De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mantelzorg. Slides die gebruikt kunnen worden bij de WMO module mantelzorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mantelzorg. Slides die gebruikt kunnen worden bij de WMO module mantelzorg."— Transcript van de presentatie:

1 Mantelzorg

2 Slides die gebruikt kunnen worden bij de WMO module mantelzorg

3 Mantelzorg Bron: http://www.welsaen.nl/vrijwilligerscentrale/mantelzorg.php

4 Mantelzorg Onderwerpen bij werkles 1 •Testen van jullie voorkennis •Maatschappelijke context: zorgbereidheid in Nederland •Wat is mantelzorg? •Cijfers •Mantelval

5 Mantelzorg Maatschappelijke context Kanteling van verzorgingsstaat naar zorgzame samenleving •Bezuinigingen in zorg •Aanspreken eigen kracht van burgers (zelfzorg) •Aanspreken eigen netwerk Groot beroep op de “zorgbereidheid” van de Nederlandse bevolking

6 Mantelzorg Opdracht •Discussieer in tweetallen en noem minstens 10 motieven waarom mensen voor elkaar zouden willen zorgen?

7 Mantelzorg Hattinga Verschure, J. C. M. (1977). Het verschijnsel zorg: een inleiding tot de zorgkunde (1 ed.). Lochem Tijdstroom.

8 Mantelzorg Hattinga- Verschure •Economisch motief •Wederkerigheidsmotief •Solidariteitsmotief •Onontkoombaarheid (je zorgt voor iemand die hartaanval heeft) •Zingeving (aan eigen bestaan om bij te dragen aan levenskwaliteit ander) •Uniciteitsmotief (op unieke wijze gestalte geven aan eigen leven) •Zorg uit angst •Liefdevolle zorg als “goddelijke opgave” •Zorgen uit geldingsdrang (Het is beter te geven dan te ontvangen) •Zorgen voor ouderen om wijsheid te conserveren •Zorgen uit vanzelfsprekendheid (because it’s there)

9 Mantelzorg Belangrijkste motieven informele zorg •Genegenheid •Vanzelfsprekendheid •Verantwoordelijkheid (Kwekkeboom, 2012)

10 Mantelzorg Pleidooi van Hattinga Verschure •Veranderde balans in zorgmotieven heeft een andere balans in zelfzorg- zorg voor anderen en professionele zorg teweeg gebracht •Groot beroep op professionele zorg (staatszorg) (vanuit economisch motief) •Pleidooi: Professionele zorg moet weer terug in balans gebracht worden met zelfzorg en mantelzorg

11 Mantelzorg Zelfzorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk en professionele zorg Bron: http://smitsstichting.nl/mantelzorg.htm

12 Mantelzorg Wat is mantelzorg (Hattinga- Verschure) “Wederkerige zorg in een kleine groep blijkt een bijzonder zorgverschijnsel. Zorg die groepsleden verwarmt omdat ze elkaar als een mantel mee omgeven. Het verwarmt, beschut en beveiligd” http://www.wmoraadraalte.nl/pagina.php?pid=142

13 Mantelzorg Kenmerken mantelzorg •Gericht op de behoefte van een ander mens •Impliciete of expliciete bereidheid wederkerige zorg te verlenen •Rollen zorgvrager en zorgverlener zijn wederkerig/ verwisselbaar •Persoonlijke relatie •Directe relatie (Zonder tussenkomst administratie/ verwijzing) •Niet incidenteel •Mantelzorggroep is klein, minstens 2 mensen bij betrokken •Warme band •Respect voor zelfstandigheid van de ander •Overnemen van zelfzorg geschied op basis van overeenstemming •Gebaseerd op eigen soort deskundigheid (ervaringskennis) •Biedt veiligheid, gezelschap, blijdschap

14 Mantelzorg Definitie mantelzorg “Alle zorg die genoten in een klein sociaal netwerk aan elkaar gegeven wordt op basis van vanzelfsprekendheid en bereidheid tot wederkerigheid.” (Hattinga- Verschure, 1987: 92).

