De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen naar 2020 Justitie on Tour 2014 HERVORMING VAN DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen naar 2020 Justitie on Tour 2014 HERVORMING VAN DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE 1."— Transcript van de presentatie:

1 Samen naar 2020 Justitie on Tour 2014 HERVORMING VAN DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE 1

2 Hervorming van de rechterlijke organisatie Intro 2 Annemie Turtelboom Minister van Justitie

3 Programma De gerechterlijke hervorming Programma « hervorming RO » De nieuwe carrière Vragen en antwoorden 3

4 Hervorming van de rechterlijke organisatie Inleiding 4 Jan Bogaert Directeur-generaal Rechterlijke Organisatie

5 5

6 6 Managementplan

7 Impact op de FOD Justitie Budget ICT Personeel Structuur 7

8 8

9 DIRCOM+ Voorzitter DGROJ DGEPI DGMJH DGWL SDICT SDP&O SDBudget Zetel Openbaar Ministerie 9

10 DGROJ 10

11 1 april 2014 : 1 september 2014 2020… Gerechtelijk landschap en Autonoom beheer Familierechtbanken 11

12 Justitie on Tour 2014 HERVORMING VAN DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE Jan Bogaert Directeur-generaal Rechterlijke Organisatie Arrondissementen en Mobiliteit - Verzelfstandiging beheer

13 De 3 grote pijlers van de hervorming 1.Schaalvergroting Van 27 naar 12 arrondissementen (volgens de provinciegrenzen) > Bijzondere situatie in Brussel en Eupen 2.Mobiliteit De magistraten maken gebruik van hun deskundigheid. Het werkterrein breidt uit naar de andere lokale rechtbanken. 3.Beheer De minister en de rechtelijke orde onderhandelen de beheerscontracten. Meer autonomie voor de lokale verantwoordelijken. 13

14 Schaalvergroting 14

15 Schaalvergroting: nieuwe rechtbanken Ressort 9 arbeidsrechtbanken 9 rechtbanken van koophandel 9 arbeidsauditoraten Arrondissement 13 rechtbanken van eerste aanleg 15 politierechtbanken 14 parketten van procureur de Konings 187 kantons vredegerechten 15

16 Afdelingen •Elke rechtbank en elk parket van nieuwe arrondissementen worden opgedeeld in afdelingen •Afdelingen = de huidige rechtbanken •KB bepaalt de afdelingen, hun rechtsgebied, zetel en hun bevoegdheden •Bevoegdheden • Voortaan kan men bepaalde type zaken in één enkele afdeling behandelen en niet in elke afdeling • Doel = meer specialisatie • Hoe? = bepaald door het zaakverdelingsreglement (KB) 16

17 Ressort Antwerpen 17

18 Voorzitters en afdelingsvoorzitters Voorzitter van de rechtbank • Korpschef: algemene leiding van de rechtbank Afdelingsvoorzitter, afdelingsprocureur/afdelingsauditeur • Voor parket en REA in elke afdeling • In elk nieuw arrondissement voor Arbeid, Koophandel en Auditoraat • Geen afdelingsvoorzitter in de politierechtbank • = verantwoordelijk voor dagelijkse leiding onder het gezag van de voorzitter Voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank • 1 in elk nieuw arrondissement • Uitzondering: arrondissementen Brussel en Eupen • Bijgestaan door een ondervoorzitter • Als een vrederechter voorzitter is, moet de ondervoorzitter een politierechter zijn en omgekeerd 18

19 Hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen •1 hoofdgriffier/een hoofdsecretaris per rechtbank / parket •1 hoofdgriffier voor politierechtbank en voor vredegererchten per arrondissement ➨ geen hoofdgriffier meer in elke vredegerecht 19

20 Benoemingen magistratuur Magistraten: benoemd in het ressort van het hof van beroep Uitzonderingen: • Politierechtbank: benoemd in het nieuwe arrondissement • Vrederechter: benoemd in één kanton+ bijkomend in andere vredegerechten van het arrondissement • Sociale rechters, rechters in handelszaken, plaatsvervangende rechters: benoemd in het nieuwe arrondissement • Brussel FR benoemd in Waals-Brabant & Brussel NL benoemd in Leuven (vice-versa) • Eupen: benoemd in alle rechtbanken van Eupen 20

