De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

COMEET - Universiteit Antwerpen Handleiding voor kleine, landelijke gemeenten uit het Meetjesland om in het Decreet Lokaal Cultuurbeleid te stappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "COMEET - Universiteit Antwerpen Handleiding voor kleine, landelijke gemeenten uit het Meetjesland om in het Decreet Lokaal Cultuurbeleid te stappen."— Transcript van de presentatie:

1 COMEET - Universiteit Antwerpen Handleiding voor kleine, landelijke gemeenten uit het Meetjesland om in het Decreet Lokaal Cultuurbeleid te stappen

2 COMEET - Universiteit Antwerpen Scriptie ingediend tot het bekomen van het diploma GAS Cultuurmanagement Universiteit Antwerpen – COMEET

3 COMEET - Universiteit Antwerpen Inleiding

4 PROBLEEMSTELLING Meetjesland: slechts 3 gesubsidieerde cultuurbeleidscoördinatoren = professionele krachten om het lokale cultuurbeleid in goede banen te leiden In sommige gemeenten ontbreekt een professionele kracht  Staat degelijk cultuurbeleid in de weg:  er is geen coördinatie,  er is niemand om te “trekken”,  er is niemand om de vinger aan de pols te houden bij COMEET, Cultuur Lokaal, Vlaamse overheid, … en in te tekenen op hun aanbod,  …

5 COMEET - Universiteit Antwerpen DOEL Belichten van mogelijkheden voor Meetjeslandse gemeenten m.b.t. instap in Decreet Lokaal Cultuurbeleid + subsidiëring cultuurbeleidscoördinator

6 COMEET - Universiteit Antwerpen DOEL  Aanzet geven om – op zijn minst – instap in het Decreet Lokaal Cultuurbeleid op gemeentelijke (politieke) agenda te zetten  Sensibilisering van gemeentebesturen en wegnemen van financiële drempel

7 COMEET - Universiteit Antwerpen DOEL  In het geval van de twee case-studies Knesselare en Zomergem: bruikbaar, beleidsvoorbereidend document leveren

8 COMEET - Universiteit Antwerpen STRUCTUUR 1. Uitgebreide toelichting Decreet Lokaal Cultuurbeleid: doelstellingen en inhoudelijk aspect 2. Gemeentelijk Cultuurbeleidsplan 3. Het Meetjesland en het Decreet Lokaal Cultuurbeleid 4. Case-study Knesselare 5. Case-study Zomergem 6. Conclusies en aanbevelingen

9 COMEET - Universiteit Antwerpen OPMERKING Geen rekening gehouden met de cultuurparticipatie in het Meetjesland: nog geen exacte gegevens => Onderwerp van volgende studie?

10 COMEET - Universiteit Antwerpen 1. Decreet Lokaal Cultuurbeleid

11 COMEET - Universiteit Antwerpen DOELSTELLINGEN Vlaamse overheid beschouwt gemeente als volwaardige partner in het lokale cultuurbeleid Door Decreet Lokaal Cultuurbeleid  meer beleidsruimte en beleidsverantwoordelijkheid voor de gemeenten

12 COMEET - Universiteit Antwerpen DOELSTELLINGEN 1. Integraal cultuurbeleid 2. Kwalitatief cultuurbeleid 3. Aandacht voor cultuurbeleid vergroten 4. Cultuurcentra herpositioneren 5. Taken openbare bibliotheek actualiseren 6. Samenwerking bevorderen

13 COMEET - Universiteit Antwerpen 1. Integraal gemeentelijk cultuurbeleid - gemeente als coördinator van het culturele veld - particulier initiatief een kans geven - zorgen voor een afstemming van de werking van alle culturele actoren in de gemeente  Werken aan vernieuwing, kwaliteit, ontsluiting, participatie

14 COMEET - Universiteit Antwerpen 2. Kwalitatief gemeentelijk cultuurbeleid Decreet Lokaal Cultuurbeleid werkt deskundigheidsbevorderend

15 COMEET - Universiteit Antwerpen 3. Aandacht voor cultuurbeleid vergroten Door - Invoeren van beleidsplanning - Aandacht voor participatie en procesmatige van beleidsplanning - Bespreking en goedkeuring beleidsplan door diverse beleidsactoren

