De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend Onderwijs: Aan de start

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend Onderwijs: Aan de start"— Transcript van de presentatie:

1

2 Passend Onderwijs: Aan de start
SPPOH Presentatie voor schoolteams voorjaar 2014

3 Passend onderwijs Doel:
Ieder kind in staat stellen zich naar de eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Uitgangspunten: Het belang van het kind staat centraal. Uitgaan van de mogelijkheden van het kind. Meer verantwoordelijkheid naar de scholen. Middelen worden ingezet ter versterking/ondersteuning van scholen en leerkrachten. Samenwerking met ouders. Onderwijs, ondersteuning en zorg integraal bekijken. Oplossingen zoveel mogelijk thuisnabij en met versterking eigen kracht netwerk rond het kind.

4 SPPOH Samenwerkingsverband van 28 schoolbesturen in het primair onderwijs, dat werkt voor een kleine 200 scholen (basisscholen, SBO- en SO-scholen) in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Missie: SPPOH ondersteunt de scholen zodanig dat zij iedere leerling een optimale combinatie van onderwijs, ondersteuning en zorg kunnen bieden. 10 werkgebieden: 8 Haagse stadsdelen, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk Per werkgebied samenwerking van: scholengroep (directeuren- en IB-netwerken), minimaal 1 SBO-school, CJG, coördinator en adviseurs SPPOH, schoolmaatschappelijk werkers e.a.

5 Wat doet SPPOH? Samen met de schoolbesturen en de scholen werkt SPPOH aan een dekkend aanbod van ondersteuning, zodat ieder kind goed geholpen kan worden. SPPOH betrekt hierbij de gemeenten en de zorginstellingen, zodat een samenwerkend geheel van onderwijs, ondersteuning en zorg ontstaat. SPPOH steunt de één kind, één gezin, één plan’-aanpak. De adviseurs passend onderwijs van SPPOH ondersteunen scholen en ouders (meestal in overleg met de scholen) in situaties waar waarschijnlijk extra ondersteuning nodig is of dringende problemen (dreigen te) ontstaan. SPPOH kan op aanvraag van een schooldirecteur een budget voor een arrangement verstrekken of een toelaatbaarheidsverklaring tot speciaal (basis)onderwijs. Ouders en medewerkers van scholen kunnen via SPPOH informatie krijgen over de ondersteuningsmogelijkheden binnen het samenwerkingsverband.

6 Leerlingaantallen t/m 1-10-2013
Leerlingen basisscholen, SBO,SO en met rugzakje Basis scholen Jaartal SBO SO Rugzak 2012 53.785 1.169 750 182 2013 54.360 1.328 751 215

7 Leerlingaantallen t/m 1-10-2013
Deelnamepercentage SBO- en SO-Haaglanden en landelijk Deelname SO Deelname SBO Jaartal Haaglanden Landelijk Haaglanden Landelijk 2010 1,35% 1,63% 2,27% 2,72% 2011 1,43% 1,66% 2,20% 2,68% 2012 1,36% 1,64% 2,13% 2,60% 2013 1,35% 1,64% 2,38% 2,60%

8 SPPOH ‘de organisatie’
Directeur Bureau SPPOH Dagelijks bestuur: 7 Algemeen bestuur: 21 Ondersteunings-planraad Bestuur: 28 Expertiseteam Adviseurs Bureau Coördinatoren Opm MK: Kies maar welke je de mooiste vindt.

9 We zijn al gestart! Ondersteuningsplan SPPOH vastgesteld op 12 maart 2014 Expertiseteam gestart op 1 maart 2014 Kader Arrangeren en Indiceren vastgesteld én in ontwikkeling Overzicht Regelingen & Bedragen vastgesteld én in ontwikkeling Aanvragen voor LGF-arrangementen zijn of worden beoordeeld Aanvragen voor individuele arrangementen kunnen worden ingediend Invulhulp Groeidocument op de website

10 Passend Onderwijs: In de praktijk

11 Leerling- en ondersteuningsroute
Deze route is toepasbaar in alle situaties waarin de basisschool met leerlingen met een ondersteuningsbehoefte te maken krijgt! In de presentatie wordt de route gevolgd en op kernpunten toegelicht. Basisondersteuning Aanmelding De leerling valt op Gesprek over extra ondersteuning Extra ondersteuning Denken in mogelijkheden Aanvraag Besluit

