De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

COMEET - Universiteit Antwerpen

Verwante presentaties


Presentatie over: "COMEET - Universiteit Antwerpen"— Transcript van de presentatie:

1 COMEET - Universiteit Antwerpen
Handleiding voor kleine, landelijke gemeenten uit het Meetjesland om in het Decreet Lokaal Cultuurbeleid te stappen COMEET - Universiteit Antwerpen

2 Scriptie ingediend tot het bekomen van
het diploma GAS Cultuurmanagement Universiteit Antwerpen – COMEET COMEET - Universiteit Antwerpen

3 COMEET - Universiteit Antwerpen
Inleiding COMEET - Universiteit Antwerpen

4 COMEET - Universiteit Antwerpen
PROBLEEMSTELLING Meetjesland: slechts 3 gesubsidieerde cultuurbeleidscoördinatoren = professionele krachten om het lokale cultuurbeleid in goede banen te leiden In sommige gemeenten ontbreekt een professionele kracht Staat degelijk cultuurbeleid in de weg: er is geen coördinatie, er is niemand om te “trekken”, er is niemand om de vinger aan de pols te houden bij COMEET, Cultuur Lokaal, Vlaamse overheid, … en in te tekenen op hun aanbod, En wat met niet-gesubsidieerde cultuurbeleidscoördinatoren maar gewone cultuurambtenaren? Zij zijn ook “professionele krachten”, maar wel in iets mindere mate? COMEET - Universiteit Antwerpen

5 COMEET - Universiteit Antwerpen
DOEL Belichten van mogelijkheden voor Meetjeslandse gemeenten m.b.t. instap in Decreet Lokaal Cultuurbeleid + subsidiëring cultuurbeleidscoördinator COMEET - Universiteit Antwerpen

6 COMEET - Universiteit Antwerpen
DOEL Aanzet geven om – op zijn minst – instap in het Decreet Lokaal Cultuurbeleid op gemeentelijke (politieke) agenda te zetten Sensibilisering van gemeentebesturen en wegnemen van financiële drempel COMEET - Universiteit Antwerpen

7 COMEET - Universiteit Antwerpen
DOEL In het geval van de twee case-studies Knesselare en Zomergem: bruikbaar, beleidsvoorbereidend document leveren COMEET - Universiteit Antwerpen

8 COMEET - Universiteit Antwerpen
STRUCTUUR Uitgebreide toelichting Decreet Lokaal Cultuurbeleid: doelstellingen en inhoudelijk aspect Gemeentelijk Cultuurbeleidsplan Het Meetjesland en het Decreet Lokaal Cultuurbeleid Case-study Knesselare Case-study Zomergem Conclusies en aanbevelingen COMEET - Universiteit Antwerpen

9 COMEET - Universiteit Antwerpen
OPMERKING Geen rekening gehouden met de cultuurparticipatie in het Meetjesland: nog geen exacte gegevens => Onderwerp van volgende studie? COMEET - Universiteit Antwerpen

10 1. Decreet Lokaal Cultuurbeleid
COMEET - Universiteit Antwerpen

11 COMEET - Universiteit Antwerpen
DOELSTELLINGEN Vlaamse overheid beschouwt gemeente als volwaardige partner in het lokale cultuurbeleid Door Decreet Lokaal Cultuurbeleid  meer beleidsruimte en beleidsverantwoordelijkheid voor de gemeenten COMEET - Universiteit Antwerpen

12 COMEET - Universiteit Antwerpen
DOELSTELLINGEN Integraal cultuurbeleid Kwalitatief cultuurbeleid Aandacht voor cultuurbeleid vergroten Cultuurcentra herpositioneren Taken openbare bibliotheek actualiseren Samenwerking bevorderen COMEET - Universiteit Antwerpen

13 1. Integraal gemeentelijk cultuurbeleid
- gemeente als coördinator van het culturele veld - particulier initiatief een kans geven - zorgen voor een afstemming van de werking van alle culturele actoren in de gemeente Werken aan vernieuwing, kwaliteit, ontsluiting, participatie COMEET - Universiteit Antwerpen

14 2. Kwalitatief gemeentelijk cultuurbeleid
Decreet Lokaal Cultuurbeleid werkt deskundigheidsbevorderend COMEET - Universiteit Antwerpen

15 3. Aandacht voor cultuurbeleid vergroten
Door Invoeren van beleidsplanning Aandacht voor participatie en procesmatige van beleidsplanning Bespreking en goedkeuring beleidsplan door diverse beleidsactoren COMEET - Universiteit Antwerpen

16 4. Cultuurcentra herpositioneren
Taken moeten geformaliseerd worden Voornaamste: Presentatie van kunst en cultuur Gemeenschapsvorming Bevorderen van cultuurparticipatie + planmatige spreiding cultuurcentra, herprofilering sector en betere omkadering van het aanbod COMEET - Universiteit Antwerpen

17 5. Taken openbare bibliotheek actualiseren
Belangrijke rol in het dichten van sociale kloof Andere taken: o.a. opbouwen en ontsluiten van collecties die actueel, pluriform en representatief zijn voor het veld van kennis en cultuur; bieden van hulp, inlichtingen en advies aan gebruikers; leesbevordering enz. COMEET - Universiteit Antwerpen

