De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijke vermogensadviseur en inzake de vermogensadviesverlening door gereglementeerde beroepen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijke vermogensadviseur en inzake de vermogensadviesverlening door gereglementeerde beroepen."— Transcript van de presentatie:

1 Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijke vermogensadviseur en inzake de vermogensadviesverlening door gereglementeerde beroepen Bedenkingen opmerkingen en suggesties

2 Wordt deze doelstelling bereikt via deze wet • Bescherming van de consument Doelstelling van de wet • Neen wegens – Het beroep wordt elitair door de toetredingsvoorwaarden, niet door kennisvereisten – Onduidelijkheid blijft voor de consument die niet weet wat hij koopt of krijgt als hem een ‘financieel plan’ wordt aangeboden

3 Vermogensadvies, Financiële Planning • Het voorstel van wet verengt het advies in ruime mate naar een advisering rond beleggingen. • Vermogensadvies, Finaniële Planning hebben als doel de grootst mogelijke zekerheid te gaan garanderen met betrekking tot de vermogensdoelstellingen van een cliënt. Dit betekent dat een analyse nodig is op 4 domeinen : civiel, fiscaal, sociale zekerheid en beleggingen

4 Nood aan onafhankelijk vermogensadvies ? • De meest vermogende families richten single family offices op. Nochtans zijn deze families in de mogelijkheid de beste specialisten in hun domein aan te spreken en te vergoeden. Toch investeren zij in een dienst die hen objectief informeert en de globaliteit van het vermogensadvies centraliseert en bewaakt. • De meerwaarde van zulk een adviseur zit vooral in het feit dat deze kan nagaan wat de gevolgen zijn op het ene gebied van een aanpassing op een ander. Vb fiscale optimalisatie en scheeftrekking huwelijksvermogen

5 • Deze families zullen bij hun beleggingsadviezen gezien de grootte van hun vermogen, steeds aan minimale kosten kunnen instappen in financiële producten Nood aan onafhankelijk vermogensadvies ?

6 • Kleinere vermogens hebben evenveel, zoniet meer nood aan een objectief advies. Wanneer er met betrekking tot hun financiële situatie iets mis loopt zijn de gevolgen veel drastischer omdat er minder mogelijkheid is te bufferen. Nood aan onafhankelijk vermogensadvies ?

7 Vermogensadvies, Financiële Planning • Momenteel zijn er drie categorieën van aanbieders van dienstverlening in het kader van vermogensadvies en financiële planning – Zij die vooral juridisch fiscaal adviseren. Advies gaat dan vaak over huwelijksvermogen/samenleven, zakelijke participaties, successieplanning.

8 Vermogensadvies, Financiële Planning • - zij die een integrale analyse maken zonder evenwel producten aan te bieden. Naast de analyse die ook door de eerste groep van vermogensadviseurs wordt gemaakt, gaat deze categorie van planners, ook het economische luik in beeld brengen en nagaan welke de gevolgen kunnen zijn van beleggingsrisico’s • Deze markt is momenteel zeer klein omdat fee based advies maar enkel gekocht wordt door meer begoede en omdat het advies vaak ‘gratis’ wordt aangeboden door de derde categorie

9 Vermogensadvies, Financiële Planning • Een correcte wetgeving, die vermogensadvisering, financiële planning als volwaardige adviesverlening erkent en zorg draagt voor een werkelijk level playing feeld, zal deze markt doen ontwikkelen

10 Vermogensadvies, Financiële Planning • Zij die financiële plannen aanbieden maar ook financiële producten aanbieden. – In deze markt zijn er zeer bekwame en bonafide spelers die een correcte analyse maken en ze invullen met de juiste financiële producten – In deze markt zijn er minder bonafide spelers die een zogenaamde planning aanbieden die geen analyse inhoudt maar dient als verkooptruc voor het aanbieden van niet altijd correcte financiële producten – In deze markt zijn er spelers die elke advies ‘financieel plan’ noemen zonder dat er een brede analyse aan vooraf ging.

11 Vermogensadvies, Financiële Planning • Een correcte wetgeving, die vermogensadvisering, financiële planning als volwaardige adviesverlening erkent en zorg draagt voor een werkelijk level playing feeld, zal er voor zorgen dat ook een volledige analyse betaalbaar zal zijn, en blijven voor minder gefortuneerden

12 Organisatie en reglementering van vermogensadviseur, financieel planner • Definiëring van het advies dat dient verleend te worden om als vermogensadvies, financieel plan te kunnen worden gekenmerkt • Kwaliteit door kennis van de adviseur en niet door de organisatie

13 • De regelgeving lijkt enkel van toepassing te moeten zijn op aanbieders van categorie 2 en 3 omdat de 1 ste categorie geen advies verleent mbt beleggingen. Deze zullen vaak terug te vinden zijn binnen andere gereglementeerde beroepen zoals boekhouders, accountants, vermogensadvocaten, … • Wanneer zij toch adviseren met betrekking tot beleggingen, zullen ze wel tot categorie 2 behoren Organisatie en reglementering van vermogensadviseur, financieel planner

