De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personeelsvergaderingen ACOD-CCOD

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personeelsvergaderingen ACOD-CCOD"— Transcript van de presentatie:

1 Personeelsvergaderingen ACOD-CCOD
GEEN BESPARINGEN OP DE KAP VAN HET PERSONEEL!

2 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop
De story VR : In kader begrotingscontrole beslissing mbt gebouwen ‘sale and rent back’ operatie tegen eind 2004: Conscience gebouw Gebouw Koolstraat Gebouw VLM Gebouw K&G Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

3 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop
VR : Afkondiging van een algemene wervingsstop. De VR neemt akte van deze mededeling. Over het Wat en Hoe zie verder Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

4 Wervingsstop volgens de VR
In kader begrotingsbesprekingen op idee van wervingsstop ontsproten Duur: onmiddellijke ingang tot eind 2005 Toepassingsgebied: MVG, VWI en VOI Bedoeling: niet vervangen personeel bij spontane afvloeiing (pensionering, vrijwillig ontslag, overlijden) Uitzonderingen: Aan te wijzen continudiensten Bepaalde andere functies gericht op rechtstreekse dienstverlening Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

5 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop
Moet gepaard gaan met begeleidende maatregelen: herplaatsingsbeleid (her)plaatsingsbeleid vooral om de personeelsleden die in de lagere niveaus overtallig zijn te upgraden naar de hogere niveaus en hen nieuwe kansen en taken geven – daarom interne mobiliteit Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

6 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop
Moet een resultaat van 35,8 mio Euro opbrengen Interkabinettenwerkgroep (IKW) moet onderzoeken hoe de wervingsstop concreet kan worden gerealiseerd + hoe in mobiliteit of herplaatsingsbeleid kan worden voorzien Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

7 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop
Ondertussen in de IKW Huilen met de pet op Komen niet tot een vergelijk Niet weten hoe verder concreet aanpakken Concrete richtlijnen blijven uit Dus hulplijnen inschakelen Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

8 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop
Huiswerk voor… College SG’s en Movi: Tegen advies geven over concrete invulling wervingsstop Resultaat: niet bevredigend, integendeel, het wordt alsmaar complexer; concrete maatregelen laten op zich wachten Conclusie: responsabilisering entiteiten voor de concrete invulling wervingsstop Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

9 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop
Nieuw huiswerk voor… SG’s en AG’s van iedere entiteit (departement, VWI en VOI) tegen Opdracht: realiseerbaar besparingsvoorstel indienen: Doel: 1,86% besparen op de personeelsuitgaven en/of alternatieve besparingsmaatregelen voorstellen Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

10 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop
Resultaat: Nog niet de helft van de 35,8 mio euro kan worden gerealiseerd Niet elke entiteit heeft huiswerk (goed) gemaakt IKW zou tegen duidelijk overzicht moeten geven van de besparingen, er komt nog steeds geen duidelijkheid; vergadering met de vakbonden op wordt uitgesteld Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

11 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop
SC XVIII ACOD-CCOD stappen op VR Nota Bourgeois: “Wervingsstop: modaliteiten en werkwijze in de diensten van de Vlaamse Regering en de VOI’s” SC XVIII Na vragen en discussie stappen ACOD-CCOD op Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

12 Wervingsstop: modaliteiten en werkwijze in de diensten VR en VOI
MVG: In 2005 bijkomende besparingen van 1% realiseren tav weddenkredieten Uitdovend apart interdepartementaal krediet met de middelen om uitstappers te betalen = de verdwijntruc Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

13 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop
VOI’s: Volledige inbreng gevraagde besparing Gedeeltelijke inbreng gevraagde besparing Wervingsstop van toepassing (VLM, De Lijn) Vrijgesteld van wervingsstop en besparing Rago, OPZ’s, UZ Gent, VMW Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

14 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop
Effect van voorstel beslissing VR op de personeelsbudgetten: “Het voorstel van beslissing zorgt er voor dat de personeelsbudgetten en de personeelsaantallen afnemen, dit door het nemen van verschillende maatregelen zoals bepaald in deze nota.” Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

15 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop
SC XVIII : Eerste overzichten besparingen maar nog zeer onvolledig Na vragen en discussie stappen ACOD-CCOD op Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

16 Daar bovenop: besparingen op de werkingsmiddelen
Spelletje hoger-lager: 3%, 5% of 10% - wie zal het zeggen? Uit interne nota’s blijkt: 10% besparen op de werkingsmiddelen Een greep uit de besparingsvoorstellen die her en der circuleren: Kosten voor dienstverplaatsingen (2de klasse ipv 1ste klasse) Verzendingen, drukkerij, telefoon Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

17 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop
Bureelbenodigdheden Informatica Wagenpark (onderhoud, en dergelijke,…) Arbeidsgeneeskunde; veiligheidskledij Functionerings- en managagementstoelage Verwarming en electriciteit: de thermostaat aantal graden lager zetten Beknabbelen vormingsbudget Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