18 6. Samenwerking tussen gemeenten bevorderen
Verschillende mogelijkheden van intergemeentelijke samenwerking: 1. Eén cultuurbeleidsplan en cultuurbeleids- coördinator voor verschillende gemeenten 2. Projectvereniging van min. 6 aangrenzende gemeente (vb. COMEET) COMEET - Universiteit Antwerpen

19 COMEET - Universiteit Antwerpen
INHOUD Verplichtend gedeelte: voorwaarden Facultatief gedeelte: mogelijkheden COMEET - Universiteit Antwerpen

20 Verplichtend gedeelte
Openbare bibliotheek Adviesorganen voor cultuur COMEET - Universiteit Antwerpen

21 Openbare bibliotheek:
- “Een gemeentelijke openbare bibliotheek is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. De bibliotheek is een actieve bemiddelaar en is tevens een instrument voor cultuurspreiding en cultuurparticipatie. De openbare bibliotheek kenmerkt zich door objectiviteit en heeft geen levensbeschouwelijke, politieke en commerciële bindingen” 3 slides van openbare bibliotheek samenvatten op 1 slide: dit is in alle gemeenten in orde waarschijnlijk COMEET - Universiteit Antwerpen

22 COMEET - Universiteit Antwerpen
Moet aan aantal voorwaarden voldoen, o.a. onafhankelijk en pluriform aanbod, gratis informatie Forfaitaire subsidie Vlaamse Regering voor het personeel van de bibliotheek: Minder dan inwoners: euro Meer dan inwoners: 6 euro per inwoner COMEET - Universiteit Antwerpen

23 COMEET - Universiteit Antwerpen
Daarnaast: forfaitaire subsidie van 0,6 euro per inwoner ter ondersteuning van de participatie aan het streekgericht bibliotheekbeleid COMEET - Universiteit Antwerpen

24 Adviesorganen voor cultuur
Met: Vertegenwoordigers van culturele organisaties van vrijwilligers Vertegenwoordigers van private en publieke professionele culturele organisaties en instellingen Deskundigen inzake cultuur Dit mag op 2 slides blijven: cultuurraad is vaak nog niet actief genoeg COMEET - Universiteit Antwerpen

25 COMEET - Universiteit Antwerpen
Adviesorganen verlenen advies en overleg m.b.t. lokaal cultuurbeleid Belangrijke rol bij opmaak en uitvoering cultuurbeleidsplan COMEET - Universiteit Antwerpen

26 COMEET - Universiteit Antwerpen
Facultatief gedeelte Het cultuurcentrum De intergemeentelijke samenwerking Het gemeentelijk cultuurbeleidsplan COMEET - Universiteit Antwerpen

27 COMEET - Universiteit Antwerpen
Het cultuurcentrum Subsidies voor cultuurcentrum enkel voor steden en gemeenten met een centrumfunctie (wel rekening gehouden met bestaande situatie) Basissubsidie: categorie A: euro categorie B: euro categorie C: euro Variabele subsidie: o.b.v. aantal parameters COMEET - Universiteit Antwerpen

28 De intergemeentelijke samenwerking
Jaarlijkse subsidie van 0,3 euro per inwoner, mits men voldoet aan een aantal randvoorwaarden Hierbij vermelden dat er momenteel voor COMEET slechts 0,1 euro betaald wordt door de Vlaamse Gemeenschap omdat de gemeenten ook slechts 0,1 euro investeren in COMEET COMEET - Universiteit Antwerpen

29 Het gemeentelijk cultuurbeleidsplan
Zie volgende onderdeel COMEET - Universiteit Antwerpen

30 2. Het gemeentelijk cultuurbeleidsplan
COMEET - Universiteit Antwerpen

31 COMEET - Universiteit Antwerpen
Vlaamse Regering geeft aan gemeenten subsidies voor De opmaak van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan De uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan COMEET - Universiteit Antwerpen

32 COMEET - Universiteit Antwerpen
Het cultuurbeleidsplan: zes jaar bibliotheekbeleidsplan en beleidsplan van het cultuur- of gemeenschapscentrum moeten geïntegreerd zijn = nieuw COMEET - Universiteit Antwerpen

33 OPMAAK VAN HET GEMEENTELIJK CULTUURBELEIDSPLAN
COMEET - Universiteit Antwerpen

34 COMEET - Universiteit Antwerpen
Voorwaarden: Intentieverklaring van de gemeenteraad dat een CBP zal worden opgesteld en ingediend, ten vroegste zes maanden, uiterlijk binnen het jaar na de aanvraag. Dit plan moet op deskundigheid en op een actieve inbreng van alle culturele actoren steunen COMEET - Universiteit Antwerpen

35 COMEET - Universiteit Antwerpen
2. Bevestigen dat men, uiterlijk drie maanden na de goedkeuring van de aanvraag door de bevoegde administratie, zal beschikken over een cultuurbeleidscoördinator, ingeschaald op minimaal het gemiddelde niveau van het leidinggevende cultuurpersoneel van de gemeente, die voldoet aan de voorwaarden bepaald door de Vlaamse Regering. De taakomschrijving van de cultuurbeleids-coördinator is vastgelegd door de Vlaamse Regering. COMEET - Universiteit Antwerpen

