De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afvalstoffen- en materialenbeleid: certificatie van in- en uitgaande stromen Kristel Vandenbroek 2 de Vlaams Vergistingsforum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afvalstoffen- en materialenbeleid: certificatie van in- en uitgaande stromen Kristel Vandenbroek 2 de Vlaams Vergistingsforum."— Transcript van de presentatie:

1 Afvalstoffen- en materialenbeleid: certificatie van in- en uitgaande stromen Kristel Vandenbroek 2 de Vlaams Vergistingsforum

2 Een eerste grote stap is gezet Hergebruik stimuleren Recyclage stimuleren Producenten responsabiliseren Storten ontmoedigen (heffingen) of verbieden Consumenten sensibiliseren

3 Een tweede grote stap is nodig Materialen zijn speerpunt van productie- en consumptiepatronen Milieudruk van materialenverbruik en –gebruik ligt te hoog Strategische economische innovatie is nodig Afval is einde-van-keten benadering Materialenbeheer integrale ketenbenadering: cradle to cradle Sinds 2003 is duurzaam materialenbeheer bevoegdheid van OVAM en een gedeelde uitdaging voor Vlaanderen en Europa.

4 Duurzaam materialenbeheer Vlaams materialenprogramma Biogebaseerde economie - BBE 9 hefbomen 13 grote maatschappelijke uitdagingen

5 Van afval- naar materialenbeleid Kaderrichtlijn – dec 2008 Aanduiden einde-afvalfase Afvalbeleid in een bredere context Sluiten van materiaalkringlopen/afvalstoffen inzetten als grondstoffen – organische stof/nutriënten Milieudruk zo klein mogelijk tijdens levenscyclus product  Duurzaam materialenbeleid/duurzaam beheer van materiaalkringlopen

6 Wettelijke verankering in Vlaanderen  Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen - Materialendecreet • samenhangend beleid gericht op de hele levenscyclus van materialen • milieuvriendelijk beheren van afvalstoffen, tegengaan van de uitputting van hulpbronnen en van de schadelijke gevolgen van materiaalgebruik in het algemeen  Vlaams reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen - Uitvoeringsbesluit Vlarema  Van kracht sinds 1 juni 2012

7 Duurzaam materialenbeheer materiaalkringloop Verwerkingshiërarchie – ingeschreven in Vlarema voorwaarden • Bescherming mens en milieu • = beoordeling, ongeacht status

8 … voldoen aan specifieke criteria die opgesteld moeten worden onder de volgende voorwaarden:  gebruikelijk toegepast voor specifieke doelen  er is een markt voor of vraag naar de stof of het voorwerp  voldoet aan de technische voorschriften en voor producten aan geldende wetgeving en normen  over het geheel genomen geen ongunstige effecten op het milieu of de menselijke gezondheid Einde afval indien voldaan aan Europese EOW criteria (ipv standards):  EOW criteria in opmaak voor compost en digestaat  Kwaliteitscontrolesysteem  In Vlaanderen: registratieplicht + aantonen voldaan aan EOW criteria Europa Einde afval, einde verhaal?

9 Materialendecreet/Vlarema Einde afval, einde verhaal?  Regeling einde afval en bijproducten in Vlarema  Indien Europese einde afval criteria / bijproducten = implementatie in Vlaanderen, registratie in Vlaanderen en handhaving  Indien geen Europese criteria voorhanden, dan:  stroom per stroom benadering mogelijk door lidstaten  criteria en voorschriften worden genotificeerd aan EU (afstemming?)  terugvallen op afvaldefinitie en afwegingskader decreet  Wat met secundaire grondstoffen?  Normenkader blijft behouden in Vlarema  Bijproducten, einde afval en secundaire grondstoffen = grondstoffen  Gebruikscertificaat wordt grondstofverklaring  Gebruikscertificaat blijft geldig

10 Vlarema Einde afval, einde verhaal? Een afvalstof kan zijn afvalstatuut verliezen als aan de vastgestelde voorwaarden is voldaan en voldoende zekerheid bestaat dat het op een rechtmatige manier zal worden toegepast. Omslagpunt van een afvalstof naar een grondstof  Aan de uitgang van het proces (niet aan begin van proces bij eindgebruiker)  Herkomst, de verwerkingswijze en samenstelling gekend  Beoordelen of materiaal aan alle voorwaarden voldoet om niet (langer) als afval beschouwd te worden  Aan gebruiksvoorwaarden onderworpen  Gebruiksvoorwaarden niet voldaan  terug afvalstof

11 Grondstoffen, naar oorsprong en aard, te gebruiken in volgende toepassingsgebieden (cf. H.2 en bijlage):  meststof / bodemverbeterend middel  bouwstof  bodem  kunstmatige afdichtingslagen met waterglas  Normenkader in Vlarema  Grondstofverklaring verplicht ja/nee • Voorbeeld met grondstofverklaring: behandeld zuiveringsslib als bodemverbeterend middel • Voorbeeld zonder grondstofverklaring: filterkoek voedingsnijverheid als bodemverbeterend middel  Grondstofverklaring is altijd verplicht voor beoogde grondstoffen die niet in bijlage staan, maar worden gebruikt in een van de 4 toepassingsgebieden Vlarema Einde afval, einde verhaal?

