De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vzw Procura1 Samenwerking in de social profit Een aantal juridische topics.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vzw Procura1 Samenwerking in de social profit Een aantal juridische topics."— Transcript van de presentatie:

1 vzw Procura1 Samenwerking in de social profit Een aantal juridische topics

2 vzw Procura2 Algemeen

3 3 Vormen van samenwerking  Functionele samenwerking Een aantal vereniging gaan samenwerken zonder het creëren van een nieuwe rechtspersoon, met andere woorden als een feitelijke vereniging  Structurele samenwerking Voor de concrete uitwerking van de samenwerking wordt een nieuwe juridische structuur uitgewerkt of wordt een bestaande aangepast.  Het wederzijds uitvoeren van taken voor elkaar

4 vzw Procura4 Functionele samenwerking  Bij een functionele samenwerking gaan vereniging samen bepaalde activiteiten plannen om schaalvoordelen te bekomen zonder hiervoor een nieuwe juridische structuur te creëren.  Wie ? Verenigingen, natuurlijke personen, vennootschappen  Samenwerkingsovereenkomst.  Voorbeelden : gezamenlijke aankoop, huren,…

5 vzw Procura5 Functionele samenwerking  Functionele samenwerking – feitelijke vereniging / reglement – Begin/einde lidmaatschap - voorwaarden – Bepaalde of onbepaalde duur – Besluitvorming – Vertegenwoordiging : volmachtenregeling/ optie/ sterkmaking. (gerechtelijk en buitengerechtelijk) – Eigendomsrecht

6 vzw Procura6 Structurele samenwerking  Bij een structurele samenwerking wordt een nieuwe rechtspersoon gecreëerd om de samenwerking vorm te geven – Vzw – Vennootschap – Internationale vzw  Alles wat bij een functionele samenwerking in de samenwerkingsovereenkomst vermeld is, komt hier in de statuten.

7 vzw Procura7 Structurele samenwerking  Andere vormen van structurele samenwerking – Personele unie : bij twee verschillende vzw’s is de samenstelling van de AV en RvB identiek. Deze structuur kan juridisch worden verankerd in de statuten. – Fusie/splitsing : twee juridische entiteiten gaan volledig in elkaar op.

8 vzw Procura8 Structurele samenwerking  Fusie – Ofwel een combinatie van ontbinding met opslorping door bestaande vzw – Ofwel een creatie van een nieuwe entiteit waar meerdere vzw’s een bedrijfstak (of alle activa of passiva) inbrengen in een nieuw opgerichte rechtspersoon.

9 vzw Procura9 Structurele samenwerking  Fusie – stappenplan – Voorbereidende fase op niveau raad van bestuur  Kennismakingsronde : financieel, infrastructuur, visie op korte en lange termijn.  Contacten met subsidiërende overheid  Opmaken van fusie-overeenkomst –Aangepaste statuten na fusie –Samenstelling en werking AV – RVB - directiecomité –Masterplan en financieel plan

10 vzw Procura10 Structurele samenwerking  Fusie – stappenplan – Goedkeuring door de verschillende algemene vergadering. Tip : onder de opschortende voorwaarde dat het fusievoorstel door alle betrokken vzw’s wordt goedgekeurd. – Ontbinding van één of meer vzw’s – Inbreng te algemenen titel in andere vzw ( geen echte vereffening – Formaliteiten / kostprijs op fiscaal vlak

11 vzw Procura11 Structurele samenwerking  Fusie – stappenplan – Eventueel : oprichten nieuwe vzw – Tegenstelbaarheid van de doorgevoerde fusie- operatie. – Vorm : authentiek of onderhands.

12 vzw Procura12 Sociaal recht

13 vzw Procura13 Terbeschikkingstelling personeel  Op grond van artikel 31 van de wet van 24 juli 1987 bestaat er een principieel verbod om werknemers ter beschikking te stellen van derden die deze werknemers gebruiken en over hen een gedeelte van het gezag uitoefenen dat normaal wordt uitgevoerd door de werkgever.