15 Mantelzorg Operationalisering begrip mantelzorg Mantelzorg in onderzoek: •“de zorg die een of meer personen uit de directe omgeving aan een hulpbehoevende geven, waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep of vanuit georganiseerd vrijwilligerswerk” (Kwekkeboom, 1990 in van der Houwen, et al., 2010). Mantelzorg in beleid: •Toevoeging: Zorg die langdurig (langer dan drie maanden) en/ of intensief (meer dan acht uur per week) is (TK 2000)

16 Mantelzorg Mantelzorg in de praktijk •http://www.manbijthond.nl/fragmenten/dagelijkse-zorg-verlamde-echtgenoothttp://www.manbijthond.nl/fragmenten/dagelijkse-zorg-verlamde-echtgenoot •Bron:

17 Mantelzorg Mantelval Mantelval (Timmermans et al., 2005) •Verlenen van mantelzorg is vaak geen keuze, maar iets waar je als mantelzorger inrolt •Gebruikelijk sociaal contact → hand en spandiensten → overnemen steeds meer taken •Toegenomen druk kan belemmerend werken op zijn of haar functioneren als ondersteuner •Kenmerk: Proces dat sluipend plaatsvindt

18 Mantelzorg

19 Hoe zorgbereid is Nederland? Aandeel bevolking 18+ dat mantelzorg verleend, 2007 (CBS/ SCP, AVO in Kwekkeboom, 2012) KenmerkenMantelzorg (%) Totaal15 Geslacht - Man - Vrouw 10 19 Leeftijd -18-24 -25-34 -35-44 -45-54 -55-64 -65-74 -75+ 10 7 13 19 20 11 Herkomst -Autochtoon -Westerse allochtoon -Niet westerse allochtoon 15 13

20 Mantelzorg Hoe zorgbereid is Nederland? Aandeel bevolking 18+ dat mantelzorg verleend, 2007(CBS/ SCP, AVO in Kwekkeboom, 2012) KenmerkenMantelzorg (%) Opleidingsniveau -Basisonderwijs -VBO -MAVO -HAVO/ VWO/ MBO -HBO/ WO 14 18 16 14 13 Burgerlijke staat -Gehuwd -Gescheiden -Verweduwd -Nooit gehuwd geweest 17 16 15 10 Betaald werk -Geen betaald werk -1-19 uur -20-27 uur -28 uur of meer 19 18 16 10

21 Mantelzorg WMO gestript deel 7: Mantelzorg •http://www.youtube.com/watch?v=OFx5GbSr-k4http://www.youtube.com/watch?v=OFx5GbSr-k4

22 Mantelzorg Stelling 1 De rijksoverheid stimuleert mensen om mantelzorg te verlenen. Een van de stimuleringsmaatregelen die zij nemen is het uitreiken van een mantelzorgcompliment. Dit is een vergoeding van ongeveer 200 euro aan een mantelzorger als waardering voor de zorg die zij geven. "Het mantelzorgcompliment is een goed idee van de overheid en is dan ook een uitstekende maatregel om mantelzorgers in het zonnetje te zetten"

23 Mantelzorg Stelling 2 •"Voor mantelzorgers is het een makkelijke opgave om hun mantelzorg met anderen, zoals professsionals, te delen"

