De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regeling BedrijfsMineralenPlan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regeling BedrijfsMineralenPlan"— Transcript van de presentatie:

1 Regeling BedrijfsMineralenPlan
Keten gedreven mineralen management met het BedrijfsMineralenPlan MestBureauWest Jan Scholten MestBureauWest december 2012

2 Aanleiding BedrijfsMineralenPlan
Realiseren van evenwichtige gesloten mineralenkringloop met werkefficiëntie en kostenbesparing voor producent, afnemer en overheid. Te realiseren door: Management programma ter ondersteuning mineralenkringloop Mestgehalte bepaling vooraf bekend via BSS Contracten, hectares, transport en tijd vooraf in te plannen Kostenbesparing door: Zelftransport of LBD Minder bemonstering Afzet in de regio Nieuwste technieken waaronder Flowmeting MBW/december 2012 BMP Spoor 2

3 Regeling BedrijfsMineralenPlan
Uitgangspunten regeling BMP De BMP regeling is een initiatief van Mest Bureau West (MBW). Het initiatief moet leiden tot een nieuw geïntegreerd mestsysteem op het gebied van de afzet van dierlijke meststoffen verder te noemen BMP. Door te werken met BMP wordt voldaan aan alle eisen van de huidige en nieuwe mestwet. Het nieuw geïntegreerde mestsysteem komt voort uit de pilot met WUR vastgesteld in de rapporten 112 en 117. MBW/december 2012 BMP Spoor 2

4 Toelichting Mineralenkringloop
Gesloten mineralenkringloop in een beperkt afzet gebied/ regio, is een evenwicht tussen mestproductie (producent) en de verspreiding op het land (afnemer) gerekend in hectares. Dit evenwicht wordt berekend op basis van een BedrijfSpecifiekeSamenstelling verder te noemen BSS. Dit BSS getal stelt de producent en afnemers vooraf in staat contracten, met betrekking tot de afzet, af te sluiten. Door evenwicht in productie en afname te brengen, is de milieu mineralenkringloop sluitend. MBW/december 2012 BMP Spoor 2

5 Rol Overheid met BMP Het toepassen van BMP stelt de overheid in staat haar controletaak op de mestwetgeving, voor en achteraf uit te voeren, met een minimum aan handelingen. BMP stelt de overheid in staat haar milieu doelstellingen te realiseren. BMP geeft de overheid vooraf inzicht in meststromen en zal leiden tot kostenreductie. BMP stelt de overheid optimaal in staat de wetgeving te handhaven. MBW/december 2012 BMP Spoor 2

6 Toelichting Overheidsrol
Naar behoefte inzicht BMP Overheid heeft een eigen toegang in het BMP systeem voor haar controlefunctie: Registratie van producenten Bepaling van de BSS Afgesloten contracten (producent – afnemer) Controle op rittenstaten & transport Registratie van sluitende mineralenketen Jaarrapportages MBW/december 2012 BMP Spoor 2

7 Vragen aan de Overheid BMP gecontroleerd toepassen op de sector vraagt om verdere automatisering. Het opzetten en uitwerken van een geautomatiseerd BMP systeem vraagt om een belangrijke investering van uit de sector. Dit is enkel te verantwoorden bij meer jarige vrijstelling door de overheid voor BMP. Werkbaar door vervangen verplichte vrachtcontrole naar periodieke controle vanuit de overheid. Verruiming van het sanctiebeleid per afnemer van vrachtniveau naar periodiek of jaarniveau. Toepasbaar maken op nieuwste technieken o.a. flowmeting, sleepslang. MBW/december 2012 BMP Spoor 2

8 Te nemen besluit: Per 1 januari 2013 een formele vrijstelling, waardoor het gepresenteerde beleid kan worden uitgevoerd. MBW/december 2012 BMP Spoor 2

