De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs (gerelateerde) instellingen Samen Sterk op en met Glas

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs (gerelateerde) instellingen Samen Sterk op en met Glas"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs (gerelateerde) instellingen Samen Sterk op en met Glas
mei 2009

2 Introductie Ad Ketelaars
Programma manager Gemeente Eindhoven Sector Economie en Cultuur Breedband & thematische ICT mei 2009

3 Onderwijs Onderwijs heeft te maken met: Vergrijzing lerarenkorps.
Maatschappelijke veranderingen (rol onderwijs, het “andere” leren, verschillende kinderen). Dalend aantal leerlingen (buitengebieden). Groeiende regeldruk en gerelateerde overhead leerkrachten. Veranderde informatiebehoefte ouders. Kwaliteit/imago bepalen in toenemende mate aantrekkelijkheid instelling voor leerkrachten en leerlingen. Beperkte kennis en ervaring ICT benutting. Gevolgen: Toenemende (noodzaak voor integrale) benutting ICT binnen het onderwijs gericht op zowel bedrijfsvoering als educatie. Toenemende afhankelijkheid van ICT en de kwaliteit. Toenemende directe en indirecte kosten gerelateerd aan ICT (benutting). ICT middelen zijn beperkt (en anders benut). mei 2009

4 Onderwijs Kortom: Maar: Door:
ICT benutting is noodzakelijk en wenselijk. Alle onderwijsinstellingen hebben “gelijkwaardige” uitdagingen. Middelen en resources voor ICT benutting zijn (schijnbaar) beperkt. Maar: Hoe zorgen we voor omslag van ICT als kostenpost naar ICT als enabler van onze uitdagingen op gebied van onderwijs en bedrijfsvoering? Hoe behouden we onze eigen identiteit en “onafhankelijkheid”. Hoe sturen wij de markt (aanbod) i.p.v. andersom. Door: Slim en synergetisch (facilitair en kennisinhoudelijk) samen te werken (bestuurlijk, bedrijfsmatig en educatief). Een (collectieve) passende ICT architectuur die: Eigen (functionele) keuzen mogelijk maakt. ICT overhead (tijd, kosten) minimaliseert. Kwalitatief hoogwaardig en toekomst vast is. De markt dwingt tot echte concurrentie. Aantrekkelijk is voor “dienstenaanbieders”. Slimme (volume) samenwerking faciliteert. mei 2009

5 Glasrijk Eindhoven Gemeente Eindhoven
Vanuit visie gemeente Eindhoven (glasrijk Eindhoven) geformuleerde doelstelling: Alle inwoners, bedrijven en instellingen woonachtig/gevestigd in Eindhoven dienen uiterlijk eind 2011 te kunnen beschikken over een aansluitingsmogelijkheid op een open op glasvezel gebaseerd breedbandig communicatienetwerk. Omdat o.a: Een “state-of-the-art” communicatie-infrastructuur de aantrekkelijkheid van de stad vergroot voor bedrijven, burgers (werknemers), studenten. Het een majeure impuls is voor de ontwikkeling van de (kennis)economie. Het een positieve effect heeft op werkgelegenheid en het aanbod werknemers. Het in belangrijke mate bijdraagt aan verhoging en verbetering van de sociale cohesie, participatie en leefbaarheid. Het de basis vormt voor innovatie en aanpak majeure sociaal maatschappelijke en economische uitdagingen. Stimuleer en ondersteun benutting en innovaties met en door sociaal-maatschappelijke en economische partners. mei 2009