24 Mantelzorg Gebruikte bronnen •Hattinga-Verschure, J. C. M. (1982). Het verschijnsel mantelzorg, een inleiding tot de zorgkunde. Lochem: De tijdstroom. •Houwen, K. van der, Schmeerts, H., en te Riele, S. (2010). Informele zorg en mantelzorg. In: H. Schmeertsen S. te Riele (Red.),Sociale samenhang: participatie, vertrouwen en integratie. Den Haag/Heerlen: CBS. •Kwekkeboom, R. (2012). Zorg in Nederland- beelden, feiten en (on)mogelijkheden. In J. Steyaert, Kwekkeboom, R. (Red.), De zorgkracht van sociale netwerken (pp. 14-24): WMO werkplaatsen, Ministerie VWS, Movisie, Fontys hogeschool sociale studies. •Oudijk, D., Boer, A. de., Woittiez, I., Timmermans, J., Klerk, M. de (2010). Mantelzorg uit de doeken. SCP. Den Haag. Gratis te downloaden op www.scp.nl.www.scp.nl •Timmermans, J., Schellingerhout, R. (2004). Wat heet mantelzorg? Definities en prevalentie van mantelzorg in Nederland. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG), 82, 229-235. •Timmermans, De Boer, A., Iedema, J (2005) De mantelval. Over de dreigende overbelasting van de mantelzorger. SCP. Den Haag •TK. (2000). Zorgnota 2001 Brief van de staatssecretaris van Volkgezondheid, Welzijn en Sport. Vergaderjaar 2000-2001, 27 401, nr. 65.

25 Mantelzorg Vooraf •Dit zijn slides die behoren bij een college dat is ontwikkeld door Rick Kwekkeboom en met haar toestemming zijn deze opgenomen bij de PowerPoint presentatie bij de module mantelzorg van de WMO werkplaats

26 Mantelzorg Of toch niet????

27 Mantelzorg Opbouw college •Verdieping kennis informele zorg, ihb mantelzorg en vrijwillige zorg •Aan bijzondere (?) groepen: mensen met psychiatrische problematiek of verstandelijke beperkingen •Van bijzondere (?) groepen: (niet-westerse) allochtonen

28 Mantelzorg Vormen van informele zorg Informele zorgintensiefzelfzorgmantelzorgVrijwillige zorgniet intensiefzelfzorgsociale steun lotgenotencont act Vrijwillige zorg afstand

29 Mantelzorg Opbouw college •Veg kennis mantelzorg en vrijwillige zorg •Aan bijzondere (?) groepen: mensen met psychiatrische problematiek of verstandelijke beperkingen •Van bijzondere (?) groepen: (niet-westerse) allochtonen

30 Mantelzorg Verschillende mantelzorgers Ouderen/chronisch zieken Psychiatrische problematiek Verstandelijke beperking Aandeel in gehele groep mantelzorgers 78%15%7% Veel aandacht naar mantelzorgers ouderen, maar hoe zit het met de anderen?

31 Mantelzorg Onderzoek HvA i.s.m. Sociaal en Cultureel Planbureau •Onderzoek studenten onder mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek (Amsterdam e.o.) •Gebruik interviewmateriaal, analyse met behulp van computerprogramma •Gebruik uitkomsten landelijk onderzoek (cijfers), groepen mantelzorgers met elkaar vergeleken •Beschrijving per groep; vergelijking groepen met elkaar en met alle mantelzorger

32 Mantelzorg Opvallende verschillen Ouderen/chronisch zieken Psychiatrische problematiek Verstandelijke beperking aandeel78%15%7% Wie wordt verzorgdOuder, partner Kind, brusje Hoeveel uur per week 20 26 Hoe lang 5,1 jaar5, 3 jaar11,9 jaar Matig tot ernstig belast 46%59%48%

33 Mantelzorg Motieven om te zorgen •Vanzelfsprekendheid, genegenheid (net als andere mantelzorgers) •Maar ook: anders opname, verloedering, eenzaamheid

34 Mantelzorg Waaruit bestaat hulp en ondersteuning •Minder vaak persoonlijke verzorging of hulp bij huishoudvoering •Vaker hulp bij emotionele problemen en bij administratie •Maar vooral: regie (regelen van vervoer, dagbesteding, onderwijs, hulpverlening etc. etc.) •Ook, juist, als mensen niet in huis wonen, maar elders opgenomen zijn