36 COMEET - Universiteit Antwerpen
3. Beschikken over een toegankelijk gesubsidieerd cultuur- of gemeenschaps-centrum, waarvan de minimumvereisten waaraan de infrastructuur moet voldoen door de Vlaamse Regering bepaald zullen worden Hier die minimumvereisten opnemen! COMEET - Universiteit Antwerpen

37 COMEET - Universiteit Antwerpen
4. Beschikken over een gesubsidieerde bibliotheek. COMEET - Universiteit Antwerpen

38 COMEET - Universiteit Antwerpen
5. Particuliere verenigingen en instellingen ondersteunen ofwel via een subsidie-reglement voor een totaalbedrag dat minstens gelijk is aan 0,8 euro per inwoner of via een evenwaardige ondersteuning in natura. COMEET - Universiteit Antwerpen

39 COMEET - Universiteit Antwerpen
6. Akkoord gaan om gegevens ter beschikking te stellen betreffende het lokaal cultuurbeleid. COMEET - Universiteit Antwerpen

40 COMEET - Universiteit Antwerpen
Kort Intentieverklaring Cultuurbeleidscoördinator Gesubsidieerd cultuur-of gemeenschapscentrum Gesubsidieerde bibliotheek Verenigingen ondersteunen: financieel of in natura Gegevens ter beschikking stellen COMEET - Universiteit Antwerpen

41 COMEET - Universiteit Antwerpen
Subsidie Enveloppesubsidie voor de opmaak van het plan: inwoners of meer  forfaitaire basissubsidie van euro  voltijds cultuurbeleidscoördinator minder dan inwoners  forfaitaire basissubsidie van euro  halftijds cultuurbeleidscoördinator samenwerkingsverband tussen gemeenten  forfaitaire basissubsidie o.b.v. totaal van de inwoners van de verschillende gemeenten COMEET - Universiteit Antwerpen

42 COMEET - Universiteit Antwerpen
Subsidie uitgekeerd vanaf eerste dag van de maand volgend op het tijdstip dat de gemeente het bewijs van indienstname van de cubeco indient. COMEET - Universiteit Antwerpen

43 COMEET - Universiteit Antwerpen
Cultuurbeleidsplan Vertrekbasis, fundament Door de gemeente, voor de gemeente Vertrekt vanuit visie op de rol van cultuur COMEET - Universiteit Antwerpen

44 Structuur Structuur gemeentelijk cultuurbeleids-plan
Sterkte-zwakteanalyse van de culturele en maatschappelijke situatie en visie Strategische en Operationele doelstellingen Ondersteuning van het culturele werk door de gemeente Beschrijving van het participatieproces Hierbij onderstaande slides mondeling toelichten. Benadrukken dat de Vlaamse Gemeenschap het plan niet meer controleert op inhoud: het is de bedoeling dat de gemeenten zelf hun profiel mogen uitwerken COMEET - Universiteit Antwerpen

45 Sterkte-zwakteanalyse van de culturele en maatschappelijke situatie
Eerste CBP: - Algemene ‘foto’ van de typische kenmerken van de gemeente (demografisch, sociologisch, geografisch) Culturele ‘foto’ van de gemeente Volgende CBP: verder werken met deze schets + evaluatie en uitvoering vorig plan Is dit van belang? Ik zou deze slide weglaten; iedereen weet wel ongeveer wat een beleidsplan inhoudt COMEET - Universiteit Antwerpen

46 COMEET - Universiteit Antwerpen
Visie Visionair en wervend! Hoe wil de gemeente haar culturele klimaat zien evolueren? Hoe vat ze haar taak in dit alles op? Weglaten? COMEET - Universiteit Antwerpen

47 Strategische en operationele doelstellingen
Beleidskeuzes of –prioriteiten die voortvloeien uit de sterkte-zwakteanalyse Aansluiten op het lokale verhaal: link met culturele ‘foto’ Weglaten? COMEET - Universiteit Antwerpen

48 COMEET - Universiteit Antwerpen
Goede doelstellingen zijn:  typisch  wervend  voor het gemeentelijk niveau op verschillende manieren/door verschillende actoren te operationaliseren  geldend voor de duur van de beleidsperiode Weglaten? COMEET - Universiteit Antwerpen

49 COMEET - Universiteit Antwerpen
Bovendien: Strategische keuzes expliciteren + gevolgen op infrastructureel, personeel, financieel en bestuurlijk vlak Weglaten? COMEET - Universiteit Antwerpen

50 COMEET - Universiteit Antwerpen
Vervolgens: Per strategische doelstelling: aanbeveling  Operationele doelstellingen: tastbaarder en concreter streefdoel Weglaten? COMEET - Universiteit Antwerpen

51 Ondersteuning van het culturele werk door de gemeente
Hoe ondersteunt de gemeente het culturele veld? Weglaten? COMEET - Universiteit Antwerpen

52 Beschrijving van het participatieproces
- Aantonen dat opmaak, uitvoering en evaluatie van het CBP op ruim participatie-proces steunt - Weergeven hoe men met de bevolking over het plan communiceert Weglaten? COMEET - Universiteit Antwerpen