16 COMEET - Universiteit Antwerpen 4. Cultuurcentra herpositioneren Taken moeten geformaliseerd worden Voornaamste: 1. Presentatie van kunst en cultuur 2. Gemeenschapsvorming 3. Bevorderen van cultuurparticipatie + planmatige spreiding cultuurcentra, herprofilering sector en betere omkadering van het aanbod

17 COMEET - Universiteit Antwerpen 5. Taken openbare bibliotheek actualiseren - Belangrijke rol in het dichten van sociale kloof - Andere taken: o.a. opbouwen en ontsluiten van collecties die actueel, pluriform en representatief zijn voor het veld van kennis en cultuur; bieden van hulp, inlichtingen en advies aan gebruikers; leesbevordering enz.

18 COMEET - Universiteit Antwerpen 6. Samenwerking tussen gemeenten bevorderen Verschillende mogelijkheden van intergemeentelijke samenwerking: 1. Eén cultuurbeleidsplan en cultuurbeleids- coördinator voor verschillende gemeenten 2. Projectvereniging van min. 6 aangrenzende gemeente (vb. COMEET)

19 COMEET - Universiteit Antwerpen INHOUD  Verplichtend gedeelte: voorwaarden  Facultatief gedeelte: mogelijkheden

20 COMEET - Universiteit Antwerpen Verplichtend gedeelte  Openbare bibliotheek  Adviesorganen voor cultuur

21 COMEET - Universiteit Antwerpen  Openbare bibliotheek: - “Een gemeentelijke openbare bibliotheek is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. De bibliotheek is een actieve bemiddelaar en is tevens een instrument voor cultuurspreiding en cultuurparticipatie. De openbare bibliotheek kenmerkt zich door objectiviteit en heeft geen levensbeschouwelijke, politieke en commerciële bindingen”

22 COMEET - Universiteit Antwerpen - Moet aan aantal voorwaarden voldoen, o.a. onafhankelijk en pluriform aanbod, gratis informatie - Forfaitaire subsidie Vlaamse Regering voor het personeel van de bibliotheek: Minder dan 10.000 inwoners: 50.000 euro Meer dan 10.000 inwoners: 6 euro per inwoner

23 COMEET - Universiteit Antwerpen Daarnaast: forfaitaire subsidie van 0,6 euro per inwoner ter ondersteuning van de participatie aan het streekgericht bibliotheekbeleid

24 COMEET - Universiteit Antwerpen  Adviesorganen voor cultuur Met: - Vertegenwoordigers van culturele organisaties van vrijwilligers - Vertegenwoordigers van private en publieke professionele culturele organisaties en instellingen - Deskundigen inzake cultuur

25 COMEET - Universiteit Antwerpen Adviesorganen verlenen advies en overleg m.b.t. lokaal cultuurbeleid  Belangrijke rol bij opmaak en uitvoering cultuurbeleidsplan

26 COMEET - Universiteit Antwerpen Facultatief gedeelte  Het cultuurcentrum  De intergemeentelijke samenwerking  Het gemeentelijk cultuurbeleidsplan

27 COMEET - Universiteit Antwerpen  Het cultuurcentrum - Subsidies voor cultuurcentrum enkel voor steden en gemeenten met een centrumfunctie (wel rekening gehouden met bestaande situatie) - Basissubsidie: categorie A: 280.000 euro categorie B: 135.000 euro categorie B: 135.000 euro categorie C: 60.000 euro categorie C: 60.000 euro Variabele subsidie: o.b.v. aantal parameters Variabele subsidie: o.b.v. aantal parameters

28 COMEET - Universiteit Antwerpen  De intergemeentelijke samenwerking Jaarlijkse subsidie van 0,3 euro per inwoner, mits men voldoet aan een aantal randvoorwaarden

29 COMEET - Universiteit Antwerpen  Het gemeentelijk cultuurbeleidsplan Zie volgende onderdeel

30 COMEET - Universiteit Antwerpen 2. Het gemeentelijk cultuurbeleidsplan

31 COMEET - Universiteit Antwerpen Vlaamse Regering geeft aan gemeenten subsidies voor  De opmaak van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan  De uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan

32 COMEET - Universiteit Antwerpen Het cultuurbeleidsplan: - zes jaar - bibliotheekbeleidsplan en beleidsplan van het cultuur- of gemeenschapscentrum moeten geïntegreerd zijn = nieuw