35 Mantelzorg Mogelijkheden tot en gebruik van ondersteuning Verstandelijke beperking Psychiatrische problematiek Alle mantelzorgers Hulp van andere mantelzorgers 554554 Hulp van thuiszorg222740 Hulp van vrijwilligers12813 Gebruik van dagopvang3399 Behoefte aan dagopvang 2116 Behoefte aan andere vormen opvang 10128 Behoefte andere vormen van ondersteuning 162312

36 Mantelzorg Achtergronden belasting •Lang en intensief •Stigma (ook bij mensen met verstandelijke beperking) •Kleine netwerken, dus zorg niet eenvoudig te delen •Gebrekkige afstemming/samenwerking professionele hulpverlening

37 Mantelzorg Bijdrage aan vermindering belasting Ondersteunen/versterken netwerken • Versterken netwerken betrokkenen, bijv. maatjesprojecten, vriendschapsdiensten etc. • Versterken netwerken mantelzorgers (bijv. mantelzorgcoach) Verbeteren afstemming/samenwerking • Bijv. familiebeleid zorgaanbieders • Maar ook: coalities formele en informele zorg (Familie als Bondgenoot, Triadekaarten, etc.) Taak van zowel lokale overheden als zorgaanbieders (en dus ook van professionals zelf)

38 Mantelzorg Voorbeeld van methodiek om netwerk te versterken Natuurlijk een netwerkcoach WMO gestript deel 9: Natuurlijk een netwerkcoach •http://www.youtube.com/watch?v=1jZced91NK4

39 Mantelzorg Nog wat weetjes Gehandicaptensector •Aantal vrijwilligers in de gehandicaptensector •Aantal vrijwilligers: naar schatting 50.000 (precieze cijfers niet bekend) Aantal van de vrijwilligersorganisaties is actief in deze sector Aantal beroepskrachten: 128.000 in 2003 (bron: Brancherapport VWS) •Vrijwilligersactiviteiten •Vrijwilligerswerk in woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking •Vrijwilligerswerk in voorzieningen voor mensen met een lichamelijke beperking •Vrijwilligerswerk in thuishulp voor mensen met een beperking •Vrijetijdsbesteding (ook vakantie) •Belangenbehartiging

40 Mantelzorg En nog meer… Geestelijke gezondheidszorg Aantal vrijwilligers in de geestelijke gezondheidszorg •Aantal vrijwilligers: naar schatting 30.000 •Aantal van de vrijwilligersorganisaties is actief in deze sector •Aantal beroepskrachten: 60.400 in 2003 (bron: Brancherapport VWS) Vrijwilligersactiviteiten •Vrijwilligerswerk in psychiatrische ziekenhuizen •Vrijwilligerswerk bij begeleid wonen, dagactiviteiten en dergelijke •Vrijwilligerswerk via vriendendiensten c.q. maatjesprojecten •Lotgenotencontacten •Gezondheidsprojecten

41 Mantelzorg Opbouw college •Vlzorg en vrijwillige zorg •Aan bijzondere (?) groepen: mensen met psychiatrische problematiek of verstandelijke Van bijzondere (?) groepen: (niet-westerse) allochtonen

42 Mantelzorg Ouderen (55+) naar etnische groep absoluut% 1e generatie% in de totale Ouderen bevolking (2003) Verwachting 2015 niet-westers totaal, waarvan 116.44597,12,9 Turken26.16499,80,60,9 Marokkanen22.953100,00,60,8 Surinamers32.61495,70,81,4 Antillianen9.16296,80,20,5 overig niet- westers 25.55293,50,65,2 totale ouderen bevolking 4.031.644

43 Mantelzorg Gezondheid en zorggebruik •De gezondheidstoestand van allochtone ouderen slechter dan van autochtone ouderen •Het slechtst bij ouderen van Turkse en Marokkaanse afkomst; voelen zich ook vaak het slechtst •Bezoek huisarts hoger bij allochtonen, m.n. Turkse en Marokkaanse ouderen •Bezoek specialisten lager (minder verwijzingen en/of minder gemakkelijk toegang…)

