De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schrappen of investeren zo doen we het in Limburg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schrappen of investeren zo doen we het in Limburg"— Transcript van de presentatie:

1 Schrappen of investeren ............. zo doen we het in Limburg
Voorstellen: Henk van Ingen en MO Rijk Thijs Habets en Empower Limburg Ontwikkelingen en kansen op de arbeidsmarkt een gedeelde visie Activiteitenplannen Strategische Personeelplanning Pilot zij-instroon in de zorg Regionaal Transitie Centrum RTC vragen, discussie 1

2 Thijs Habets Onderwijs: Overheid (ministerie van defensie): ZZP docent
lijnmanagement projectmanagement: afbouw, opheffing organisatie ZZP strategisch personeelsmanagement programmamanager Empower Limburg

3 Henk van Ingen ABP Manager HRM
CBS Mobiliteitsmanager in Heerlen en Den Haag MO Rijk Regiomanager

4 Limburg Relatief gesloten arbeidsmarkt:
> Samenwerking op gebied van mobiliteit en loopbaanontwikkeling LIFT Limburgs Interim Functievervullings Traject o.m. ‘week van de mobiliteit’ IGOM Inter Gemeentelijk Overleg Mobiliteit Empower Limburg

5 Empower Limburg Regionaal samenwerkingsverband van 21 organisaties
Sectoren: Zorg, Onderwijs, Overheid en Dienstverlening MobiliteitsOrganisatie Rijk aangesloten Doel: bevorderen van inzetbaarheid en mobiliteit op de regionale arbeidsmarkt: Employability en Mobiliteit door Perspectief Op Werkgelegenheid in de Eigen Regio Bedrijfsbureau: Valkenburgerweg 177 Heerlen (OU) Website

6 Ambitie EL Samenwerken op een turbulente arbeidsmarkt:
Strategisch: inzicht in vraag naar en aanbod van personeel op organisatieniveau Strategische Personeelsplanning en - beleid Taktisch: uitvoering beleid ontwikkeling ‘instrumentarium’ Operationeel: facilitering individuele medewerker Regionaal Transiti Centrum (van, voor en door.....)

7 21 Deelnemers Empower Limburg
* Raad van Advies * Bestuur Onderwijs (6) Overheid (7) Hogeschool Zuyd (* M. Dunnewijk) Leeuwenborgh Opleidingen Onderwijsstichting Kindante Onderwijsstichting Innovo Onderwijsstichting Movare (* H. Linssen) Open Universiteit Nederland Gemeente Heerlen Gemeente Leudal Gemeente Maastricht Gemeente Sittard-Geleen Provincie Limburg (* L. Vroomen / * N. Lebens) MobiliteitsOrganisatie Rijk Uitkeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) 21 Deelnemers Empower Limburg ( ) Zorg (5) Zakelijke dienstverlening (3) Academisch ziekenhuis, MUMC Mondriaan Zorggroep (* P. Schefman) Stichting Huis van de Zorg Stichting Vivre Sichting Zorg aan Zet Licom NV (* Y. Paulussen) MKB Limburg Vebego International (* R. Goedmakers)

8 Van traditionele naar transitionele arbeidsmarkt
Traditionele arbeidsmarkt Transitionele arbeidsmarkt Full employment en lineaire patronen (opleiding, arbeid, rust) Combinaties van en wisselingen tussen verschillende levensdomeinen (sociale systemen) Schoksgewijze aanpassing aan economische veranderingen Snelle en flexibele aanpassing aan veranderende economische situaties Interne bedrijfsarbeidsmarkt Bedrijf en branche vormen institutionele ruggengraat voor arbeidsmarktloopbaan Beroepenarbeidsmarkt Intersectorale loopbaanpaden Werkgevergestuurde (lineaire) loopbanen Werknemergestuurde loopbanen (Protean careers ) Gepassioneerde professionals anticiperen op kansen en bedreigingen

9 Visie en missie (1) Waarom moed het anders?
Op korte termijn reductietaakstellingen Op termijn dreigende tekorten op de arbeidsmarkt – in kwantitatief en kwalitatief opzicht - als gevolg van ontgroening en vergrijzing bevolking Grotere flexibiliteit op de arbeidsmarkt Langer doorwerken als gevolg van sociaal maatschappelijke veranderingen (pensioenleeftijd) Huidige aanpak ad-hoc en individueel georiënteerd