14 vzw Procura14 Terbeschikkingstelling personeel  Opdat er sprake zou zijn van TBS van personeel moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn : – Iedere activiteit ongeacht de duur ervan – Het gaat om werknemers, niet om zelfstandigen – Gezagsoverdracht. Het gezag over de werknemer mag niet overgaan op de “gebruiker”. Blijft de werknemer onder het gezag van de oorspronkelijke werkgever, dan : aanneming

15 vzw Procura15 Terbeschikkingstelling personeel  Uitoefening van gezag niet alleen onderzocht aan de hand van bestaande overeenkomst maar vooral uit de concrete situatie : – gebruiker maakt offertes met naam van uitgeleende werknemer – Werknemers staan in organigram van “gebruiker” – Gebruiker betaalt verplaatsingsonkosten – Melden van ziekte van controle ziektebriefjes – Vakantieregeling – Sanctionering – Wie betaalt verplaatsingsonkosten

16 vzw Procura16 Terbeschikkingstelling personeel  Bij de programmawet van 12 augustus 2000 is hier een versoepeling aangebracht.  De “gebruiker” van het personeel mag een deel van het gezag van werkgever overnemen – Instructies m.b.t. de verplichtingen inzake welzijn en veiligheid op het werk – Instructies inzake arbeids- en rusttijden – Instructies die kaderen inde uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en “gebruiker”

17 vzw Procura17 Terbeschikkingstelling personeel  Sancties bij inbreuken op de wet – Civielrechtelijke sancties  In de relatie “gebruiker”-werknemer –Gebruiker wordt geacht verbonden te zijn met werknemer –Werknemer kan contract onmiddellijk beëindigen –Oorspronkelijke werkgever hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die voortvloeien uit nieuwe overeenkomst.  In de relatie uitlener-gebruiker –De overeenkomst kan worden nietig verklaard. Uitlener kan in het kader van de uitlening geen facturen meer innen.

18 vzw Procura18 Terbeschikkingstelling personeel  Sancties bij inbreuken op de wet – Strafrechtelijke sancties. Gevangenisstraffen en boetes per betrokken werknemer – Administratieve geldboete. Boete per betrokken werknemer

19 vzw Procura19 Terbeschikkingstelling personeel  Toegelaten terbeschikkingstelling – Uitzendarbeid – Uitzonderlijke terbeschikkingstelling  Voorwaarden : –Occasioneel en voor een bepaalde duur –Enkel vaste werknemers –Voorafgaand akkoord van de sociale inspectie en vakbondsafvaardiging. Dit is niet vereist bij samenwerking moeder/dochter en bij gespecialiseerde opdrachten. –Voorafgaande basisovereenkomst tussen werkgever/gebruiker en werknemer met de duur en andere modaliteiten.

20 vzw Procura20 Terbeschikkingstelling personeel  Toegelaten terbeschikkingstelling – Uitzonderlijke terbeschikkingstelling  Gevolgen –Slechts een klein deel van het gezag van de werkgever gaat over op de gebruiker –Voor de rest blijft de uitlener de werkgever en blijft hij exclusief bevoegd voor : •De betaling van het loon •Aanwerving/evaluatie/carrièreplanning •Loononderhandelingen •Vaststelling taakinhoud •Ontslag of andere sancties

21 vzw Procura21 Terbeschikkingstelling personeel  Toegelaten terbeschikkingstelling – Uitzonderlijke terbeschikkingstelling  Gevolgen –De gebruiker is verantwoordelijke voor de fouten van de ter beschikking gestelde werknemer –Wanneer bepaalde werknemers regelmatig gaan werken bij een zelfde aannemer bestaat het risico dat een aantal grenzen gaan vervagen…

22 vzw Procura22 Globale arbeidsovereenkomst  Bij een globale arbeidsovereenkomst sluit één werknemer een arbeidsovereenkomst af met twee werkgevers. – Verdeling werkgeversgezag – Hoofdelijke aansprakelijkheid – Duidelijke afspraken vereist in AO – Arbeidsreglement – arbeidsongevallenverzekering

23 vzw Procura23 Globale arbeidsovereenkomst  Voordelen – Vermijden wetgeving deeltijdse arbeid – Geen verboden terbeschikkingstelling  Nadelen – Hoofdelijke aansprakelijkheid – Verschillende loon- en arbeidsvoorwaarden – Meervoudige administratieve verplichtingen

24 vzw Procura24 CAO 32 bis  Deze CAO regelt de rechten van de werknemers bij de overgang van een onderneming krachtens een overeenkomst – Wijziging van werkgever – Overgang van een onderneming of een gedeelte ervan – Overeenkomst tussen de werkgever die onderneming overdraagt en de werkgever die overneemt

25 vzw Procura25 CAO 32 bis  Gevolgen van de overgang van onderneming krachtens overeenkomst – Automatische overdracht van de arbeidsovereenkomsten – Overgang mag geen reden zijn tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. – Ontslagverbod – De bestaande arbeidsvoorwaarden blijven gelden. – Hoofdelijkheid overdrager/overnemer

26 vzw Procura26 Samenwerking fiscaal bekeken BTW

27 vzw Procura27 BTW  Principe : Iedereen die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig en onder bezwarende titel leveringen van goederen en diensten verricht omschreven in het Wetboek BTW, is onderworpen aan de BTW-plicht.

