De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oorsprong van het kwade

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oorsprong van het kwade"— Transcript van de presentatie:

1 Oorsprong van het kwade
Waarom werd de aarde geschapen zoals ze is?

2 Schepping Waarom werden we als man of vrouw geschapen?
Waarom kinderen? Waarom dieren? Waarom voortplanting zoals wij die kennen? Waarom heeft God het kwade geschapen? Indien Hij het niet geschapen heeft, waarom laat Hij het toe?

3 Genesis Gen 1:1-2 In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Over de gehele aarde was er niets Of In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig Hoewel wij lezen alsof er ‘niets’ was, was er niet niets maar was het wel woest en ledig!

4 Tegen wat moest de schepping bewaart worden?
Woest Gen 2: 15 En de HERE God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren Tegen wat moest de schepping bewaart worden?

5 Openb. 12: 7 OORLOG!! En er kwam oorlog in de hemel;
Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, OORLOG!!

6 Iedereen is op een of andere wijze oorlogsslachtoffer
Oorlog in de hemel In het Grieks wordt het woord ‘Polemos’ gebruikt. Hiervan kennen wij het woord Polemiek. Dit is geen oorlog met raketten, maar van ideeën! Iedereen is op een of andere wijze oorlogsslachtoffer

7 Wie is de draak? Openb. 12: 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt

8 Bestaat de duivel? Let op! We hebben hier te maken met een wezen die een oorlog aankan tegen Michaël en zijn engelen!! Laten we die tegenstander niet minimaliseren tot een klein rood wezentje op bokkepootjes, de vrucht van een leuke legende. Wees zeker dat de draak het al een overwinning ziet indien wij nu hem slechts beschouwen als klein onschuldig folkloristisch duiveltje.

9 Ken uw tegenstander Deze tegenstander in Openbaring is een briljante geest. “Er is niet zoiets als ik” blijft hij fluisteren doorheen de filosofieën van deze aarde… … “mensen hebben ‘de satan’ nodig om hun eigen falen goed te praten.” Maar dit is, uiteraard, de dodelijke verdoving om de mensheid in slaap te krijgen voor hij zijn finale en fatale aanval inzet.

10 Wat is het doel van de duivel?
Jes. 14: 12-14 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! 13 En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; 14 ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen Wie was de duivel?

11 Lucifer - Lichtdrager Ezech 28: 12-14
Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus en zeg tot hem: zo zegt de Here HERE: Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werdt, waren zij gereed. 14 Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen

12 Hij die het dichtst bij God kon komen keerde zich tegen God!
Lucifer Ezech 28: 15-17 Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden: 16 door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen. 17 Trots was uw hart op uw schoonheid – met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. … Hij die het dichtst bij God kon komen keerde zich tegen God!

13 Waar is Lucifer nu? Openb. 12: 7-9
En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

14 Lucifer op deze aarde? Jesaja 14:12 Lucas 10:18 Openbaring 12: 12
Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! Lucas 10:18 En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen Openbaring 12: 12 Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft

15 Lucifer in Eden Gen 3: 1-5 De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? 2 Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, 3 maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. 4 De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad

16 Wat is satans boodschap
Kijk naar mij, Ik heb van de vrucht gegeten en ik ben niet dood! Maar God weet dat op de dag dat je hiervan eet en je eigen weg gaat, er geen rem meer staat op je eigen ontplooiing. Je zult groeien, en groeien en worden Zoals GOD

17 Satans boodschap Je kunt God niet vertrouwen!
Hij is er enkel op uit om je door de wet je ontplooiing te beperking Want Hij wil alle eer voor zich! God wil je beperken

18 God legt zichzelf beperkingen, nl. de vrije wil van de mens zelf
Liefde God schiep de wereld en de mens naar Zijn beeld De wereld en de mensheid is een schouwspel voor het universum Gods systeem kent één gouden regel: onbaatzuchtige liefde God is als een vader voor ons, niet een vriendje maar wel Hij die ons gemaakt heeft en die ons leidt. Vrije wil is de basis van alles God legt zichzelf beperkingen, nl. de vrije wil van de mens zelf

19 De vrije wil Gen 3:6 En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at De mens kan zijn trouw niet tonen indien hij niet uit vrije wil ook ontrouw kon zijn.

20 Wil God nu de wereld straffen?
Ezech 18: 23,32 Zou Ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? luidt het woord van de Here HERE. Niet veeleer hieraan, dat hij zich bekere van zijn wegen en leve? Want Ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, luidt het woord van de Here HERE; daarom bekeert u, opdat gij leeft Joh 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

21 Vanwaar komt het kwade dan?
1 Petrus 5:8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden Zach 3:1 … terwijl de satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen.

22 Wat kunnen wij doen? Efez 6: 11,14-17
Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; 17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God

23 Waarom liet God de satan op de aarde?
Toen satan nog Lucifer was stelde hij een aantal kentekeningen bij Gods systeem. Volgens hem was alles op God gericht en werden de schepselen in hun zelfontplooiing beknot. Hijzelf zei dit allemaal met als doel gelijk te zijn aan God (Jes 14:14) maar als briljante geest kon hij het als zeer terechte vragen laten overkomen bij de andere engelen. Kon God zomaar Lucifer vernietigen? Ja, zonder enige moeite, maar wat had Hij dan bereikt t.o.v. de schepselen die Hij zo lief had. De engelen zouden God lief hebben … maar wel uit angst! God wou tonen wat onbaatzuchtige liefde is, wat goddelijke liefde is, wat vaderlijke liefde is. Daarom is onze wereld geschapen zoals hij is. Vaderlijke liefde, sexualiteit, kinderen, dieren, … leren ons in de praktijk wat liefde is. Gods antwoord was verbluffend. Niemand kon nog twijfelen aan God. Lucifer, verbeten, kon dit prachtig bewijs niet ongemoeid laten. De listige aanklager heeft zich meester gemaakt van deze aarde. Adam heeft uit vrije wil zich onder satan geplaatst.

24 De mens en satan Johannes 8 : 44
Gij hebt de duivel tot uw vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

25 Waarom liet God de satan op de aarde?
Nu satan de vader was van deze wereld en God zich altijd aan zijn schepping houdt … kon satan eens hij niet langer in de hemel geduld werd door de engelen, naar deze wereld, want het is zijn wereld. Maar ook nu toont God wat vaderlijke liefde is, wat onbaatzuchtige liefde is. God wordt mens zodat, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo ook de Zoon des mensen verhoogd wordt, opdat een ieder die gelooft, in Hem, eeuwig leven hebbe. (Joh 3:14-15) De mens heeft uit vrije wil zich onder satan geplaatst. Maar een mens heeft uit vrije wil de losprijs betaalt. Niet de losprijs naar God maar wel naar de aanklager. Satan heeft niets meer om op te staan.

26 Het offer van Christus Het offer van Christus was zelfs voor de engelen iets dat alles te boven ging. Tot in der eeuwigheid zullen we aan dit offer kunnen terugdenken en steeds opnieuw zullen we verbaasd zijn. Christus is Emmanuel – God met ons.


Download ppt "Oorsprong van het kwade"

Verwante presentaties


Ads door Google