De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De oogst van 10 jaar ontwikkelwerk

Verwante presentaties


Presentatie over: "De oogst van 10 jaar ontwikkelwerk"— Transcript van de presentatie:

1 De oogst van 10 jaar ontwikkelwerk
Nieuwe gezondheids(zorg)- statistieken bij het CBS De oogst van 10 jaar ontwikkelwerk

2 Aperitief Inschatting kennisniveau publiek + Bestrijden lunchdip = Quiz!

3 Vraag 1: Hoeveel bedroegen de uitgaven aan zorg in 2011 per hoofd van de bevolking? Meer of minder dan 4500 euro?

4 Vraag 2: Hoeveel personen hebben in 2010 één of meer ziekenhuisopnamen gehad (klinisch of dag)? Meer of minder dan 2 miljoen?

5 Vraag 3: Hoeveel personen hebben in 2011 anti-depressiva voorgeschreven gekregen? Meer of minder dan ?

6 Vraag 4: Hoeveel verpleegkundigen waren er in 2010 werkzaam in de zorgsector? Meer of minder dan ?

7 Vraag 5: Hoeveel procent van de zorginstellingen heeft in 2011 verlies gemaakt? Meer of minder dan 20%?

8 Vraag 6: Wat is het verschil in gezonde levensverwachting bij geboorte tussen hoog en laag opgeleiden? Meer of minder dan 15 jaar?

9 Vraag 7: Bij hoeveel procent van de zorgtrajecten in de tweedelijns GGZ was er in 2010 sprake van een opname? Meer of minder dan 10%?

10 Vraag 8: Welk percentage van alle 80-plussers ontving ultimo 2009 AWBZ-zorg met verblijf? Meer of minder dan 25%?

11 Vraag 9: Wie kwamen er in 2010 vaker bij de huisarts voor wratten, mensen met hoge inkomens of mensen met lage inkomens?

12 Vraag 10: Hoeveel procent van de 75-plussers heeft in 2011 betablokkers voorgeschreven gekregen? Meer of minder dan 40%?

13 Laatste vraag: Deze vraag gaat over de groei van de uitgaven aan zorg in constante prijzen,dus we hebben het over de reële groei. Als we die uitgaven in 1972 op honderd zetten, wat is dan het indexcijfer voor 2011?

14 Inhoud van de presentatie
Wat waren we destijds van plan? Wat hebben we daarvan gerealiseerd? En wat niet? Wat zit er nog in het vat? Wat zouden we nog meer willen?

15 Situatie 2001 Gezondheidsenquête Doodsoorzakenstatistiek
Kosten en financiering van de zorg Productie, personeel en kosten van groepen zorgaanbieders

16 Strategisch Project Zorg: 2001-2003
Doel: “grote sprong voorwaarts” om te voldoen aan “…grote behoefte aan cijfermatige informatie over: de geldstromen in de gezondheidszorg, bij welke categorieën zorgverleners die terechtkomen, welke diensten zij verlenen, bij welke bevolkingscategorieën die terechtkomen en hoe de gezondheidstoestand van die bevolkingscategorieën is“.

17 MJP 2004-2008 Opzet GSB  Complete dekking Zorgrekeningen 
Arbeidsmodule zorgrekeningen  Zorgrekeningen – bevolkingsgroepen  Betere cijfers over prijs/volume en productiviteit  Nieuwe productiestatistieken over huisartsenpraktijken , medisch specialisten , jeugdzorg , maatschappelijke opvang  Herontwerp doodsoorzakenstatistiek  Snelle ramingen van kernindicatoren 

18 Hadden we maar……. Uit een overleg met VWS van : “Het CBS is van plan op korte termijn te starten met een project waarin de doelstelling is te komen tot ramingen van relevante kentallen over jaar t in maart van het jaar t+1, met name ten behoeve van het VBTB-traject”. Rapport Taskforce Beheersing Zorguitgaven (2012): “de uitgaven over jaar t in de medisch-specialistische sector dienen in maart t+1 voor minimaal 90% bekend te zijn. Brief minister van 4 juli: doel is dat in maart t+1 voldoende betrouwbare informatie over t beschikbaar is.

19 Snelle cijfers zorguitgaven
Afwijking tussen voorlopig cijfer (mei t+1) en het definitieve cijfer (mei t+2), totale uitgaven aan zorg: Vanaf 2006 nooit meer dan 1% 2010: 0,3 % 2011: 0,7 % Bij medisch-specialistische zorg komen grotere afwijkingen voor: 3 à 4 procent. De procentuele fout is dus klein, maar het gaat wel om honderden miljoenen euro’s

20 MJP 2004-2008, vervolg Meer aandacht voor: Kwaliteit van leven 
Maatschappelijke integratie  Incidenties en prevalenties  Regionale informatie over zorgaanbod  Succes van medische ingrepen  /  Monitoring van marktwerking in de zorg 

21 MJP 2009-2013 Meer statistische informatie over:
kostenontwikkeling in het algemeen  de relatie tussen kosten, gebruik en kwaliteit in de zorg   indicatoren voor de beoordeling van de gevolgen van de marktwerking in de zorg. 

