De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KNMvD-lidmaatschap Wat is de KNMvD?

Verwante presentaties


Presentatie over: "KNMvD-lidmaatschap Wat is de KNMvD?"— Transcript van de presentatie:

1 KNMvD-lidmaatschap Wat is de KNMvD?
Een meerwaarde voor paardendierenartsen Ludo Hellebrekers, voorzitter KNMvD

2 Om te beginnen Ik ben: Man Vrouw Ik werk als: dierenarts in loondienst
dierenarts ondernemer niet-practiserend dierenarts

3

4

5

6 Om te beginnen: Ik ben: Jonger dan 35 Tussen de 35 en 50 Ouder dan 50

7

8

9

10 Waar staat de KNMvD voor?
PROFESSIONELE ONTPLOOIING en MAATSCHAPPELIJKE POSITIE van de dierenarts DIERENWELZIJN DIERGEZONDHEID VOLKSGEZONDHEID

11 Ledenservice Brancheontwikkeling Belangenbehartiging
Helpdesk | Juridisch advies | Jaarboek | Vacaturebank | Etc. Brancheontwikkeling Nascholing | TvD |Specialisatie | Kwaliteitssystemen | Etc. Belangenbehartiging Politiek | Primaire sectoren | Consumenten | Verzekeraars | Industrie | Dierenwelzijnsorganisaties | Universiteit | Etc.

12 Wat vindt u de belangrijkste taak van de KNMvD?
Ledenservice Brancheontwikkeling Belangenbehartiging Geen mening

13

14

15

16

17 O 17

18 Pag 31: Hoewel het zoeken naar de bron van ESBL-producerende bacteriën bij de intensieve dierhouderij gezien het hoge antibioticumgebruik in die sector op zich logisch is, merkt de commissie op dat deze bacteriën ook aangetroffen worden bij gezelschapsdieren (waaronder paarden) en bij wilde dieren.56,57 Het totale antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren valt weliswaar in het niet bij het gebruik in de veehouderij, maar het contact van de mens met gezelschapsdieren is veel inniger. Het aantonen van ESBL-producerende bacteriën in gezelschapsdieren is daarom wel degelijk verontrustend.51,57 18

19 Berenschot II December 2011
Naar een Nederlands Model De positie van de dierenarts bij het verminderen van het gebruik van antibiotica Veterinaire kennis is van groot belang voor de transitie in de bedrijfsvoering van de dierhouder. De dierhouder - en de maatschappij - moeten dan wel kunnen vertrouwen op de professionaliteit van de dierenarts. Dat is nu niet zonder meer het geval. Hoewel er veel dierenartsen zijn die zelf (of gezamenlijk) veel investeren in de kwaliteit van hun dienstverlening, wordt die kwaliteit nu niet geborgd. We hebben vastgesteld dat dierenartsen momenteel een weinig gereguleerde beroepsgroep zijn. Om de kwaliteit van het handelen van de dierenarts te borgen is een professionaliseringsslag gewenst. 19

20 Bleker December 2011 25 november 2011 Brief aan Tweede Kamer “Hoewel veel dierenartsen vrijwillig aan blijvende professionalisering doen, is op dit moment de professionaliteit van elke dierenarts niet geborgd. Vergeleken met andere beroepsgroepen, is de professie van de dierenarts tot nog toe beperkt (zelf)gereguleerd.” 20

21 Antibioticaresistentie aan de oppervlakte
Suboptimaal: Regierol zorg voor gezondheid en welzijn van mens & dier Positionering van de dierenarts / ons domein claimen Transparante en borgbare basiskwaliteit Maatschappelijke verantwoordelijkheid Resistentie anthelmintica Effecten diergeneesmiddelen op milieu & drinkwater Zelfreinigend vermogen

22 Nota dierenwelzijn & diergezondheid maart 2012
Het versterken van positie dierenarts is een speerpunt. De dierenarts vervult door zijn specifieke kennis en positie in de dierhouderij een sleutelrol in beschermen van diergezondheid, dierwelzijn en volksgezondheid. In de praktijk blijkt dat de dierenarts zijn rol in het bewaken van de verschillende belangen [dier, eigenaar, maatschappij en zichzelf] niet altijd goed vervult of kan vervullen Het versterken van positie dierenarts is een speerpunt.

