De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie STUDIEDAG GENT STAD IN WERKING

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie STUDIEDAG GENT STAD IN WERKING"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie STUDIEDAG GENT STAD IN WERKING 31.03.2014
Verblijf, werk en toegang tot organisaties EU-ers Luc Vanden Berge Integratiedienst stad Gent

2 INSCHRIJVING EU-ERS 2 MOGELIJKHEDEN
1. kort verblijf < 3 maanden als ‘toerist’ aanvraag te gebeuren bij gemeente binnen 10 werkdagen na aankomst ontvangst Bijlage 3 TER ‘melding van aanwezigheid’ geen adrescontrole niet in register niet (dadelijk) te verlengen Na/tijdens 3 TER aanvraag inschrijving > 3 maanden mogelijk Een unieburger put zijn recht van vrij verkeer en verblijf rechtstreeks uit het Europese recht dat dat recht kwalificeert als een fundamenteel en persoonlijk recht. Dat impliceert dat dat verblijfsrecht niet afhankelijk is van het vervullen van bepaalde administratieve procedures of het bezit van een verblijfsdocument. Het Europese Hof van Justitie (arrest Royer) heeft bepaald dat de afgifte van een verblijfskaart géén rechtscheppende handeling is, maar slechts een constatering van de individuele situatie van een persoon. Het doorlopen van een administratieve procedure doet dat verblijfsrecht niet ontstaan: dat verblijfsrecht bestaat zodra de voorwaarden daartoe feitelijk zijn vervuld. De administratieve procedure kan alleen leiden tot de vaststelling dat dat verblijfsrecht inderdaad al bestaat. Anders gesteld, de Dienst Vreemdelingenzaken of een gemeente kent geen verblijfsrecht toe maar erkent alleen maar het bestaand verblijfsrecht (arrest Sagulo).

3 INSCHRIJVING EU-ERS 2. verblijf > 3 maanden
verblijfsprocedure voor EU-ers in kader vrij verkeer sinds aanvraag te gebeuren bij gemeente binnen 3 maanden na aankomst (boete DVZ 200 €) procedure in stappen

4 FLOW VERBLIJF EU-ER > 3MAANDEN

5 FLOW VERBLIJF FAMILIELID EU-ER > 3MAANDEN

6 BIJLAGE 19 ‘verklaring van aanvraag van inschrijving’
reden van verblijf en aan te leveren documenten vermeld inschrijving in wachtregister WR EU; nationaal nummer aangemaakt 3 maanden geldig; in die periode moeten nodige documenten aangeleverd Op adres van een kraakpand wordt niet ingeschreven, ook over-bewoning mogelijk probleem.

7 BIJLAGE 19 woonstcontrole door politie (mogelijk knelpunt)
na positieve woonstcontrole inschrijving in vreemdelingen register VR; uittreksel uit rijksregister mogelijk (gewoonlijk 3 à 4 weken na inschrijving) indien in termijn 3 maanden de nodige documenten niet worden aangeleverd verlenging mogelijk met 1 maand (:bijlage 20 ‘beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 3 maanden’), tweede verlenging met 1 maand mogelijk (:bijlage 20 ‘beslissing tot weigering van verblijf van meer dan 3 maanden’ met Bevel Grondgebied te Verlaten BGV) Op adres van een kraakpand wordt niet ingeschreven, ook over-bewoning mogelijk probleem.

8 BIJLAGE 19 Statuten met voorwaarden:
Werknemer regulier contract > 3 maanden Aanleveren arbeidscontract > 12 u/week Bevoegdheid gemeente Werknemer interim, dienstencheque, contract < 3 maanden Aanleveren arbeidscontract en loonbriefjes Bevoegdheid gemeente of DVZ Werkzoekende Aanleveren inschrijvingsbewijs VDAB, bewijs reële kans op werk (belofte werkgever, gedane interims, taalattesten, diploma’s, ….) Bevoegdheid DVZ (95 % geweigerd) Steeds opnieuw bewijzen hoe reëel kans op werk is Zelfstandige Aanleveren bewijs inschrijving kruispuntbank ondernemingen + bewijs aansluiting sociale zekerheidskas zelfstandigen Andere statuten als werknemer - werknemer uit Kroatië - werknemer gedetacheerde - werknemer au-pair Andere statuten - student - beschikker voldoende bestaansmiddelen - gezinshereniger Op adres van een kraakpand wordt niet ingeschreven, ook over-bewoning mogelijk probleem.

