De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame landbouw en functionele biodiversiteit; logische combinatie of moeizaam spanningsveld? Henk Siepel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame landbouw en functionele biodiversiteit; logische combinatie of moeizaam spanningsveld? Henk Siepel."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame landbouw en functionele biodiversiteit; logische combinatie of moeizaam spanningsveld? Henk Siepel

2 Wat zijn de randvoorwaarden?  Vanuit het (inter)nationale beleid:  Conventie behoud biodiversiteit (verdrag van Rio de Janeiro)  Conventie van Bern, Vogel- en Habitatrichtlijn  Kaderrichtlijn Nitraat, Kaderrichtlijn Water  Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet  Vanuit de landbouwproductie:  voldoende productie tegen een aanvaardbare prijs-kwaliteit verhouding  een inkomen voor de ondernemer passend bij werk en investering

3 Hoe groot is de diversiteit in Nederland?  Diersoorten:  Gewervelde dieren457  Insecten 17.455  Overige geleedpotigen 3.147  Overige ongewervelden 3.384  Plantensoorten:  Vaatplanten 1.450  Mossen en levermossen507  Schimmels:  Macrofungi 3.500  Eencelligen: 3.800  Protista: 1.150  Totaal:ca. 35.000

4 Verdeling van de meest onderzochte soorten  Diersoorten:  Gewervelde dieren457  Insecten 17.455 (ca. 100)  Overige geleedpotigen 3.147  Overige ongewervelden 3.384  Plantensoorten:  Vaatplanten 1.450  Mossen en levermossen507  Schimmels:  Macrofungi 3.500  Eencelligen: 3.800  Protista: 1.150  Percentage:6% (fauna: 2%)

5 Wat is functioneel in de biodiversiteit?  Verloop van essentiële processen binnen het ecosysteem  primaire productie  afbraak van organische stof  predatie van herbivoren (potentiële plaagsoorten)  bestuiving van planten  verspreiding van zaden  ….

6 De functionaliteit in beeld  Overlevingsstrategieën van soorten zijn afgestemd op de omgeving  Veranderingen in de omgeving bepalen of soorten daar nog wel of niet meer voor kunnen komen  De vertaalslag tussen het voortbestaan van soorten en omgevingsverandering zit in de overlevingsstrategieën van de daar levende soorten  Twee beleidsvragen uitgewerkt in voorbeelden:  1. Is de groene dooradering van het landelijk gebied effectief voor het behoud van de biodiversiteit buiten de EHS?  2. Is de bodembiodiversiteit in Nederland nog voldoende om de natuurlijke Life Support Functions te vervullen (bv. decompositie, plaagregulatie, etc.)

7 Is de groene dooradering van het landelijk gebied effectief voor het behoud van de biodiversiteit buiten de EHS?  Wat zijn de meest gevoelige overlevingsstrategieen?  Soorten met geen of een geringe mobiliteit  Soorten met een langdurige ontwikkeling

8 Biodiversiteit in relatie tot dooradering met houtwallen  Lengte van de dooradering van houtwallen in km per km 2  Aantal soorten per lengte- eenheid

9 Biodiversiteit in relatie tot dooradering met greppels  Lengte van de dooradering met greppels in km per km 2  Aantal soorten per lengte- eenheid

10 Conclusie voorbeeld 1  De mate van dooradering heeft een positief effect op de biodiversiteit van de meest gevoelige groepen  De factor perceelsgrootte is dus van belang voor het behoud van de biodiversiteit in het landelijk gebied

11 Is de bodembiodiversiteit in Nederland nog voldoende om de natuurlijke Life Support Functions te vervullen (bv. decompositie, plaagregulatie, etc.)  Belangrijkste voedselgilde voor de decompositiefunctie zijn de fungivore en herbofungivore grazers

12 Welke overlevingsstrategieën hebben de soorten uit deze voedselgildes?  Zeer mobiele (foretische) soorten uit de bodemfauna zijn aangepast aan een snel beslag op voedselbronnen.  Ze hebben een snelle ontwikkeling, hoge eiproductie en grote mobliteit, dus een hoge voedselkwaliteit nodig zoals dierlijk weefsel, bacteriën, of celinhoud van schimmels (zoals bv. fungivore browsers)  Anderzijds zijn soorten die aangepast zijn aan lage voedselkwaliteit (zoals fungivore grazers) nooit foretisch, hun mobiliteit is beperkt tot het eigen loopvermogen of passieve verspreiding door bv. stromend water

13 Vertaling van deze overlevingsstrategieën naar een kaartbeeld van Nederland  1. Grote dynamiek is slecht voor niet mobiele soorten dus bij frequente grondbewerkingen zullen deze verdwijnen; in kaartbeeld landbouwgrond met > 200 kg N/ha/jr  2. De microarthropoden-schimmel route in afbraak van organische stof wordt relevant bij een pH < 4,5; in kaartbeeld zandgronden met weinig buffercapaciteit  3. Bij (winterse) plas-dras situtatie hebben weinig mobiele soorten een goede passieve verspreidingsmogelijkheid; in kaartbeeld gronden met niet oppervlakkig grondwater

14 Verwachte lage bodembiodiversiteit in kaart

15 Toets 50 random punten versus referentie (1)

16 Toets 50 random punten versus referentie (2)

17 Conclusie voorbeeld 2  De intensiteit van grondgebruik heeft een negatief effect op de biodiversiteit van de functionele groepen in de bodem en staat daarmee op gespannen voet met natuurlijke processen zoals decompositie.  De omvang van het probleem is in kaart te brengen en vervolgens te toetsen op juistheid van de aannames.

18 Algemene conclusies:  Intensivering van het grondgebruik staat op gespannen voet met het behoud van biodiversiteit in het landelijk gebied, zowel via het mechanisme van perceelsvergroting, als via frequentere bewerkingen  De internationale verdragen resulteren voor Nederland impliciet in een plafond van de landbouwproductie voor zover die grondgebonden is

19 Mogelijke oplossingsrichting:  Kies voor een duidelijke tweedeling in de landbouw:  grondgebonden open landbouw met hoge productkwaliteit (niche markten) en groene en blauwe diensten (recreatieve beleving, behoud biodiversiteit, en waar mogelijk waterberging)  industriele landbouw in gesloten gecontroleerde eenheden, zoals kassystemen, intensieve veehouderij, etc. op planologisch goed geselecteerde plaatsen rekening houdend met logistiek, verwerking, afzet, veterinaire aspecten, etc.

20 Met dank aan: Gerard Jagers op Akkerhuis, Ruud van Kats, Dennis Lammertsma, Jan Burgers en Georgos Martakis © Wageningen UR


Download ppt "Duurzame landbouw en functionele biodiversiteit; logische combinatie of moeizaam spanningsveld? Henk Siepel."

Verwante presentaties


Ads door Google