De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Justitie on Tour 2014 HERVORMING VAN DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE

Verwante presentaties


Presentatie over: "Justitie on Tour 2014 HERVORMING VAN DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE"— Transcript van de presentatie:

1 Justitie on Tour 2014 HERVORMING VAN DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE
Samen naar 2020

2 Hervorming van de rechterlijke organisatie
Intro Annemie Turtelboom Minister van Justitie

3 Programma De gerechterlijke hervorming Programma « hervorming RO »
De nieuwe carrière Vragen en antwoorden

4 Hervorming van de rechterlijke organisatie
Inleiding Jan Bogaert Directeur-generaal Rechterlijke Organisatie

5

6 Managementplan

7 Impact op de FOD Justitie
Budget ICT Structuur Personeel

8

9 DIRCOM+ Voorzitter DGROJ DGMJH DGEPI DGWL SDP&O SDICT SDBudget Zetel
Openbaar Ministerie

10 DGROJ

11 1 april 2014 : Gerechtelijk landschap en Autonoom beheer 1 september 2014 Familierechtbanken 2020…

12 Arrondissementen en Mobiliteit - Verzelfstandiging beheer
Justitie on Tour 2014 HERVORMING VAN DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE Arrondissementen en Mobiliteit - Verzelfstandiging beheer Jan Bogaert Directeur-generaal Rechterlijke Organisatie

13 De 3 grote pijlers van de hervorming
13 1. Schaalvergroting Van 27 naar 12 arrondissementen (volgens de provinciegrenzen) > Bijzondere situatie in Brussel en Eupen 2. Mobiliteit De magistraten maken gebruik van hun deskundigheid. Het werkterrein breidt uit naar de andere lokale rechtbanken. 3. Beheer De minister en de rechtelijke orde onderhandelen de beheerscontracten. Meer autonomie voor de lokale verantwoordelijken.

14 14 Schaalvergroting

15 Schaalvergroting: nieuwe rechtbanken
15 Ressort 9 arbeidsrechtbanken 9 rechtbanken van koophandel 9 arbeidsauditoraten Arrondissement 13 rechtbanken van eerste aanleg 15 politierechtbanken 14 parketten van procureur de Konings 187 kantons vredegerechten

16 Afdelingen 16 Elke rechtbank en elk parket van nieuwe arrondissementen worden opgedeeld in afdelingen Afdelingen = de huidige rechtbanken KB bepaalt de afdelingen, hun rechtsgebied, zetel en hun bevoegdheden Bevoegdheden Voortaan kan men bepaalde type zaken in één enkele afdeling behandelen en niet in elke afdeling Doel = meer specialisatie Hoe? = bepaald door het zaakverdelingsreglement (KB)

17 17 Ressort Antwerpen

18 Voorzitters en afdelingsvoorzitters
18 Voorzitter van de rechtbank Korpschef: algemene leiding van de rechtbank Afdelingsvoorzitter, afdelingsprocureur/afdelingsauditeur Voor parket en REA in elke afdeling In elk nieuw arrondissement voor Arbeid, Koophandel en Auditoraat Geen afdelingsvoorzitter in de politierechtbank = verantwoordelijk voor dagelijkse leiding onder het gezag van de voorzitter Voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank 1 in elk nieuw arrondissement Uitzondering: arrondissementen Brussel en Eupen Bijgestaan door een ondervoorzitter Als een vrederechter voorzitter is, moet de ondervoorzitter een politierechter zijn en omgekeerd

19 Hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen
19 1 hoofdgriffier/een hoofdsecretaris per rechtbank / parket 1 hoofdgriffier voor politierechtbank en voor vredegererchten per arrondissement ➨ geen hoofdgriffier meer in elke vredegerecht