21 Benoemingen gerechtspersoneel Griffiers/secetarissen/personeel niv A en B: benoemd in het arrondissement Gerechtspersoneel niveau C en D: benoemd in één of twee afdelingen of in één kanton 21

22 22 Benoemingsprocedure

23 Mobiliteit magistraten Meer mobiliteit door: • Schaalvergroting • Nieuwe benoeming • Nieuwe mobiliteitsregels 23

24 Mobiliteit Arrondissement Luxemburg Het werkgebied wordt uitgebreid naar het arrondissement. 24

25 Mobiliteit Ressort Luik Het werkgebied wordt uitgebreid naar de verschillende arrondissementen. 25

26 Mobiliteit Nieuwe mobiliteitsregels • Magistratuur: mobiel binnen het ressort • Gerechtspersoneel niveau A &B: binnen het arrondissement + tijdelijk in ressort • Gerechtspersoneel niveau C & D: binnen afdeling – tussen griffies van de verschillende rechtbanken 26

27 Autonomie Middelen worden voortaan lokaal beheerd. 27

28 Beheer Rechterlijke Organisatie beheert zelf zijn middelen • Duaal systeem : zetel en parket • Creatie van College van Hoven en rechtbanken • Creatie van College van het Openbaar Ministerie • Creatie directiecomité in elke rechtbank of parket • Eigen beheer – gemeenschappelijk beheer • Middelen verdelen beheersovereenkomsten 28

29 Beheer 29

30 Beheer : lokaal beheer 30

31 Beheer Minister van Justitie Colleges Entiteiten Hof van Cassatie Beheersovereenkomst Beheersplan 31

32 Timing 1 april 2014 32

33 Samen naar 2020 Programma HERVORMING VAN DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE Linda Van De Moortel Program Manager 33

34 De wetgever heeft beslist…. • De wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (inwerkingtreding 01.04.2014) • De wet van 18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de Rechterlijke organisatie (inwerkingtreding 01.04.2014) • De Wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (inwerkingtreding 01.09.2014) • +…

35 Een verzelfstandigde RO De weg is lang en ingewikkeld! Hoe en wanneer kunnen de bevoegdheden die momenteel in handen zijn van de FOD Justitie op de beste manier worden overgedragen naar de RO?

36 De Zetel, het OM en de FOD Justitie leggen samen reeds een weg af vanaf 29 november 2013: prille begin van medebeheer

37 Structuur ad hoc Beheersstructuur: fasen Conventionele overgangsfase medebeheer Verzelfstandigde RO • Colleges OM –Zetel (+steundiensten) • Directiecomités • Art. 42 en 43 wet beheer • Colleges OM –Zetel (+steundiensten) • Directiecomités • Beheersovereen- komsten, enz. Formele overgangsfase medebeheer

38 Structuur ad hoc • DIRCOM + • Programma Hervorming RO

39 Programma Hervorming RO • Op basis van een stappenplan: -“as is”  “to be” -korte, middellange en lange termijn • Met op te leveren tussentijdse resultaten • Gesystematiseerd op basis van klassieke organisatiecomponenten

40 Programma Hervorming RO

41 Structuur ad hoc - “gemengd” projectbeheer DIRCOM + Stuurgroep Projectgroep Organisatie/ ICT Projectgroep Familierecht- banken Projectgroep KB verkiezingen Colleges Permanent orgaan Personeels- aangelegenheden Subprojectgroep benoeming hoofdgriffiers/ secretarissen Projectgroep Steun- diensten Programmanager Nog te creëren …

42 Medebeheer: een uitdaging!

43 Hervorming van Rechterlijke Organisatie –overige hervormingen Nieuwe loopbaan gerechtspersoneel Mandatensysteem Hoofdgriffiers & Hoofdsecretarissen Jan Bogaert Directeur-generaal Rechterlijke Organisatie

