De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schriftlezing: Efeze 2: 11-22 Efeze 3: 1-13.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schriftlezing: Efeze 2: 11-22 Efeze 3: 1-13."— Transcript van de presentatie:

1 Schriftlezing: Efeze 2: 11-22 Efeze 3:

2 Efeze 4: 14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, 15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.

3 Efeze 4: 14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, 15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.

4 Veel onduidelijkheid over: “HET GEHEIMENIS DER GEMEENTE”
Wel tot geloof gekomen maar geen inzicht in Gods heilsplan door de eeuwen heen met: a. de volken b. Israel c. de Gemeente

5 Thema: “DE ONTHULLING”

6 Waar moet ik beginnen ??? Zogenaamde besnijdenis ?
Burgerrecht Israels ? Tussenmuur ? Wet der geboden ? De twee tot één nieuwe mens scheppen ? De twee tot één lichaam verbonden ? “Veraf” of “Dichtbij” zijn ? “Vreemdelingen” of “Bijwoners” ? Mede-erfgenamen / medeleden / medegenoten der belofte ?

7 De aanloop naar de onthulling…
Begin v.d. Bijbel: God handelt met alle volken. God kiest uit alle volken één man: Abram Uit Abram komt het Joodse volk voort Met Joodse volk sluit God een huwelijksverbond Huwelijksafspraken: de Wet Getuigenis van Gods goedheid door de uitleiding uit de slavernij van Egypte

8 Verhouding tussen Israel & de rest van de heidenvolken:
Beroemden zich op hun apartheid… Keken met afschuw neer op de niet-jood… Grote afstand tussen Jood & Heiden !

9 Grote afstand tussen Israel en de overige heidenvolken verklaarbaar ???
JA !! De heidenvolken hadden hun eigen (af)goden De heidenvolken keken naar de Joden met “hun God” en opvallend was dat de joodse mannen zich lieten besnijden Joden hadden “exclusief recht” op hun God Niemand kwam daarbij En dat was ook zo !!

10 “exclusief recht” ??? Sleuteltekst in begin v.d. Bijbel: Gen 3:15
En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw,en tussen uw zaad en haar zaad;dit zal u de op vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen…

11 “exclusief recht” ??? Kennis nemen van de verbonden Wat is een verbond
Verbondspartijen Inhoud van het verbond Verbond met Abram: Gen. 17 Verbond met Israel bij de Sinai: Exodus 19

12 Doel van de komst van de Messias:
Tussenmuur die scheiding maakte “de vijandschap” (Gen.3:15) weg te breken (Efeze 3:14) HOE ??? In Zijn eigen vlees heeft Hij de wet der geboden buiten werking gesteld (Efeze 3:15) WAAROM ??? Omdat wij niet aan de eis der wet konden voldoen (niet volbrengen)

13 Sinai verbond (Ex.19) “Alles wat de Here gezegd heeft zullen wij doen ! “ KONDEN ZE DAT ??? Neen… uiteindelijk kan NIEMAND dat !

14 Lezen: Jer.31:31-33 Jes. 53:5-6 Lucas 22:20
Lucas 22:20 : “Het nieuwe verbond in MIJN bloed” De Here Jezus KAN het… De Here Jezus WIL het… De Here Jezus DOET het… De eis der wet volbrengen !

15 Lucas 22:20 : “Het nieuwe verbond in MIJN bloed”
De Here Jezus sluit het nieuwe verbond hier met Israel en met niemand anders ! In ZICHZELF vrede gemaakt HIJ is de vrede Eis der wet volbracht – Hijzelf tot zonde is gemaakt - ZO verzoening tot stand gebracht…

16 Over vrede & verzoening
De vrede ligt niet in onze Christelijke religie De vrede is IN de Here Jezus ! De verzoening ligt niet in onze Christelijke religie De verzoening is IN de Here Jezus !

