De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda Vaste inrichting in België Wanneer vaste inrichting

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda Vaste inrichting in België Wanneer vaste inrichting"— Transcript van de presentatie:

0 23 april 2013 Tim Fransen / Pieter De Ranter
Fiscale implicaties bij het zaken doen in België als Nederlands bedrijf 23 april 2013 Tim Fransen / Pieter De Ranter

1 Agenda Vaste inrichting in België Wanneer vaste inrichting Vennootschapsbelasting Btw b) Verschillen in het taxatieregime tussen vaste inrichting (“bijkantoor”) en (dochter)vennootschap 2. Vaste inrichting in België: juridische aandachtspunten

2 Vaste inrichting in België
2. Belgische (dochter)vennootschap * aparte RP 2 opties voor een Nederlands hoofdhuis: 1. Belgische vaste inrichting * geen aparte RP * “bijkantoor” of “PE” DutchCo BelPE BelCo DutchCo

3 Wanneer een vaste inrichting? Vennootschapsbelasting

4 Artikel 5 DBV België - Nederland
Artikel 5 Vaste inrichting 1. Voor de toepassing van dit Verdrag betekent de uitdrukking "vaste inrichting" een vaste bedrijfsinrichting met behulp waarvan de werkzaamheden van een onderneming geheel of gedeeltelijk worden uitgeoefend. 2. De uitdrukking "vaste inrichting" omvat in het bijzonder: (…) (Voorbeeldgevallen) 3. De plaats van uitvoering van een bouwwerk of van constructie- of installatiewerkzaamheden is slechts dan een vaste inrichting indien de duur daarvan twaalf maanden overschrijdt. 4. Niettegenstaande de voorgaande bepalingen van dit artikel wordt de uitdrukking "vaste inrichting" niet geacht te omvatten: (…) (Uitzonderingsgevallen) 5. Indien een persoon -- niet zijnde een onafhankelijke vertegenwoordiger op wie paragraaf 6 van toepassing is -- voor een onderneming werkzaam is en in een verdragsluitende Staat een machtiging bezit om namens de onderneming overeenkomsten af te sluiten en dit recht aldaar gewoonlijk uitoefent, wordt deze onderneming geacht een vaste inrichting in die Staat te hebben (…) (Afhankelijke vertegenwoordiger) 6. Een onderneming wordt niet geacht een vaste inrichting in een verdragsluitende Staat te bezitten op grond van de enkele omstandigheid dat zij aldaar zaken doet door middel van een makelaar, een algemeen commissionair of enige andere onafhankelijke vertegenwoordiger, op voorwaarde dat deze personen in de normale uitoefening van hun bedrijf handelen. Deze bepaling is niet van toepassing op een vertegenwoordiger die uitsluitend voor rekening van een of ten hoogste twee verzekeringsondernemingen handelt en die een machtiging bezit om namens die onderneming of ondernemingen overeenkomsten af te sluiten en dit recht gewoonlijk uitoefent. (Onafhankelijke vertegenwoordiger)

5 Vaste inrichting in België: Vennootschapsbelasting
Art. 5 Dubbelbelastingverdrag (DBV) BE – NL maakt onderscheid Materiële Vaste Inrichting (MVI) en Personele Vaste Inrichting (PVI) MVI Een vaste bedrijfsinrichting, met behulp waarvan de werkzaamheden van een onderneming geheel of gedeeltelijk worden uitgeoefend Vb: fabriek, kantoor, ... Art. 5, § 1-4 DBV België - Nederland PVI wanneer een persoon bepaalde activiteiten in het buitenland verricht voor een onderneming, zonder dat de onderneming in het buitenland over een materiële vaste inrichting beschikt Vb: handelsagent Art. 5, § 5-6 DBV België - Nederland

6 Vaste inrichting in België: Vennootschapsbelasting
Materiële vaste inrichting: Algemene voorwaarden art. 5 (§1) DBV: Bedrijfsinrichting waarover de buitenlandse onderneming de beschikking heeft Bedrijfsinrichting moet vast zijn Enige duurzame band tussen bedrijfsinrichting en plaats Werkzaamheden van de onderneming moeten in, op, of door middel van de bedrijfsinrichting worden uitgeoefend ! Elk concreet geval moet getoetst worden aan deze algemene voorwaarden

