De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intern huurreglement De Mandel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intern huurreglement De Mandel"— Transcript van de presentatie:

1 Intern huurreglement De Mandel
Lokaal toewijzingsreglement

2 Intern huurreglement Behoort tot het standaardluik van het kaderbesluit sociale huur. Daarnaast kan men lokaal eigen accenten leggen, maar daarvoor moet men een lokaal (of intern) toewijzingsreglement opmaken (zie verder). Intern huurreglement is een openbaar document waarin de verhuurder de aan zijn specifieke situatie aangepaste concrete regels van een aantal artikels in het kaderbesluit sociale huur vastlegt. Deadline intern huurreglement: ten laatste op 30 april 2008 ter goedkeuring voor te leggen aan toezichthouder of commissaris-toezichthouder. Latere wijzigingen onmiddellijk meedelen aan toezichthouder. Informatiesessie De Mandel • slide 2 • 20 maart 2008 pagina 2

3 Intern huurreglement De Mandel (1)
Wordt pas op 25 maart aan rvb ter goedkeuring voorgelegd, is dus nog niet officieel. Openbaarheid: Er zal naar worden verwezen in brieven naar kh’s (kandidaat-huurders) Ook verwijzing in jaarlijkse berichtgeving huurders Wordt opgenomen in brochure Raadpleegbaar op webstek De Mandel. Moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan toezichthouder. Voor onbepaalde duur geldig. Kan gewijzigd worden. Informatiesessie De Mandel • slide 3 • 20 maart 2008

4 Intern huurreglement De Mandel (2)
Inschrijvingsvoorwaarden. Gezinsgrootte laten weten zodat de Mandel aangepaste woning kan toewijzen (mogelijkheid tot 1 slaapkamer op overschot). Gezinshereniging: bij inschrijving vooraf meedelen. Bij inschrijving krijgt kh detailfiche waarop woning naar wens kan gezocht worden. De Mandel verwacht van kh dat ze wijzigingen adres en gezinstoestand binnen de maand meedelen. Verandering van woonwensen = verandering van volgorde. In dat geval nieuwe detailfiche. Inschrijvingsregister = openbaar en anomiem (nummers). Informatiesessie De Mandel • slide 4 • 20 maart 2008

5 Intern huurreglement De Mandel (3)
Verdeling gemeenschappelijke inschrijving: een van beide partners niet langer kandidaat, andere behoudt inschrijvingsnummer; beiden blijven kandidaat: beiden moeten opnieuw inschrijven, oorspronkelijk inschrijvingsnummer vervalt en beide ex-partners krijgen elk een nieuw inschrijvingsnummer. Inschrijvingsregisters worden in elk oneven jaar geactualiseerd. De Mandel gaat dan na of alle ingeschreven kh’s nog steeds voldoen aan inkomensvoorwaarden. Informatiesessie De Mandel • slide 5 • 20 maart 2008

6 Intern huurreglement De Mandel (4)
De Mandel schrapt kh als: kh aangeboden woning aanvaardt; kh voldoet niet meer aan inkomensvoorwaarden bij actualisatie; kh voldoet op moment aanbieden woning niet meer aan toelatingsvoorwaarden; kh heeft bij inschrijving met opzet verkeerde of onvolledige informatie gegeven; kh daar schriftelijk om verzoekt; bij tweede weigering of niet-reactie aanbieden woning die gewenst werd; brief i.v.m. actualisatie onbestelbaar terugkeert; geen reactie kh op brief n.a.v. actualisatie. Informatiesessie De Mandel • slide 6 • 20 maart 2008

7 Intern huurreglement De Mandel (5)
Toelatingsvoorwaarden Toewijzingen: bevoegdheid directiecomité De Mandel na voorstel tot gemotiveerde beslissing van administratie De Mandel; commissaris/toezichthouder kan toewijzing binnen 2 dagen van zijn kennisname opschorten. Informatiesessie De Mandel • slide 7 • 20 maart 2008

8 Intern huurreglement De Mandel (6)
Bij toewijzing houdt De Mandel op de eerste plaats rekening met de rationele bezetting van een woning. Wordt bepaald op basis woningtype en –grootte, gezinssamenstelling, de fysieke toestand van de gezinsleden en de specifieke omkadering voor woningcomplexen of delen van een woning. Op de tweede plaats wordt rekening gehouden met de verplichte voorrangsregels voor kh die: na beroep in gelijk werd gesteld – herhuisvesting wegens renovatie patrimonium De Mandel – huurder De Mandel die omwille van rationele bezetting wil verhuizen – omwille van (gemelde) gezinshereniging – iemand die in de toe te wijzen gemeente in een verblijf woont dat niet hoofdzakelijk voor wonen bestemd is – onbewoonbaar of ongeschikte woning – hoofdverblijfplaats in woning die onteigend wordt. Informatiesessie De Mandel • slide 8 • 20 maart 2008