53 Cultuurbeleidscoördinator
Tussenpositie openbare en particuliere culturele actoren Hetzij in hiërarchische, hetzij in horizontale relatie met cultuurfunctionaris, bibliothecaris enz. Centrale functie Nauw contact met beleids-verantwoordelijken, culturele werkveld, beoogde doelgroepen COMEET - Universiteit Antwerpen

54 COMEET - Universiteit Antwerpen
Functieprofiel (minimaal): coördinatie van de verschillende aspecten van het gemeentelijk cultuurbeleid de begeleiding van processen die verbonden zijn met de opmaak, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan nauw overleg plegen met beleidsverantwoordelijken, het culturele veld en de beoogde doelgroepen de redactie van het cultuurbeleidsplan, de actieplannen en de werkingsverslagen eventueel de dagelijkse leiding van het gemeenschapscentrum en de leiding van de cultuurdienst COMEET - Universiteit Antwerpen

55 COMEET - Universiteit Antwerpen
Gemeenschapscentrum Geen gesubsidieerd cultuurcentrum  Gemeenschapscentrum Ik zou dit verwerken hierboven bij de voorwaarden COMEET - Universiteit Antwerpen

56 COMEET - Universiteit Antwerpen
Infrastructurele vereisten: een polyvalente zaal van ten minste 200 m² of een schouwburg met ten minste 250 vaste of verankerbare zitplaatsen een polyvalente zaal van ten minste 100 m², waarin de andere activiteiten dan de schouwburgactiviteiten kunnen plaatsvinden één of twee tentoonstellingsruimten met een totale oppervlakte van ten minste 100 m² drie lokalen voor cultureel gebruik Idem COMEET - Universiteit Antwerpen

57 Subsdidies voor verenigingen
Ondersteuning van lokale socio-culturele verenigingen via Subsidiereglement Evenwaardige ondersteuning in natura Hierboven verwerken COMEET - Universiteit Antwerpen

58 COMEET - Universiteit Antwerpen
Subsidiereglement: lokale verenigingen subsidiëren  minimum 0,8 euro per inwoner Ondersteuning in natura: verenigingen steunen op praktisch vlak, vb. door het ter beschikking stellen van materiaal, infrastructuur enz. Hierboven verwerken COMEET - Universiteit Antwerpen

59 Intergemeentelijke samenwerking
Eén gemeente slaagt er niet in om aan de voorwaarden te voldoen  intergemeentelijk samenwerkingsverband Eén cultuurbeleidscoördinator Eén cultuurbeleidsplan Voor meer dan één gemeente Vb. Bekkevoort - Glabbeek COMEET - Universiteit Antwerpen

60 COMEET - Universiteit Antwerpen
Opmerking: intergemeentelijk samenwerkingsverband ook wanneer twee gemeenten wel aan de voorwaarden van het Decreet kunnen voldoen COMEET - Universiteit Antwerpen

61 UITVOERING VAN HET GEMEENTELIJK CULTUURBELEIDSPLAN
COMEET - Universiteit Antwerpen

62 COMEET - Universiteit Antwerpen
Subsidie supplementaire subsidie van één euro per inwoner voor de ondersteuning van bijzondere en vernieuwende initiatieven COMEET - Universiteit Antwerpen

63 COMEET - Universiteit Antwerpen
Voorwaarden 1. beschikken over een goedgekeurd beleidsplan 2. beschikken over een cultuurbeleids-coördinator 3. een goedgekeurd werkingsverslag indienen COMEET - Universiteit Antwerpen

64 COMEET - Universiteit Antwerpen
Eveneens: projectsubsidie voor het gemeenschapscentrum ter ondersteuning van initiatieven met een uitzonderlijk karakter COMEET - Universiteit Antwerpen

65 COMEET - Universiteit Antwerpen
3. Het Meetjesland COMEET - Universiteit Antwerpen

66 COMEET - Universiteit Antwerpen
Maatschappelijke situatie regio COMEET Analyse van de verschillende gemeenten politieke situatie culturele context COMEET - Universiteit Antwerpen

67 ANALYSE VAN DE VERSCHILLENDE GEMEENTEN
COMEET - Universiteit Antwerpen

68 COMEET - Universiteit Antwerpen

69 COMEET - Universiteit Antwerpen

70 COMEET - Universiteit Antwerpen

71 COMEET - Universiteit Antwerpen

72 COMEET - Universiteit Antwerpen
Zeker? Zie Zomergem: iedereen dacht dat ze niet konden voldoen… COMEET - Universiteit Antwerpen

73 COMEET - Universiteit Antwerpen

74 COMEET - Universiteit Antwerpen
Zeker genoeg infrastructuur? COMEET - Universiteit Antwerpen

75 COMEET - Universiteit Antwerpen

76 COMEET - Universiteit Antwerpen

77 COMEET - Universiteit Antwerpen
Zeker? COMEET - Universiteit Antwerpen

78 COMEET - Universiteit Antwerpen

79 COMEET - Universiteit Antwerpen

80 COMEET - Universiteit Antwerpen

81 COMEET - Universiteit Antwerpen
4. KNESSELARE Dit onderdeel kan je serieus inkorten als je spreekbeurt te lang duurt + ik zou eerst Knesselare en Zomergem bespreken en dan tot slot een overzicht geven van de rest van de gemeenten + conclusie hieruit COMEET - Universiteit Antwerpen