9 BSS bepaling Algemeen Grondgebruik Kunstmestgebruik Mest Derogatie
Grondkaart Perceeloppervlakten Kunstmestgebruik Jaaroverzicht leveranciers Begin en eindvoorraden Mest Totaal overzicht N & P2O5 in tonnen afvoer gelijk Dienst Regeling (DR) Begin en eindvoorraad mest en mestsoorten Volume mestopslag Derogatie Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) Grondmonsters aanwezig conform de DR (Ja/Nee) MBW/december 2012 BMP Spoor 2

10 BSS bepaling Specifiek (Staldieren)
Aantallen dieren Verkorte Veesaldokaart Aantal dieren in emissiearme systemen Gewicht dieren begin en eindbalans Aan en afvoer dieren Overzicht per levering met gewicht per dieren Jaaroverzicht destructie Aan- en afvoer voeding Mengvoer, enkelvoudig krachtvoer, ruwvoer en bijproducten Jaaroverzichten voerfabriek en leveranciers Begin en eindvoorraden mest gelijk aan DR MBW/december 2012 BMP Spoor 2

11 BSS bepaling Specifiek (Graasdieren)
Aantallen dieren Verkorte Veesaldokaart of overzicht gemiddeld aanwezige dieren per diersoort Overzicht zoals CR Delta Melkproductie met Ureumgetal Aan- en afvoer voeding Mengvoer, enkelvoudig krachtvoer, ruwvoer en bijproducten Jaaroverzichten leveranciers Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) met onderliggende gegevens en berekening Begin en eindvoorraden mest en voer met N & P MBW/december 2012 BMP Spoor 2

12 Stappen BedrijfsMineralenPlan
Stap 1: Vastlegging beoordeling toetreding vooraf op criteria (bedrijfssituatie), berekende BSS. Stap 2: Vastlegging via door BMP opgestelde MAO BMP en Producent Producent en Afnemer. Stap 3: Vervoer geregistreerd in de rittenstaat via VDM en verzamel VDM, welke aantonen dat er wordt voldaan aan de gestelde BMP eisen. Alles is te controleren door de overheid. MBW/ BMP Spoor 2

13 BedrijfsMineralenPlan Stap 1
Jaarlijks vind berekening en bepaling van de BSS plaats. Input hiervoor is de jaaropgave van het voorgaande jaar (bij nieuwe inschrijving zijn de 2 voorgaande jaren nodig) Bedrijf Specifieke Samenstelling de BSS wordt door onafhankelijke partij berekend (DLV). De BSS productie van de producent, eigengrond en buurmansgrond, te samen moet zijn vastgelegd in Mestafzetovereenkomsten (MAO). De BSS en de HA samen moet sluitend zijn om de afzet van de N en P2O5, in cascade of meerdere leveringen, te kunnen uitrijden. MBW/december 2012 BMP Spoor 2

14 BedrijfsMineralenPlan Stap 2
Contractueel vastleggen tussen BMP producent en afnemer in een MestAfzetOvereenkomst verder te noemen MAO. Gebaseerd op BedrijfsSpecifiekeSamenstelling de BSS. Toepassen van cascade of meerdere leveringen zoals vastgelegd in de MAO. Conform huidige ontheffing van de overheid, wordt 80% van de af te voeren mest via BMP gereguleerd. MBW/december 2012 BMP Spoor 2

15 MestAfzetOvereenkomst (MAO)
Drie partijen overeenkomst tussen de Producent , één Afnemer en BMP. Per afnemer wordt er een overeenkomst gesloten voor de tonnen mest, het N en P2O5 totaal en de gecontracteerde HA. MBW/december 2012 BMP Spoor 2

16 MestAfzetOvereenkomst (MAO)
Contracten tussen de Producent en BMP en zijn afnemers; dus ook het contract tussen de producent en BMP (MBW) MBW/december 2012 BMP Spoor 2

17 BedrijfsMineralenPlan Stap 3
Geregistreerd in de rittenstaat via Vervoersbewijs Dierlijke Mest (VDM) en verzamel VDM MBW/december 2012 BMP Spoor 2