9 Intern huurreglement De Mandel (7)
Op de derde plaats houdt De Mandel rekening met de optionele voorrangsregels mits opmaak van een lokaal toewijzingsreglement. De Mandel opteert ervoor voorrang te geven aan de kh die in de periode van 6 jaar vóór de toewijzing ten minste drie jaar inwoner is of geweest is van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is. Op de vierde plaats houdt De Mandel rekening met de chronologische volgorde van inschrijving. Op de vijfde plaats houdt De Mandel rekening met de voorrangsregels in het kader van bijzondere lokale toewijzingsreglementen (doelgroepen en leefbaarheid). Informatiesessie De Mandel • slide 9 • 20 maart 2008

10 Intern huurreglement De Mandel (8)
De Mandel kan ook een toewijzing weigeren. Kan voor kh die reeds huurder is of geweest is van een sociale verhuurder maar bij wie ofwel ernstige tekortkomingen met betrekking tot zijn verplichtingen zijn vastgesteld, ofwel er wanbetaling is vastgesteld in zover de schulden bij die verhuurder op het moment van de toewijzing niet werden afgelost. Uitzonderlijk kan De Mandel de toewijzing weigeren aan een kh, voor zover aangetoond wordt dat die in de afgelopen 3 jaar zwaarwichtige feiten heeft gepleegd waarvan aangenomen wordt dat ze een ernstige bedreiging vormen voor de leefbaarheid. Informatiesessie De Mandel • slide 10 • 20 maart 2008

11 Intern huurreglement De Mandel (9)
Als een huurder een onderbezette woning bewoont, betaalt hij een maandelijkse vergoeding die aan de reële huurprijs wordt toegevoegd. Een woning is onderbezet als ze dan door het minimale aantal bewoners wordt bewoond. Het minimale aantal bewoners = het vooropgestelde aantal bewoners verminderd met 1. Een alleenstaande ouder wordt als twee bewoners beschouwd. De vergoeding onderbezetting is vastgelegd op 25 euro x het verschil tussen het reële aantal bewoners van de woningen en het minimale. Informatiesessie De Mandel • slide 11 • 20 maart 2008

12 Intern huurreglement De Mandel (10)
De Mandel stelt in volgende gevallen het minimale aantal bewoners gelijk aan het vooropgestelde aantal bewoners verminderd met 2: als de woning wordt bewoond door een huurder die 55 jaar of ouder is; bij de verhuring van 3-slaapkamerwoningen, omwille van het grote tekort aan 1- en 2-slaapkamerwoningen en het ruime aanbod van 3-slaapkamerwoningen; bij woningen met drie slaapkamers bestemd voor de huisvesting van maximaal 6 personen; bij het toestaan van een individuele gemotiveerde afwijking. Informatiesessie De Mandel • slide 12 • 20 maart 2008

13 Intern huurreglement De Mandel (11)
De vergoeding van onderbezetting kan alleen worden aangerekend als de huurder weigert om zich kandidaat te stellen voor een aangepaste woning in dezelfde omgeving of als de huurder tweemaal een aangepaste woning in dezelfde omgeving weigert. De vergoeding moet worden betaald vanaf de eerste van de maand die volgt op de vaststelling van onderbezetting. Ontbinding en beëindiging van huurovereenkomst. Proefperiode van twee jaar. Informatiesessie De Mandel • slide 13 • 20 maart 2008

14 Lokaal toewijzingsreglement (1)
In principe gaat initiatief uit van gemeente of samenwerkingsverband van gemeenten. Wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de minister (i.c. departement RWO). Geen deadline. De facto wel deadline als verhuurder geniet van overgangsregeling, dan 1 jaar de tijd. Doel: lokale accenten leggen. Informatiesessie De Mandel • slide 14 • 20 maart 2008

15 Lokaal toewijzingsreglement (2)
Binding met werkgebied kan verfijnd worden. Doelgroepenbeleid als gemotiveerd aangetoond kan worden dat er een specifieke woonnnood is voor een bepaalde doelgroep. Maar kan ook binnen standaardluik mits aangetoond dat er aanpassingsinvesteringen plaats vonden (vb: bredere deuren, alarmering,…) Toewijzen om leefbaarheid te verhogen: ook mits motivering en bevraging bewoners en mits flankerende maatregelen. Er is ook mogelijkheid tot verhoogde inkomensgrenzen maar onder strikte voorwaarden op zowel gemeentelijk als wijkniveau. Informatiesessie De Mandel • slide 15 • 20 maart 2008

16 Lokaal toewijzingsreglement (3)
Voordeel lokaal toewijzingsreglement: toewijzingen gebruiken als beleidsinstrument. Beter aanpassen aan lokale noden. Ook instrument om multidisciplinair en in lokaal overleg naar oplossingen te zoeken voor specifieke woonproblematiek. Nadeel (in geval De Mandel): 21 gemeenten houdt risico in tot 21 verschillende toewijzingsreglementen. Dit is allesbehalve transparant voor de huurder en de kandidaat-huurder en kan aanleiding geven tot ongelukkige speculaties. In slechtste geval moeilijk toepasbaar voor sociale verhuurders. Informatiesessie De Mandel • slide 16 • 20 maart 2008


Download ppt "Intern huurreglement De Mandel"

Verwante presentaties


Ads door Google