6 Ontwikkelingen en behoeften onderwijs
1+1=3 Ontwikkelingen en behoeften onderwijs + Glasrijk Eindhoven = mei 2009

7 Eindhovens Schoolnet Gedeelde visie en ambitie:
Onderwijsinstellingen en de gemeente Eindhoven onderkennen de noodzaak en het voordeel van een (collectieve) benutting van ICT. Door slimme integrale benutting van ICT kan het onderwijs: Zich beter richten op haar primaire taak: onderwijs ICT gerelateerde kosten verlagen, kwaliteit van ICT voorzieningen verhogen Optimaal, flexibel en voordelig gebruik maken van ICT diensten Tijd, middelen en energie vrijmaken in belang van haar primaire taak: onderwijs Eindhovens Schoolnet is structurele samenwerking gericht op: Realisatie kwalitatief hoogwaardige toekomstvaste open en universele (glasvezel)infrastructuur + centrale “basisvoorzieningen” Verbetering bedrijfsvoering.(verlaging kosten, verhoging kwaliteit, verbreding functionaliteit). Ontwikkeling en innovatie van het onderwijs m.b.v. ICT. Onderwijs zelf is verantwoordelijk en sturend, Gemeente Eindhoven is faciliterend. mei 2009

8 Het netwerk Oude situatie: Beoogde situatie: Aanpak:
Meerdere infrastructuren: internet, beveiliging, TV, …. Goedkoop “lage snelheid” a-symetrisch Internet. Internet niet geschikt voor veel toepassingen (kwaliteit, veiligheid, etc.). Infrastructuur (leverancier) bepaalt diensten (competitie?, prijs!). Glasvezel veelal onbetaalbaar. O.a. hierdoor veel decentrale hard- en software (kosten, beheer, kwaliteit, veiligheid, flexibiliteit). Beoogde situatie: Universele open (beheerd) glasvezelnetwerk (glasvezel). Laagdrempelige aansluiting voor allen. Symetrische Internetvoorziening. Marktplaats (competitie en vrijheid). Vrij verkeer voor andere toepassingen. Collectieve ICT platforms. Aanpak: EU aanbesteding vanuit onderwijs na conditioneel commitment (netwerk + internetaccess) Commitment gebaseerd op: max. kosten, gelijkwaardigheid, terugverdienmodel infrastructuur en eduactieve/bedrijfsvoerings kansen. mei 2009

9 Netwerk aanbod (NEMe) 100 Mb/sec transparante glasvezelaansluiting voor elke instelling (MES). Transport (VLAN) voor: internet, telefonie, video, bewaking, … Symetrische, non overbooked internetaccessvoorziening (tot 100 Mb/s per locatie). Centrale platforms voor: Video conferencing en -learning toepassingen. Opslag, distributie en zoeken van digitale (educatieve) content. Communicatieplatform (kennisdeling, ontwikkeling, samenwerking). Toegang tot dienstverlener naar eigen keuze via centrale (onderwijs) marktplaats. Ingeschreven instellingen: Eenmalige kosten: 0 euro Maandelijkse kosten: 175 euro (incl. BTW) mei 2009

10 Inhoudelijke samenwerking (projecten)
Strategie: Onderwijs bepaalt welke inhoudelijke projecten. Gemeente Eindhoven bepaalt criteria voor “facilitering”. Aanpak: Workshops voor beeldvorming mogelijkheden Brainstorm gericht op “aandachtspunten” en behoeften vanuit Beleidsvisie Ontwikkeling projectvoorstellen. (veelal) instelling specifiek. Synergieslag (voor wie interessant en daarmee deelnemend). Vaststelling collectieve ambities en centrale voorzieningen voor (kosten) efficiëntie. Pre-selectie, indicatieve honorering faciliteiten, advies stuurgroep. mei 2009

11 Projectenoverzicht Collectief en centrale voorzieningen:
Netwerk & internet access Dienstenwijzer Platform voor video-leren en –conferentie Facilitaire organisatie en middelen gericht op Video leren Distributie en zoeksysteem voor digitale content Communicatieplatform Overige projecten: Centralisatie I&A (Salto) Videoleren en conferencing VOIP Platform digitale borden Digitale leskisten en living library Afstandsbediening en virtual classes Playing For Success Wedstrijd Canon Eindhoven Nog niet: Bewaking, beveiliging Centralisatie ELO Faciliterend platform internet sites Etc. mei 2009