10 Visie en missie (2) Wat betekent dit voor de individuele medewerker?
Attitude: - verantwoordelijkheid voor eigen loopbaan (initiatief) - zelfredzaamheid (regievoering) - flexibiliteit en aanpassingsvermogen Zelf verantwoordelijk voor zicht op mogelijke vastlopers (ontwikkelingen binnen organisatie) Zicht op mogelijkheden om hierop te anticiperen: - eigen potentieel - alternatieven op regionale arbeidsmarkt - wegen om daar te komen (ontwikkeltrajecten en netwerken) Zicht op haalbaarheid: opleiding, (snuffel)stages

11 Visie en missie (3) Wat betekent dit voor organisaties ?
Zicht ontwikkelen op wat de toekomst brengt en vraagt aan attitude en competenties: Strategische PersoneelsPlanning (SPP) HR beleid ontwikkelen gericht op emplyability en o.b.v. de resultaten van SPP Individu zicht geven op kansen en bedreigingen in het licht van de toekomst: ervaringsdossier (EVC), ontwikkelingen op regionale arbeidsmarkt Zicht bieden op oplossingen: loopbaanmogelijkheden Bieden van faciliteiten voor (om)scholing, oriëntatie, coaching etc. etc. etc.

12 Randvoorwaarden voor partners
Personeelsbeleid ontwikkelen o.b.v. resultaten van SPP gericht op ontwikkeling (brede inzetbaarheid) medewerkers Openstellen interne arbeidsmarkt (vaste, tijdelijke functies en ontwikkelplekken) Facilitering medewerkers d.m.v. loopbaanadvisering en coaching (intern loopbaancentrum, instrumentarium) Managementrol: verantwoordelijkheid en competenties t.a.v. ontwikkeling medewerkers Rol HRM: advisering management, sturing proces

13 Samenwerking EL en MO Geïnspireerd door “interbestuurlijk werken”/BZK
Bijdragen aan gemeenschappelijke arbeidsmarktbenadering en samenwerking op gebied van arbeidsmarktbeleid

14 ‘Samenwerken, dat doen we zo en zo……’
ff puntje op de i….. ‘Samenwerken, dat doen we zo en zo……’ 14

15 Samenwerkingsovereenkomst
Ministerie BZK Empower Limburg Gemeente Maastricht Ondertekend door minister Donner op 30mei 2011 in Provinciehuis te Maastricht

16 Dat gaan we dus samen zo doen!

17 Think global act local Regionale samenwerking noodzakelijk
Komen tot geïntegreerde aanpak van arbeidsmarktproblematiek samen met partners uit de diverse sectoren, provincie en opleidingsinstituten Aanpak gebaseerd op strategie, energie en transparantie

18 Belang MO (1) Zoeken naar meer effectiviteit bij aanpak mobiliteitvragen Donner: lage externe mobiliteit en verkokering belemmeren de arbeidsmarkt van de overheid

19 ‘MobiliteitsOrganisatie Rijk….?’

20 Belang MO (2): Meer mogelijkheden voor de operationele knelpunten
- gedwongen versus vrijwillige mobiliteit - daadkracht - creativiteit bij oplossingen - perspectief voor medewerkers - aan de slag blijven uitstromers - strategische personeelsplanning

21 Dominante thema’s 2011 Uitdragen concept en creëren van draagvlak
Verspreiding van kennis en ervaring Verbinding van / met lopende initiatieven Project SPP Faciliteren van de individuele medewerker en organisatie in RTC Financiering Opstarten regionaal transitiecentrum met matchsysteem

22 Dominante thema’s in samenwerking MO-EL
Van werk naar werk arrangementen - regionaal mobiliteitsoverleg - elimineren protectionisme (draagvlak bij OR’n) - ontwikkeling concepten in pilots (zijinstroom zorg) Regionaal Transitie Centrum - ontwikkeling e-portfolio’s Uitrol project SPP Kennisuitwisseling Opstarten regionaal transitiecentrum met matchsysteem

23 Vragen, discussie….. 23

24 Dominante thema’s 201 Project strategische personeelsplanning:
Afronding van pilots 1e en 2e ring Uitrol binnen organisaties Uitrol naar regio (sector zorg) Ontwikkeling van (management)informatie systemen Overdracht kennis en ervaring naar projectleiders Afronding, rapportage, publicatie, conferentie

