De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Case MEDIZORG Ziekenhuis Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Bestuurskunde BSK 3 Opleiding: Bestuurskunde BSK 3 Onderdeel: changemanagement Onderdeel:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Case MEDIZORG Ziekenhuis Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Bestuurskunde BSK 3 Opleiding: Bestuurskunde BSK 3 Onderdeel: changemanagement Onderdeel:"— Transcript van de presentatie:

1 Case MEDIZORG Ziekenhuis Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Bestuurskunde BSK 3 Opleiding: Bestuurskunde BSK 3 Onderdeel: changemanagement Onderdeel: changemanagement Docent: drs. P. M. Esser Docent: drs. P. M. Esser Opstellers rapport: Bonaria Opstellers rapport: Bonaria Chiara De Haan Chiara De Haan Farrell Goelamhaider Farrell Goelamhaider Magriet van der Ploeg Magriet van der Ploeg Datum: januari 2007 Datum: januari 2007

2 Knelpuntenanalyse Extern –Algemene omgeving  Nieuwe regeringsbeleid –Concurrentie  Zorgaanbieders

3 Knelpuntenanalyse Extern -Analyse algemene omgeving; DESTEP -Analyse van de attractiviteit (volgens vijfkrachtenmodel van M.E. Porter)

4 DESTEP Demografische factoren (in omgeving ziekenhuis) -Verwachte ontwikkelingen  Afname geboorten  Toename sterfgevallen  Afname migratie  Stabiele omvang

5 DESTEP Economische factoren -2006 -2006 groei van 2,75% + -2007 een verwachte groei van 3% = Sterk economische groei

6 DESTEP Sociaal-maatschappelijke factoren –Vertrouwen voor de consument  Transparantie  Accreditatie systeem

7 DESTEP Technologische factoren -Vooruitgang  Kosten stijgen -technologische ontwikkelingen - nieuwe ingrepen  Meer kwaliteit  Kortere wachtlijsten

8 DESTEP Ecologische factoren -Milieuwetgeving -voldoen aan de eisen -voldoen aan de eisen  Gebruiksgoederen  Afvoeren van afval/ gevaarlijke stoffen Hoge Kosten

9 DESTEP Marktfactoren -Vrije Keuze  Mee te gaan in ontwikkelingen  Afspraken met verzekeraars -Transparantie  Degelijke accreditatiesysteem

10 DESTEP Politieke factoren - Wetten  Belang en bescherming patiënten;  Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)  Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)  Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector  Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen

11 DESTEP Politieke factoren - Wetten  Kwaliteit van de zorg;  De Kwaliteitswet Zorginstellingen  Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)

12 DESTEP Politieke factoren - Wetten  Besturing en financiering van de zorg;  AWBZ en Zorgverzekering wet (voorheen de Ziekenfondswet)  Wet Toelating zorginstellingen (voorheen de Wet Ziekenhuisvoorzieningen)  Wet Marktordening Gezondheidszorg (Voorheen Tarieven Gezondheidszorg)

13 VIJFKRACHTENMODEL VIJFKRACHTENMODEL 1.De macht van de leveranciers  verschillende prijzen voor DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie)  meegaan in de prijsontwikkelingen op de markt 2.De macht van de afnemers  patiënten nemen ook in macht toe 3.De mate van substituten  ZBC’s( zelfstandig behandel centra’s)  efficiënter en meer op maat werken voor de patiënt 4.De dreiging van nieuwe toetreders  Geen 5.De interne concurrentie van spelers  Door marktwerking meer met elkaar concurreren  Beste prijs - kwaliteit bieden

14 Kansen en bedreigingen Kansen en bedreigingen Analyse van de algemene omgeving -Kansen  Consumenten kiezen  Goede belangenbehartiging van de consument  Toename van de oudere bevolking  Concurrentie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders  Onderhandelingen over prijs en kwaliteit

15 Kansen en bedreigingen Kansen en bedreigingen Analyse van de algemene omgeving -Kansen  Vaste prijskaartje  Afsluiten convenant  Aanschaf modern apparatuur  Concurrentie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders  Duurzaam ondernemen

16 Kansen en bedreigingen Kansen en bedreigingen Analyse van de algemene omgeving -Bedreigingen  Accrediteren  Macht zorgaanbieders  Duurder door technische vooruitgang

17 Kansen en bedreigingen Kansen en bedreigingen Analyse van de concurrenten -Kansen  Bevorderen van de concurrentie  Prijs, kwaliteit en transparantie verbeteren  Efficiëntieverbetering  Accreditatiesysteem  Samenwerking

18 Kansen en bedreigingen Kansen en bedreigingen Analyse van de concurrenten -Bedreigingen  Regels tot toetreding  Onderlinge vergelijking  Accreditatiesysteem

19 Knelpuntenanalyse Intern –INK-model  Quick-scan

20 INK-model, bedrijfsdiagnose Medizorg 2005 INK-model, bedrijfsdiagnose Medizorg 2005 Sterkten Resultaten van de organisatie  De invoering van DBC’s moet efficiënter werken tot gevolg hebben Tevredenheid van de klanten  Klanttevredenheid lijkt voldoende. De processen  Positieve beoordelingen van de verleende zorg (de processen).  Toetsing van beroepsinhoudelijke worden niet vermeld. Het nut, de meerwaarde van de organisatie voor de samenleving  Breed pakket aan medisch diagnostische en therapeutische voorzieningen.  Dit laatste kan ook een zwakte zijn; teveel niet rendabele behandelingen.