12 Besturing mei 2009

13 Samenwerkingsverband
Stuurgroep -> Juridisch samenwerkingsverband Open model voor “nieuwe” leden Primaire verantwoordelijkheden: Programmaverantwoordelijkheid en verantwoording. Visie en beleidsontwikkeling m.b.t. “groeiende” samenwerking en toekomstige ambities. PR en in/externe communicatie. Resources en middelen (borging en verdeling). Financiering: Gemeente + bijdrage onderwijsinstellingen mei 2009

14 Deelnemers Huidige deelnemers: Nieuwe deelnemers: SALTO. SKPO. SSOE.
Stichting Vrije School Eindhoven. Stichting Vrije School Brabant. Stichting Islamitische Basisscholen Eindhoven. Stichting Regionaal Internationaal Basisonderwijs. Christiaan Huygens college. Lorentz Casimir Lyceum. Stedelijk college. Pleincollege(s): Bischop Bekkers, van Maerlant, Sint-Joris, Eckart.. Bibliotheek Eindhoven. Samenwerking Playing for Success (PO, VO, bedrijfsleven, instellingen). Platform Gehandicapten Eindhoven. Ondersteunende instanties zoals Fontys, Kennisnet, Innovo, Marktplaats (EFX), etc.. Nieuwe deelnemers: Met Eindhovense locaties onder gelijkwaardige condities. Maatwerk + beoogd regionaal bundelingsinitiatief. Kennis en ervaringen “publiekelijk”. mei 2009

15 Leermomenten / aandachtspunten
Deelnemende onderwijsinstellingen: Organisatiestructuur Ambitie en visie schoolbesturen Timing (knelpunten) Bereidheid te komen tot samenwerking Tijd en energie (proces) De kosten gaan voor de baten uit Overheid Faciliterend en investerend Visie belang van onderwijs, haar rol(verantwoordelijkhedi), passend partnership (ipv dicterend en “kale” subsidierelatie Programma: Voor iedereen (gelijk) en haalbaar Deelname (actief en passief) Netwerk + benutting Doelstelling (geen pilot, bij success verder) Doorlooptijd is meerdere jaren Best practices & professionele (ervarings) begeleiding Scoor met reeds concrete behoeften/plannen Open kennisdeling Partners/leveranciers: Marktpartijen zijn er niet voor het onderwijs Providers beloven open, transparante dienstverlening maar …… Status marktplaats (providers/aanbieders) Centrale kennis/belangen partners Diversen: Communicatie en PR (intern en extern) Even wachten dan hebben we gratis glas! Nog niet klaar, meld me wel aan in de toekomst EU aanbesteding Historie Etc. mei 2009

16 Einde VRAGEN? Hulpsheets: Netwerk, marktplaats
Open netwerk (passief, actief, diensten) (businessmodel providers) Schoolnetwerk: meer dan internet Essentie aantal projecten TNO onderzoek 2009 onderwijs mei 2009

17 Hulpsheet: netwerk en marktplaats
“normaal” Internet Videodiensten Contentdiensten Bewakingsdiensten Voice-over-IP Onderwijsinstellingen Shared Service Center Eindhovens Schoolnet mei 2009

18 Hulpsheet: Open netwerk (scheiding netwerk en diensten)
Alle Aangesloten instellingen content Huidige en nieuwe diensten- leveranciers diensten- leverancier actieve infra Beheerd open Glasvezel- Infrastructuur NEMe passieve infra (incl. lege mantelbuizen en co-locatieruimtes) mei 2009

19 Helpsheet: Veel meer dan Internet
“as we know it” Communication “ A la Carte ” ( “Internet” Characteristics) Consumer can choose between service providers with offers & prices “Internet” “Intranet” Video on demand Video-phone, voice Television IP-TV Delay-TV Other (e.g. Security) Digital TV & Radio Analogue TV Radio TCP TCP IP IP IP Analogue transmission Ethernet Ethernet Ethernet Fysical medium : optic fiber mei 2009