25 Dominante thema’s 2011 A. Faciliteren van de individuele medewerkers in RTC Ontwikkeling Transitie Centrum met employabilitycheck, netwerkpools, machtinginstrument en vacaturebanken (sheet 6) Ontwikkeling van Personal Data Store (sheet 7) B. Faciliteren van organisaties SPP project Employabilityscan voor organisaties (workshop en vervolgpilots) Opstarten regionaal transitiecentrum met matchsysteem

26 Zij-instroom in de zorg Opzet van het project
UWV- Empower Limburg – zorgsector presenteert Zij-instroom in de zorg Stap 1 : durf te kiezen (de kans om je hart te volgen) Stap 2 : kijk welke sector het beste bij je past (zorgnavigator) Stap 3 : durf eens te proeven hoe het is (zorgexperience) Stap 4 : kijk wat je nog nodig hebt aan kwalificaties (EVC) Stap 5 : maatwerk opleidingen (functionele kwalificaties leren in combinatie met praktijkervaring; modules/verkorte opleidingen) Stap 6 : een gegarandeerde baan

27 Zij-instroom in de zorg Van belangstelling naar oriëntatie en tijdspad
UWV – Empower Limburg en de Zorgsector …..na het ontslag UWV, en dan: Bieden: kans om je hart te volgen begeleiding bij de 2e beroepskeuze loopbaanadvies gericht op de zorgsector mogelijkheid om ervaring op te doen gerichte maatwerkopleidingen om functionele competenties te verwerven met een baangarantie een traject van werk naar werk in 2 jaar Fase 1: (belangstelling) september-oktober Fase 2 en 3: (orïentatie) oktober-november Fase 4: (EVC) november-december Fase 5: (start werken/leren) januari-maart

28 Zij-instroom in de zorg Van belangstelling naar oriëntatie
Basisprogramma HBOV-IP: Onderwijsstructuur Module Introductie Studievaardigheden Competenties HBO-verpleegk Beroepsoriëntatie in praktijk Organisatie gezondheidszorg Menselijk functioneren (biologisch perspectief) Anatomie/fysiologie: orgaan stelsels Chemische processen Casus fysiologie Menselijk functioneren (psychosociaal persp.) Psychosociaal functioneren Intercultureel functioneren GVO Coaching / SLB Coaching / SLB Coaching / SLB beroepsvaardigheden beroepsvaardigheden beroepsvaardigheden Verpleegkundige methodiek Verpl. Methodiek: diagnosen, interventies, resultaten evaluatie vh primaire proces classificatiesystemen EBP Standaarden en protocollen AGZ GGZ beroepsvaardigheden beroepsvaardigheden Stage AGZ Stage GGZ Coaching / SLB Coaching / SLB Coaching / SLB beroepsvaardigheden VVT 1 jaar 40 uur per week in combinatie met praktijk waar verantwoordelijkheid meer gedeeld wordt. Dus niet 4 dagen opleiding en 1 dag stage waar de opleiding bepaald maar gedeelde verantwoordelijkheid met werkgever. beroepsvaardigheden Vooraf: screening (HSZ), snuffelstage 1 jaar 40 uur per week studie i.c.m. praktijk Ca. 7-8 weken per blok Student kiest uiteindelijk voor: AGZ, GGZ of VVT Stage VVT Coaching / SLB 28

29 Gewenst: kwantitatief
Bouwstenen SPP Nu Straks 1. Analyse Leegloop vacatures vraag: formatie Aanbod: bezetting 3. Analyse 2.Analyse 4. Discussie Kwaliteit HR3P Dynamiek IDU Scenario’s 7. prognoses Verwachte kwaliteit 6. prognoses 5. Prognoses Gewenst: kwantitatief kwalitatief Verwachte bezetting Fits? Acties? 8. acties

30 Wat kan een transitiecentrum bijdragen? (1)
Transitiecentrum voor individuele werknemers Centrale regiekamer voor samenwerkende instellingen en bedrijven Aanbieder van instrumenten en de noodzakelijke begeleiding daarbij: (o.m. EVC, (beroeps)gerichte scholing, leerwerktrajecten, competentiegerichte ontwikkeling)

31 Wat kan een transitiecentrum bijdragen? (2)
Verzamelpunt van kennis en best practices rond zowel mobiliteit als sociale innovatie (flexicurity) Ontwikkelen van regionale netwerken Onderzoek naar effecten en verbeteringen Draagvlak ontwikkelen door effectieve communicatie naar stakeholders Uitwisselbaar maken van functies/competenties


Download ppt "Schrappen of investeren zo doen we het in Limburg"

Verwante presentaties


Ads door Google