De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Case Erosiebestrijding Karel Vandaele Studiedag Participatie in het waterbeheer land-en-water.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Case Erosiebestrijding Karel Vandaele Studiedag Participatie in het waterbeheer land-en-water.be."— Transcript van de presentatie:

1 Case Erosiebestrijding Karel Vandaele Studiedag Participatie in het waterbeheer land-en-water.be

2 Studiedag Participatie in het waterbeheer Erosiebestrijding,belangrijk ?

3 Studiedag Participatie in het waterbeheer

4 Voor centraal-België schommelt de jaarlijkse kostprijs tussen 16 en 176 miljoen euro

5 Studiedag Participatie in het waterbeheer Zo kan het natuurlijk niet verder… Oprichting in 2002 van Interbestuurlijke samenwerking Land & Water Herk-de-Stad Nieuwerkerken St.-Truiden Gingelom Geetbets Watering Provincie

6 Studiedag Participatie in het waterbeheer Uitdaging Samenwerking Land en water in 2002 ? Opmaak plannen (deelbekkenbeheerplan met inbegrip van erosie- en waterhuishoudingsplan) Erosieprojecten ontwerpen en realiseren “Ruimte voor water” projecten ontwerpen en realiseren Pilootprojecten realiseren (rond afkoppeling, zoneringsplannen, minimale grondbewerking,….) Watertoetsen uitvoeren Missioneren en communiceren…

7 45 damconstructies 20 ha grasgangen 140 ha graszones 150 ha niet- kerende bodembewerking 14 km 9 jaar verder : realisaties …

8

9

10 Hoe zijn we tot dit resultaat gekomen ? Studiedag Participatie in het waterbeheer

11 Door de creatie van een draagvlak bij de stakeholders draagvlak Informeren en communiceren Overleg en inspraak

12 Studiedag Participatie in het waterbeheer Opmaak plannen Code van goede praktijk/richtlijnenboeken voor opmaak plannen (=spelregels) Participatieregels Veel nadruk gelegd op de organisatie van een open planproces om zo de legitimiteit van het plan te vergroten door alle belanghebbenden de kans te geven mee te werken aan de ontwikkeling van het plan

13 Studiedag Participatie in het waterbeheer Hoe pakken we het aan ? Stap 1 : Projectorganisatie en opmaak startnota Stap 2 : Basisinventarisatie – discussienota – doelstellingennota Stap 3 : Detail inventarisatie Stap 4 : Diagnose Stap 5 : Oplossingsscenario’s Stap 6 : Keuze, prioritering en planning Maatschappelijk participatie Informeren & communiceren

14 Studiedag Participatie in het waterbeheer Informeren en communiceren Wij hebben werkelijk alle instrumenten uitgeprobeerd, en dit in alle stadia van de planvorming: TV en kranten Fietsfolder Studiedagen en excursies Gemeentelijke infobladen De Interbestuurlijke Samenwerking Land & Water heeft een eigen site op internet CD-rom Informatieborden langsheen wegen Informatiebrochures en nieuwsbrieven m.b.t. verschillende oplossingsscenario’s Achterkeukens, …

15

16 Studiedag Participatie in het waterbeheer Participatie & overleg is maar mogelijk als er voldoende geïnformeerd wordt Informatie en communicatie moet daarom : Juist zijn Open zijn Direct zijn Verstaanbaar zijn Continu en intensief zijn Samenhangend, éénduidig en integraal zijn

17 Studiedag Participatie in het waterbeheer Resultaat informeren en communiceren : Nu (na 10 jaar) weet (bijna) iedereen waar we mee bezig zijn en waar we voor staan. Zichtbaar maken van oplossingsscenario’s via pilootprojecten en daarover informeren & communiceren stimuleert in belangrijke mate de interesse van actoren /belangengroepen/burgers Men weet ons te vinden IBSLW actoren/belangengroepen/burgers Participatie & overleg gaat precies vlotter Vertrouwensrelatie is aanwezig !!!

