De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personeelsvergaderingen ACOD-CCOD GEEN BESPARINGEN OP DE KAP VAN HET PERSONEEL!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personeelsvergaderingen ACOD-CCOD GEEN BESPARINGEN OP DE KAP VAN HET PERSONEEL!"— Transcript van de presentatie:

1 Personeelsvergaderingen ACOD-CCOD GEEN BESPARINGEN OP DE KAP VAN HET PERSONEEL!

2 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop De story •VR 17.09.04: –In kader begrotingscontrole beslissing mbt gebouwen ‘sale and rent back’ operatie tegen eind 2004: •Conscience gebouw •Gebouw Koolstraat •Gebouw VLM •Gebouw K&G

3 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop •VR 15.10.04: –Afkondiging van een algemene wervingsstop. De VR neemt akte van deze mededeling. –Over het Wat en Hoe zie verder

4 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop Wervingsstop volgens de VR •In kader begrotingsbesprekingen op 8.10.04 idee van wervingsstop ontsproten •Duur: onmiddellijke ingang tot eind 2005 •Toepassingsgebied: MVG, VWI en VOI •Bedoeling: niet vervangen personeel bij spontane afvloeiing (pensionering, vrijwillig ontslag, overlijden) •Uitzonderingen: –Aan te wijzen continudiensten –Bepaalde andere functies gericht op rechtstreekse dienstverlening

5 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop •Moet gepaard gaan met begeleidende maatregelen: herplaatsingsbeleid •(her)plaatsingsbeleid vooral om de personeelsleden die in de lagere niveaus overtallig zijn te upgraden naar de hogere niveaus en hen nieuwe kansen en taken geven – daarom interne mobiliteit

6 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop •Moet een resultaat van 35,8 mio Euro opbrengen •Interkabinettenwerkgroep (IKW) moet onderzoeken hoe de wervingsstop concreet kan worden gerealiseerd + hoe in mobiliteit of herplaatsingsbeleid kan worden voorzien

7 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop Ondertussen in de IKW •Huilen met de pet op •Komen niet tot een vergelijk •Niet weten hoe verder concreet aanpakken •Concrete richtlijnen blijven uit •Dus hulplijnen inschakelen

8 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop Huiswerk voor… •College SG’s en Movi: –Tegen 10.11.04 advies geven over concrete invulling wervingsstop •Resultaat: niet bevredigend, integendeel, het wordt alsmaar complexer; concrete maatregelen laten op zich wachten •Conclusie: responsabilisering entiteiten voor de concrete invulling wervingsstop

9 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop Nieuw huiswerk voor… •SG’s en AG’s van iedere entiteit (departement, VWI en VOI) tegen 3.12.04 •Opdracht: realiseerbaar besparingsvoorstel indienen: –Doel: 1,86% besparen op de personeelsuitgaven en/of alternatieve besparingsmaatregelen voorstellen

10 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop •Resultaat: –Nog niet de helft van de 35,8 mio euro kan worden gerealiseerd –Niet elke entiteit heeft huiswerk (goed) gemaakt •IKW zou tegen 20.01.05 duidelijk overzicht moeten geven van de besparingen, er komt nog steeds geen duidelijkheid; vergadering met de vakbonden op 24.01.05 wordt uitgesteld

11 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop •SC XVIII 31.01.05 –ACOD-CCOD stappen op •VR 4.02.05 –Nota Bourgeois: “Wervingsstop: modaliteiten en werkwijze in de diensten van de Vlaamse Regering en de VOI’s” •SC XVIII 7.02.05 –Na vragen en discussie stappen ACOD-CCOD op

12 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop Wervingsstop: modaliteiten en werkwijze in de diensten VR en VOI •MVG: –In 2005 bijkomende besparingen van 1% realiseren tav weddenkredieten –Uitdovend apart interdepartementaal krediet met de middelen om uitstappers te betalen = de verdwijntruc

13 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop •VOI’s: –Volledige inbreng gevraagde besparing –Gedeeltelijke inbreng gevraagde besparing –Wervingsstop van toepassing (VLM, De Lijn) –Vrijgesteld van wervingsstop en besparing •Rago, OPZ’s, UZ Gent, VMW

14 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop •Effect van voorstel beslissing VR 4.02.05 op de personeelsbudgetten: –“Het voorstel van beslissing zorgt er voor dat de personeelsbudgetten en de personeelsaantallen afnemen, dit door het nemen van verschillende maatregelen zoals bepaald in deze nota.”

