De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KNMvD-lidmaatschap Een meerwaarde voor paardendierenartsen Ludo Hellebrekers, voorzitter KNMvD Wat is de KNMvD?

Verwante presentaties


Presentatie over: "KNMvD-lidmaatschap Een meerwaarde voor paardendierenartsen Ludo Hellebrekers, voorzitter KNMvD Wat is de KNMvD?"— Transcript van de presentatie:

1 KNMvD-lidmaatschap Een meerwaarde voor paardendierenartsen Ludo Hellebrekers, voorzitter KNMvD Wat is de KNMvD?

2 Om te beginnen 1.Ik ben: a)Man b)Vrouw 2.Ik werk als: a)dierenarts in loondienst b)dierenarts ondernemer c)niet-practiserend dierenarts

3

4

5

6 Om te beginnen: 1.Ik ben: a)Jonger dan 35 b)Tussen de 35 en 50 c)Ouder dan 50

7

8

9

10 Waar staat de KNMvD voor? PROFESSIONELE ONTPLOOIING en MAATSCHAPPELIJKE POSITIE van de dierenarts DIERENWELZIJN DIERGEZONDHEID VOLKSGEZONDHEID

11 Ledenservice Helpdesk | Juridisch advies | Jaarboek | Vacaturebank | Etc. Brancheontwikkeling Nascholing | TvD |Specialisatie | Kwaliteitssystemen | Etc. Belangenbehartiging Politiek | Primaire sectoren | Consumenten | Verzekeraars | Industrie | Dierenwelzijnsorganisaties | Universiteit | Etc.

12 Wat vindt u de belangrijkste taak van de KNMvD? a)Ledenservice b)Brancheontwikkeling c)Belangenbehartiging d)Geen mening

13

14

15

16

17 17 O

18 18 Pag 31: Hoewel het zoeken naar de bron van ESBL-producerende bacteriën bij de intensieve dierhouderij gezien het hoge antibioticumgebruik in die sector op zich logisch is, merkt de commissie op dat deze bacteriën ook aangetroffen worden bij gezelschapsdieren (waaronder paarden) en bij wilde dieren. 56,57 Het totale antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren valt weliswaar in het niet bij het gebruik in de veehouderij, maar het contact van de mens met gezelschapsdieren is veel inniger. Het aantonen van ESBL-producerende bacteriën in gezelschapsdieren is daarom wel degelijk verontrustend. 51,57

19 19 Berenschot II December 2011 Naar een Nederlands Model De positie van de dierenarts bij het verminderen van het gebruik van antibiotica Veterinaire kennis is van groot belang voor de transitie in de bedrijfsvoering van de dierhouder. De dierhouder - en de maatschappij - moeten dan wel kunnen vertrouwen op de professionaliteit van de dierenarts. Dat is nu niet zonder meer het geval. Hoewel er veel dierenartsen zijn die zelf (of gezamenlijk) veel investeren in de kwaliteit van hun dienstverlening, wordt die kwaliteit nu niet geborgd. We hebben vastgesteld dat dierenartsen momenteel een weinig gereguleerde beroepsgroep zijn. Om de kwaliteit van het handelen van de dierenarts te borgen is een professionaliseringsslag gewenst.

20 20 Bleker December 2011 25 november 2011 Brief aan Tweede Kamer “Hoewel veel dierenartsen vrijwillig aan blijvende professionalisering doen, is op dit moment de professionaliteit van elke dierenarts niet geborgd. Vergeleken met andere beroepsgroepen, is de professie van de dierenarts tot nog toe beperkt (zelf)gereguleerd.”

21 Antibioticaresistentie aan de oppervlakte Suboptimaal: • Regierol zorg voor gezondheid en welzijn van mens & dier • Positionering van de dierenarts / ons domein claimen • Transparante en borgbare basiskwaliteit • Maatschappelijke verantwoordelijkheid • Resistentie anthelmintica • Effecten diergeneesmiddelen op milieu & drinkwater • Zelfreinigend vermogen

22 Nota dierenwelzijn & diergezondheid maart 2012 •Het versterken van positie dierenarts is een speerpunt. De dierenarts vervult door zijn specifieke kennis en positie in de dierhouderij een sleutelrol in beschermen van diergezondheid, dierwelzijn en volksgezondheid. •In de praktijk blijkt dat de dierenarts zijn rol in het bewaken van de verschillende belangen [dier, eigenaar, maatschappij en zichzelf] niet altijd goed vervult of kan vervullen •Het versterken van positie dierenarts is een speerpunt.