12 Aanmelding Formele aanmelding vanaf drie jaar, 6 (evt. 10 weken) plaatsingstijd. Ondersteuningsbehoefte is vanaf 1 augustus a.s. geen toelatingscriterium. Kijk naar de mogelijkheden. Bij dreigende onmogelijkheden: Blijf met ouders in gesprek: hoe en/of waar kan het wel? Schaal snel op: IZC-SOC- expertise ondersteuning/zorg. Betrek netwerk stadsdeel: Scholen die iets extra’s in huis hebben. SBO-school (opvang jonge risicokind).

13 Adviseur PaO: taken (1) Advisering aan intern begeleiders, leerkrachten en directeuren bij ondersteuningsvragen rond individuele leerlingen. In afstemming met de school kan ook advisering aan ouders plaatsvinden. De adviseur zal vooral ingeschakeld kunnen worden wanneer het gaat om leerlingen, die behoefte lijken te hebben aan een vorm van extra ondersteuning of toelating tot SBO- of SO-onderwijs. Advisering aan intern begeleiders en directeuren bij vragen m.b.t. de realisatie van de basisondersteuning in de school. Ondersteunen van de school bij (problematische) contacten met ouders.

14 Adviseur PaO: taken (2) Ondersteunen van ouders wanneer (nog) geen school in beeld is. Optreden als wegwijzer m.b.t. het vinden van benodigde expertise. Meewerken aan de facilitering van de netwerken op stadsdeelniveau. Meewerken aan de SPPOH-brede ontwikkeling van beleid en samenwerking. Uitdragen van de ideeën achter passend onderwijs en de missie, visie en werkwijze van SPPOH.

15 Adviseur PaO: taken (3) De adviseur kan in situaties waarin een leerling (mogelijk) in aanmerking komt voor extra ondersteuning of toelaatbaarheid tot SBO of SO óf in situaties waarin vragen bestaan rond de uitvoering van de basisondersteuning door de school: Zelf korte begeleiding bieden. Proactief optreden bij (dreigend) thuiszitten Proactief optreden bij (dreigende) crisissituaties. Samen met de intern begeleider en de schoolmaatschappelijk werker vormt de adviseur de schoolondersteuningscommissie (SOC). De SOC heeft het overzicht over de groep leerlingen waarvoor extra ondersteuning en/of zorg wordt ingezet of (mogelijk) gaat worden ingezet. Hij of zij bewaakt de communicatie met ouders. Ook wanneer andere professionals de regierol pakken behoudt dit drietal het overzicht over de voortgang in hoofdlijnen en bewaakt het de goede communicatie.

16 In de dagelijkse schoolpraktijk

17 De leerling valt op Opvangen binnen de basisondersteuning:
Basiskwaliteit. Standaarden voor handelingsgericht werken. Organisatie van de ondersteuning op school. Op afroep beschikbare preventieve en licht curatieve interventies. NB1: Aarzel niet de Adviseur PaO en/of de SMW’er te betrekken bij lastige situaties. NB2: Start tijdig met het werken met een ontwikkelingsperspectief. Dat gaat vooraf aan het kunnen indienen van een aanvraag bij SPPOH! Wat de school aan ondersteuning kan bieden en verder wil ontwikkelen is beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP): Najaar 2014: Aanpassing instrument Q3. 1ste kwartaal 2015: Starten nieuwe ronde Q3 naar SOP’s

18 Gesprek over extra ondersteuning

19 Gesprek over extra ondersteuning
De Schoolonderteuningscommissie (SOC) is aanvullend op de interne zorgstructuur van de school! Intern begeleider Adviseur PaO Schoolmaatschappelijk werker 2014: SMW loopt gehele jaar door in de huidige constructie. 2015: SMW+, schakel tussen scholen en CJG’s.

20 Het groeidocument Is een aanvraagformat voor arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen. Het gelopen pad tot aan de aanvraag (overlegverslagen, documenten etc. ) kan in het document gevolgd worden. Vandaar ‘groei’document. Biedt een format voor het ontwikkelingsperspectief, dat mag echter vervangen worden door een eigen format dat dezelfde info geeft. OPP en het jonge kind: SPPOH volgt de lijn uit de publicatie van de PO-Raad: ‘Het OPP in het basisonderwijs’. OPP en doelen: resultaatgericht op basis van bijv. Cito-vaardigheidsscores, OntwikkelingsVolgModel of SLO-leerlijnen.

