De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Functiewaardering en salariëring

Verwante presentaties


Presentatie over: "Functiewaardering en salariëring"— Transcript van de presentatie:

1 Functiewaardering en salariëring
In de bibliotheekwereld

2 Programma 19-11-2007 Platformstudiedag FUWA
Functiewaardering in het algemeen FUWA in de bibliotheekwereld Wat merk ik ervan: discussie in groepjes Invoering FUWA, Overgang en garanties lunchpauze Bezwarenregeling Beloning en beoordeling Medezeggenschap Andere CAO ontwikkelingen dia 2

3 Functie & persoon Functie: Persoon: Functieomschrijving
Functiewaardering Salarisschaal Persoon: Taakomschrijving Anciënniteit Functionering Beoordeling dia 3

4 Functie Functieomschrijving Functiewaardering Salariëring
Beschrijven: Wat verwacht werkgever van deze functie? Meten: Hoe zwaar is deze functie? Hoe belonen we dat? dia 4

5 Functieomschrijving Moet werknemer èn werkgever voldoende houvast bieden maar niet vastzetten. Helder Concreet Voldoende volledig Te meten op gewenste factoren Onderscheidend dia 5

6 Functiewaardering (1) Te meten factoren duidelijk
Gewicht van factoren duidelijk Meting zo objectief mogelijk dia 6

7 Functiewaardering (2) Verschillende systemen Wat meten we?
Hoe meten we? Gewicht van de meting? Resultaat: rangorde in functies, meestal door middel van punten dia 7

8 Salaris Puntentelling FUWA omzetten in salaris Keuzes zoals:
Werken met schalen? Werken met anciënniteiten? Werken met beoordelen? dia 8

9 FUWA biblioheken Functieprofielen, bij voorkeur volgens OBIP+
Referentiefuncties bij CAO Waardering volgens voor WOB ontwikkeld systeem (onderdeel van CAO geworden) Vertaling naar schalen (volgens CAO) Minimum CAO dus afwijking naar boven, ook bij inschaling, mag. dia 9

10 Functieprofielen Bij voorkeur afgeleid van OBIP+
Moeten voldoende duidelijk zijn over: Verantwoordelijkheden Beslisruimte Mandatereing Te bereiken resultaten Benodigde competenties dia 10

11 Referentiefunctie (1) Algemeen doel functie
Plaats binnen organisatie en t.o.v. klant Resultaatgebieden Kennis Vaardigheden

12 Referentiefunctie (2) Voorbeeld: Medewerker informatie en advies
Verkort profiel (CAO) Junior medewerker schaal 5 Medewerker schaal 6 Senior medewerker schaal 7

13 Verschillen Junior: Medewerker: Senior: Eenvoudige vragen
Wegwijs maken èn contact domeinspecialisten Senior: Bijdrage productontwikkeling

14 Waardering (1) J: M: S: Opleiding 6 6 6 Functiespecifieke kennis 3 3 3
Functieoverstijgende kennis Kennis organisaties Kennisontwikkeling Samenwerking Leervermogen Klantgerichtheid Empathie Flexibiliteit

15 Waardering (2) J: M: S: Kritisch vermogen 1 2 2
Culturele diversiteit Maatschappelijk bewustzijn Inrichting van het werk Organiseren Initiatief nemen Creativiteit Tijd terugkoppeling Complexiteit Mondelinge expressie

16 Waardering (3) J: M: S: Schriftelijke expressie 1 3 3
Immateriële schade Kans Kwaliteit Ontwikkeling Externe relaties Ordening Representativiteit Rooster Totaalscore:

17 Invoering Invoering per 1 januari 2008 (of bij functiewijziging)
Mag met terugwerkende kracht Functiewaardering per functie door ‘deskundigen’, zo mogelijk van binnen de bibliotheek. Werknemer kan bezwaar maken (bezwarenregeling). dia 17

18 Anciënniteiten Anciënniteit (periodiek) hoeft niet meer automatisch te zijn (CAO, bijlage A, art. 4-3) (OR, PVT!) Werkgever vrij in bepaling eerste volgnummer (dus niet meer volgens ‘ervaring in het vak’) Extra anciënniteit op basis van beoordeling(sregeling) dia 18