33 COMEET - Universiteit Antwerpen OPMAAK VAN HET GEMEENTELIJK CULTUURBELEIDSPLAN

34 COMEET - Universiteit Antwerpen Voorwaarden: 1. Intentieverklaring van de gemeenteraad dat een CBP zal worden opgesteld en ingediend, ten vroegste zes maanden, uiterlijk binnen het jaar na de aanvraag. Dit plan moet op deskundigheid en op een actieve inbreng van alle culturele actoren steunen

35 COMEET - Universiteit Antwerpen 2. Bevestigen dat men, uiterlijk drie maanden na de goedkeuring van de aanvraag door de bevoegde administratie, zal beschikken over een cultuurbeleidscoördinator, ingeschaald op minimaal het gemiddelde niveau van het leidinggevende cultuurpersoneel van de gemeente, die voldoet aan de voorwaarden bepaald door de Vlaamse Regering. De taakomschrijving van de cultuurbeleids- coördinator is vastgelegd door de Vlaamse Regering.

36 COMEET - Universiteit Antwerpen 3. Beschikken over een toegankelijk gesubsidieerd cultuur- of gemeenschaps- centrum, waarvan de minimumvereisten waaraan de infrastructuur moet voldoen door de Vlaamse Regering bepaald zullen worden

37 COMEET - Universiteit Antwerpen 4. Beschikken over een gesubsidieerde bibliotheek.

38 COMEET - Universiteit Antwerpen 5. Particuliere verenigingen en instellingen ondersteunen ofwel via een subsidie- reglement voor een totaalbedrag dat minstens gelijk is aan 0,8 euro per inwoner of via een evenwaardige ondersteuning in natura.

39 COMEET - Universiteit Antwerpen 6. Akkoord gaan om gegevens ter beschikking te stellen betreffende het lokaal cultuurbeleid.

40 COMEET - Universiteit Antwerpen Kort 1. Intentieverklaring 2. Cultuurbeleidscoördinator 3. Gesubsidieerd cultuur-of gemeenschapscentrum 4. Gesubsidieerde bibliotheek 5. Verenigingen ondersteunen: financieel of in natura 6. Gegevens ter beschikking stellen

41 COMEET - Universiteit Antwerpen Subsidie Enveloppesubsidie voor de opmaak van het plan:  10.000 inwoners of meer  forfaitaire basissubsidie van 50.000 euro  voltijds cultuurbeleidscoördinator  minder dan 10.000 inwoners  forfaitaire basissubsidie van 25.000 euro  halftijds cultuurbeleidscoördinator  samenwerkingsverband tussen gemeenten  forfaitaire basissubsidie o.b.v. totaal van de inwoners van de verschillende gemeenten

42 COMEET - Universiteit Antwerpen Subsidie uitgekeerd vanaf eerste dag van de maand volgend op het tijdstip dat de gemeente het bewijs van indienstname van de cubeco indient.

43 COMEET - Universiteit Antwerpen Cultuurbeleidsplan  Vertrekbasis, fundament  Door de gemeente, voor de gemeente  Vertrekt vanuit visie op de rol van cultuur

44 COMEET - Universiteit Antwerpen Structuur Structuur gemeentelijk cultuurbeleids -plan Sterkte-zwakteanalyse van de culturele en maatschappelijke situatie en visie Strategische en Operationele doelstellingen Ondersteuning van het culturele werk door de gemeente Beschrijving van het participatieproces

45 COMEET - Universiteit Antwerpen Sterkte-zwakteanalyse van de culturele en maatschappelijke situatie  Eerste CBP: - Algemene ‘foto’ van de typische kenmerken van de gemeente (demografisch, sociologisch, geografisch) - Culturele ‘foto’ van de gemeente  Volgende CBP: verder werken met deze schets + evaluatie en uitvoering vorig plan

46 COMEET - Universiteit Antwerpen Visie Visionair en wervend!  Hoe wil de gemeente haar culturele klimaat zien evolueren?  Hoe vat ze haar taak in dit alles op?

