De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KansPlus Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KansPlus Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten."— Transcript van de presentatie:

1 KansPlus Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten

2 Bekostiging van het geheel  De maatschappij met eigen bijdragen / inspanningen  Solidariteit

3 Grenzen aan de zorg en welzijn •Solidariteit versus betaalbaarheid •Participatie als toverwoord •Druk op AWBZ, ZVW, Wajong, WSW •Start al halverwege de 0-jaren. 3

4 AWBZ – Wat is dat?  Volksverzekering  Onverzekerbare risico’s die niet vallen onder de zorgverzekeringswet (bijv. kosten zorg in instelling gehandicapten)  Uitvoering: zorgkantoren  Wie betaalt? Iedereen! (premie volksverzekering 12,5% )

5 Waarvoor verzekert AWBZ? ‘zorgfuncties’ als:  Persoonlijke verzorging  Verpleging  Begeleiding  Verblijf  Behandeling

6 Indicatiestelling door CIZ (indicatieorgaan)  Op basis van beleidsregels VWS  Beoordeling of iemand hulp nodig heeft, welke hulp/zorg en hoeveel  Aanvragen: ca. 1 miljoen per jaar

7 Toekomst AWBZ  + 28 miljard euro/jaar in totaal  7 miljard verstandelijk gehandicapten  kosten te hoog (vlgs. velen)

8 Adviezen over toekomst AWBZ  Raad voor de Zorg (adviesorgaan regering)  Sociaal Economische Raad (werkgevers, werknemers, kroonleden)

9 AWBZ en ontwikkelingen Advies Toekomst AWBZ Raad voor de Zorg  AWBZ afschaffen  Opknippen in: • Zorgverzekeringswet • WMO  Aanzienlijke besparing

10 Advies Toekomst AWBZ SER  In principe AWBZ handhaven  Welzijnsvoorzieningen deels naar gemeente  Streng aan de poort (indicatiestelling)  Pakket helder omschrijven  Te vroeg voor verdere stappen  Cliënt centraal (bekostiging)(PGB ea)

11 Regeringsbeleid  Onzekerheid alom……  Belangrijkste doelstelling : bezuinigen Praten, praten en…… akkoord met SGP, D66 en ChristenUnie  Maatregelen nu en straks

12 Wat komt er op ons af ?(2014 en volgend) Drie decentralisaties met bezuiniging ( fors minder geld van rijk naar gemeente)  Zorg/AWBZ ….. WMO  Werk en inkomen(sociale werkvoorziening/Wajong)  Jeugdzorg

13 Regeringsbeleid Verantwoordelijkheid van rijk naar gemeente  Participatiesamenleving…inhoudelijk verhaal  Eigen regie en verantwoordelijkheid  Dichtbij de burger, Den Haag en Baarn (college en gemeenteraad)  Eigen beurs. Mantelzorg en vrijwilligers  Gemeenschappelijke regelingen  Maatwerk/keukentafel  Minder geld

14 WMO, wat is dat?  Wet Maatschappelijke Ondersteuning, geen zorgwet  Geen verzekerd recht, ZZP 1, 2, 3(gedeelte), ondersteuning naar gemeente, ook extramurale zorg  Thuiszorgdiscussie(prijs/kwaliteit/banen)  Zo nodig ondersteuning bij deelname aan samenleving, bijv. vervoer, huisvesting, sociale contacten, dagopvang,begeleiding.  Maximale beleidsvrijheid gemeenten(zelf geld naar eigen inzicht besteden als gemeente)

15 WMO 2015 •Individuele maatwerkvoorziening •Uitgangspunt: keukentafelgesprek, daarna aanvraag voor individuele voorziening •PGB alleen onder voorwaarden, gemeente beslist, ZIN is voorliggend, •Vanuit welzijn kan ook aanbod geleverd worden •WMO-gelden niet geoormerkt 15

16 WMO 2015 •Onderzoek, verslag onderzoek, erna pas aanvraag •Bezwaar en beroepmogelijkheid •Onafhankelijke clientondersteuning •Eigen bijdrage, ook voor kinderen •Inzet wijkteams •Gemeente kan AWBZ/Liz aanvrage suggereren •Liz en Wmo sluiten elkaar uit (nb vervoer) 16