20 Benoemingen magistratuur
20 Magistraten: benoemd in het ressort van het hof van beroep Uitzonderingen: Politierechtbank: benoemd in het nieuwe arrondissement Vrederechter: benoemd in één kanton+ bijkomend in andere vredegerechten van het arrondissement Sociale rechters, rechters in handelszaken, plaatsvervangende rechters: benoemd in het nieuwe arrondissement Brussel FR benoemd in Waals-Brabant & Brussel NL benoemd in Leuven (vice-versa) Eupen: benoemd in alle rechtbanken van Eupen

21 Benoemingen gerechtspersoneel
21 Griffiers/secetarissen/personeel niv A en B: benoemd in het arrondissement Gerechtspersoneel niveau C en D: benoemd in één of twee afdelingen of in één kanton

22 Benoemingsprocedure

23 Mobiliteit magistraten
23 Meer mobiliteit door: Schaalvergroting Nieuwe benoeming Nieuwe mobiliteitsregels

24 Mobiliteit Arrondissement Luxemburg
24 Mobiliteit Het werkgebied wordt uitgebreid naar het arrondissement. Arrondissement Luxemburg

25 Mobiliteit Ressort Luik
25 Mobiliteit Het werkgebied wordt uitgebreid naar de verschillende arrondissementen. Ressort Luik

26 Mobiliteit Nieuwe mobiliteitsregels
26 Nieuwe mobiliteitsregels Magistratuur: mobiel binnen het ressort Gerechtspersoneel niveau A &B: binnen het arrondissement + tijdelijk in ressort Gerechtspersoneel niveau C & D: binnen afdeling – tussen griffies van de verschillende rechtbanken

27 Autonomie 27 Middelen worden voortaan lokaal beheerd.

28 Beheer Rechterlijke Organisatie beheert zelf zijn middelen
28 Rechterlijke Organisatie beheert zelf zijn middelen Duaal systeem : zetel en parket Creatie van College van Hoven en rechtbanken Creatie van College van het Openbaar Ministerie Creatie directiecomité in elke rechtbank of parket Eigen beheer – gemeenschappelijk beheer Middelen verdelen beheersovereenkomsten

29 Beheer 29

30 30 Beheer : lokaal beheer

31 Beheer Beheersplan Beheersovereenkomst Minister van Justitie
31 Beheersovereenkomst Beheersplan Minister van Justitie Colleges Entiteiten Entiteiten Entiteiten Hof van Cassatie

32 Timing 32 1 april 2014

33 Programma HERVORMING VAN DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE Samen naar 2020
Linda Van De Moortel Program Manager

34 De wetgever heeft beslist….
De wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (inwerkingtreding ) De wet van 18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de Rechterlijke organisatie (inwerkingtreding ) De Wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (inwerkingtreding ) +…

35 Een verzelfstandigde RO
De weg is lang en ingewikkeld! Hoe en wanneer kunnen de bevoegdheden die momenteel in handen zijn van de FOD Justitie op de beste manier worden overgedragen naar de RO?

36 prille begin van medebeheer
De Zetel, het OM en de FOD Justitie leggen samen reeds een weg af vanaf 29 november 2013: prille begin van medebeheer

37 overgangsfase medebeheer
Beheersstructuur: fasen Conventionele overgangsfase medebeheer Formele overgangsfase medebeheer Verzelfstandigde RO Structuur ad hoc Colleges OM –Zetel (+steundiensten) Directiecomités Art. 42 en 43 wet beheer Colleges OM –Zetel (+steundiensten) Directiecomités Beheersovereen-komsten, enz.