47 COMEET - Universiteit Antwerpen Strategische en operationele doelstellingen - Beleidskeuzes of –prioriteiten die voortvloeien uit de sterkte-zwakteanalyse - Aansluiten op het lokale verhaal: link met culturele ‘foto’

48 COMEET - Universiteit Antwerpen - Goede doelstellingen zijn:  typisch  wervend  voor het gemeentelijk niveau  op verschillende manieren/door verschillende actoren te operationaliseren  geldend voor de duur van de beleidsperiode

49 COMEET - Universiteit Antwerpen Bovendien: Strategische keuzes expliciteren + gevolgen op infrastructureel, personeel, financieel en bestuurlijk vlak

50 COMEET - Universiteit Antwerpen Vervolgens: Per strategische doelstelling: aanbeveling  Operationele doelstellingen: tastbaarder en concreter streefdoel

51 COMEET - Universiteit Antwerpen Ondersteuning van het culturele werk door de gemeente Hoe ondersteunt de gemeente het culturele veld?

52 COMEET - Universiteit Antwerpen Beschrijving van het participatieproces Beschrijving van het participatieproces - Aantonen dat opmaak, uitvoering en evaluatie van het CBP op ruim participatie- proces steunt - Weergeven hoe men met de bevolking over het plan communiceert

53 COMEET - Universiteit Antwerpen Cultuurbeleidscoördinator  Tussenpositie openbare en particuliere culturele actoren  Hetzij in hiërarchische, hetzij in horizontale relatie met cultuurfunctionaris, bibliothecaris enz.  Centrale functie  Nauw contact met beleids- verantwoordelijken, culturele werkveld, beoogde doelgroepen

54 COMEET - Universiteit Antwerpen Functieprofiel (minimaal):  coördinatie van de verschillende aspecten van het gemeentelijk cultuurbeleid  de begeleiding van processen die verbonden zijn met de opmaak, de uitvoering en de evaluatie van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan  nauw overleg plegen met beleidsverantwoordelijken, het culturele veld en de beoogde doelgroepen  de redactie van het cultuurbeleidsplan, de actieplannen en de werkingsverslagen  eventueel de dagelijkse leiding van het gemeenschapscentrum en de leiding van de cultuurdienst

55 COMEET - Universiteit Antwerpen Gemeenschapscentrum Geen gesubsidieerd cultuurcentrum  Gemeenschapscentrum

56 COMEET - Universiteit Antwerpen Infrastructurele vereisten:  een polyvalente zaal van ten minste 200 m² of een schouwburg met ten minste 250 vaste of verankerbare zitplaatsen  een polyvalente zaal van ten minste 100 m², waarin de andere activiteiten dan de schouwburgactiviteiten kunnen plaatsvinden  één of twee tentoonstellingsruimten met een totale oppervlakte van ten minste 100 m²  drie lokalen voor cultureel gebruik

57 COMEET - Universiteit Antwerpen Subsdidies voor verenigingen Ondersteuning van lokale socio-culturele verenigingen via  Subsidiereglement  Evenwaardige ondersteuning in natura

58 COMEET - Universiteit Antwerpen  Subsidiereglement: lokale verenigingen subsidiëren  minimum 0,8 euro per inwoner  Ondersteuning in natura: verenigingen steunen op praktisch vlak, vb. door het ter beschikking stellen van materiaal, infrastructuur enz.

59 COMEET - Universiteit Antwerpen Intergemeentelijke samenwerking Eén gemeente slaagt er niet in om aan de voorwaarden te voldoen  intergemeentelijk samenwerkingsverband  Eén cultuurbeleidscoördinator  Eén cultuurbeleidsplan Voor meer dan één gemeente Vb. Bekkevoort - Glabbeek

60 COMEET - Universiteit Antwerpen Opmerking: intergemeentelijk samenwerkingsverband ook wanneer twee gemeenten wel aan de voorwaarden van het Decreet kunnen voldoen

61 COMEET - Universiteit Antwerpen UITVOERING VAN HET GEMEENTELIJK CULTUURBELEIDSPLAN

62 COMEET - Universiteit Antwerpen Subsidie supplementaire subsidie van één euro per inwoner voor de ondersteuning van bijzondere en vernieuwende initiatieven

63 COMEET - Universiteit Antwerpen Voorwaarden 1. beschikken over een goedgekeurd beleidsplan 2. beschikken over een cultuurbeleids- coördinator 3. een goedgekeurd werkingsverslag indienen

64 COMEET - Universiteit Antwerpen Eveneens: projectsubsidie voor het gemeenschapscentrum ter ondersteuning van initiatieven met een uitzonderlijk karakter