18 Aanmelden Nota: indien de door de producent of afnemer verstrekte informatie niet juist of onvolledig is, dan kan dit leiden tot uitsluiting van BMP (sanctionering). MBW/december 2012 BMP Spoor 2

19 BSS bepalen Nota: indien de door de producent of afnemer verstrekte informatie niet juist of onvolledig is, dan kan dit leiden tot uitsluiting van BMP (sanctionering). MBW/december 2012 BMP Spoor 2

20 BSS resultaat MBW/december 2012 BMP Spoor 2

21 Afnemers bepalen Nota: indien de door de producent of afnemer verstrekte informatie niet juist of onvolledig is, dan kan dit leiden tot uitsluiting van BMP (sanctionering). MBW/december 2012 BMP Spoor 2

22 Beheer: overzicht producenten
MBW/december 2012 BMP Spoor 2

23 Beheer: overzicht afnemers
MBW/december 2012 BMP Spoor 2

24 Controle Overheid Nota: indien de door de producent of afnemer verstrekte informatie niet juist of onvolledig is, dan kan dit leiden tot uitsluiting van BMP (sanctionering). MBW/december 2012 BMP Spoor 2

25 Onderzoeksresultaten
Uitgangspunt: Spoor 2 moet voor wat betreft nauwkeurigheid en handhaafbaarheid voldoen aan de wettelijke taken van mestvervoer. Uitgangspunt: Berekenen BSS (N & P gehalte) op basis bedrijfsbalans (vooraf), met jaarlijkse terugkoppeling uit de rittenstaat. ASG rapport 112 & 117: milieurisico's spoor 2 op termijn vrijwel gelijk spoor 1 ASG rapport 112 & 117: milieurisico’s als gevolg onnauwkeurige bemonstering (20%) op lange termijn als gering ingeschat. Bemonstering tot nu toe verplicht 20% van productie. MBW/december 2012 BMP Spoor 2

26 Huidige mestbeleid 20% van de af te voeren mest gaat via spoor 1 en wordt verzorgt Intermediair (op basis van AGP-GPS) De intermediair is verantwoordelijk om van deze transporten de mest te bemonsteren, registreren en versturen. Resultaten moeten worden verwerkt in de rittenstaat Deze Resultaten zijn tevens beschikbaar voor de afnemer en MestBureauWest. MBW/december 2012 BMP Spoor 2

27 Mestvervoer BMP 80% van de productie Eigenvervoer
Via VDM en verzamel-VDM (12 uur vooraf aangemeld bij MBW) Transportmiddel bekend (weegbon)bij MBW (leeg en volgewicht) MBW/december 2012 BMP Spoor 2

28 Samengevat Het BMP initiatief moet leiden tot een nieuw geïntegreerd meststoffensysteem. BMP is een gesloten mineralenkringloop in een beperkt afzet gebied/ regio. Het toepassen van BMP stelt de overheid in staat: haar controletaak op de mestwetgeving uit te voeren haar milieu doelstellingen te realiseren. vooraf inzicht in meststromen hebben wat leidt tot kostenreductie. de wetgeving te handhaven. BMP vraagt: Per 1 januari 2013 een formele vrijstelling, waardoor het gepresenteerde beleid kan worden uitgevoerd. MBW/december-2012 BMP Spoor 2

29 Vanaf januari 2013 Warmte derden Stroom derden Mineralen hergebruik
Energie Warmte derden Stroom derden Mineralen hergebruik Be-/verwerken Kostenbesparing Mest/ Mineralen Export 2 buurmansgrond 2 eigengrond 1 1 = be-/ verwerken 2 = contract (MAO) Voer1&2 MBW/december-2012 BMP Spoor 2


Download ppt "Regeling BedrijfsMineralenPlan"

Verwante presentaties


Ads door Google