9 BIJLAGE 19 Andere statuten als werknemer Andere statuten
werknemer uit Kroatië (overgangsmaatregel) werknemer gedetacheerde werknemer au-pair Andere statuten student beschikker voldoende bestaansmiddelen gezinshereniger

10 E-KAART ‘verklaring van inschrijving’ 5 jaar geldig
Verblijf onder voorwaarden; controle door DVZ Onredelijke belasting sociale bijstand (steun door OCMW, na 3 maanden in steun aflevering bijlage 21 met BGV, intrekken E-kaart, verlies steun) Niet langer voldoen aan statuut voorwaarden (Zelfstandigen maximaal 12 maanden na stopzetten aansluiting sociale zekerheidskas zelfstandigen aflevering bijlage 21 met BGV)

11 VERBLIJF EU-ER Commentaar : Vrij verkeer : fundamenteel recht
Inschrijving/vestiging is onder voorwaarden; principe economische zelfstandig zijn Termen legaal en illegaal voor EU-ers zijn relatief (vb. voor persoon met bijlage 21 met BGV die verstreken is kan wettelijke arbeidsovereenkomst afgesloten worden, waardoor er terug een inschrijvings mogelijkheid ontstaat)

12 E+ KAART ‘document ter staving duurzaam verblijf’
Aanvraag mogelijk 5 jaar na inschrijving Bijlage 22 ‘aanvraag duurzaam verblijf’ wordt afgeleverd na aanvraag Beslissing DVZ na 5 maanden Looptijd 5 jaar maar automatisch verlengbaar Steun vragen aan OCMW met E+ kaart heeft geen gevolg meer voor inschrijving in gemeente

13 INFO VERBLIJF Contact:
Infopunt Migratie stad Gent Administratief Centrum Zuid Blok A 3e verdieping - Lokaal 313 Woodrow Wilsonplein Gent Tel.: algemeen nummer Openingsuren: van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur en op woensdag ook van 14 tot 17 uur.

14 TOEGANG TOT WERK EU-nationaliteit bewijzen: ID-kaart,
paspoort, ander officieel document; GEEN ‘Belgisch’ inschrijvingsdocument nodig GEEN RRNR nodig; werkgever kan BIS-nummer (INSZ-nummer) aanvragen bij SIGEDIS; antwoord binnen 24 uur De werkgever is niet verantwoordelijk voor het al dan niet in orde zijn van zijn EU-werknemer wat betreft inschrijvingsformaliteiten bij de gemeente. De werkgever kan hier NIET voor gesanctioneerd worden. De werknemer kan wel een administratieve boete oplopen. De verplichtingen uit artikel 4/1 van de Wet van 30 april 1999 gelden enkel in het geval de werkgever een onderdaan van een derde land of een EU-lidstaat in overgangsperiode wil tewerkstellen. EU-burgers die het vrij verkeer van werknemers genieten, zijn niet afhankelijk van het voldaan hebben aan administratieve procedures. Bron: Juridische dienst Inspectie Werk en Sociale Economie SIGEDIS Bis-nummer aanvragen via een formulier op de website Sigedis telefonisch contacteren op 02/ (Nl) of 02/ (Fr), per fax op 02/ of per mail op het adres

15 TOEGANG TOT WERK contact: Inspectie Werk en Sociale Economie Elfjulistraat Gent 09/ Inspecteur: Inspectie Werk en Sociale Economie, Brussel 02/ SIGEDIS Bis-nummer aanvragen via formulier website tel. 02/ fax 02/

16 TOEGANG TOT WERK bankrekeningnummer nodig: recht op
‘basisbankdienst’, geen wettig verblijf en geen RRNR nodig; wel identificatie (naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats) aantonen; adres aantonen door schriftelijk ondertekend document aansluiting ziekenfonds noodzakelijk; kan o.a. op basis officiële tewerkstelling (attest werkgever dat persoon onderworpen is aan sociale zekerheid)

17 TOEGANG TOT INTERIM Idem als voor klassiek werkgever
Instructie van juridische dienst FEDERGON (koepel interimsector) is duidelijk maar niet bekend; er wordt een aangepaste instructie opgemaakt door Federgon Mogelijke administratieve drempels bij inschrijving

18 TOEGANG TOT VDAB Inschrijving kan met EU ID-kaart land van oorsprong VDAB vraagt aan werkzoekende stappen te zetten voor verblijf op langere termijn; bij uitnodiging (en later bij elk contact) zal VDAB-medewerker vragen naar nodige documenten (recent uittreksel rijksregister of bijlage 19 of E kaart of E+ kaart) Indien niet binnen redelijke termijn voorgelegd: uitschrijving

19 TOEGANG TOT VDAB Indien niet reageren op uitnodiging: uitschrijving Werkzoekende met niet-permanent verblijf, die in traject/activiteit zit, een waar einde gesteld wordt aan verblijf (bijlage 20, 21): traject/activiteit individueel bekeken of al dan niet continuering (attestering voor WEP+ enkel indien geldige E/E+ kaart; anders niet starten)

20 VDAB Contact: Louise Van Couillie
Coördinator Inwerking / Expert inschrijfbaarheid VDAB Kongostraat 7 9000 Gent Tel

21 TOEGANG TOT OCMW STEUN LM/LL mogelijk na 3 maanden vanaf bijlage 19
Voorwaarde: bijlage 19, bijlage 20, bijlage 20 met BGV, bijlage 35, E-kaart : zolang niet verstreken E+ kaart Geen steun voor statuut student en werkzoekende