82 COMEET - Universiteit Antwerpen
4.1 Situatieschets Maatschappelijk (politiek, demografie, geografie) Cultureel 4.2 Interviews met bevoorrechte getuigen 4.3 Voorwaarden Decreet? 4.4 Stappenplan COMEET - Universiteit Antwerpen

83 COMEET - Universiteit Antwerpen
KNESSELARE EN CULTUUR COMEET - Universiteit Antwerpen

84 COMEET - Universiteit Antwerpen
Kleine gemeente, maar bloeiend verenigingsleven en reeds veel inspanningen op het vlak van cultuur COMEET - Universiteit Antwerpen

85 COMEET - Universiteit Antwerpen
Cultuurdienst Cultuurraad Culturele leven Gemeentelijke ondersteuning COMEET - Universiteit Antwerpen

86 COMEET - Universiteit Antwerpen
Cultuurdienst Ressorteert onder het secretariaat van de gemeente Cultuurambtenaar Fangio Decousemaecker Nieuwe organogram is reeds goedgekeurd door de gemeenteraad COMEET - Universiteit Antwerpen

87 COMEET - Universiteit Antwerpen

88 COMEET - Universiteit Antwerpen

89 COMEET - Universiteit Antwerpen
Huidige situatie: Cultuurdienst is onderbemand Cultuurambtenaar belast met zeer veel uiteenlopende taken  geen tijd bijv. voor daadwerkelijke ondersteuning van de verenigingen COMEET - Universiteit Antwerpen

90 COMEET - Universiteit Antwerpen
Cultuurraad Structuur en werking Taakinhoud en doelstellingen Het Decreet: theorie vs. Knesselaarse Cultuurraad: praktijk Samenstelling COMEET - Universiteit Antwerpen

91 COMEET - Universiteit Antwerpen
Structuur en werking Eén cultuurraad met adviesbevoegdheid voor alle cultuurmateries Werkgroepen: structureel en ad hoc COMEET - Universiteit Antwerpen

92 COMEET - Universiteit Antwerpen
Socio-culturele verenigingen lid van de Cultuurraad  één afgevaardigde in de Algemene Vergadering Vast Bureau: dagelijkse werking COMEET - Universiteit Antwerpen

93 Taakinhoud en doelstellingen
Algemene doelstelling: bevordering van een integraal cultuurbeleid voor alle inwoners van de gemeente Opdrachten: Bevorderen en organiseren van overleg, coördinatie en samenwerking tussen de socio-culturele verenigingen en organisaties Stimuleren van inspraak en betrekken van de ruimere bevolking bij de uitbouw van het lokaal cultuurbeleid Stimuleren van het socio-culturele leven COMEET - Universiteit Antwerpen

94 Het Decreet: theorie vs. Knesselaarse Cultuurraad: praktijk
Voornaamste taak cultuurraad: advies en overleg Cruciale rol in het gemeentelijk cultuurbeleid Knesselare: Cultuurraad is niet op de hoogte van advies- functie COMEET - Universiteit Antwerpen

95 COMEET - Universiteit Antwerpen
Culturele leven Overzicht van de troeven op cultureel vlak, maar persoonlijke selectie! o.a. Cuesta, Drongengoed, GOODART, Muziekschool, Pierlala, Rederijkers, WIK … COMEET - Universiteit Antwerpen

96 Gemeentelijke ondersteuning voor de socio-culturele verenigingen
Financieel Praktisch COMEET - Universiteit Antwerpen

97 COMEET - Universiteit Antwerpen
Financieel werkings- en projectsubsidies 2007: euro Verdeeld op twee manieren: Via de Cultuurraad nominatim COMEET - Universiteit Antwerpen

98 COMEET - Universiteit Antwerpen

99 COMEET - Universiteit Antwerpen
Via de Cultuurraad Geen subsidiereglement, wel officieuse regeling ~ aantal activiteiten per jaar Twee vereisten: Afgevaardigde hebben in Cultuurraad Activiteiten aankondigen in Netwerk COMEET - Universiteit Antwerpen

100 COMEET - Universiteit Antwerpen
Nominatim - Enkele grote verenigingen, o.a. Willen is Kunnen, Magnificat, Trommelaars … COMEET - Universiteit Antwerpen

101 COMEET - Universiteit Antwerpen
 Subsidiereglement is nijpend tekort! Moet opgevuld worden, ook om aan de voorwaarden van het Decreet te kunnen voldoen COMEET - Universiteit Antwerpen

102 COMEET - Universiteit Antwerpen
Praktisch Gemeentelijke uitleendienst: gratis materiaal Uitleendienst Woonwijzer Meetjesland Technische dienst Kopieerdienst Lokalenverhuur Communicatie: info-borden en Netwerk Billijke vergoeding Lidmaatschap COMEET COMEET - Universiteit Antwerpen

