De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

verstandelijk gehandicapten

Verwante presentaties


Presentatie over: "verstandelijk gehandicapten"— Transcript van de presentatie:

1 verstandelijk gehandicapten
KansPlus Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten Kort de kerntaken van KansPlus, info, ontmoeting, belangenbehartiging.8000 leden ,ledengroepen over het hele land, K&A, bestaat meer dan 50 jaar, grootste clientenbeweging in de VG sector, heldere standpunten gebaseerd op missie : volwaardig leven, 1001 sporenbeleid, persoon met vg, familie, betrokkenen ,allemaal welkom! Clientenraden aansluiting en dienstverlening op basis van overeenkomst, familieverenigingen straks een p[aar opemrkingen.Kort dus

2 Bekostiging van het geheel
De maatschappij met eigen bijdragen / inspanningen Solidariteit

3 Grenzen aan de zorg en welzijn
Solidariteit versus betaalbaarheid Participatie als toverwoord Druk op AWBZ, ZVW, Wajong, WSW Start al halverwege de 0-jaren.

4 AWBZ – Wat is dat? Volksverzekering
Onverzekerbare risico’s die niet vallen onder de zorgverzekeringswet (bijv. kosten zorg in instelling gehandicapten) Uitvoering: zorgkantoren Wie betaalt? Iedereen! (premie volksverzekering 12,5%)

5 Waarvoor verzekert AWBZ?
‘zorgfuncties’ als: Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Verblijf Behandeling

6 Indicatiestelling door CIZ (indicatieorgaan)
Op basis van beleidsregels VWS Beoordeling of iemand hulp nodig heeft, welke hulp/zorg en hoeveel Aanvragen: ca. 1 miljoen per jaar Indicatiestelling gaat in feite om de vraag of je ergens recht op hebt. In de huidige wet -en regelgeving is dat in handen gegeven van het CIZ Beleidsregels wil zeggen dat in Den Haag bepaald wordt wie onder de doelgroep verstandelijk gehandicapten vallen

7 Toekomst AWBZ + 28 miljard euro/jaar in totaal
7 miljard verstandelijk gehandicapten kosten te hoog (vlgs. velen)

8 Adviezen over toekomst AWBZ
Raad voor de Zorg (adviesorgaan regering) Sociaal Economische Raad (werkgevers, werknemers, kroonleden)

9 AWBZ en ontwikkelingen
Advies Toekomst AWBZ Raad voor de Zorg AWBZ afschaffen Opknippen in: Zorgverzekeringswet WMO Aanzienlijke besparing Raad voor de zorg : door de overheid ingesteld.Door de overheid benoemde deskundigen uit wetenschappelijke wereld, vooraanstaande mensen uit de kring van zorgaanbieders, zorgverzekeringswereld, inhoudelijk deskundigen, geen mensen uit de cliëntenbeweging!

10 Advies Toekomst AWBZ SER
In principe AWBZ handhaven Welzijnsvoorzieningen deels naar gemeente Streng aan de poort (indicatiestelling) Pakket helder omschrijven Te vroeg voor verdere stappen Cliënt centraal (bekostiging)(PGB ea) SER: werkgevers, werknemers, kroonleden(door overheid aangewezen personen).Oa ook de verzekeraars! Poldermodel,belangen werkgevers geen extra kosten, werknemers rechten van werknemers en geen extra beslag op loon, kroonleden(wat is goed voor Nederland) subcommissie geparticipeerd, inzet houd de AWBZ zoveel mogelijk overeind voor mensen met een verstandelijke beperking, kijk naar bekostiging(paar miljard per jaar aan beheersorganisaties (CAK, CVZ , kwaliteitsinstituut etc) meer invloed voor de client, dus oa PGBAfstemming met voormalig directeur VGN, mevrouw Jopie Nooren.