22 OCMW Contact voor EU-burgers met duurzaam verblijf, of van wie de familie bij wie ze samenwonen een duurzaam verblijf heeft en reeds bekend bij een welzijnsbureau: OCMW Welzijnsbureau Bloemekenswijk OCMW Welzijnsbureau Brugse Poort OCMW Welzijnsbureau Gent Zuid OCMW Gent - Welzijnsbureau Sint-Amandsberg OCMW Welzijnsbureau Gentbrugge/Ledeberg OCMW Welzijnsbureau Gent-Noord OCMW Welzijnsbureau Nieuw Gent OCMW Antenne Brugse Poort OCMW Antenne Drongen-Afsnee OCMW Antenne Mariakerke OCMW Antenne Muide-Meulestede OCMW Antenne Oostakker OCMW Antenne Rabot OCMW Antenne Scheldeoord OCMW Antenne Sint-Denijs-Westrem OCMW Antenne Zwijnaarde Contact voor EU-burgers zonder duurzaam verblijf: Dienst Vreemdelingen Offerlaan Gent [T] Contact voor EU-burgers met duurzaam verblijf, of van wie de familie bij wie ze samenwonen een duurzaam verblijf heeft en reeds bekend bij een welzijnsbureau: OCMW Welzijnsbureau Bloemekenswijk OCMW Welzijnsbureau Brugse Poort OCMW Welzijnsbureau Gent Zuid OCMW Gent - Welzijnsbureau Sint-Amandsberg OCMW Welzijnsbureau Gentbrugge/Ledeberg OCMW Welzijnsbureau Gent-Noord OCMW Welzijnsbureau Nieuw Gent OCMW Antenne Brugse Poort OCMW Antenne Drongen-Afsnee OCMW Antenne Mariakerke OCMW Antenne Muide-Meulestede OCMW Antenne Oostakker OCMW Antenne Rabot OCMW Antenne Scheldeoord OCMW Antenne Sint-Denijs-Westrem OCMW Antenne Zwijnaarde Contact voor EU-burgers zonder duurzaam verblijf: Dienst Vreemdelingen Offerlaan Gent [T] Openingsuren: van 8 uur tot uur en van uur tot 17 uur

23 TOEGANG TOT OCMW/OTC PERMANENT VERBLIJF EU-ER
Voorwaarde verblijfsdocument: E+, B, C kaart (permanent verblijf) Taalvoorwaarde 1.1 (A1) / 1.2 (A2) Differentiatie naar profiel Arbeidsbegeleiding en Art. 60 tewerkstelling mogelijk Toeleiding vanuit wijkwerking OCMW Contact: ………………..

24 Voorwaarde verblijfsdocument: E kaart
TOEGANG TOT OCMW/OTC VERBLIJF EU-ER ONDER VOORWAARDEN (WEINIG VOORKOMEND) Voorwaarde verblijfsdocument: E kaart Taalvoorwaarde 1.1 (A1) / 1.2 (A2) Differentiatie naar profiel Differentiatie al dan niet onder overgangsmaatregelen GEEN Art. 60 mogelijk Contact: ………………..

25 OCMW/OTC Contact OTC: Johan Maekelberg Hoofdmaatschappelijk Werker OCMW Gent - OTC Maïsstraat 142, 9000 Gent Tel.: Fax.: 09/

26 TOEGANG TOT ONTHAALBUREAU
EU-ers = rechthebbend inburgeraar, niet-verplicht Voorwaarde verblijfsdocument: minimaal bijlage 19, later geen controle meer RRNR geen voorwaarde maar wel nuttig; eventueel wordt BIS-nummer aangevraagd Aanbod: Cursus M.O., NT2, oriëntatie, secundair traject bij VDAB Contactgegevens Lieve Daeren Coördinatie Trajectbegeleiding Tel.: Kom-Pas Gent vzw Kongostraat Gent Tel Fax gent.inburgering.be Onthaalbureau Kom-Pas Kongostraat

27 ONTHAALBUREAU Contact:
Kom-Pas Gent vzw Kongostraat Gent Tel Fax Lieve Daeren Coördinatie Trajectbegeleiding Tel.:

28 TOEGANG TOT VOLWASSENENONDERWIJS
Voor het aantonen van een wettelijk verblijf is voor EU-ers een ID-kaart land van oorsprong voldoende Mogelijke drempel door inschrijvingsgeld Vrijstellingen voor inschrijvingsgeld: OCMW-steun Werkloosheids-/wachtuitkering Basiseducatie richtgraad 1 Andere

29 NEDERLANDSE WEBSITE NU 1 MAART 2014

30


Download ppt "Presentatie STUDIEDAG GENT STAD IN WERKING"

Verwante presentaties


Ads door Google