44 Mantelzorg Gebruik thuiszorg 55+ bevolkingsgroepgebruik thuiszorg (afgelopen 5 jaar) Geen gebruik (percentage van niet gebruikers) Kende niet/wist niet hoe Familie zorgdeTaalproblemen/sle chte hulp Turken1149/22425/3 Marokkanen315/36687/9 Surinamers184/8360/0 Antillianen13-/-- Molukken11-/-- autochtonen22

45 Mantelzorg Deelname informele arbeid naar etnische achtergrond Vrijwilligerswerk (breed)Informele zorg Autochtonen3865 Turken638 Marokkanen550 Surinamers1756 Antillianen1040

46 Mantelzorg ‘ kenmerken’ mantelzorg allochtone bevolkingsgroepen •Familie is verantwoordelijk voor zorg, geen zaak van buitenstaanders •Vaker (uitsluitend) vrouwen die zorg verlenen (hiërarchie) •Strengere verdeling zorgrollen vrouwen en mannen •Jongere mantelzorgers vervullen vaak (ook) rol tolk/regelen administratie

47 Mantelzorg Geboden hulp neeJa, enigszins tot veel Huishoudelijke hulp, zoals schoonmaken, de was doen en boodschappen doen 1189 Persoonlijke verzorging, zoals baden, douchen en aankleden34 66 Verpleegkundige hulp, zoals het klaarzetten en toedienen van medicijnen en wondverzorging 4060 Emotionele steun en toezicht892 Begeleiding bij het regelen van zaken en administratie1981 Begeleiding bij het bezoeken van familie, artsen, winkels, enzovoorts793

48 Mantelzorg Intensiteit en ervaren belasting •Gemiddeld wordt 44 uur zorg per week gegeven ( 18% biedt zelfs 24-uurs zorg) •De gemiddelde zorgduur, dat wil zeggen het aantal jaren dat zij hulp en zorg bieden, bedraagt 8,4 jaar •60% van de vrouwen en 44% van de mannen zorgt als enige voor de hulpbehoevende. •Onderzochte allochtone mantelzorgers voelen zich zwaarder belast dan ‘gemiddelde mantelzorgers uit SCP onderzoek

49 Mantelzorg Aanleiding voor zorg Onderzoek onder Surinamers/Antillianen, Turken, Marokkanen, Chinezen en Molukkers in twee grote en vier middelgrote gemeenten in Nederland N = 273 Ouderdom20 Dementie/geestelijke achteruitgang14 Lichamelijke beperking69 Verstandelijke beperking26 Psychiatrische problematiek24 Andere redenen17

50 Mantelzorg Niet gebruik mantelzorgondersteuning • Onbekendheid term ‘mantelzorg’ • Schakelen eerder familie in dan professionals • Weinig zicht op het Nederlandse zorgsysteem • Beperkte taalbeheersing • Onbekend met vraaggerichte zorg • Minder assertiviteit • Geen zorg die bij cultuur aansluit

51 Mantelzorg Ondersteuningsbehoeften Meer cultureel passende zorg, bijv. in vorm kangeroewoningen Voldoende tolken Informatie en advies rondom •het aanvragen van voorzieningen zoals pgb, financiële tegemoetkomingen •mogelijkheden voor hulp in de huishouding •aanpassingen in en om het huis

52 Mantelzorg Aanbevelingen •Outreachende aanpak •Gebruik bestaande structuren, benaderen sleutelfiguren •Ontwikkelen cultuurpassende zorg •Competenties interculturele zorg bij professionals •(meer onderzoek…)

53 Mantelzorg Stelling 1 •Voor een goede samenwerking tussen formele en informele zorg is het het beste als de mantelzorgers bepalen wat de taken zijn van de professionele hulpverleners.

54 Mantelzorg Stelling 2 •De problemen bij allochtone mantelzorgers zijn niet wezenlijk anders dan bij autochtonen en kunnen dus op dezelfde manier worden opgelost.