23 Nota dierenwelzijn & diergezondheid maart 2012 •De dierenarts moet de afweging tussen verschillende belangen onafhankelijker kunnen maken. •Dierenartsen handelen volgens professionele standaarden door de professie opgesteld, of onderbouwen waarom ze daar van afwijken. •Mocht er onvoldoende resultaat worden bereikt, dan zal het kabinet mogelijk aanvullende wettelijke eisen stellen om de professionaliteit van de dierenarts beter te borgen.

24 24 Hoe ondersteunt de KNMvD haar leden? 2006 2012 VERANTWOORDELIJKHEID GEZONDHEID MENS EN DIER AANTOONBARE KWALITEIT ONAFHANKELIJKE BORGING PROTOCOLLEN & RICHTLIJNEN EVIDENCE BASED VETERINARY MEDICINE VERANTWOORD GEBRUIK DIERGENEESMIDDELEN VERMARKTEN KENNIS EN KUNDE BEVORDEREN DUURZAME DIERHOUDERIJ

25 Antwoord van de KNMvD Hoe ondersteunt de KNMvD haar leden? Mei 2011

26 De KNMvD behartigt ook de belangen van paardendierenartsen. a)Helemaal mee eens b)Enigszins mee eens c)Noch mee eens, noch mee oneens d)Enigszins mee oneens e)Helemaal mee oneens

27

28

29

30

31 EPD & EKDP als voorbeeld! De KNMvD heeft de ontwikkeling en structuur van de kwaliteitstrajecten van de GGP van harte ondersteund en thans als voorbeeld genomen voor geborgde dierenartsen in andere sectoren.

32 32 CKRD  eind 2013! Communicatie Beroepscompetentieprofiel Economische Positie Dierenarts Communicatie Verslag- legging Methodisch Handelen Modules & Accreditatie Intercollegiaal overleg CKRD Richtlijnen

33 CKRD als basis voor sectorspecifieke kwaliteit Samen met de GGP streeft de KNMvD naar optimale integratie van basiskwaliteit (CKRD) en sectorspecifieke kwaliteitssystemen (als EPD & EKDP). Gebaseerd op de 7 domeinen uit het beroepscompetentieprofiel (BCP).

34 CKRD als basis voor sectorspecifieke kwaliteit. Kerncompetenties voor dierenartsen 1.Wetenschappelijk handelen (EPD & EKDP) 2.Veterinair handelen (EPD & EKDP) 3.Communiceren (CKRD) 4.Samenwerken (CKRD) 5.Ondernemen (CKRD) 6.Gezondheid & welzijn van mens/dier (CKRD, EPD, EKDP) 7.Persoonlijke ontwikkeling (CKRD)

35 Het CKRD is nodig voor borging van onze kwaliteit. a)Helemaal mee eens b)Enigszins mee eens c)Noch mee eens, noch mee oneens d)Enigszins mee oneens e)Helemaal mee oneens

36

37

38

39

40 Richtlijnen Definitie Vertaling van “best evidence” naar de praktijksituatie Dus evidence-based versie van GGP-leidraden (expert opinion) Twee Soorten 1.Generiek: bijv. Uniforme verslaglegging 2.Inhoudelijk: bijv. Koliek Waarom • Geeft handvatten aan kwaliteit • Dierenartsen bepalen de norm (Comply or Explain) • op wetenschappelijk onderbouwde wijze • met oog voor de praktijk

41 GGP-bestuur Richtlijncie. Richtlijnwerkgroep Concept I Concept II Autorisatiecommissie IMPLEMENTATIE • Website • TvD • Waaier • Managementsystemen • Onderwijs • Etc. Richtlijnen • Stellen procedure op • Zorgen voor budget • Inkadering • Inventariseert knelpunten, controverses, onduidelijkheden etc. • Prioriteert onderwerpen • Schrijft blauwdruk • Controleert opdracht • Practici en Experts • Zoeken en evalueren bronnen • Vertalen kennis -> Praktijk Feedbackronde • Practici • Belanghebbenden • Controle wetenschappelijke merites

42 Richtlijnen ondersteunen de paardendierenarts bij de uitoefening van het beroep. a)Helemaal mee eens b)Enigszins mee eens c)Noch mee eens, noch mee oneens d)Enigszins mee oneens e)Helemaal mee oneens

43

44

45

46

47 Het KNMvD-lidmaatschap biedt paardendierenartsen meerwaarde. a)Helemaal mee eens b)Enigszins mee eens c)Noch mee eens, noch mee oneens d)Enigszins mee oneens e)Helemaal mee oneens

48

49

50

51

52 Jullie zijn regisseur, wij bouwen slechts het decor!


Download ppt "KNMvD-lidmaatschap Een meerwaarde voor paardendierenartsen Ludo Hellebrekers, voorzitter KNMvD Wat is de KNMvD?"

Verwante presentaties


Ads door Google