14 • Vermogensadvies, financieel plan, dient een analyse te zijn waarbij wordt bekeken of de vermogensdoelstellingen van een cliënt met de grootst mogelijke zekerheid worden behaald. Hiertoe is een analyse nodig met betrekking tot het civiele, sociale zekerheid, fiscale en beleggingen. • De adviseur die aanbiedt vermogensadvies, financiële planning te leveren zal het bewijs dienen te leveren dat hij deze punten heeft onderzocht of dienen aan te geven welke onderdelen geen onderwerp van de studie hebben uitgemaakt. Organisatie en reglementering van vermogensadviseur, financieel planner

15 • Het feit dat een analyse onvolledig wordt gemaakt kan haar oorzaak vinden in het feit dat een bepaald thema irrelevant is (vb. sociale zekerheid in het kader van een groot vermogen, huwelijksvermogensrecht voor een alleenstaande, …) • Methodiek – Net zoals verzekeringsmakelaar die bij het aanbieden van een verzekeringspolis moet aangeven welke analyse er werd gemaakt. FSMA werkt dus al op deze wijze – Standaard document kan uitgewerkt worden – Controle is achteraf mogelijk door best practice toetsing Organisatie en reglementering van vermogensadviseur, financieel planner

16 • Personen in contact met publiek die vermogensadvies verstrekken dienen minimale competenties te kunnen aantonen – Minimaal aantal studiepunten op elk domein dat behoort tot vermogensadvies – Een bijkomende opleiding die de cross border analyse als voorwerp heeft (vb fiscale optimalisatie die burgerrechtelijke gevolgen creëert) – Permanente educatie Organisatie en reglementering van vermogensadviseur, financieel planner

17 • Aftoetsing op adviseursniveau ligt meer in het verlengde van actuele regelgeving zoals die geldt voor verzekeringsmakelaars en bankadviseurs. FSMA werkt nu al met gelijkaardige toetsing • Ze ligt meer in de lijn van Europese tendensen • Geeft meer zekerheid aan de consument dat deze in contact is met een ‘deskundige’. Meer dan wanneer ergens in de organisatie een bestuurder ‘deskundig geacht’ dient te zijn Organisatie en reglementering van vermogensadviseur, financieel planner

18 Benaming en duidelijkheid • De opsplitsing onafhankelijk en niet onafhankelijk planner is niet de correcte • De analyse moet bij het aanbieden van een vermogensadvies, financieel plan altijd multi disciplinair moeten zijn (zie hoger) onafgezien wie de aanbieder is. • Verschil moet duidelijk zijn dat de ene aanbieder geen producten aanbiedt, en als gevolg hiervan moet verboden worden om via commissie vergoedingen te ontvangen en de aanbieder die planning aanbiedt samen met producten.

19 • Het advies van de onafhankelijk planner met betrekking tot de beleggingen, zal steeds door een gereglementeerd beroep moeten ingevuld worden. Dit geeft de consument een dubbele bescherming. Vermits het gereglementeerd beroep aan de volledige MIFID reglementering onderworpen is. Bij de invulling zal de onafhankelijke adviseur er op toezien dat de invulling gebeurt cfr de noden van de cliënt en niet volgens de bonusregeling van de aanbieder van het financiële product. Benaming en duidelijkheid

20 Vennootschap ? • Het beroep van vermogensadviseur, financieel planner van categorie 2 is meer vergelijkbaar met het adviezen gegeven door advocaten, notarissen, boekhouders/accountants, … • Deze beroepen kunnen ook als natuurlijk persoon opereren of als vennootschap zowel handelsvennootschap als burgerlijke vennootschap

21 Vennootschap ? • Een minimum kapitaal lijkt in deze totaal overbodig. Bij verzekeringsmakelaars blijkt zulks juist te zijn of worden afgeschaft. • Competentie hangt niet af van een bestuurder in de vennootschap die ‘geacht’ wordt deze te hebben maar van de kennis van de persoon die het vermogensadvies, financiële planning uitwerkt.

22 verzekering • Wanneer advies verleend wordt is het niet anders dan logisch dat de adviesverlener hiermee een middelenverbintenis aanging en hierdoor ook aansprakelijkheid. • Momenteel is er op de markt geen verzekeraar die de aansprakelijkheid van een vermogensadviseur, financieel planner wil verzekeren. De verplichting opleggen in de wet dient dan ook gekoppeld te zijn aan de beschikbaarheid van zulk een polis in de markt.


Download ppt "Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijke vermogensadviseur en inzake de vermogensadviesverlening door gereglementeerde beroepen."

Verwante presentaties


Ads door Google