De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken met zorg werk maken van zorg pedagogische werkdag....school.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken met zorg werk maken van zorg pedagogische werkdag....school."— Transcript van de presentatie:

1 werken met zorg werk maken van zorg pedagogische werkdag....school

2 werken met zorg werk maken van zorg

3 3 een kijk op... • PRODIA : protocollen diagnostiek • een vernieuwd zorgcontinuüm • HGW : handelingsgericht werken

4 4 SITUERING PRODIA (PROtocollen DIAgnostiek) : consensus • verschillende netten : onderwijskoepels en CLB • overheid • wetenschappelijk onderzoek

5 5 SITUERING PRODIA (PROtocollen DIAgnostiek) : Integratie van verschillende denkkaders  protocollen  een continuüm van zorg  Handelingsgericht werken - HGW (school)  Handelingsgerichte diagnostiek – HGD (CLB)  Faire diagnostiek (kansarmen en allochtonen)  Rechtspositie en hulpverleningshouding

6 6 SITUERING PRODIA (PROtocollen DIAgnostiek) : Integratie van verschillende denkkaders  protocollen concreet uitgewerkte procedures om in de diagnostische praktijk te handelen en te beslissen specifieke instrumenten met de interpretatie- en beslissingscriteria in functie van een vraag. = de leidraad om het diagnostisch proces te structureren  een continuüm van zorg  Handelingsgericht werken - HGW (school)  Handelingsgerichte diagnostiek – HGD (CLB)  Faire diagnostiek (kansarmen en allochtonen)  Rechtspositie en hulpverleningshouding

7 7 http://www.prodiagnostiek.be/index.php http://www.prodiagnostiek.be/w_pdf_algemeen_deel.php http://www.prodiagnostiek.be/taal/ls_pdf_lezen_spellen.php http://www.prodiagnostiek.be/rekenen/r_pdf_rekenen.php http://www.prodiagnostiek.be/zb-vb/zbvb_pdf_zb-vb.php http://www.prodiagnostiek.be/hb/hb_pdf_hb.php

8 8 SITUERING PRODIA (PROtocollen DIAgnostiek) : Integratie van verschillende denkkaders  een continuüm van zorg  Handelingsgericht werken - HGW (school)  Handelingsgerichte diagnostiek – HGD (CLB)  Faire diagnostiek (kansarmen en allochtonen)  Rechtspositie en hulpverleningshouding

9 9 preventieve basiszorg verhoogde zorg uitbreiding van zorg overstap naar school op maat zorgvisie fase 0 fase 1 fase 2 fase 3 zorgvisie

10 10 zorgvisie

11 11 een continuüm van zorg - “Een opvatting over hoe de zorg georganiseerd moet zijn uitgaand van een bepaald mensbeeld.” - “De missie van een school/scholengemeenschap over haar idee, normen en waarden over zorg, de aard en de omvang van de doelgroepen, het zorgbeleid, de vormgeving van de organisatie en de middelen binnen haar onderwijscontext.” zorgvisie

12 12 een continuüm van zorg zorgvisie pedagogisch project leren van alle leerlingen middelen organisatie zorg ? beleidsvoering opdracht van elke leerkracht /elk personeelslid denkkaders onthaal- en inschrijvingsbeleid procedures en afspraken doorstroming en oriëntering evalueren en rapporteren overlegmomenten

13 13

14 14 zorgvisie Fase 0: preventieve basiszorg Fase 1: verhoogde zorg Fase 2: uitbreiding van zorg Fase 3:overstap naar school op maat

15 15 zorgvisie Fase 0: preventieve basiszorg

16 16 Ontwikkeling van alle leerlingen stimuleren Preventie via uitbouw krachtige leeromgeving leraar als spilfiguur - rijk milieu (ruimte en materialen) - rijk activiteitenaanbod (inhoud, leerstof, opdrachten) - rijke begeleiding (werk- en groeperingsvormen,klasklimaat,evaluatie ) Fase 0: preventieve basiszorg

17 17 Kwaliteitsonderwijs : basiszorg = omgaan met de uitgangspunten van HGW - in de klascontext / groepsgericht - met alle leerlingen - in een uitgetekend zorgbeleid: optimale onderwijskansen bieden - gericht op het welbevinden van alle leerlingen - gericht op een brede ontplooiing en ontwikkeling - opvolging van vorderingen en uitval van alle leerlingen - vertrekkend van het curriculum - onderwijsbehoeften opmerken Fase 0: preventieve basiszorg

18 18 de (klas)leraar  zorgt voor een krachtige leeromgeving met motiverende taken  heeft een gestructureerde basisaanpak die rekening houdt met alle leerlingen  biedt optimale onderwijskansen voor alle leerlingen  stimuleert een brede ontwikkeling van alle leerlingen  differentieert en gaat om met diversiteit  hanteert een flexibele klasorganisatie  volgt alle leerlingen op  gebruikt een goede didactiek en methodiek  is de eerstelijnshulp  zoekt vanuit een gedeelde deskundigheid naar oplossingen Fase 0: preventieve basiszorg

19 19 zorgvisie Fase 0: preventieve basiszorg Fase 1: verhoogde zorg

20 20 leerling met specifieke ondersteuningsbehoefte - structurele, proactieve en preventieve acties volstaan niet (meer) binnen de reguliere werking en de extra omkadering - kleine snelle, concrete doelen stellen met een effectieve feedback op korte termijn - doelen concreet verwoorden : ambitieus, hoge verwachtingen, uitdagend en haalbaar >> zone van de naaste ontwikkeling - Hulpvraag in gekaderd intern zorgoverleg: -v-verzamelen van informatie -o-onderwijsbehoeften en aanpak bepalen -o-ondersteuningsbehoeften -p-plannen, handelen en evalueren -o-ouders en leerlingen nauw betrekken Fase 1: verhoogde zorg