21 Gesprek over extra ondersteuning

22 Kennis en ondersteuning onderwijs
School en ouders geven zelf vorm aan de beste combinatie van onderwijs, ondersteuning en (zo nodig) zorg, daarbij ondersteund met juiste expertise. Expertise op het gebied van pedagogisch- didactische ondersteuning, bijv.: SBO-school (bij voorbereiden aanvragen 4 uur bekostigd door SPPOH); SO-school (idem); Consultatie autisme bij (hopelijk) vernieuwd steunpunt; Consultatie instellingen cluster 1 en 2; Consultatie Landelijke Werkverband Onderwijs en Epilepsie.

23 Kennis en ondersteuning zorg
School en ouders geven zelf vorm aan de beste combinatie van onderwijs, ondersteuning en (zo nodig) zorg, daarbij ondersteund met de juiste expertise. Expertise op het gebied van jeugdhulp, bijv.: Jeugdgezondheidszorg; Jeugd- en Opvoedhulp; Eerstelijns GGZ. Hoe? rechtstreeks of via CJG, zie straks ook:

24 SBO-scholen en stadsdelen
SBO-school Nu Straks Rehoboth Rijswijk idem Elsenburg Merlijn Laak PH Schreuder Centrum Vliethorst Leidschendam-Voorburg Avontuur Leidschenveen - Ypenburg Mozaïek Scheveningen Springplank Escamp Haagse Beek Loosduinen Escamp ( ) Pastoor van Ars Segbroek Loosduinen ( ) Bonte Vlinder IVIO Segbroek / Haagse Hout Haagse Hout ( )

25 SBO-scholen en stadsdelen
Overgang vanuit huidige situatie naar samenwerking op stadsdeelniveau op organische wijze. Wanneer de ‘huidige’ SBO-school in een ander stadsdeel staat Zet komend schooljaar een aantal nieuwe vragen uit bij een SBO-school in het eigen stadsdeel De SBO-scholen laten zich in hun ‘eigen’ schooldeel zien. IVIO start daarmee in in de Haagse Hout. Bij plaatsing blijft de voorkeur van ouders leidend.

26 Aanvraag

27 Aanvraag Het expertiseteam doet binnen 6 weken een eindbeoordeling en bestaat uit: Voorzitter/coördinator SPPOH Secretaris/orthopedagoog Jeugdarts Maatschappelijk werkende Lees het Kader Arrangeren & Indiceren: 5 vragen handelingsgericht werken & kindkenmerken; Toetsing op inhoud en doelmatigheid. Lees het Overzicht van Regelingen & Bedragen: Bijvoorbeeld: Waarvoor kan ik bekostiging aanvragen? Of: Welke bedragen kan ik aanvragen?

28 De soorten besluiten

29 Besluit Individuele arrangementen zijn in het schooljaar alleen verkrijgbaar voor leerlingen, die anders toelaatbaar zijn tot SBO- of SO. Een toelaatbaarheidsverklaring wordt niet afgegeven wanneer een individueel arrangement wordt aangevraagd. Met een individueel arrangement kan een met het S(B)O-budget vergelijkbaar bedrag verkregen worden. Zo kan een goede afweging gemaakt worden tussen onderwijs op de basisschool of onderwijs op de lesplaats. In het derde kwartaal van 2014 wordt een experimenteerregeling voor de groepsarrangementen bekend gemaakt.

30 Conclusie In alle gevallen waarin een basisschool te maken heeft met een leerling met extra ondersteuningsbehoefte is de route dezelfde. Wie bij de route betrokken wordt en het tempo waarmee de route wordt doorlopen verschilt van geval tot geval. Basisondersteuning Aanmelding De leerling valt op Gesprek over extra ondersteuning Extra ondersteuning Denken in mogelijkheden Aanvraag Besluit

31 Meer weten? Ga naar www.sppoh.nl.
Daar vindt u al deze informatie en nog veel meer. Bijvoorbeeld een kaart van de regio.

32 Bedankt!


Download ppt "Passend Onderwijs: Aan de start"

Verwante presentaties


Ads door Google