22 Cijfers over zorggebruikers
Ziekenhuiszorggebruik naar diagnose Huisartsenzorggebruik naar diagnose (niet integraal) Medicijngebruik basisverzekering naar middel Perinatale sterfte naar zw.duur en geboortegewicht Indicatie en gebruik AWBZ, gebruik WMO-hh GGZ naar DBC (niet gekoppeld) Zorgkosten basisverzekering naar zorgsoort Uitgesplitst naar regio (soms), land van herkomst, gezinssamenstelling, inkomen (als SES-indicator)

23 Cijfers over zorgaanbieders
Zvw en awbz-gefinancierde zorg o.b.v.DIGI-MV+Nza Verlies- en winstrekening per subsector Incl. wettelijk budget per zorgtype Personeel en Productie Zelfstandigen o.b.v. fiscale data (dus geen personeel….) V&W-rekening van praktijken van huisartsen, tandartsen, tandheelkundig specialisten, verloskundigen, fysiotherapeuten, overige paramedici (fiscale) winsten van medisch specialisten, tandartsen, huisartsen

24 Cijfers over zorgaanbieders (vervolg)
Enquêtes over financiën, personeel en productie bij: Kinderopvang Peuterspeelzaalwerk Welzijnswerk ouderen Lokaal welzijnswerk Arbodiensten en reïntegratiebedrijven Medische laboratoria en trombosediensten Ambulancediensten en centrale posten (tot en met verslagjaar 2012) GGD’en

25 “Extra’s” Lange tijdreeksen: Zorgrekeningen (1998  1972)
Ziekenhuiszorggebruik (LMR; 1995  1981) Doodsoorzaken (1969  1950) Gezonde levensverwachting (2001  1981) Vernieuwd: de tabel met alle lange tijdreeksen (zie ook eens: Onverzekerden en wanbetalers Geregistreerde en werkzame BIG’ers Tabel met (altijd de actueelste) kerncijfers

26 Kerncijfers 2012: wat valt op?
Sterfte aan hart&vaatziekten voor het eerst in jaren niet gedaald. Levensverwachting voor het eerst in jaren niet gestegen Zelfdodingen voor het vijfde achtereenvolgende jaar gestegen naar bijna all-time high Groei arbeidsvolume zorgsector het laagst van deze eeuw Kosten curatieve GGZ en medicijngebruik gedaald, kosten gehandicaptenzorg en ouderenzorg met meer dan 10% gestegen.

27 Opdrachten/samenwerkingsverbanden
HSMR Monitor Langdurige zorg Wanbetalers Zvw Rentelasten AWBZ-instellingen Financiële kengetallen zorginstellingen Jeugdzorgcliënten Gezondheidsmonitor

28 Wat zit er nog in het vat? DBC-statistiek Ziekenhuizen
Persoonsstatistieken DBC-Ziekenhuizen en DBC-GGZ Uitbreiding statistieken over kosten van de zorg op persoonsniveau Uitbreiding AWBZ-gebruiksstatistieken met indicaties Productiestatistieken medisch specialisten en psychologen Uitbreiding Zorginstellingen-tabel met ZBC’s, abortusklinieken en radiotherapeutische instellingen Herontwerp doodsoorzaken

29 Gebruik van de statistieken
De helft van alle microdata-onderzoekers (2011-nu) – 250 van de 500 – heeft gewerkt met gezondheidsdata Van de 5000 vragen van buiten die het CBS in het tweede kwartaal kreeg, ging 4% over gezondheid. Bij de StatLine-hits scoren de ‘klassiekers’ het hoogst….

30 “Agenda” Inkomenseffecten zorgmaatregelen
(meer) Cijfers op gemeenteniveau Statistieken over zorgketens Kwaliteit van zorg? Snelle (geschatte) indicatoren? Kwartaalcijfers? E-health?? EPD’s benutten???

31 Van sectorgewijs naar ziektegewijs?
Voorbeeld: depressiviteit Gezondheidsenquête: prevalentie depressieve gevoelens LINH: contacten met huisarts vanwege depressiviteit Medicijnenstatistiek: gebruik anti-depressiva DBC-GGZ: behandeling tweede lijn LMR: Ziekenhuisopnamen vanwege depressie


Download ppt "De oogst van 10 jaar ontwikkelwerk"

Verwante presentaties


Ads door Google