55 Mantelzorg Gebruikte literatuur •Wittenberg, Y., Kwekkeboom, M.H., Boer, A.H., de (2012). Bijzondere mantelzorg. Ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek. Den Haag/ Amsterdam, SCP/ Hogeschool van Amsterdam.

56 Mantelzorg Typen mantelzorger netwerken volgens Tonkens et al. (2008) •Gemengd netwerk •Familie netwerk •Professioneel netwerk •Geisoleerd spilzorgnetwerk •Teleurgesteld spilzorgnetwerk Alle vijf de typen mantelzorgnetwerken hebben hun eigen dynamiek en “feeling en framingrules” om mantelzorg te verlenen

57 Mantelzorg Typen mantelzorger netwerken volgens Tonkens et al. (2008) Twee belangrijke begrippen: Weerkaatst plezier: Het plezier (genoegen, voldoening) dat je kunt ervaren wanneer je een ander plezier (voldoening, genoeg of meer kwaliteit van leven) kunt verschaffen. Framing en feeling rules: Hoe wordt situatie waarin iemand zich bevindt door die persoon begrepen en wat mogen we gezien die situatie verlangen, eisen, voelen?

58 Mantelzorg Gemengd netwerk Bron: Tonkens et al., 2008:32

59 Mantelzorg Familie netwerken Bron: Tonkens et al., 2008:45

60 Mantelzorg Professionele netwerken Bron: Tonkens et al., 2008:59

61 Mantelzorg Geïsoleerde spilzorgnetwerken Bron: Tonkens et al., 2008:71

62 Mantelzorg Teleurgestelde spilzorgnetwerken Bron: Tonkens et al., 2008:83

63 Mantelzorg Discussievraag Wat betekent het inzicht hebben in deze verschillende type netwerken rondom een hulpbehoevend netwerk nu voor professionele ondersteuning denken jullie?

64 Mantelzorg Gebruikte literatuur •Tonkens, E., Van den Broecke, J., Hoijtink, M. (2008) Op zoek naar weerkaatst plezier. Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en clienten in de multiculturele stad. Nicis instituut. Den Haag

65 Mantelzorg Kenmerken die van invloed zijn op de beleving van mantelzorgers Kenmerken die van invloed zijn op de beleving van mantelzorgers die voor hun partner zorgen: 1. Kenmerken van de zorgsituatie • Aard van de aandoening, is er sprake van een fysieke beperking van de partner of van een partner die geestelijk minder valide is geworden • Stabiel of veranderlijk, is de aandoening van de partner stabiel of veranderlijk • Acuut of geleidelijk, krijgen mantelzorgers geleidelijk of acuut de rol van mantelzorger 2. Kenmerken van de mantelzorger •Levensfase, de leeftijd van de mantelzorger en het al dan niet participeren in het arbeidsproces •Draagkracht, de persoonlijke kenmerken en levensinstelling van de mantelzorger. Kunnen zij optimaal gebruik maken van de hulpverlening en is er door het zorgen voor een zieke partner al dan niet sprake van een sociaal isolement Andere factoren die van invloed zijn op de beleving van de mantelzorger: mate van ervaren steun van de omgeving (kinderen, familie), inkomenssituatie, gezondheid van de mantelzorger 3. Kenmerken van de geboden hulp door de mantelzorger •Lengte •Zwaarte Bron: Boer et al., 2010: 20-26

66 Mantelzorg Belasting van de mantelzorger De psychische belasting wordt door mantelzorgers die voor hun partner zorgen zwaarder ervaren dan de fysieke belasting. Redenen die genoemd worden: 1.Men is de regie over het eigen leven kwijt en zit gevangen in de situatie 2.Door de situatie kan de mantelzorger makkelijk in een sociaal isolement raken 3.De relatie met de partner is veranderd 4.Alles draait om de partner 5.Alle taken komen op de mantelzorger neer 6.De toekomst is onzeker 7.Men is bang niet meer voor de partner te kunnen zorgen 8.Er is veel onbegrip uit de omgeving 9.De mantelzorger voelt zich ondergewaardeerd door de samenleving Bron: Boer et al., 2010: 30-33

