Najaar 2014: Aanpassing instrument Q3. – 1 ste kwartaal 2015: Starten nieuwe ronde Q3 naar SOP’s 2016-2018 De leerling valt op

18 Gesprek over extra ondersteuning

19 • De Schoolonderteuningscommissie (SOC) is aanvullend op de interne zorgstructuur van de school! – Intern begeleider – Adviseur PaO – Schoolmaatschappelijk werker • 2014: SMW loopt gehele jaar door in de huidige constructie. • 2015: SMW+, schakel tussen scholen en CJG’s. Gesprek over extra ondersteuning

20 • Is een aanvraagformat voor arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen. • Het gelopen pad tot aan de aanvraag (overlegverslagen, documenten etc. ) kan in het document gevolgd worden. Vandaar ‘groei’document. • Biedt een format voor het ontwikkelingsperspectief, dat mag echter vervangen worden door een eigen format dat dezelfde info geeft. • OPP en het jonge kind: SPPOH volgt de lijn uit de publicatie van de PO-Raad: ‘Het OPP in het basisonderwijs’. • OPP en doelen: resultaatgericht op basis van bijv. Cito- vaardigheidsscores, OntwikkelingsVolgModel of SLO- leerlijnen. Het groeidocument

21 Gesprek over extra ondersteuning

22 School en ouders geven zelf vorm aan de beste combinatie van onderwijs, ondersteuning en (zo nodig) zorg, daarbij ondersteund met juiste expertise. Kennis en ondersteuning onderwijs • Expertise op het gebied van pedagogisch- didactische ondersteuning, bijv.: • SBO-school (bij voorbereiden aanvragen 4 uur bekostigd door SPPOH); • SO-school (idem); • Consultatie autisme bij (hopelijk) vernieuwd steunpunt; • Consultatie instellingen cluster 1 en 2; • Consultatie Landelijke Werkverband Onderwijs en Epilepsie.

23 School en ouders geven zelf vorm aan de beste combinatie van onderwijs, ondersteuning en (zo nodig) zorg, daarbij ondersteund met de juiste expertise. • Expertise op het gebied van jeugdhulp, bijv.: • Jeugdgezondheidszorg; • Jeugd- en Opvoedhulp; • Eerstelijns GGZ. Hoe? rechtstreeks of via CJG, zie straks ook: www.sppoh.nl/partners Kennis en ondersteuning zorg

24 SBO-scholen en stadsdelen SBO-schoolNuStraks RehobothRijswijkidem ElsenburgRijswijkidem MerlijnLaakidem PH SchreuderCentrumidem VliethorstLeidschendam-Voorburgidem AvontuurLeidschenveen - Ypenburgidem MozaïekScheveningenidem SpringplankEscampidem Haagse BeekLoosduinenEscamp (2016-2017) Pastoor van ArsSegbroekLoosduinen (2016-2017) Bonte VlinderSegbroekidem IVIOSegbroek / Haagse HoutHaagse Hout (2016-2017)

25 Overgang vanuit huidige situatie naar samenwerking op stadsdeelniveau op organische wijze. SBO-scholen en stadsdelen Bij plaatsing blijft de voorkeur van ouders leidend. Wanneer de ‘huidige’ SBO-school in een ander stadsdeel staat Zet komend schooljaar een aantal nieuwe vragen uit bij een SBO-school in het eigen stadsdeel De SBO-scholen laten zich in hun ‘eigen’ schooldeel zien. IVIO start daarmee in 2014-2015 in de Haagse Hout.

26 Aanvraag

27 • Het expertiseteam doet binnen 6 weken een eindbeoordeling en bestaat uit: – Voorzitter/coördinator SPPOH – Secretaris/orthopedagoog – Jeugdarts – Maatschappelijk werkende • Lees het Kader Arrangeren & Indiceren: – 5 vragen handelingsgericht werken & kindkenmerken; – Toetsing op inhoud en doelmatigheid. • Lees het Overzicht van Regelingen & Bedragen: – Bijvoorbeeld: Waarvoor kan ik bekostiging aanvragen? – Of: Welke bedragen kan ik aanvragen? Aanvraag

28 De soorten besluiten

29 • Individuele arrangementen zijn in het schooljaar 2014-2015 alleen verkrijgbaar voor leerlingen, die anders toelaatbaar zijn tot SBO- of SO. • Een toelaatbaarheidsverklaring wordt niet afgegeven wanneer een individueel arrangement wordt aangevraagd. • Met een individueel arrangement kan een met het S(B)O-budget vergelijkbaar bedrag verkregen worden. Zo kan een goede afweging gemaakt worden tussen onderwijs op de basisschool of onderwijs op de lesplaats. • In het derde kwartaal van 2014 wordt een experimenteerregeling voor de groepsarrangementen bekend gemaakt. Besluit

30 In alle gevallen waarin een basisschool te maken heeft met een leerling met extra ondersteuningsbehoefte is de route dezelfde. Wie bij de route betrokken wordt en het tempo waarmee de route wordt doorlopen verschilt van geval tot geval. Basisondersteuning 1.Aanmelding 2.De leerling valt op 3.Gesprek over extra ondersteuning Extra ondersteuning 4.Denken in mogelijkheden 5.Aanvraag 6.Besluit Conclusie

31 Meer weten? Ga naar www.sppoh.nl.www.sppoh.nl Daar vindt u al deze informatie en nog veel meer. Bijvoorbeeld een kaart van de regio.

32 Bedankt!


Download ppt "Passend Onderwijs: Aan de start SPPOH Presentatie voor schoolteams voorjaar 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google