18 Studiedag Participatie in het waterbeheer Participatie & overleg Ook hier hebben we veel instrumenten uitgeprobeerd: -Hoorzittingen in parochiezalen -Workshop -Adviesraden milieu & natuur / landbouwraden -(informeel) Overleg met administraties (Vlaams Gewest, provincies, gemeenten,….) -Rechtstreeks belanghebbende particulier, landbouwer (achterkeukens)

19

20 Studiedag Participatie in het waterbeheer Resultaat overleg & inspraak Tegenover de enorme inspanningen is de interesse en relevante inbreng van (lokale) belangengroepen en actoren voor en in de planvorming eerder beperkt (momenteel heerst een ware ‘plannenplaag’). In het planvormingsproces wordt zeer snel overgegaan tot ‘detail’ problemen (het integrale karakter wordt snel vergeten…) Bovendien blijkt ook dat het binnen de verschillende actoren en belangengroepen moeilijk is om tot een eensgezind standpunt te komen Sterk persoonsgebonden Sterk schaalgebonden (lokaal versus regionaal, gewestelijk)

21 Studiedag Participatie in het waterbeheer Resultaat & inspraak (vervolg) Belangengroepen Directe belanghebbenden Vele actoren en belangengroepen hebben nog niet door dat duurzaam lokaal waterbeleid een groepssport (‘fair-play’) is. Planvorming wordt te vaak misbruikt om de eigen visies door te drukken en de eigen macht te consolideren. Lokale adviesraden hebben vaak niet altijd de kennis in huis om een complexe materie als integraal waterbeleid op de voet op te volgen

22 Studiedag Participatie in het waterbeheer Resultaat & inspraak (vervolg) Luidste roepers in de vergaderingen/overleg- momenten trekken het laken naar zich toe !

23 Studiedag Participatie in het waterbeheer Twijfels rond participatief beleid ? Helemaal niet, maar wel over het feit ‘wanneer’ en met ‘wie’ participatie het best wordt gehanteerd. Grootste draagvlak werd gecreëerd via realisatie van pilootprojecten en door het informeren en communiceren Draagvlak creëren enkel via planvorming = virtuele realiteit

24 Studiedag Participatie in het waterbeheer Twijfels rond participatief beleid ? Participatie bij de opmaak van de plannen leidde niet tot het gewenste resultaat Participatie bij de realisatie van concrete projecten werkt uitstekend Individuele participatie van de direct betrokkenen lijkt meer aangewezen dan groepsparticipatie van ‘iedereen’

25 Studiedag Participatie in het waterbeheer plan Uitvoering plan opvolging Goedgekeurd plan, rekening houdend met participatie, sectorale analyses, e.d. plan Uitvoering plan opvolging Discussies herbeginnen, of beginnen nu pas echt Kans op slagen is klein (pilootproject) ‘Echte’ discussies werden gevoerd tijdens realisatie pilootprojecten Kans dat plan daadwerkelijk wordt uitgevoerd is groot tijd Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3Jaar x ?

26 Studiedag Participatie in het waterbeheer In deelbekken van Melsterbeek werd een draagvlak gecreëerd voor “anders omgaan met land & water” door : het uitvoeren van pilootprojecten tijdens het planvormingsproces “eerst zien, dan geloven…” en een intensieve communicatie en informatieverstrekkking rond deze pilootprojecten Hierdoor werden (de resultaten van) de voorgestelde oplossingsscenario’s zichtbaar gemaakt en werden de plannen bijgestuurd op basis van praktijkervaringen Bij realisatie concrete projecten wordt veel aandacht besteed aan ‘individuele’ participatie De realisatie van nieuwe projecten (uitvoering plan) verloopt vlotter Conclusies

27 Continu proces, ook nu nog….. Studiedag Participatie in het waterbeheer

28

29 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Case Erosiebestrijding Karel Vandaele Studiedag Participatie in het waterbeheer land-en-water.be."

Verwante presentaties


Ads door Google