11 Regeringsbeleid Onzekerheid alom……
Belangrijkste doelstelling : bezuinigen Praten, praten en…… akkoord met SGP, D66 en ChristenUnie Maatregelen nu en straks Wat gebeurt er allemaal, 36 uur in een etmaal om alles te kunnen volgen ,laat staan begrijpen. Is er misschien sprake van bewust beleid, een strategie vanuit de regering om zoveel over ons uit te storten dat we door de bomen het bos niet meer zien.Artikel Evelien Tonkens, hoogleraar VU Amsterdam in PlusPunt( exemplaren beschikbaar om mee te nemen’± mensen worden neergezet als schlemiel, durven niet meer te vragen, eigen regie, eigen broek ophouden etc, van verzorgingsstaat naar zoek het zelf maar uit staat, kosten afwentelen)

12 Wat komt er op ons af ?(2014 en volgend)
Drie decentralisaties met bezuiniging ( fors minder geld van rijk naar gemeente) Zorg/AWBZ ….. WMO Werk en inkomen(sociale werkvoorziening/Wajong) Jeugdzorg

13 Verantwoordelijkheid van rijk naar gemeente
Regeringsbeleid Verantwoordelijkheid van rijk naar gemeente Participatiesamenleving…inhoudelijk verhaal Eigen regie en verantwoordelijkheid Dichtbij de burger, Den Haag en Baarn (college en gemeenteraad) Eigen beurs. Mantelzorg en vrijwilligers Gemeenschappelijke regelingen Maatwerk/keukentafel Minder geld

14 WMO, wat is dat? Wet Maatschappelijke Ondersteuning, geen zorgwet
Geen verzekerd recht, ZZP 1, 2, 3(gedeelte), ondersteuning naar gemeente, ook extramurale zorg Thuiszorgdiscussie(prijs/kwaliteit/banen) Zo nodig ondersteuning bij deelname aan samenleving, bijv. vervoer, huisvesting, sociale contacten, dagopvang,begeleiding. Maximale beleidsvrijheid gemeenten(zelf geld naar eigen inzicht besteden als gemeente)

15 WMO 2015 Individuele maatwerkvoorziening
Uitgangspunt: keukentafelgesprek, daarna aanvraag voor individuele voorziening PGB alleen onder voorwaarden, gemeente beslist, ZIN is voorliggend, Vanuit welzijn kan ook aanbod geleverd worden WMO-gelden niet geoormerkt

16 WMO 2015 Onderzoek, verslag onderzoek, erna pas aanvraag
Bezwaar en beroepmogelijkheid Onafhankelijke clientondersteuning Eigen bijdrage, ook voor kinderen Inzet wijkteams Gemeente kan AWBZ/Liz aanvrage suggereren Liz en Wmo sluiten elkaar uit (nb vervoer)

17 Langdurige Zorg/Kern AWBZ/voorlopig!!
Minder beroep op zorg ZZP 4 en hoger?(zie hierna) Indicatie/toegang via CIZ(indicatieorgaan) Zorgzwaarte via zorgkantoor op basis van zorgplan Scheiding verantwoordelijkheid aanbieder en CIZ Wij pleiten voor een onafhankelijke, objectieve en integrale indicatiestelling, via het CIZ(wel kanttekeningen). Wij zien het niet zitten dat de zorgverzekeraar de zorgzwaarte gaat vaststellen,immers de zorgverzekeraar betaalt en heeft dus belang bij de zorgzwaarte bepaling(= budget) Ook de zorgaanbieder moet de indicatiestelling niet willen doen, slager die het eigen vlees keurt(te hoge ZZP’s) pakketspel ZZP paar beschikbaar, voor degenen die discussie op de woongroep willen voeren en met elkaar naar oplossingen willen zoeken voor schaarse middelen(clienten/vertegenwoordigers en medewerkers, ook op het niveau van clientenraad/locatie en CCR/ RvB)

18 Toegang Langdurige Zorg
Toegangscriteria wettelijk vastleggen Permanent toezicht 24 uur per dag zorg in nabijheid en blijvende behoefte aan zorg en ondersteuning Kinderen/gebruikelijke zorg MCG/EMG Overgangsregeling(hebben is houden ! Liz en thuis wonen met VPT of PGB: mogelijk, maar woningaanpassing zelf betalen! Uitkomsten debat volgen, indicatie voor vervolg

19 Werk en inkomen Intramurale eigen bijdrage wordt verhoogd , zak-en kleedgeldnorm(iets verzacht) Aantal regelingen wordt( waarschijnlijk) afgeschaft(WTCG,compensatie eigen risico) Belastingaftrek specifieke zorgkosten blijft bestaan In de plaats een maatwerkvoorziening via gemeente voor chronisch zieken/gehandicapten(minimabeleid)