17 Langdurige Zorg/Kern AWBZ/voorlopig!!  Minder beroep op zorg  ZZP 4 en hoger?(zie hierna)  Indicatie/toegang via CIZ(indicatieorgaan)  Zorgzwaarte via zorgkantoor op basis van zorgplan  Scheiding verantwoordelijkheid aanbieder en CIZ

18 Toegang Langdurige Zorg  Toegangscriteria wettelijk vastleggen  Permanent toezicht  24 uur per dag zorg in nabijheid en blijvende behoefte aan zorg en ondersteuning  Kinderen/gebruikelijke zorg MCG/EMG  Overgangsregeling(hebben is houden !  Liz en thuis wonen met VPT of PGB: mogelijk, maar woningaanpassing zelf betalen! 

19 Werk en inkomen  Intramurale eigen bijdrage wordt verhoogd, zak-en kleedgeldnorm(iets verzacht)  Aantal regelingen wordt( waarschijnlijk) afgeschaft(WTCG,compensatie eigen risico)  Belastingaftrek specifieke zorgkosten blijft bestaan  In de plaats een maatwerkvoorziening via gemeente voor chronisch zieken/gehandicapten(minimabeleid)

20 Werk en inkomen  Huidige instroom WSW stopt vanaf 1 januari 2015  Gemeente kan zelf beschutte arbeid aanbieden  Uiteindelijk maximaal 30.000 plaatsen(nu 100.000)  Cao's afspraken over plaatsen voor mensen met arbeidsbeperking

21 Andere maatregelen  PGB houders 2014  Korting 5 % extramurale tarieven  Korting 10 % op ZZP tarieven(m.u.v bewoners wooninitiatieven en m.u.v. 100 % budgetgarantie in 2013)  10 uur maatregel van tafel voor bestaande budgethouders

22 Wat vindt KansPlus in hoofdlijnen? Uitgangspunt : mensen met een verstandelijke handicap hebben recht op een goed leven inclusief zorg en dat moet betaald worden

23 Wat vindt KansPlus in hoofdlijnen? Handhaaf de AWBZ voor alle verstandelijk gehandicapten die daarop zijn aangewezen en durf kritisch naar de kosten te kijken.

24 Wat vindt KansPlus in hoofdlijnen? Indien AWBZ toch gedeeltelijk wordt afgeschaft En WMO doorgang vindt:  Borg kwaliteit  Zorg voor zeggenschap/medezeggenschap

25 Wat vindt KansPlus in hoofdlijnen? (commentaar op wetsvoorstel WMO)  Kwaliteit van leven is meer dan zelfredzaamheid en participatie  Zorg voor cliëntenondersteuning  Wonen(gewenste leefomgeving ipv eigen, recht om op zichzelf te wonen)

26 Wat vindt KansPlus in hoofdlijnen? (commentaar op wetsvoorstel WMO)(2)  Onafhankelijke vaststelling behoefte  Compensatieplicht en geen willekeur  Geen gedwongen opname in AWBZ Voorziening PGB moet blijven( zorg in natura)

27 Wat vindt KansPlus in hoofdlijnen? (commentaar op wetsvoorstel WMO)(3) Privacy waarborgen(ambtenaar huis binnen, huiszoekingsbevel misdrijf) verspilling geld, menskracht en kennis (kwaliteitswet, WMCZ, klachtrecht etc. onverkort handhaven en niet wiel uitvinden

28 Wat wil KansPlus in hoofdlijnen? Visie op toekomst langdurige zorg en financiële positie ontwikkeld en aangeboden aan de Tweede Kamer I

29 Hoe verder ? Met zijn allen, graag meer! Komt u op voor uzelf,let op uw zaak, praat met elkaar, deel ervaringen. Trek de wethouder aan de jas,de gemeente, de ambtenaar,de Raad van Bestuur Laat vooral de clientenraad van u horen, sluit u aan bij de familievereniging, vorm een netwerk en laat van u horen!

30 Hoe verder ? Wie gaat de kar trekken? Bundel krachten op lokaal/regionaal niveau Mensen met een verstandelijke handicap en vertegenwoordigers laat je horen,zien richting plaatselijke politiek/WMO raad etc.


Download ppt "KansPlus Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten."

Verwante presentaties


Ads door Google