18 Te respecteren principes bij besparingsvoorstellen…
Mogen geen afbreuk doen aan de met vakorganisaties afgesproken sectorale akkoorden, noch aan de afspraken inzake arbeidsgeneeskunde, vorming, binnenlandse dienstreizen, enz., noch aan de diverse personeelsstatuten, met inbegrip van de bepalingen inzake vergoedingen en toelagen; Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

19 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop
Mogen er niet toe leiden dat geen enkele prestatietoelage wordt toegekend voor de personeelsleden van uw entiteit. De prestatietoelagen zijn op dit ogenblik immers de enige mogelijkheid om de goede prestaties van personeelsleden financieel te waarderen. Het lijnmanagement wordt gevraagd om een op elkaar afgestemde gedragslijn af te spreken voor de PLOEG-waardering in 2005; Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

20 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop
Mogen er niet toe leiden dat de verlofstelsels die een gunst zijn stelselmatig worden geweigerd. Immers, een goed personeels- en organisatiebeleid zoekt naar een evenwicht tussen mens en gezinsleven. Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

21 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop
Tegelijkertijd… Stapelen onbetaalde facturen (inclusief de verwijlintresten) zich op Worden subsidies aan organisaties niet uitgekeerd En is er begin januari goed nieuws te melden in de pers: Vlaamse begroting met overschot Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

22 Geen blinde besparingen op de kap van het personeel!
De voorbije jaren werd al bespaard op de invulling van de personeelsplannen: Elke PEP moet aan functionaliteit voldoen en gemotiveerd zijn (zie rapporten externe bureaus); maar tegelijkertijd budgetneutraal zijn Gevolg: aan de invulling van essentiële personeelsbehoeften kan niet worden voldaan; afroming personeelsplannen; nieuwe taken en bevoegdheden binnen beperkte budgettaire ruimte Slechts gedeeltelijke vervanging vervroegde uitstappers Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

23 ACOD-CCOD zeggen neen aan wervingsstop!
De wervingsstop… Is nefast voor de normale werking van de Vlaamse overheidsadministratie Leidt ongetwijfeld tot een vermindering van de dienstverlening aan burgers-klanten Leidt tot een aantasting van een aantal sociale of gezinsvriendelijke maatregelen (bvb. systematisch weigeren van een aantal gunstmaatregelen bij deeltijdse prestaties, loopbaanonderbreking, andere verlofstelsels) Brengt de concrete uitvoering van bevorderingsprocedures in het gedrang Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

24 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop
Betekent een verdere afbouw van de tewerkstelling bij de Vlaamse overheid Leidt tot verhoging van de werkdruk Draagt niet bij tot een beter en kwalitatief bestuur Draait de klok van de modernisering bij de Vlaamse overheid terug Is niet inhoudelijk onderbouwd, het enige motief is besparen Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

25 Groot verschil tussen woord en daad
Afslanking kabinetten? Imago-projecten? Gebouwenbeleid gekoppeld aan concept Anders werken: kostenplaatje? Prijskaartje BBB? (sinds 2000 aan de gang) Nieuwe opdrachten en dromen in beleidsnota’s ministers? Topambtenaren die in kader NBB betere verloning wensen? Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

26 Neen aan de uitbesteding en privatisering overheidstaken
Indien het financiële water aan de lippen staat, is er telkens discussie over de uitbesteding van overheidstaken = gemakkelijkheidsoplossing Uitbesteding resulteert in gevoelige meerkost (bijv. privatisering schoonmaak, outsourcing informatica, uitbesteding exploitatietaken, PPS) Resultaat: op termijn afbouw publieke dienstverlening Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

27 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop
Trop is teveel! En besparen op personeel én besparen op werkingsmiddelen is niet ernstig! Gevolg: aantasting arbeidsvoorwaardenregeling personeel (beknabbelen kwalitatieve en kwantitatieve maatregelen)! Personeel is 2 keer slachtoffer! Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

28 Aan u het woord!

29 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop
Actieplan Sectorcomité XVIII 31 januari ’05 namiddag: indien nog steeds geen duidelijkheid over de wervingsstop: opstappen in het onderhandelingscomité + zelfde houding in volgende onderhandelingscomités Ondertussen: stickeractie + (prik)acties niet uitgesloten Personeelsvergadering Brussel – 21 maart ’05: orgelpunt met algemene mobilisatie Algemene stakingsdag op 25 maart ’05! Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop

30 VLAANDEREN STAAKT OP 25 MAART ’05!
TE KOOP: 1200 ambtenaren

31 DANK VOOR UW AANDACHT!


Download ppt "Personeelsvergaderingen ACOD-CCOD"

Verwante presentaties


Ads door Google