15 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop •SC XVIII 21.02.05: –Eerste overzichten besparingen maar nog zeer onvolledig –Na vragen en discussie stappen ACOD-CCOD op

16 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop Daar bovenop: besparingen op de werkingsmiddelen •Spelletje hoger-lager: 3%, 5% of 10% - wie zal het zeggen? •Uit interne nota’s blijkt: 10% besparen op de werkingsmiddelen •Een greep uit de besparingsvoorstellen die her en der circuleren: –Kosten voor dienstverplaatsingen (2de klasse ipv 1ste klasse) –Verzendingen, drukkerij, telefoon

17 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop –Bureelbenodigdheden –Informatica –Wagenpark (onderhoud, en dergelijke,…) –Arbeidsgeneeskunde; veiligheidskledij –Functionerings- en managagementstoelage –Verwarming en electriciteit: de thermostaat aantal graden lager zetten –Beknabbelen vormingsbudget

18 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop Te respecteren principes bij besparingsvoorstellen… •Mogen geen afbreuk doen aan de met vakorganisaties afgesproken sectorale akkoorden, noch aan de afspraken inzake arbeidsgeneeskunde, vorming, binnenlandse dienstreizen, enz., noch aan de diverse personeelsstatuten, met inbegrip van de bepalingen inzake vergoedingen en toelagen;

19 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop •Mogen er niet toe leiden dat geen enkele prestatietoelage wordt toegekend voor de personeelsleden van uw entiteit. De prestatietoelagen zijn op dit ogenblik immers de enige mogelijkheid om de goede prestaties van personeelsleden financieel te waarderen. Het lijnmanagement wordt gevraagd om een op elkaar afgestemde gedragslijn af te spreken voor de PLOEG-waardering in 2005;

20 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop •Mogen er niet toe leiden dat de verlofstelsels die een gunst zijn stelselmatig worden geweigerd. Immers, een goed personeels- en organisatiebeleid zoekt naar een evenwicht tussen mens en gezinsleven.

21 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop Tegelijkertijd… •Stapelen onbetaalde facturen (inclusief de verwijlintresten) zich op •Worden subsidies aan organisaties niet uitgekeerd •En is er begin januari goed nieuws te melden in de pers: Vlaamse begroting met overschot

22 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop Geen blinde besparingen op de kap van het personeel! •De voorbije jaren werd al bespaard op de invulling van de personeelsplannen: –Elke PEP moet aan functionaliteit voldoen en gemotiveerd zijn (zie rapporten externe bureaus); maar tegelijkertijd budgetneutraal zijn –Gevolg: aan de invulling van essentiële personeelsbehoeften kan niet worden voldaan; afroming personeelsplannen; nieuwe taken en bevoegdheden binnen beperkte budgettaire ruimte –Slechts gedeeltelijke vervanging vervroegde uitstappers

23 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop ACOD-CCOD zeggen neen aan wervingsstop! •De wervingsstop… –Is nefast voor de normale werking van de Vlaamse overheidsadministratie –Leidt ongetwijfeld tot een vermindering van de dienstverlening aan burgers-klanten –Leidt tot een aantasting van een aantal sociale of gezinsvriendelijke maatregelen (bvb. systematisch weigeren van een aantal gunstmaatregelen bij deeltijdse prestaties, loopbaanonderbreking, andere verlofstelsels) –Brengt de concrete uitvoering van bevorderingsprocedures in het gedrang

24 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop –Betekent een verdere afbouw van de tewerkstelling bij de Vlaamse overheid –Leidt tot verhoging van de werkdruk –Draagt niet bij tot een beter en kwalitatief bestuur –Draait de klok van de modernisering bij de Vlaamse overheid terug –Is niet inhoudelijk onderbouwd, het enige motief is besparen

25 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop Groot verschil tussen woord en daad •Afslanking kabinetten? •Imago-projecten? •Gebouwenbeleid gekoppeld aan concept Anders werken: kostenplaatje? •Prijskaartje BBB? (sinds 2000 aan de gang) •Nieuwe opdrachten en dromen in beleidsnota’s ministers? •Topambtenaren die in kader NBB betere verloning wensen?

26 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop Neen aan de uitbesteding en privatisering overheidstaken •Indien het financiële water aan de lippen staat, is er telkens discussie over de uitbesteding van overheidstaken = gemakkelijkheidsoplossing •Uitbesteding resulteert in gevoelige meerkost (bijv. privatisering schoonmaak, outsourcing informatica, uitbesteding exploitatietaken, PPS) •Resultaat: op termijn afbouw publieke dienstverlening

27 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop Trop is teveel! •En besparen op personeel én besparen op werkingsmiddelen is niet ernstig! •Gevolg: –aantasting arbeidsvoorwaardenregeling personeel (beknabbelen kwalitatieve en kwantitatieve maatregelen)! –Personeel is 2 keer slachtoffer!

28 Aan u het woord!

29 Personeelsvergadering ACOD-CCOD Wervingsstop Actieplan •Sectorcomité XVIII 31 januari ’05 namiddag: indien nog steeds geen duidelijkheid over de wervingsstop: opstappen in het onderhandelingscomité + zelfde houding in volgende onderhandelingscomités •Ondertussen: stickeractie + (prik)acties niet uitgesloten •Personeelsvergadering Brussel – 21 maart ’05: orgelpunt met algemene mobilisatie •Algemene stakingsdag op 25 maart ’05!

30 VLAANDEREN STAAKT OP 25 MAART ’05! TE KOOP: 1200 ambtenaren geert.bourgeois@vlaanderen.be

31 DANK VOOR UW AANDACHT!


Download ppt "Personeelsvergaderingen ACOD-CCOD GEEN BESPARINGEN OP DE KAP VAN HET PERSONEEL!"

Verwante presentaties


Ads door Google