67 Mantelzorg Redenen waarom mantelzorgers in eerste instantie niet actief hulp zoeken 1.Psychologische drempels • Aan de hulp voor de zieke partner wordt voorrang gegeven, soms wordt het zelf vragen om hulp als egoïstisch ervaren • Zowel de mantelzorger als zieke partner geeft de voorkeur aan mantelzorg i.p.v. professionele zorg • Het negatieve imago van zorginstellingen en geïnstitutionaliseerde zorg • De angst regie en privacy te verliezen wanneer deze zorg in huis wordt gehaald • Hulp vragen betekent dat de mantelzorger toegeeft dat de situatie ernstig is en dat dat hij/ zij de situatie niet meer aan kan. • Het niet willen belasten van vrienden, buren en familie met de vraag om hulp of het delen van de zorg • Geen behoefte hebben aan nog meer ellende en de overtuiging hebben weinig op te schieten met de verhalen van anderen (gesprekken met lotgenoten) 2.Praktische drempels • Onbekendheid met de vormen van hulpverlening • Bureaucratie bij het aanvragen van de hulp • Slechte communicatie tussen instanties onderling • Extra kosten van de hulp Bron: Boer et al., 2010: 46-52

68 Mantelzorg Aanbevelingen om mantelzorgers beter te ondersteunen Aanbevelingen om mantelzorgers die voor hun partner zorgen beter te ondersteunen: 1.Hulp aan de mantelzorger in een vroeg stadium aanbieden om te voorkomen dat de mantelzorger in een sociaal isolement raakt. 2.Betere beschikbaarheid van - en toegang tot zichtbare hulp voor mantelzorgers 3.Aandacht voor de positie en rol van mantelzorgers door medische dienstverleners 4.Preventieve ondersteuning richten op de hulpbehoevende, de mantelzorger, medische dienstverleners, begeleider en het sociaalnetwerk van de mantelzorger en diens partner 5.Aandacht voor de mantelzorger: mogelijkheden bieden om zijn/ haar mening te uiten, het aanbod van lotgenotencontacten uitbreiden met een informatieve kant, meer publieke aandacht voor de mantelzorger Bron: Boer et al., 2010: 64-68

69 Mantelzorg Gebruikte literatuur •Boer, A., de., Duimel, M., Male, J. van (2010). Iemand moet het doen, ervaringen van verzorgers van partners. Sociaal en Cultureel Planbureau. Den Haag.

70 Mantelzorg 8 bakens welzijn nieuwe stijl 1.Gericht op de vraag achter de vraag 2.Gebaseerd op de eigen kracht van de burger 3.Direct erop af 4.Formeel en informeel in optimale verhouding 5.Doordachte balans van collectief en individueel 6.Integraal werken 7.Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht 8.Gebaseerd op ruimte van de professionals

71 Mantelzorg Rollen van mantelzorgers •Deskundige •Client •Collega •Familielid/ vriend

72 Mantelzorg Voorbeelden sociale interventies voor mantelzorgers •Respijtzorg •Maatjesprojecten: mantelzorgmaatje (vrijwillige hulpdienst) •Lotgenotencontact •Mantelzorgmakelaar •Mantelzorglijn •Steunpunten mantelzorg

73 Mantelzorg Algemene ondersteuning Algemene interventies: •Natuurlijk een netwerkcoach/ Sociale Netwerk Strategieën •Eigen Kracht Conferenties •Familiebeleid Landelijke Vereniging voor Mantelzorg en Vrijwilligerszorg: MEZZO www.mezzo.nl


Download ppt "Mantelzorg. Slides die gebruikt kunnen worden bij de WMO module mantelzorg."

Verwante presentaties


Ads door Google