103 INTERVIEWS MET BEVOORRECHTE GETUIGEN
Ik zou niet apart de conclusies uit de interviews en de algemene conclusies behandelen, maar samenvoegen: wat zijn de conclusies voor wat betreft cultuur(beleidscoördinator) en Knesselare COMEET - Universiteit Antwerpen

104 COMEET - Universiteit Antwerpen
- Semi-gestructureerd interview - Kwalitatief: opinie- en waardevragen - Framework van topics  Heersende visies omtrent cultuur: cruciaal onderdeel van dit onderzoek COMEET - Universiteit Antwerpen

105 COMEET - Universiteit Antwerpen
Respondenten Roland Bonami: lid van Groen! Fangio Decousemaecker: cultuurambtenaar van Knesselare en secretaris en schatbewaarder van de Cultuurraad Frank Degruyter: theatermaker, dichter, lid van het Vast Bureau van de Cultuurraad en lid van de werkgroep rond het Cultuurbeleidsplan voor Knesselare Luc De Roo: jeugdconsulent van Knesselare David Geens: lid van Gemeentelijke Volks Partij COMEET - Universiteit Antwerpen

106 COMEET - Universiteit Antwerpen
Fredy Tanghe: burgemeester van Knesselare (GROEP9910) Herlinde Trenson: schepen van cultuur van Knesselare (GROEP9910) Ronny Vandaele: bibliothecaris van Knesselare Christiaan Van de Steene: gemeentesecretaris van Knesselare Johan Van Schoorisse: drijvende kracht achter het keramiekatelier Cuesta en de GoodArt tentoonstellingen en lid van het Vast Bureau van de Cultuurraad COMEET - Universiteit Antwerpen

107 COMEET - Universiteit Antwerpen
Onderwerpen het culturele leven in Knesselare het cultuurbeleid in Knesselare de cultuurbeleidscoördinator noodzakelijke klemtonen van het cultuurbeleid de intergemeentelijke samenwerking COMEET - Universiteit Antwerpen

108 Een greep uit de resulaten
COMEET - Universiteit Antwerpen

109 Het culturele leven in Knesselare
Wat is cultuur? - Cultuur wordt te eng bekeken vs. cultuur wordt te ruim bekeken - hoge vs. lage cultuur (Cultuur vs. Cultuur) COMEET - Universiteit Antwerpen

110 COMEET - Universiteit Antwerpen
Verenigingsleven - Bloeiend: talrijke verenigingen, initiatieven - weinig samenwerking tussen verenigingen + inefficiënte communicatie - vergrijzing - goede ondersteuning voor verenigingen COMEET - Universiteit Antwerpen

111 COMEET - Universiteit Antwerpen
Troeven op cultureel vlak - muzikaal dorp! - veel infrastructuur, maar versnipperd - veel praktische ondersteuning COMEET - Universiteit Antwerpen

112 COMEET - Universiteit Antwerpen
Andere - blijvend investeren in Cultuur want bovengemeentelijke uitstraling - kweekvijver voor cultuur creëren COMEET - Universiteit Antwerpen

113 Het cultuurbeleid in Knesselare
Cultuurdienst - onderbemand - cultuurbeleid momenteel quasi onbestaande, geen rode draad - te weinig communicatie tussen cultuurdienst, Cultuurraad, bevolking COMEET - Universiteit Antwerpen

114 COMEET - Universiteit Antwerpen
Cultuurraad - geen subsidiereglement - over het algemeen slapend orgaan dat zich niet bewust is van cruciale adviesfunctie  sensibilisering dringt zich op! - motivatie is soms ver te zoeken  totale ommekeer om de attitude te veranderen? COMEET - Universiteit Antwerpen

115 COMEET - Universiteit Antwerpen
- Cultuurraad beperkt zich te veel tot deelgemeente Knesselare - streven naar verjonging - vertegenwoordiging van alle politieke strekkingen? (⇔ Decreet) - intenser politiek contact COMEET - Universiteit Antwerpen

116 COMEET - Universiteit Antwerpen
College van Burgemeester en Schepenen - cultuurbeleid – ‘de trein der traagheid’ COMEET - Universiteit Antwerpen

117 Cultuurbeleidscoördinator
Taken - behoefteonderzoek en/of participatie-onderzoek - taken cultuurdienst – bibliotheek op elkaar afstemmen - adviesfunctie introduceren bij Cultuurraad + heroriëntering - eilandjes van verenigingen verenigen in één groot cultureel veld, met gemeenschappelijke visie COMEET - Universiteit Antwerpen

118 Klemtonen van het cultuurbeleid
Culturele eigenheid promoten Synergieën tussen verschillende beleidsdomeinen Werken rond thema’s Think Big: lokale initiatieven + gemeente overstijgen COMEET - Universiteit Antwerpen

119 Intergemeentelijke samenwerking
Veelal negatieve reacties: praktisch moeilijk haalbaar COMEET: zeer positief  ontmoetingsplatform, nieuwe mogelijkheden COMEET - Universiteit Antwerpen