23 Nota dierenwelzijn & diergezondheid maart 2012
De dierenarts moet de afweging tussen verschillende belangen onafhankelijker kunnen maken. Dierenartsen handelen volgens professionele standaarden door de professie opgesteld, of onderbouwen waarom ze daar van afwijken. Mocht er onvoldoende resultaat worden bereikt, dan zal het kabinet mogelijk aanvullende wettelijke eisen stellen om de professionaliteit van de dierenarts beter te borgen.

24 Hoe ondersteunt de KNMvD haar leden?
VERANTWOORDELIJKHEID GEZONDHEID MENS EN DIER BEVORDEREN DUURZAME DIERHOUDERIJ 2012 PROTOCOLLEN & RICHTLIJNEN EVIDENCE BASED VETERINARY MEDICINE 2006 AANTOONBARE KWALITEIT ONAFHANKELIJKE BORGING VERANTWOORD GEBRUIK DIERGENEESMIDDELEN VERMARKTEN KENNIS EN KUNDE 24

25 Antwoord van de KNMvD Hoe ondersteunt de KNMvD haar leden? Mei 2011

26 De KNMvD behartigt ook de belangen van paardendierenartsen.
Helemaal mee eens Enigszins mee eens Noch mee eens, noch mee oneens Enigszins mee oneens Helemaal mee oneens

27

28

29

30

31 EPD & EKDP als voorbeeld!
De KNMvD heeft de ontwikkeling en structuur van de kwaliteitstrajecten van de GGP van harte ondersteund en thans als voorbeeld genomen voor geborgde dierenartsen in andere sectoren.

32 CKRD  eind 2013! CKRD Beroepscompetentieprofiel Communicatie
Richtlijnen Intercollegiaal overleg Modules & Accreditatie Methodisch Handelen Verslag- legging Communicatie Economische Positie Dierenarts Beroepscompetentieprofiel 32

33 CKRD als basis voor sectorspecifieke kwaliteit
Samen met de GGP streeft de KNMvD naar optimale integratie van basiskwaliteit (CKRD) en sectorspecifieke kwaliteitssystemen (als EPD & EKDP). Gebaseerd op de 7 domeinen uit het beroepscompetentieprofiel (BCP).

34 CKRD als basis voor sectorspecifieke kwaliteit.
Kerncompetenties voor dierenartsen Wetenschappelijk handelen (EPD & EKDP) Veterinair handelen (EPD & EKDP) Communiceren (CKRD) Samenwerken (CKRD) Ondernemen (CKRD) Gezondheid & welzijn van mens/dier (CKRD, EPD, EKDP) Persoonlijke ontwikkeling (CKRD)

35 Het CKRD is nodig voor borging van onze kwaliteit.
Helemaal mee eens Enigszins mee eens Noch mee eens, noch mee oneens Enigszins mee oneens Helemaal mee oneens

36

37

38

39

40 Richtlijnen Definitie
Vertaling van “best evidence” naar de praktijksituatie Dus evidence-based versie van GGP-leidraden (expert opinion) Waarom Geeft handvatten aan kwaliteit Dierenartsen bepalen de norm (Comply or Explain) op wetenschappelijk onderbouwde wijze met oog voor de praktijk Twee Soorten Generiek: bijv. Uniforme verslaglegging Inhoudelijk: bijv. Koliek

41 Autorisatiecommissie
Richtlijnen GGP-bestuur Stellen procedure op Zorgen voor budget Inkadering IMPLEMENTATIE Website TvD Waaier Managementsystemen Onderwijs Etc. Richtlijncie. Inventariseert knelpunten, controverses, onduidelijkheden etc. Prioriteert onderwerpen Schrijft blauwdruk Controleert opdracht Richtlijnwerkgroep Practici en Experts Zoeken en evalueren bronnen Vertalen kennis -> Praktijk Concept I Feedbackronde Practici Belanghebbenden Concept II Autorisatiecommissie Controle wetenschappelijke merites

42 Richtlijnen ondersteunen de paardendierenarts bij de uitoefening van het beroep.
Helemaal mee eens Enigszins mee eens Noch mee eens, noch mee oneens Enigszins mee oneens Helemaal mee oneens

43

44

45

46

47 Het KNMvD-lidmaatschap biedt paardendierenartsen meerwaarde.
Helemaal mee eens Enigszins mee eens Noch mee eens, noch mee oneens Enigszins mee oneens Helemaal mee oneens

48

49

50

51

52 Jullie zijn regisseur, wij bouwen slechts het decor!


Download ppt "KNMvD-lidmaatschap Wat is de KNMvD?"

Verwante presentaties


Ads door Google