21 INK-model, bedrijfsdiagnose Medizorg 2005 INK-model, bedrijfsdiagnose Medizorg 2005 Zwakten Resultaten van de organisatie   Het totaal van handelingen is afgenomen en het personeelsbestand is toegenomen.   Twee medische clusters zijn sinds januari 2005 gesloten.   Het financiële resultaat over 2004 is verslechterd Tevredenheid medewerkers   Samenwerking   Medische zorg stilgelegd De processen  Er is geen landelijke erkend kwaliteitssysteem Het nut, de meerwaarde van de organisatie voor de samenleving  Twee medische clusters zijn voorlopig gesloten dus het nut en de meerwaarde voor de samenleving nemen af.

22 INK-model, bedrijfsdiagnose Medizorg 2005 INK-model, bedrijfsdiagnose Medizorg 2005 Zwakten De middelen   Budget is niet toereikend Management van medewerkers   Geen opleidingsplan   Management schiet te kort Beleid en strategie  Patiënt staat niet meer centraal

23 INK-model, bedrijfsdiagnose Medizorg 2005 INK-model, bedrijfsdiagnose Medizorg 2005 Zwakten Leiderschap  Aansturing is onduidelijk Raad van Medizorg Raad van Commissarissen Medische clusters StafdienstenBedrijven Cliëntenraad OR Adviesraad

24 Confrontatieanalyse Extern Intern  MATCHING

25 Resultaten Matching DESTEP •Demografisch  Gemiddelde leeftijd neem toe = verschuiving in de aangevraagde behandelingen

26 Resultaten Matching DESTEP •Economisch  Economie trekt aan = meer investeringen = meer geld aan de gezondheidzorg = meer geld aan de gezondheidzorg

27 Resultaten Matching DESTEP •Sociaal-maatschappelijk  Gezondheid is bij mensen een hoge prioriteit = menswaardig behandeling = visie consolideren = visie consolideren

28 Resultaten Matching DESTEP •Technologisch  Ontwikkelingen gaan door = kwaliteit op peil houden en bewaken = samenwerking met regioziekenhuizen = samenwerking met regioziekenhuizen

29 Resultaten Matching DESTEP •Ecologisch  Duurzaam ondernemen = economisch innovaties gericht op milieu = minder afval is minder kosten en betere resultaten = minder afval is minder kosten en betere resultaten

30 Resultaten Matching DESTEP •Politiek  Staat voor de marktwerking = kansen en bedreigingen = efficiëntie- en effectiviteitverbetering = efficiëntie- en effectiviteitverbetering

31 Resultaten Matching VIJFKRACHTENMODEL •Leveranciers  Wil leveren tevens machtpositie = ziekenhuizen sterker opstellen •Afnemers  Zorgverzekeraar- zo weinig en goedkoop mogelijk  Patient- zo snel en prettig als mogelijk = beheersen van de situatie

32 Resultaten Matching VIJFKRACHTENMODEL •Substituten  Bedreiging en uitdaging = behoefte aan persoonlijke zorg •Interne concurrentie  Korte wachtlijsten  Goede zorg  Goed geselecteerd behandelpakket = voordeel  reorganisatie is hoge prioriteit

33 Ondernemingsdoelstellingen Ondernemingsdoelstellingen VISIE •Patiënten, patiëntenzorg en medewerkers  Geen veranderingen  Wel verbeteringendoelstellingen  Middels;  zorgen voor een goede behandeling van de patiënt  zorgen voor tevreden medewerkers  Door;  kostenbeheersing;  een stabiel marktaandeel

34 SOLL-Situatie •Marketing; afnemers en markten  Deelnemen aan de markt  Inzicht in de markt •Organisatiestructuur (cultuur), management en Leiderschap  Efficiency en effectiviteit is leidend  Horizontale communicatie en samenwerking = de werksfeer heeft impact op patiënten

35 SOLL-Situatie •Interne processen en innovatief vermogen  Kwaliteitssysteem  Opleidingsplan •Financiën  Efficiency en effectiviteit werken  Oorzaken fte’s  Voldoende expertise  Andere manieren van financieren  Specialisten in loondienst  BV i.p.v een stichting

36 Veranderstrategie


Download ppt "Case MEDIZORG Ziekenhuis Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Bestuurskunde BSK 3 Opleiding: Bestuurskunde BSK 3 Onderdeel: changemanagement Onderdeel:"

Verwante presentaties


Ads door Google