20 Projectvoorbeeld: Digitale leskisten
Tweeledig doel: De ontwikkeling en realisatie van digitale leskisten ten behoeve van het onderwijs. Het onderdeel mediawijsheid zal als een rode draad worden verdisconteerd de leskisten. De ontwikkeling en vormgeving van content gerelateerde diensten (beheer, screening, verrijking) van digitale content voor en met het onderwijs vanuit de bibliotheek. mei 2009

21 Projectvoorbeeld: Platform digitale borden
Ontwikkelen en implementeren van een digitaal gebruikersplatform voor interactieve digitale educatie. Stelt kennis, informatie en materialen beschikbaar rondom digitale schoolborden, lesseries, lesideeën, etc. (methode afhankelijk en onafhankelijk, thema's). Het platform kenmerkt zich door een content voor en door leerkrachten, dat (zoveel mogelijk type) digitaal schoolbord onafhankelijk is. mei 2009

22 Projectvoorbeeld: Afstandsbediening
Het project ‘Afstandbediening’ richt zich op de begeleiding en ondersteuning van kinderen/ jongeren in bijzondere situaties door inzet van toegankelijke ICT- middelen om op afstand te kunnen deelnemen aan lessituaties. Men kan hierbij denken aan kinderen die door omstandigheden niet deelnemen aan locatiegebonden lessituaties (wachtlijstkinderen, Rugzakbegeleiding, ‘Drop-outs’, langdurig zieke kinderen, ‘Huiswerkbegeleiding’), maar ook aan ‘live’ lessituaties die elders worden aangeboden. Het project heeft als doel om te komen tot een steunpunt met een duidelijke aanbodcatalogus van inhoudelijke diensten en producten die het ‘werken op afstand’ begeleiden in het onderwijs. mei 2009

23 Projectvoorbeeld: Glansrijk Onderwijs
Het project is gericht op: Vergroten beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige leerkrachten en daarmee voorkoming van lesuitval en verschraling onderwijs. Begeleiding van “bijzondere” leerlingen. Verrijking van het onderwijs door optimale benutting van audio-visueel lesmateriaal op een plaats en tijds-onafhankelijke wijze. Hiervoor wordt o.a: Videoconferencing benut voor virtuele lesgroepen (optimale inzet leerkrachten, verhoging keuzemogelijkheden leerlingen en benutting van specifieke skills en vaardigheden voor kinderen met “bijzondere” behoeften). Videoconferencing benut gericht op de kennisdeling en afstemming van educatieve issues relevant voor de verschillende leerkrachten. Hoogwaardig educatief video materiaal op centrale omgeving ontsloten, verrijkt en beheerd conform eisen en wensen van leerkracht c.q. leerling op elk moment en tijd. Benadering via ELO voor eenduidige userinterface en laagdrempelige benutting door leerkracht en leerling. mei 2009

24 TNS NIPO onderzoek 2009 ICT in het onderwijs (PO, VO, MBO)
ICT gebruik in PO, VO en MBO Wensen en behoeften aan ondersteuning in toekomst. Belang van samenwerking. Doelgroep: Docenten en ICT management. Enkele facts: Docenten krijgen en nemen ruimte voor ICT-onderwijs experimenten. Benutting ICT in les bepaald door docent niet ICT coördinator en/of beleidsvisie. Intensiteit van ICT gebruik in onderwijs groeit in PO en VO. Grootste behoefte ligt op vlak van ICT infrastructuur + Educatieve sofware. Vindbaarheid en classificering software is problematisch. Men verwacht dat binnen 3 jaar 1/3 van het lesmateriaal digitaal is. Merendeel van ondersteuning ICT vaardigheden van collega’s. Toenemend aantal leerkrachten maken eigen lesmateriaal en willen dit via open model delen. Grote verschillen in beoordeling “gevorderd”gebruik van ICT. Conclusies: Infrastructuur en Educatieve software (content) zijn grote aandachtspunten. Kennis en contentdeling zijn cruciaal. Zeer veel “lokale” content. ICT benutting structureel (groeiend) onderdeel van het onderwijs. mei 2009


Download ppt "Onderwijs (gerelateerde) instellingen Samen Sterk op en met Glas"

Verwante presentaties


Ads door Google