120 COMEET - Universiteit Antwerpen
INSTAP IN HET DECREET COMEET - Universiteit Antwerpen

121 COMEET - Universiteit Antwerpen
Uit interviews blijkt dat nood om cultuurbeleidscoördinator aan te werven hoog is Momenteel personeelsgebrek, aanwezige potentieel kan niet tot volle bloei komen, nood aan coördinatie, rode draad enz. Men opteert voor combinatie parttime cultuurbeleidscoördinator – parttime verantwoordelijke voor toerisme COMEET - Universiteit Antwerpen

122 COMEET - Universiteit Antwerpen
Voorwaarden Decreet? Intentieverklaring: OK Cultuurbeleidscoördinator: OK (reeds in organogram voorzien) Gemeenschapscentrum: OK, maar geen beheersorgaan Bibliotheek: OK Subsidiereglement of ondersteuning in natura: voldoende ondersteuning, maar reglement ontbreekt Gegevens: OK COMEET - Universiteit Antwerpen

123 COMEET - Universiteit Antwerpen
STAPPENPLAN COMEET - Universiteit Antwerpen

124 COMEET - Universiteit Antwerpen
Stappenplan COMEET - Universiteit Antwerpen

125 COMEET - Universiteit Antwerpen

126 COMEET - Universiteit Antwerpen

127 COMEET - Universiteit Antwerpen
5. ZOMERGEM COMEET - Universiteit Antwerpen

128 COMEET - Universiteit Antwerpen
4.1 Situatieschets Maatschappelijk (politiek, demografie, geografie) Cultureel 4.2 Interviews met bevoorrechte getuigen 4.3 Voorwaarden Decreet? 4.4 Stappenplan COMEET - Universiteit Antwerpen

129 COMEET - Universiteit Antwerpen
ZOMERGEM EN CULTUUR COMEET - Universiteit Antwerpen

130 COMEET - Universiteit Antwerpen
Cultuurdienst Cultuurraad Culturele leven Gemeentelijke ondersteuning COMEET - Universiteit Antwerpen

131 COMEET - Universiteit Antwerpen
Cultuurdienst Zomergem beschikt momenteel niet over een cultuurdienst. COMEET - Universiteit Antwerpen

132 COMEET - Universiteit Antwerpen
Cultuurraad Structuur en werking Taakinhoud en doelstellingen Samenstelling COMEET - Universiteit Antwerpen

133 COMEET - Universiteit Antwerpen
Structuur en werking Algemene Vergadering: 26-tal leden Bestuur: 8 leden COMEET - Universiteit Antwerpen

134 Taakinhoud en doelstellingen
- adviezen uitbrengen over alles wat met cultuur te maken heeft - culturele activiteiten coördineren - overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de culturele sector onderzoek verrichten naar de culturele behoeften en informatie verzamelen initiatieven nemen op gebied van culturele animatie en eventueel financiële steun verlenen aan cultuurgerichte activiteiten - deelnemen aan het beheer van gemeentelijke culturele infrastructuur - opkomen voor de belangen van de verenigingen en ze ondersteunen COMEET - Universiteit Antwerpen

135 COMEET - Universiteit Antwerpen
Culturele leven Opnieuw persoonlijke selectie o.a. Academie voor muziek en woord, Koninklijke Toneelbond Kunst Veredelt, Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, Vette Veemarkt … COMEET - Universiteit Antwerpen

136 Gemeentelijke ondersteuning
Financieel Praktisch COMEET - Universiteit Antwerpen

137 COMEET - Universiteit Antwerpen
Financieel werkings- en projectsubsidies 2007: euro Wel subsidiereglement Verdeeld op twee manieren: Via de Cultuurraad Nominatim COMEET - Universiteit Antwerpen

138 COMEET - Universiteit Antwerpen

139 COMEET - Universiteit Antwerpen
Praktisch Gemeentelijke Uitleendienst Infokrant Zomergem Infoborden Lokalenverhuur COMEET - Universiteit Antwerpen

140 INTERVIEWS MET BEVOORRECHTE GETUIGEN
COMEET - Universiteit Antwerpen

141 COMEET - Universiteit Antwerpen
Zelfde werkwijze als Knesselare Slechts twee respondenten: Mark De Jaeger: schepen van cultuur Geert Langaskens: voorzitter Cultuurraad - Zelfde onderwerpen COMEET - Universiteit Antwerpen

142 Een greep uit de resulaten
COMEET - Universiteit Antwerpen

143 Het culturele leven in Zomergem
Troeven Bloeiend verenigingsleven Het nodige potentieel is aanwezig, maar deze zaken moeten geëxploiteerd worden Filiaal Academie Eeklo Vette Veemarkt Veel potentieel, maar veel van dit potentieel is onontgonnen Eerste Meetjeslandse Cultuurhappening COMEET - Universiteit Antwerpen

144 Het cultuurbeleid in Zomergem
Cultuurdienst is groot gemis Cultuurraad functioneert goed Voorkomen dat Cultuurraad slapend orgaan wordt door de leden actief te betrekken bij activiteiten Cultuur wordt stiefmoederlijk behandeld – Zomergem als sportgemeente COMEET - Universiteit Antwerpen

145 COMEET - Universiteit Antwerpen
Voorwaarden Decreet? Schoentje wringt op twee plaatsen: - personeelskader dient aangepast te worden - infrastructurele voorwaarden? COMEET - Universiteit Antwerpen