17 Voor Israel beschikbaar !
Exclusief… primair voor hen ! Erfenis afgewezen Weg met Hem !!

18 Paulus schrijft aan de gemeente te Efeze...
Aan Paulus geopenbaard dat zowel Joden (dichtbij) maar nu ook voor de heidenen (veraf) de erfenis klaar ligt… Heidenen mede – erfgenaam van de belofte in Christus Jezus (Efeze 3:6) Nieuwe verbond in het bloed van de Here Jezus nu ook voor de heiden ! Dit is: DE ONTHULLING

19 Wat is dan die erfenis die nu voor zowel Jood als Heiden bestemd is ???
Erfenis is: DE HERE JEZUS !! In HEM: vrede met God en verzoening van al onze ongerechtigheid !

20 De gerechtigheid uit het geloof !
Vóór de komst van de Here Jezus: “de mens die de gerechtigheid naar de wet doet zal daardoor leven” Rom.10:4 Vanaf de komst van de Here Jezus: De gerechtigheid uit geloof:  ”Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden” Rom.10:9

21 En bovendien: Gezegend met ALLE geestelijke zegen in Christus:
In Hem uitverkoren Aangenomen als zonen Verlost door Zijn bloed Vergeving van overtredingen Geheimenis van Zijn wil leren kennen Heilige Geest

22 DE ONTHULLING Nooit eerder geopenbaard Niet in O.T.
Niet door de profeten Het was een GEHEIMENIS

23 DOEL: NU d.m.v. de gemeente (Jood + Heiden):
Veelkleurige wijsheid Gods bekend maken Overheden & machten in Hemelse gewesten

24 Veelkleurige wijsheid Gods ???
Here Jezus Alle schatten – rijkdommen zijn IN HEM

25 Aan overheden & machten in de hemelse gewesten ???
Begint in je hart: Oude mens afleggen Verjongd worden door de geest van je denken (Efeze 4:23) Nieuwe mens aandoen – door God geschapen -

26 DE ONTHULLING IS NU EEN FEIT
Erfenis ligt klaar voor iedereen: jood + heiden Gemeente van Jezus Christus Gemeente blijft hier niet… Oordeelstijd – tijd van grote verdrukking Veelkleurige wijsheid Gods ZICHTBAAR Verkondigt door Israel

27 Tenslotte de toepassing…
5 vragen voor de komende kringavond !!

28 (1) Efeze 1:22 Spreekt over een woonstede Gods in de Geest (de Gemeente). Door het bloed van Jezus zijn wij apart gezet voor God. In hoeverre heeft u -zichzelf – uw denken – uw gezin- apart gezet voor God ?

29 (2) Efeze 2:20 Zegt dat Jezus de hoeksteen is. Dus zo’n geestelijk bouwwerk kan schokken doorstaan… Is dat ook zo bij u? Hoe gaat u door stormen in uw leven heen ?

30 (3) Efeze 3:6 Als ik mede-erfgenaam van de belofte in Christus ben – dus geestelijk schatrijk – welke rol speelt die rijkdom dan in uw dagelijks leven ?

31 (4) Efeze 3:8 Paulus noemt zich verre weg de geringste van alle heiligen maar verkondigt desondanks de rijkdom van Christus aan de heidenen. Wat doe ik ? Vertel ik alleen het Evangelie of daarnaast ook over de rijkdommen van Christus voor die ander ?

32 (5) Gods heilsplan door de eeuwen heen
Heb ik iets begrepen van Gods heilsplan door de eeuwen heen ? ? ? ? Uitgangspunt Gen.3:15 Verbond met Abram Gen.1732 Sinai verbond Ex.19 Nieuwe verbond in bloed van Jezus Lucas 22:20 Gerechtigheid uit de wet / uit het geloof De gemeente (nu) Israel (straks)


Download ppt "Schriftlezing: Efeze 2: 11-22 Efeze 3: 1-13."

Verwante presentaties


Ads door Google