20 Werk en inkomen Huidige instroom WSW stopt vanaf 1 januari 2015
Gemeente kan zelf beschutte arbeid aanbieden Uiteindelijk maximaal plaatsen(nu ) Cao's afspraken over plaatsen voor mensen met arbeidsbeperking

21 Andere maatregelen PGB houders 2014 Korting 5 % extramurale tarieven
Korting 10 % op ZZP tarieven(m.u.v bewoners wooninitiatieven en m.u.v. 100 % budgetgarantie in 2013) 10 uur maatregel van tafel voor bestaande budgethouders KansPlus is een voorstander van keuzevrijheid voor cliënten/vertegenwoordigers, Zorg in natura en PGB. Steek laten vallen door zorgaanbieders…Paar honderd wooninitiativen van ouders/Thomashuizen, klantgerichtheid. Deskundigheidsbevordering Gastvrijheid/Geert.

22 Wat vindt KansPlus in hoofdlijnen?
Uitgangspunt : mensen met een verstandelijke handicap hebben recht op een goed leven inclusief zorg en dat moet betaald worden

23 Wat vindt KansPlus in hoofdlijnen?
Handhaaf de AWBZ voor alle verstandelijk gehandicapten die daarop zijn aangewezen en durf kritisch naar de kosten te kijken.

24 Wat vindt KansPlus in hoofdlijnen?
Indien AWBZ toch gedeeltelijk wordt afgeschaft En WMO doorgang vindt: Borg kwaliteit Zorg voor zeggenschap/medezeggenschap

25 Wat vindt KansPlus in hoofdlijnen?
(commentaar op wetsvoorstel WMO) Kwaliteit van leven is meer dan zelfredzaamheid en participatie Zorg voor cliëntenondersteuning Wonen(gewenste leefomgeving ipv eigen, recht om op zichzelf te wonen)

26 Wat vindt KansPlus in hoofdlijnen?
(commentaar op wetsvoorstel WMO)(2) Onafhankelijke vaststelling behoefte Compensatieplicht en geen willekeur Geen gedwongen opname in AWBZ Voorziening PGB moet blijven( zorg in natura)

27 Wat vindt KansPlus in hoofdlijnen?
(commentaar op wetsvoorstel WMO)(3) Privacy waarborgen(ambtenaar huis binnen, huiszoekingsbevel misdrijf) verspilling geld, menskracht en kennis (kwaliteitswet, WMCZ, klachtrecht etc. onverkort handhaven en niet wiel uitvinden

28 Wat wil KansPlus in hoofdlijnen?
Visie op toekomst langdurige zorg en financiële positie ontwikkeld en aangeboden aan de Tweede Kamer I

29 Hoe verder ? Met zijn allen, graag meer!
Komt u op voor uzelf,let op uw zaak, praat met elkaar, deel ervaringen. Trek de wethouder aan de jas,de gemeente, de ambtenaar,de Raad van Bestuur Laat vooral de clientenraad van u horen, sluit u aan bij de familievereniging, vorm een netwerk en laat van u horen! Clientenraden kunnen zich aansluiten bij KansPlus, nieuwtje voor familievereniging :mogelijkheid van buitengewoon lidmaatschap bij KansPlus binnenkort open! Individuele leden per definitie welkom bij KansPlus(folders, ook voor kennissen die u kent en die mogelijk belang hebben bij informatie, ontmoeting en belangenbehartiging)

30 Hoe verder ? Wie gaat de kar trekken?
Bundel krachten op lokaal/regionaal niveau Mensen met een verstandelijke handicap en vertegenwoordigers laat je horen ,zien richting plaatselijke politiek/WMO raad etc. Bundeling van krachten , hoe zien jullie dat zelf? Denk je dat het nodig is, wie evt samen optrekken? Clientenraad, CCR, familievereniging, specifieke ouders met specifieke kennis, sociale media, bondjes met de zorgaanbieder, WMO raad etc?Kennisdeling binnen KansPlus (rotterdam, Groningen, Limburg) Landelijk bureau Handreikingen, concept brieven voor gemeenteraadsverkiezingen(paar meegenomen), Kennis-en adviescentrum,artikelen. KansPlus ook landelijk actief .Brandon, AWBZ, zeggenschap etc, vertrekpunt : leden


Download ppt "verstandelijk gehandicapten"

Verwante presentaties


Ads door Google