146 Cultuurbeleidscoördinator
Taken: - beleid uit de grond stampen, visie ontwikkelen - toegankelijkheid cultuur voor kansarme groepen - archieven in bewaring nemen en ontsluiten - vrijwilligers gedeeltelijk ontlasten COMEET - Universiteit Antwerpen

147 COMEET - Universiteit Antwerpen
Voor- en nadelen, bedenkingen … - gemeentebestuur lijkt te willen inkrimpen op cultuur, maar toch wil men cubeco aanwerven COMEET - Universiteit Antwerpen

148 Klemtonen van het cultuurbeleid
Eerst en vooral een duurzaam cultuurbeleid uit de grond stampen en visie ontwikkelen COMEET - Universiteit Antwerpen

149 Intergemeentelijke samenwerking
Denkpiste loopt reeds omdat men ervan uitgaat dat Zomergem niet aan de infrastructurele voorwaarden van het Decreet kan voldoen. COMEET - Universiteit Antwerpen

150 COMEET - Universiteit Antwerpen
INSTAP IN HET DECREET COMEET - Universiteit Antwerpen

151 COMEET - Universiteit Antwerpen
Afwezigheid cultuurdienst en cultuurambtenaar is groot gemis want grote druk op schouders vrijwilligers Gevaar voor demotivatie vrijwilligers en verkommering culturele leven Instap in Decreet is noodzakelijk COMEET - Universiteit Antwerpen

152 COMEET - Universiteit Antwerpen
Voorwaarden Decreet? Intentieverklaring: OK Cultuurbeleidscoördinator: OK, maar organogram dient herbekeken te worden Gemeenschapscentrum: OK wanneer jeugdlokaal Den Oepites volledig in gemeentelijke handen komt Bibliotheek: OK Subsidiereglement of ondersteuning in natura: OK Gegevens: OK COMEET - Universiteit Antwerpen

153 COMEET - Universiteit Antwerpen
STAPPENPLAN COMEET - Universiteit Antwerpen

154 COMEET - Universiteit Antwerpen

155 COMEET - Universiteit Antwerpen

156 COMEET - Universiteit Antwerpen

157 6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
COMEET - Universiteit Antwerpen

158 COMEET - Universiteit Antwerpen
HET MEETJESLAND COMEET - Universiteit Antwerpen

159 Cultuurdienst en cultuurbeleidscoördinator
In drie gemeenten ontbreekt cultuurdienst: Kaprijke, Zelzate, Zomergem Kaprijke plant oprichting koepel Burger, Welzijn en Vrije Tijd met daaronder een dienst toerisme/cultuur. Zelzate spreekt niet de wens uit cultuurdienst te willen inrichten. Zomergem overweegt instap in het Decreet en aanpassing organogram. Zelzate: vermelden wie precies dit niet wil: cultuurraad en burgemeester COMEET - Universiteit Antwerpen

160 COMEET - Universiteit Antwerpen
Drie gemeenten beschikken reeds over een gesubsidieerde cubeco: Aalter, Eeklo en Maldegem Niet-gesubsidieerde cubeco in Assenede, Evergem, Nevele en Sint-Laureins Knesselare, Lovendegem en Waarschoot: cultuurambtenaar Ik zou hier niet de opsplitsing maken “cultuurambtenaar” en “cultuurbeleidscoördinator” als het gaat over niet-gesubsidieerden: het is een kwestie van naamgeving COMEET - Universiteit Antwerpen

161 Subsidies en andere vormen van ondersteuning
Cultuurraad Decretale verplichting  OK voor alle Gemeenten Subsidies en andere vormen van ondersteuning Alle gemeenten halen de 0,8 euro per inwoner-norm Vooral ondersteuning via gemeentelijke uitleendienst, communicatie via infokrant e.d. COMEET - Universiteit Antwerpen

162 COMEET - Universiteit Antwerpen
Voorwaarden Decreet? 5 gemeenten (Evergem, Knesselare, Lovendegem, Nevele en Zomergem) voldoen aan de voorwaarden 3 gemeenten (Kaprijke, Sint-Laureins en Waarschoot) voldoen niet aan de infrastructurele voorwaarden  tekort aan infrastructuur opvullen of  intergemeentelijk samenwerkings- verband Assenede: situatie nog niet geheel duidelijk Zelzate beoogt een instap in het Decreet niet COMEET - Universiteit Antwerpen

163 COMEET - Universiteit Antwerpen
Tot slot Sensibilisering over de noodzaak van de uitbouw van een doordacht cultuurbeleid en van de coördinatie en ondersteuning van lokale culturele actoren Financiële drempel wegnemen Leidraad, naslagwerk COMEET - Universiteit Antwerpen

164 Wie de gehele scriptie elektronisch wenst te
ontvangen, mail naar Of: downloaden van op de website van COMEET: Bedankt voor uw aandacht!! COMEET - Universiteit Antwerpen

165 COMEET - Universiteit Antwerpen
Vragen? COMEET - Universiteit Antwerpen


Download ppt "COMEET - Universiteit Antwerpen"

Verwante presentaties


Ads door Google