21 21 Hulpzinnen die onderwijsbehoeften helpen bepalen Deze leerling heeft: - een instructie nodig die... - opdrachten, taken, (leer)activiteiten, materialen nodig die... - een leeromgeving of werkvormen nodig die... - feedback nodig die... - klasgenoten nodig die.. - een leerkracht nodig die.. - ouders nodig die... -... om doelen te halen. Fase 1: verhoogde zorg

22 22 de (klas)leraar  gaat in op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen  realiseert de zorg binnen de klascontext  volgt de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften nauw op  overlegt intern de zorginterventies  werkt nauw samen met het zorgteam (en CLB)  betrekt de leerling en de ouders bij de zorginitiatieven  streeft naar het realiseren van het gemeenschappelijk curriculum / groepswerkplan  gaat verder met differentiëren Fase 1: verhoogde zorg

23 23 zorgvisie Fase 0: preventieve basiszorg Fase 1: verhoogde zorg Fase 2: uitbreiding van zorg

24 24 Een leerling profiteert onvoldoende van de klasaanpak en doelen worden niet behaald. Een leerling ontwikkelt of gedraagt zich anders dan de verwachtingen. Het (zorg)team heeft geen zicht op wat reële doelen voor deze leerling kunnen zijn. Er is nood aan feedback, ondersteuning bij het formuleren van onderwijsbehoeften. Er is een vermoeden van een andere / ernstige / complexere problematiek. Fase 2: uitbreiding van zorg

25 25  Signaleren – Analyseren  formeel gekaderd overleg met verschillende participanten Multi Disciplinair Overleg / klassenraad / cel leerlingenbegeleiding  mogelijk opstarten van een diagnostisch proces  handelingsplan(ning) Fase 2: uitbreiding van zorg

26 26 de (klas)leraar  signaleert aan het MDO / de klassenraad / cel leerlingenbegeleiding  neemt de leiding van het zorgoverleg i.s.m. de betrokkenen het MDO / de klassenraad / cel leerlingenbegeleiding  doet aan probleemstelling en bespreekt de specifieke maatregelen zoals dispenseren en evt. curriculumdifferentiatie  communiceert met ouders en leerling  bespreekt met alle betrokkenen wat haalbaar is binnen en buiten de klascontext  overlegt met externe hulpverleners Fase 2: uitbreiding van zorg

27 27 Multi Disciplinair Overleg (MDO) zenuwcentrum voor beslissingen voor zorginitiatieven - onderwijs - en opvoedingsbehoeften van het individuele kind - ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en ouders CLB: bevoorrechte partner en draaischijffunctie  Handelingsgerichte diagnostiek  medewerking van relevante externen Fase 2: uitbreiding van zorg

28 28 diagnostisch model

29 29 zorgvisie Fase 0: preventieve basiszorg Fase 1: verhoogde zorg Fase 2: uitbreiding van zorg Fase 3:overstap naar school op maat

30 30 Een school die adequater en gerichter inspeelt op de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerling. - GOK- decreet : inschrijvingsrecht - structurele en organisatorische afstemming op de onderwijsbehoeften - passend onderwijsaanbod - gewoon of buitengewoon onderwijs - Bao : procedure van Draagkracht afweging (cfr. inschrijvingsdecreet) - onthaal – en inschrijvingsbeleid Fase 3: overstap naar school op maat

31 31 het MDO / de klassenraad / cel leerlingenbegeleiding en de (klas)leraar  stellen een onvoldoende draagvlak vast om blijvend in te gaan op de specifieke onderwijsbehoeften  ontoereikende eigen initiatieven voor hulp op school  ontoereikende beleidsinitiatieven voor hulp op school (GON, ION)  blijven de leerling ondersteunen  communiceren met de betrokken partners  bespreken mogelijk alternatieven en ondersteunen het proces  begeleiden de ouders en de leerling bij de overstap  procedure Fase 3: overstap naar school op maat

32 32 zorgvisie Fase 0: preventieve basiszorg Fase 1: verhoogde zorg Fase 2: uitbreiding van zorg Fase 3:overstap naar school op maat

33 33 SITUERING PRODIA (PROtocollen DIAgnostiek) : Integratie van verschillende denkkaders  een continuüm van zorg  Handelingsgericht werken - HGW (school)  Handelingsgerichte diagnostiek – HGD (CLB)  Faire diagnostiek (kansarmen en allochtonen)  Rechtspositie en hulpverleningshouding

34 34 Een visie op onderwijs Adaptief onderwijs : omgaan met verschillen / gelijke kansen Sommige kinderen profiteren onvoldoende van de onderwijsleeromgeving. Daarom : doelbewust afstemmen van de onderwijsleersituatie op verschillen tussen leerlingen van dezelfde groep.

35 35 Handelingsgericht werken (HGW) De uitgangspunten 1. onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 2. afstemming en wisselwerking 3. de leerkracht doet er toe 4. aandacht voor het positieve 5. constructieve samenwerking 6. doelgericht (samen)werken 7. systematisch en transparant

36 36 Methodiek voor onderwijs  Gemeenschappelijk visie en taal  Wetenschappelijk ondersteund (evidence based)  Mee in evolutie met de nieuwe kijk op zorg en handicap (maatschappelijke ontwikkelingen)  Kwaliteitsindicatoren voor zorgbeleid

37 werken met zorg werk maken van zorg Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Brugge

38 werken met zorg werk maken van zorg Diocesane Pedagogische Begeleidingsdienst Brugge


Download ppt "Werken met zorg werk maken van zorg pedagogische werkdag....school."

Verwante presentaties


Ads door Google