19 Overgangsregeling Indien functie gelijk wordt gewaardeerd:
er verandert niets Indien functie lager wordt gewaardeerd: Werknemer behoudt minstens huidige schaal (met nog te krijgen anciënniteiten) Indien functie hoger wordt gewaardeerd maximaal twee (oude) periodieken omhoog Inschaling met zelfde of naast hogere salaris dia 19

20 Bezwarenregeling (1) Op basis van CAO, bijlage A: salarisregeling
Werkgever stelt FUWA vast Werknemer kan toelichting vragen Werknemer kan bezwaar maken bij door werkgever in te stellen ‘adviescommissie’ Werkgever heroverweegt op basis van advies commissie en neemt definitief besluit dia 20

21 Bezwarenregeling (2) Op basis van toelichting:
Als directeur zelf niet de FUWA heeft gedaan is hij de juiste bezwaren-instantie! Anders iemand anders die de FUWA niet heeft voorbereid (b.v. lid Bestuur, RvT) Hoe dan ook, directeur neemt eind beslissing! dia 21

22 Bezwarenregeling (3) Een bezwarenregeling valt onder het instemmingsrecht van OR of PVT want CAO regelt dit niet in detail. Maar CAO zegt wel dat het om een advies gaat en dat de directeur beslist. dia 22

23 Beloning en beoordeling
WOB: nieuwe CAO biedt veel meer ruimte voor een flexibele beloning op maat want: Ruimte voor functies op maat van de eigen organisatie Schaal staat vast, anciënniteit niet Anciënniteit kan afhankelijk worden van beoordeling dia 23

24 Beoordelingsregeling
Roep om beoordelen wordt sterker omdat deze nu (veel) meer consequenties kan krijgen, m.n. voor jongere/nieuwe werknemers die nog niet aan de top van hun schaal zitten. Iedere vorm van beoordelen valt onder instemmingsrecht OR en PVT dia 24

25 Conclusie Evenwicht werkgever-werknemer is bij nieuwe salarisregeling ver te zoeken Invloed vakbonden zeer beperkt Invloed vakbondsleden nog beperkter OR en PVT hebben weinig mogelijkheden tot beïnvloeding als werkgever daar niet voor open staat. dia 25

26 Rechten OR en PVT Informatierecht over de hele procedure
Ook informatieplicht want OR/PV Tmoet naleving CAO kunnen controleren Adviesrecht als er nieuwe/andere functies ontstaan (=reorganisatie) Instemmingsrecht i.v.m.: Klachtenprocedure Evt. beoordelingsregeling Evt. afstappen van automatische anciënniteit dia 26

27 Succesfactoren (volgens toelichting)
Basale vorm van vertrouwen Waardering op basis van criteria die medewerker kent Inschaling op basis van criteria die medewerker kent Waardering schriftelijk Bezwarenregeling dia 27

28 Actie OR of PVT Vraag om een stappenplan met “wie doet wat wanneer?”
Vraag om voldoende informatie voor alle werknemers (ook over de te hanteren criteria) Let op eventuele veranderingen in de organisatie Vraag om/zorg voor een bezwarenregeling die vertrouwen van werknemers krijgt Wees zeer alert op instemmingsrecht bij beoordeling en gebruik anciënniteiten dia 28

29 CAO-ontwikkelingen Standaard sociaal plan: door de leden ABVAKABO afgewezen “omdat zij het niet begrepen hebben” Arbocatalogus: WOB heeft concept opgesteld en wacht al maanden op vakbonden Vanmiddag weer overleg bonden-WOB dia 29

30 Vervolg voor Platform? Is er behoefte aan een vervolg (bijeenkomst) met b.v. technische toelichting op het FUWA-systeem door de ontwikkelaar (MAO/MTD) en uitwisseling van ervaringen? dia 30


Download ppt "Functiewaardering en salariëring"

Verwante presentaties


Ads door Google