28 vzw Procura28 BTW  Toepassing van dit principe : Wanneer vzw A voor vzw B de boekhouding opvolgt en bijhoudt tegen betaling van een daarvoor afgesproken vergoeding, dan is hier BTW op verschuldigd. Hier moet de dienstverlenende vzw er wel op toezien dat het voeren van een boekhouding voor derden wel valt binnen het statutair doel.

29 vzw Procura29 BTW  Oplossing : kostendelende vereniging Overeenkomstig artikel 44, §2, 1°bis van het BTW- Wetboek zijn de diensten verleend door kostendelende verenigingen aan hun leden die een werkzaamheid uitoefenen die is vrijgesteld van BTW in toepassing van artikel 44 van het BTW-wetboek of die valt buiten de werkingssfeer van de BTW vrijgesteld wanneer de diensten direct nodig zijn voor de uitoefening van die werkzaamheid, deze groeperingen van hun leden enkel terugbetaling vorderen van hun aandeel in de gezamenlijke uitgaven en mits deze vrijstelling niet leidt tot concurrentievervalsing

30 vzw Procura30 BTW  Kostendelende vereniging Voorwaarden : In verband met de aard van de handelingen – Enkel m.b.t. tot diensten gepresteerd door kostendelende vereniging ( niet voor levering goederen) – De diensten moeten noodzakelijk zijn voor uitvoering maatschappelijk doel van de leden Bijv. : diensten inzake personeelsbeheer en –aanwerving – De prestaties moeten niet worden geleverd ten behoeve van alle leden van de kostendelende vereniging

31 vzw Procura31 BTW  Kostendelende vereniging Voorwaarden – In verband met de hoedanigheid van de leden  Ze mogen geen BTW-belastingplichtige zijn of eventueel BTW-belastingplichtige zonder recht op aftrek. – In verband met de doorgerekende vergoeding  De vergoeding van de kosten mag slechts de terugbetaling vertegenwoordigen van de kosten die gemaakt zijn. De verdeling van de kosten gebeurt aan de hand van vooraf bepaalde criteria. – Link met de verbonden leden  De leden moeten eenzelfde werkzaamheid uitoefenen of behoren tot eenzelfde financiële economische, professionele groep

32 vzw Procura32 BTW  De kostendelende vereniging kan gebeuren onder alle mogelijke vormen : – Vzw – Feitelijke vereniging – Economisch samenwerkingsverband – …

33 vzw Procura33 BTW  Zelfstandige onverdeeldheid Wanneer vzw A een groot pakket goederen aankoopt om door te “verkopen” aan bevriende organisaties, dan is op deze doorverkoop in principe BTW verschuldigd. Kan worden vermeden door zelfstandige onverdeeldheid

34 vzw Procura34 BTW  Zelfstandige onverdeeldheid (ZO) – Bij een ZO kopen een aantal vzw’s als onverdeeldheid een pakket goederen aan. Bij de verdeling van de goederen onder de deelgenoten gebeurt er een verrichting met zichzelf. Bijgevolg is er geen BTW verschuldigd. – Voorwaarden :  Geen eigen naam  Onverdeeldheid mag enkel handelen voor deelnemende leden.

35 vzw Procura35 BTW  Zelfstandige onverdeeldheid – Voorwaarden  Inkomende facturen op alle deelnemende leden.  Inkomende goederen worden tegen kostprijs ten laste gelegd van de leden volgens hun aandeel in de onverdeeldheid op basis van inkomende facturen  Onverdeeldheid heeft “gemeenschappelijk” personeel. Dit is gemeenschappelijk aangeworven of gemeenschappelijk gemaakt.

36 vzw Procura36 BTW  Zelfstandige onverdeeldheid – Opmaak overeenkomst noodzakelijk  Manier van samenwerken omschrijven  Verdeling van baten en lasten beschrijven  Voorzien van mogelijke aanduiding van lasthebber die in naam en voor rekening van de leden kan optreden.  Procedure voor nemen van beslissingen voor gemeenschappelijk personeel

37 vzw Procura37 Vragen ?


Download ppt "Vzw Procura1 Samenwerking in de social profit Een aantal juridische topics."

Verwante presentaties


Ads door Google