7 Vaste inrichting in België: Vennootschapsbelasting
Materiële vaste inrichting: “Positieve” gevallen (voorbeelden) art. 5, § 2 DBV: Een plaats waar leiding wordt gegeven “Een” plaats, dus niet “de” plaats van werkelijke leiding Filiaal Lokaal + vertegenwoordiger met machtiging om vennootschap tegenover derden te verbinden Kantoor Fabriek

8 Vaste inrichting in België: Vennootschapsbelasting
Materiële vaste inrichting: “Negatieve” gevallen (uitzonderingen) art. 5, § 4 DBV: De inrichting wordt uitsluitend gebruikt voor de opslag, uitstalling of aflevering van goederen die aan de buitenlandse onderneming toebehoren Vb: magazijngebouw voor stockage De inrichting wordt uitsluitend aangehouden om voor de onderneming goederen of koopwaar aan te kopen of inlichtingen in te winnen Enige werkzaamheid inrichting is van voorbereidende aard of heeft het karakter van hulpwerkzaamheid Ten opzichte van de hoofdactiviteit beoordelen Vb: Niet: Belgisch reclamekantoor – Nederlands reclamebedrijf

9 Vaste inrichting in België: Vennootschapsbelasting
Materiële vaste inrichting: Bouwwerkzaamheden art. 5, § 3 DBV: Voorziene minimumduur = enige beslissende criterium Langer dan 12 maanden, vanaf voorbereidende werkzaamheden tot effectieve einde werken (datum van oplevering) Minimumduurvereiste voor elke bouwwerkzaamheid afzonderlijk, tenzij commercieel of geografisch een geheel wordt gevormd Werkonderbrekingen? * Oorzaak ligt bij bouwbedrijf : wel in aanmerking nemen * Externe oorzaak : niet in aanmerking nemen Ook: slepingswerken, grondwerken, baggerwerkzaamheden, ... Niet: isolatie en onderhoud

10 Vaste inrichting in België: Vennootschapsbelasting
Personele vaste inrichting “Afhankelijke” vertegenwoordiger (handelsagent) art. 5, § 5 DBV: Verhouding vertegenwoordiger – buitenlandse onderneming Persoon handelt voor rekening van buitenlandse onderneming - Geen onafhankelijke vertegenwoordiger zoals in § 6 Vertegenwoordiger heeft een machtiging om namens de buitenlandse onderneming overeenkomsten te sluiten Aard en wijze uitoefening bevoegdheid Vertegenwoordiger dient de hem verleende machtiging regelmatig uit te oefenen in de bronstaat (permanentie) Uitzondering: werkzaamheden van de vertegenwoordiger mogen niet beperkt blijven tot de in § 4 opgesomde activiteiten (voorbereidende activiteiten)

11 Vaste inrichting in België: Vennootschapsbelasting
Personele vaste inrichting “Onafhankelijke” vertegenwoordiger art. 5, § 6 DBV: Onafhankelijke commissionair of makelaar Juridisch onafhankelijk: vrijheid dagelijkse organisatie + eigen risico’s Economisch onafhankelijk: hoe meer opdrachtgevers, hoe meer onafhankelijkheid Aantal feitelijke indicaties worden hiervoor vaak ook in aanmerking genomen Vb: eigen visitekaartje, eigen website, eigen briefhoofding, ... !!! Vormt GEEN PVI !!! Tenzij hij handelt buiten zijn normale bedrijfsactiviteit Vb: expediteur maakt reclame voor zijn klant

12 Wanneer een vaste inrichting? btw

13 Vaste inrichting in België: Btw
Wanneer heeft een buitenlandse btw-belastingplichtige (i.e. Nederlandse vennootschap) een vaste inrichting in België? Voorwaarden zijn bepaald in Circulaire 4/2003 van 4 maart 2003: De belastingplichtige heeft in België een directiezetel, een filiaal, een fabriek, een werkplaats, een agentschap, een magazijn, een kantoor, een laboratorium, een inkoop- of verkoopkantoor, een opslagplaats of enige andere vaste inrichting, met uitsluiting van de bouwwerven De in a) bedoelde inrichting wordt beheerd door een persoon die bekwaam is om de belastingplichtige te verbinden tegenover de leveranciers en de klanten De in a) bedoelde inrichting verricht op geregelde wijze handelingen bedoeld in het Belgisch Btw-Wetboek Consequenties?