38 Structuur ad hoc DIRCOM + Programma Hervorming RO

39 Programma Hervorming RO
Op basis van een stappenplan: “as is”  “to be” korte, middellange en lange termijn Met op te leveren tussentijdse resultaten Gesystematiseerd op basis van klassieke organisatiecomponenten

40 Programma Hervorming RO

41 Structuur ad hoc - “gemengd” projectbeheer
DIRCOM + Stuurgroep Projectgroep Organisatie/ ICT Familierecht-banken KB verkiezingen Colleges Permanent orgaan Personeels- aangelegenheden Subprojectgroep benoeming hoofdgriffiers/ secretarissen Projectgroep Steun-diensten Programmanager Nog te creëren …

42 Medebeheer: een uitdaging!

43 Hervorming van Rechterlijke Organisatie –overige hervormingen
Nieuwe loopbaan gerechtspersoneel Mandatensysteem Hoofdgriffiers & Hoofdsecretarissen Jan Bogaert Directeur-generaal Rechterlijke Organisatie

44 Nieuwe loopbaan gerechtspersoneel
44 Loopbaanhervorming Openbaar ambt uitgebreid naar gerechtspersoneel in griffies en parketsecretariaten vanaf 1 juli 2014

45 Een nieuw evaluatiesysteem
Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014 Voor de personeelsleden die in dienst zijn op 30 juni 2014 Voor de personeelsleden die vanaf 01/07/2014 : Worden aangeworven Worden bevorderd Veranderen van graad “Nieuwe oude loopbaan “Nieuwe loopbaan”

46 Oude schaal (aangepast vanaf 1/01/2017)
Een nieuw evaluatiesysteem Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014 Voorbeeld: loopbaan administratief assistent (niveau C) Oude schaal Oude schaal (aangepast vanaf 1/01/2017) (aangepast vanaf 1/01/2017) Overgang na: → 6x voldoet aan de verwachtingen OF → 4x uitzonderlijk + 1e bonific; + bonificatie; → 3x voldoet aan de verwachtingen → 2x uitzonderlijk + 1e bonific; + 1e bonific;

47 Een nieuw evaluatiesysteem
Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014 Bevordering: Beginsel: Inschaling in een nieuwe weddeschaal Die de huidige wedde + een gegarandeerde verhoging waarborgt Naar niveau C = euro Naar niveau B = euro Naar niveau A = euro Naar A2, A3, A4 of A5 = euro

48 Een nieuw evaluatiesysteem
Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014: de evaluatie Beschikbaarheid gebruikers Evaluatiecriteria Kwaliteit van de evaluaties Individuele prestatie Compententies Bijdrage aan de teamprestaties

49 Een nieuw evaluatiesysteem
Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014: de evaluatie De eindvermeldingen Iedere evaluatiecyclus van minstens 6 maanden, wordt afgesloten met de toekenning van een van de volgende 4 eindvermeldingen: Voldoet aan de verwachting Te verbeteren Uitzonderlijk Onvoldoende

50 Mandaten voor hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen
50 Op wie is het mandatensysteem van toepassing? Op hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen die de leiding hebben over een griffie of parketsecretariaat met meer dan 100 personeelsleden Momenteel 24 plaatsen (17 hoofdgriffiers en 7 hoofdsecretarissen) 5 vijf jaar - hernieuwbaar

51 Mandaten voor hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen
51 Plaatsen opengesteld vanaf 1 juli 2014 Laureaten van een vergelijkende proef De mandaten zijn open voor vastbenoemde gerechtspersoneel van niveau A, met zes jaar ancienniteit. In afwachting van de weging van de functie ontvangt de mandaathouder de laatste loonschaal van klasse A3 Vastbenoemde hoofdgriffiers/hoofdsecretarissen blijven in functie tot aanwijzing mandaathouder Overgangsmaatregel : hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen die houder zijn van plaats van niveau A3 mogen deelnemen

52 Justitie on tour in de 12 arrondissementen
Communicatie over de hervorming @ Internet Justitie on tour in de 12 arrondissementen Sociaal overleg Documentatie

53 Contact Vragen : hervorming@just.fgov.be
Info : of FAQ Wetgeving Documentatie Praktische info : Intranet > DGRO Omzendbrieven Uitvoeringsbesluiten

54 Justitie on Tour 2014 HERVORMING RECHTERLIJKE ORGANISATIE Vragen?


Download ppt "Justitie on Tour 2014 HERVORMING VAN DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE"

Verwante presentaties


Ads door Google