65 COMEET - Universiteit Antwerpen 3. Het Meetjesland

66 COMEET - Universiteit Antwerpen  Maatschappelijke situatie regio  COMEET  Analyse van de verschillende gemeenten  politieke situatie  culturele context

67 COMEET - Universiteit Antwerpen ANALYSE VAN DE VERSCHILLENDE GEMEENTEN

68 COMEET - Universiteit Antwerpen

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81 4. KNESSELARE

82 COMEET - Universiteit Antwerpen 4.1 Situatieschets  Maatschappelijk (politiek, demografie, geografie)  Cultureel 4.2 Interviews met bevoorrechte getuigen 4.3 Voorwaarden Decreet? 4.4 Stappenplan

83 COMEET - Universiteit Antwerpen KNESSELARE EN CULTUUR

84 COMEET - Universiteit Antwerpen Kleine gemeente, maar bloeiend verenigingsleven en reeds veel inspanningen op het vlak van cultuur

85 COMEET - Universiteit Antwerpen  Cultuurdienst  Cultuurraad  Culturele leven  Gemeentelijke ondersteuning

86 COMEET - Universiteit Antwerpen  Cultuurdienst  Ressorteert onder het secretariaat van de gemeente  Cultuurambtenaar Fangio Decousemaecker  Nieuwe organogram is reeds goedgekeurd door de gemeenteraad

87 COMEET - Universiteit Antwerpen

88

89 Huidige situatie: Cultuurdienst is onderbemand Cultuurambtenaar belast met zeer veel uiteenlopende taken  geen tijd bijv. voor daadwerkelijke ondersteuning van de verenigingen

90 COMEET - Universiteit Antwerpen  Cultuurraad  Structuur en werking  Taakinhoud en doelstellingen  Het Decreet: theorie vs. Knesselaarse Cultuurraad: praktijk  Samenstelling

91 COMEET - Universiteit Antwerpen Structuur en werking - Eén cultuurraad met adviesbevoegdheid voor alle cultuurmateries - Werkgroepen: structureel en ad hoc

92 COMEET - Universiteit Antwerpen - Socio-culturele verenigingen lid van de Cultuurraad  één afgevaardigde in de Algemene Vergadering - Vast Bureau: dagelijkse werking

93 COMEET - Universiteit Antwerpen Taakinhoud en doelstellingen Algemene doelstelling: bevordering van een integraal cultuurbeleid voor alle inwoners van de gemeente Opdrachten: - Bevorderen en organiseren van overleg, coördinatie en samenwerking tussen de socio-culturele verenigingen en organisaties - Stimuleren van inspraak en betrekken van de ruimere bevolking bij de uitbouw van het lokaal cultuurbeleid - Stimuleren van het socio-culturele leven

94 COMEET - Universiteit Antwerpen Het Decreet: theorie vs. Knesselaarse Cultuurraad: praktijk Decreet: Voornaamste taak cultuurraad: advies en overleg  Cruciale rol in het gemeentelijk cultuurbeleid Knesselare: Cultuurraad is niet op de hoogte van advies- functie

95 COMEET - Universiteit Antwerpen  Culturele leven Overzicht van de troeven op cultureel vlak, maar persoonlijke selectie! o.a. Cuesta, Drongengoed, GOODART, Muziekschool, Pierlala, Rederijkers, WIK …

96 COMEET - Universiteit Antwerpen  Gemeentelijke ondersteuning voor de socio-culturele verenigingen  Financieel  Praktisch

97 COMEET - Universiteit Antwerpen Financieel - werkings- en projectsubsidies - 2007: 13.804 euro - Verdeeld op twee manieren:  Via de Cultuurraad  nominatim

98 COMEET - Universiteit Antwerpen

99 Via de Cultuurraad - Geen subsidiereglement, wel officieuse regeling ~ aantal activiteiten per jaar - Twee vereisten:  Afgevaardigde hebben in Cultuurraad  Activiteiten aankondigen in Netwerk

100 COMEET - Universiteit Antwerpen Nominatim - Enkele grote verenigingen, o.a. Willen is Kunnen, Magnificat, Trommelaars …

101 COMEET - Universiteit Antwerpen  Subsidiereglement is nijpend tekort! Moet opgevuld worden, ook om aan de voorwaarden van het Decreet te kunnen voldoen

