De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

gevolgen voor de asbest- en sloopsector

Verwante presentaties


Presentatie over: "gevolgen voor de asbest- en sloopsector"— Transcript van de presentatie:

1 gevolgen voor de asbest- en sloopsector
Bouwbesluit 2012: gevolgen voor de asbest- en sloopsector Jan van Willigenburg maart 2012 – Vereniging BWT Nederland

2 Grondslag Bouwbesluit 2012
Staatsblad 2011 nrs. 416 en 676 (integrale tekst) Treedt in werking op 1 april 2012 Gebaseerd op de Woningwet maart 2012 – Vereniging BWT Nederland

3 Reikwijdte Bouwbesluit 2012
Technische voorschriften omtrent: - het bouwen van bouwwerken - de staat van bestaande bouwwerken - het in gebruik nemen of gebruiken van open erven en terreinen - het uitvoeren van bouw- en sloopwerken Het doen van een sloopmelding maart 2012 – Vereniging BWT Nederland

4 Sloopmelding ex art. 1.26 Stelsel van vergunningen omgezet in stelsel van meldingen, behalve bij: beschermd monument beschermd stads- of dorpsgezicht indien in het bestemmingsplan hierover iets is opgenomen indien een provinciale of gemeentelijke verordening hierover iets regelt. Kern: de eigenaar/gebruiker is zelf verantwoordelijk maart 2012 – Vereniging BWT Nederland

5 Wanneer sloopmelding ex art. 1.26?
Voornemen tot slopen, waarbij de hoeveelheid sloopafval > 10 m3 Voornemen tot verwijdering van asbest uit bouwwerken, behalve: - bij geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen - bij beglazingskit - bij rem- en frictiemateriaal - bij verwijdering van pakkingen maart 2012 – Vereniging BWT Nederland

6 Wanneer sloopmelding ex art. 1.26?
Niet van toepassing op seizoensgebonden bouwwerken slopen naar aanleiding van een besluit (artikel 13, bestuursdwang, e.d.) maart 2012 – Vereniging BWT Nederland

7 Termijnen sloopmelding
Tenminste vier weken voor aanvang werkzaamheden Bij reparatie- en mutatieonderhoud en verwijdering door particulier: vijf dagen voor aanvang werk Particulier mag zelf verwijderen uit zijn/haar woning of een op het erf staand bijgebouw: - geschroefde asbesthoudende hechtgebonden platen (geen dakleien) - vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking maart 2012 – Vereniging BWT Nederland

8 Indieningvereisten “sloopmelding bouwkundig” ex art. 1.26
NAW eigenaar bouwwerk en uitvoerder sloop (deze laatste mag ook worden gemeld 2 dagen voor de uitvoering) Adres en kadastrale gegevens Data, tijdstippen en beschrijving van de uitvoering Eventueel een sloopveiligheidsplan (desgevraagd) Eventueel een akoestisch onderzoek (desgevraagd) Eventueel een trillingsonderzoek (desgevraagd) Inventarisatie aard en hoeveelheid afvalstoffen maart 2012 – Vereniging BWT Nederland

9 Maatregelen sloopveiligheidsplan
Veiligheid omgeving: - voorkomen van letsel - veiligheid personen in de omgeving - verboden toegang onbevoegden op sloopterrein - voorkomen van belemmeringen en beschadigingen van derden (ook gemeenten) Veiligheid sloopterrein: - afscheidingen - bereikbaarheid - machines en kranen - verkeersveiligheid - vallende objecten maart 2012 – Vereniging BWT Nederland

10 Geluidshinder kleiner dan 60 db(A) op gevel aangrenzende
woonfunctie of gebruiksfunctie groter dan 60 db(A) mag alleen op werkdagen van 07.00 tot uur, behoudens aparte toestemming zie tabel voor dagwaarden en maximale blootstelling maart 2012 – Vereniging BWT Nederland

11 Stofhinder Maatregelen om visueel waarneembare stofverspreiding buiten het sloopterrein te voorkomen. maart 2012 – Vereniging BWT Nederland