44 Nieuwe loopbaan gerechtspersoneel Loopbaanhervorming Openbaar ambt uitgebreid naar gerechtspersoneel in griffies en parketsecretariaten vanaf 1 juli 2014 44

45 Een nieuw evaluatiesysteem Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014 • Voor de personeelsleden die in dienst zijn op 30 juni 2014 •Voor de personeelsleden die vanaf 01/07/2014 : • Worden aangeworven • Worden bevorderd • Veranderen van graad “Nieuwe oude loopbaan“Nieuwe loopbaan” 45

46 Een nieuw evaluatiesysteem Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014 Voorbeeld: loopbaan administratief assistent (niveau C) 46 Oude schaal Oude schaal (aangepast vanaf 1/01/2017) Oude schaal (aangepast vanaf 1/01/2017) Oude schaal (aangepast vanaf 1/01/2017) Oude schaal (aangepast vanaf 1/01/2017) Overgang na: → 6x voldoet aan de verwachtingen OF → 4x uitzonderlijk + 1 e bonific; + bonificatie; Overgang na: → 6x voldoet aan de verwachtingen OF → 4x uitzonderlijk Overgang na: → 3x voldoet aan de verwachtingen OF → 2x uitzonderlijk + bonificatie; Overgang na: → 6x voldoet aan de verwachtingen OF → 4x uitzonderlijk + bonificatie; + 1 e bonific;

47 Een nieuw evaluatiesysteem Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014 Bevordering: Beginsel: • Inschaling in een nieuwe weddeschaal • Die de huidige wedde + een gegarandeerde verhoging waarborgt  Naar niveau C = + 500 euro  Naar niveau B = + 750 euro  Naar niveau A = + 1.500 euro  Naar A2, A3, A4 of A5 = + 3.000 euro 47

48 Een nieuw evaluatiesysteem Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014: de evaluatie 48 Beschikbaarheid gebruikers Evaluatiecriteria Kwaliteit van de evaluaties Individuele prestatie Compententies Bijdrage aan de teamprestaties

49 Een nieuw evaluatiesysteem Nieuwe loopbaan voor griffies en parketten vanaf 1 juli 2014: de evaluatie • De eindvermeldingen • Iedere evaluatiecyclus van minstens 6 maanden, wordt afgesloten met de toekenning van een van de volgende 4 eindvermeldingen:  Voldoet aan de verwachting  Te verbeteren  Uitzonderlijk  Onvoldoende 49

50 Mandaten voor hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen Op wie is het mandatensysteem van toepassing? • Op hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen die de leiding hebben over een griffie of parketsecretariaat met meer dan 100 personeelsleden • Momenteel 24 plaatsen (17 hoofdgriffiers en 7 hoofdsecretarissen) • 5 vijf jaar - hernieuwbaar 50

51 Mandaten voor hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen Plaatsen opengesteld vanaf 1 juli 2014 •Laureaten van een vergelijkende proef •De mandaten zijn open voor vastbenoemde gerechtspersoneel van niveau A, met zes jaar ancienniteit. •In afwachting van de weging van de functie ontvangt de mandaathouder de laatste loonschaal van klasse A3 •Vastbenoemde hoofdgriffiers/hoofdsecretarissen blijven in functie tot aanwijzing mandaathouder •Overgangsmaatregel : hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen die houder zijn van plaats van niveau A3 mogen deelnemen 51

52 Communicatie over de hervorming Internet @ E-mail Sociaal overleg Justitie on tour in de 12 arrondissementen Documentatie 52

53 Contact • Vragen : hervorming@just.fgov.behervorming@just.fgov.be • Info : www.hervormingjustitie.be of www.justitie.belgium.bewww.hervormingjustitie.be www.justitie.belgium.be • FAQ • Wetgeving • Documentatie • Praktische info : Intranet > DGRO • Omzendbrieven • Uitvoeringsbesluiten • … 53

54 HERVORMING RECHTERLIJKE ORGANISATIE Vragen? Justitie on Tour 2014


Download ppt "Samen naar 2020 Justitie on Tour 2014 HERVORMING VAN DE RECHTERLIJKE ORGANISATIE 1."

Verwante presentaties


Ads door Google