12 Gft-compost, groencompost en eindmateriaal van de biologische behandeling van organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen  Keuringsattest door Vlaco vzw  Volgens Algemeen Reglement van Certificering  Onder toezicht Certificeringscommissie Meststoffen – Bodemverbeterende Middelen Vlarema Einde afval, einde verhaal?

13  Kwaliteitsborgingssysteem  (bijkomende) eisen naar aanvaarding afvalstoffen, monitoring productieproces, register, opleiding personeel, etc.  ofwel Europees opgelegd en onafhankelijk geverifieerd  of door OVAM opgelegd in kader van grondstofverklaring  Beroepsprocedure mogelijk Vlarema Einde afval, einde verhaal?

14 End of Waste •Per type van afvalstof: specifieke criteria •Compost en digestaat Set van specifieke criteria per afvalstof Product kwaliteit Processen en technieken Input materiaal Kwaliteitscontrole procedures => Ook opgenomen in de Vlaco-kwaliteitscriteria

15 1.Productkwaliteit: (micro-)biologisch, chemisch, fysisch voldoen aan normering (org stof, stabiliteit, zware metalen, POPs, onzuiverheden) VL: akkoord met voorgestelde normen (ECN-QAS voor compost) Analysemethodes: gestandaardiseerd (Eur) 2. Inputmateriaal: positieve lijst (EURAL-code) Enkel stromen van selectieve inzameling, geen RWZI-slib of gemengde afvalstoffen (?!) VL: geen voorstander limitatieve lijst, wel inputcontrole, strikt acceptatiebeleid, selectief ingezamelde OBA. (Mest = toegelaten input) End of Waste

16 •Inputstromen: VL geen voorstander van limitatieve lijst, indien toch: lijst inputstromen verruimen •Uitsluiting van niet-selectief ingezamelde stromen •Aandacht voor specifieke verschillen tussen compost en digestaat, waar mogelijk verschillende criteria (bvb Cu en Zn bij co-verwerking met mest: hogere limieten voor Cu en Zn voorstellen) End of Waste: standpunten Vlaco

17 3. Processen en technieken: temperatuur-tijd, hygiënisatie, minimale procesduur, kritische procesfactoren VL: akkoord, toepassing van een autocontrole systeem dat extern wordt gecontroleerd, validatie van alternatieve hygiënisatieprocessen 4. Informatie over eindproducten: declaratie via begeleidend document, traceerbaarheid VL: bestaat al, opgelet: in regel met FOD-wetgeving! 5. Kwaliteitscontroleprocedures: systeem van onafhankelijke certificering als sluitstuk VL: dit bestaat al in Vlaanderen, is wettelijk verankerd in VLAREMA End of Waste

18 •Hygiënisatie: concrete temperatuur-tijd behandelingen: mogelijk knelpunt voor mesofiele vergisting van puur plantaardige stromen  Thermofiele vergisting, 55°C, 20 dagen, min. verblijftijd  Mesofiele vergisting + nacompostering (voorwaarden temp en tijd uit compostering zijn van toepassing)  Mesofiele vergisting + pasteurisatie  Extra toegevoegd: mesofiele vergisting met elke vorm van nabehandeling die een gelijkwaardig effect heeft als hierboven beschreven. •Simpele methodiek voor validatie van alternatieven End of Waste: standpunten Vlaco

19 Conclusies: •Vlaanderen staat hierin al heel ver •Kwaliteitscontrole en certificering inclusief toepassing van de EoW criteria wordt een voorwaarde om productstatus te verkrijgen •ECN-QAS compost als voorbeeld •Vlaco behaalde in februari 2011 het ECN-QAS Conformity Label voor compost; ECN-QAS Conformity Label door digestaat is in voorbereiding •Compost: in principe klaar om te starten •Digestaat: nog meer onduidelijkheid/onzekerheden End of Waste

20 Fertiliser Harmonisation •Richtlijn EC 2003/2003: regeling markt meststoffen •Samenstelling, etikettering, verpakking, veiligheid •Vrije handel, makkelijkere wederzijdse erkenning •Nood aan revisie •Minerale meststoffen •Nu: uitbreiding organische meststoffen, bodemverbeterende middelen, substraten •FOD is coördinator voor België •Vlaco volgt dit mee op •Januari 2012: rapport studie verschillende opties •Oprichting van 4 werkgroepen (BE: FOD+FAVV)

21 Fertiliser Harmonisation: standpunten •EC wil een duidelijke opsplitsing meststof  bodemverbeterend middel •Wanneer een meststof: ParameterMinimum waarde (% w/w) Stikstof (N)1,5 Fosfor (P2O5)0,5 Kalium (K2O)0,75 Zwavel (S)0,3 •Nog geen duidelijkheid: ¼ of alle criteria voldoen •gedroogd digestaat = org. meststof, rest = OBVM •OBVM: org. stofgehalte moet ook een criterium zijn •Effluent, rijk aan K: mag niet uitgesloten worden •Mineralenconcentraten? •Vlaco volgt dit verder op

22 Vergisting in Vlaanderen - input

23 Afzet in Vlaanderen 109.000

24 Afzet digestaatproducten in Vlaanderen

25 Vragen?kristel.vandenbroek@vlaco.be015/451.370www.vlaco.be


Download ppt "Afvalstoffen- en materialenbeleid: certificatie van in- en uitgaande stromen Kristel Vandenbroek 2 de Vlaams Vergistingsforum."

Verwante presentaties


Ads door Google