14 Verschil tussen vaste inrichting (“bijkantoor”) en (dochter)vennootschap

15 Vaste inrichting en (dochter)vennootschap in België: overzicht (1)
Bijkantoor Vennootschap Tarief BNI: 33,99% (+crisisbijdrage) Vennootschapsbelasting: 33,99% (+crisisbijdrage) Roerende voorheffing Geen RV op overdracht winst RV kan verschuldigd zijn op overdracht winst Belastbare basis Belastbaar op inkomsten toerekenbaar aan VI Forfaitaire belasting in afwezigheid boekhouding Belast op wereldwijd inkomen Beperking aftrekbare basis Arm’s length-principe Geen aftrekbaarheid van aan het hoofdhuis betaalde rente, interest, royalty, …

16 Vaste inrichting en (dochter)vennootschap in België: overzicht (2)
Bijkantoor Vennootschap Allocatie van kosten en opbrengsten Niet altijd eenvoudig Geen probleem Inbrengrechten Geen Fiscale verliezen Onbeperkt in de tijd overdraagbaar Verrekenbaar: direct aftrekbaar bij hoofdhuis Recapture mogelijk Niet verrekenbaar Notionele interestaftrek Mogelijk

17 Vaste inrichting in België: juridische aandachtspunten

18 Vaste inrichting in België: juridische aandachtspunten
Voorwaarden om tot opening van bijkantoor in België te moeten overgaan: In België worden op (min of meer) permanente wijze activiteiten uitgeoefend (die in het verlengde liggen van de activiteiten van de buitenlandse vennootschap) En dit vanuit een vaste plaats op Belgisch grondgebied En waar minstens 1 persoon aanwezig is dit de vennootschap tegenover derden kan verbinden (“wettelijke vertegenwoordiger”)

19 Vaste inrichting in België: juridische aandachtspunten
Consequenties bij de oprichting van het Belgisch bijkantoor? Neerlegging van een aantal documenten bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel waar bijkantoor zal gevestigd zijn (artikel 81 Wetboek van vennootschappen): Oprichtingsakte buitenlandse vennootschap Afschrift registratie bij Kamer van Koophandel Originele kopij van de notulen van het orgaan dat bevoegd is om: Het bijkantoor te openen Een “bijzondere gevolmachtigde” te benoemen die de formaliteiten voor de opening van het bijkantoor zal vervullen / Documenten legaliseren en apostilleren Registratie bij de K.B.O., neerleggen documenten bij Balanscentrale, …

20 Vaste inrichting in België: juridische aandachtspunten
Consequenties gedurende het bestaan van het Belgisch bijkantoor? Publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad (artikel 83 Wetboek van vennootschappen) van alle wijzigingen m.b.t. de buitenlandse vennootschap (naam, zetel, benoemingen en ontslagen, ontbinding, …) strafrechtelijk gesanctioneerd! Belgische activiteiten zijn onderworpen aan de Belgische boekhoudwetgeving (opmaak jaarrekening Belgische activiteiten + neerlegging/bekendmaking jaarrekening) Verplichte vermeldingen op uitgaande documenten van het bijkantoor (naam, ondernemingsnummer, Belgisch bankrekeningnummer,…) Geen zelfstandige juridische entiteit – blijft deel uitmaken van de buitenlandse rechtspersoon Vertegenwoordiging: de wettelijke vertegenwoordiger en het beheersorgaan van de buitenlandse vennootschap Opgelet met betrekking tot algemene verkoopsvoorwaarden (verschillen in gebruik en afdwingbaarheid tussen België en Nederland)

21 Vaste inrichting in België: juridische aandachtspunten
Alternatief voor bijkantoor? Oprichten Belgische dochtervennootschap…

22 Thank you Presentation by: Tim Fransen +32 2 708 3682
Pieter De Ranter


Download ppt "Agenda Vaste inrichting in België Wanneer vaste inrichting"

Verwante presentaties


Ads door Google