12 Indieningvereisten “sloopmelding asbest”
NAW eigenaar bouwwerk en uitvoerder sloop (deze laatste mag ook worden gemeld 2 dagen voor de uitvoering) Adres en kadastrale gegevens Data, tijdstippen en beschrijving van de uitvoering Asbestinventarisatierapport conform het Asbestverwijderingsbesluit maart 2012 – Vereniging BWT Nederland

13 Wijze van indiening ex art. 1.27
Elektronisch (e-formulier via OLO) Mag ook papieren versie overeenkomstig WABO Indien gelijktijdig met een WABO-aanvraag: dan dezelfde wijze van indiening als deze aanvraag maart 2012 – Vereniging BWT Nederland

14 Afhandeling sloopmelding ex art. 1.28
Bewijs van ontvangst waarin de datum van ontvangst staat vermeld; Binnen bepaalde termijn nadere voorwaarden stellen; Indien gegevens onvolledig, dan om aanvulling vragen. Alternatief: melding niet accepteren en melding opnieuw laten indienen maart 2012 – Vereniging BWT Nederland

15 Eventuele nadere voorwaarden na sloopmelding ex art. 1.29
Nadere voorwaarden kunnen alleen (indien noodzakelijk) worden gesteld over de veiligheid: - het sloopveiligheidsplan - voorkomen van hinder : geluidshinder trillingshinder stofhinder het scheiden en gescheiden houden van afval de wijze van melding en beëindiging van de werkzaamheden. maart 2012 – Vereniging BWT Nederland

16 Aanwezigheid bescheiden ex art. 1.32
Op het sloopterrein aanwezig: - de sloopmelding - eventueel besluit bestuursdwang - overige bescheiden - asbestinventarisatierapport maart 2012 – Vereniging BWT Nederland

17 Mededeling aanvang en bescheiden ex art. 1.33
schriftelijke melding twee dagen voor aanvang werkzaamheden (sloopaannemer) eerste werkdag na beëindiging werkzaamheden (sloopaannemer) schriftelijke eindbeoordeling twee weken na voltooiing inpandige asbestsanering Opverzoek: aard en hoeveelheid afvalstoffen (termijn bepalen) maart 2012 – Vereniging BWT Nederland

18 Maximale asbestvezelconcentratie in bestaande gebouwen ex art. 7.19
De concentratie van asbestvezels in een voor personen toegankelijke ruimte is niet groter dan veq/m3, bepaald volgens de NEN2991. Opmerking: verwacht wordt, dat deze waarde met ingang van 1 juli 2013 zal worden teruggebracht tot de nieuwe grenswaarden voor asbest: 300 amfiboolvezels / m3 serpentijnvezels / m3 maart 2012 – Vereniging BWT Nederland

19 Informatie op de website van de Vereniging BWT Nederland
maart 2012 – Vereniging BWT Nederland

20 Samenvatting Geen sloopvergunningen; geen leges
Bij meldingen: initiële controle op inventarisatie afvalstoffen (bouwkundig) of asbestinventarisatie Geen aanvullende voorwaarden Ontvangstbevestiging binnen vier weken (5 dagen bij particuliere meldingen en woningbouwcorporaties) Accent bij handhaving en toezicht op de werklocatie; controle op documenten; controle op werkwijze (geen Arbo!!) maart 2012 – Vereniging BWT Nederland

21 Stichting Asbest Advies Centrum AAC
BME GROEP Stichting Asbest Advies Centrum AAC Verrichten van onderzoek, en het verstrekken van informatie over vraagstukken op het terrein van asbest. Organiseert regionale intervisiebijeenkomsten asbest voor lokale en regionale overheden (“ROA”) De Limiet Postbus tel. (0347) 4131 NR Vianen ED Vianen fax (0347) maart 2012 – Vereniging BWT Nederland


Download ppt "gevolgen voor de asbest- en sloopsector"

Verwante presentaties


Ads door Google