102 COMEET - Universiteit Antwerpen Praktisch - Gemeentelijke uitleendienst: gratis materiaal - Uitleendienst Woonwijzer Meetjesland - Technische dienst - Kopieerdienst - Lokalenverhuur - Communicatie: info-borden en Netwerk - Billijke vergoeding - Lidmaatschap COMEET - …

103 COMEET - Universiteit Antwerpen INTERVIEWS MET BEVOORRECHTE GETUIGEN

104 COMEET - Universiteit Antwerpen - Semi-gestructureerd interview - Kwalitatief: opinie- en waardevragen - Framework van topics  Heersende visies omtrent cultuur: cruciaal onderdeel van dit onderzoek

105 COMEET - Universiteit Antwerpen Respondenten  Roland Bonami: lid van Groen!  Fangio Decousemaecker: cultuurambtenaar van Knesselare en secretaris en schatbewaarder van de Cultuurraad  Frank Degruyter: theatermaker, dichter, lid van het Vast Bureau van de Cultuurraad en lid van de werkgroep rond het Cultuurbeleidsplan voor Knesselare  Luc De Roo: jeugdconsulent van Knesselare  David Geens: lid van Gemeentelijke Volks Partij

106 COMEET - Universiteit Antwerpen  Fredy Tanghe: burgemeester van Knesselare (GROEP9910)  Herlinde Trenson: schepen van cultuur van Knesselare (GROEP9910)  Ronny Vandaele: bibliothecaris van Knesselare  Christiaan Van de Steene: gemeentesecretaris van Knesselare  Johan Van Schoorisse: drijvende kracht achter het keramiekatelier Cuesta en de GoodArt tentoonstellingen en lid van het Vast Bureau van de Cultuurraad

107 COMEET - Universiteit Antwerpen Onderwerpen  het culturele leven in Knesselare  het cultuurbeleid in Knesselare  de cultuurbeleidscoördinator  noodzakelijke klemtonen van het cultuurbeleid  de intergemeentelijke samenwerking

108 COMEET - Universiteit Antwerpen Een greep uit de resulaten

109 COMEET - Universiteit Antwerpen  Het culturele leven in Knesselare  Wat is cultuur? - Cultuur wordt te eng bekeken vs. cultuur wordt te ruim bekeken - hoge vs. lage cultuur (Cultuur vs. Cultuur)

110 COMEET - Universiteit Antwerpen  Verenigingsleven - Bloeiend: talrijke verenigingen, initiatieven - weinig samenwerking tussen verenigingen + inefficiënte communicatie - vergrijzing - goede ondersteuning voor verenigingen

111 COMEET - Universiteit Antwerpen  Troeven op cultureel vlak - muzikaal dorp! - veel infrastructuur, maar versnipperd - veel praktische ondersteuning

112 COMEET - Universiteit Antwerpen  Andere - blijvend investeren in C ultuur want bovengemeentelijke uitstraling - kweekvijver voor cultuur creëren

113 COMEET - Universiteit Antwerpen  Het cultuurbeleid in Knesselare  Cultuurdienst - onderbemand - cultuurbeleid momenteel quasi onbestaande, geen rode draad - te weinig communicatie tussen cultuurdienst, Cultuurraad, bevolking

114 COMEET - Universiteit Antwerpen  Cultuurraad - geen subsidiereglement - over het algemeen slapend orgaan dat zich niet bewust is van cruciale adviesfunctie  sensibilisering dringt zich op! - motivatie is soms ver te zoeken  totale ommekeer om de attitude te veranderen?

115 COMEET - Universiteit Antwerpen - Cultuurraad beperkt zich te veel tot deelgemeente Knesselare - streven naar verjonging - vertegenwoordiging van alle politieke strekkingen? ( ⇔ Decreet) - intenser politiek contact

116 COMEET - Universiteit Antwerpen  College van Burgemeester en Schepenen - cultuurbeleid – ‘de trein der traagheid’

117 COMEET - Universiteit Antwerpen  Cultuurbeleidscoördinator  Taken - behoefteonderzoek en/of participatie- onderzoek - taken cultuurdienst – bibliotheek op elkaar afstemmen - adviesfunctie introduceren bij Cultuurraad + heroriëntering - eilandjes van verenigingen verenigen in één groot cultureel veld, met gemeenschappelijke visie

118 COMEET - Universiteit Antwerpen  Klemtonen van het cultuurbeleid - Culturele eigenheid promoten - Synergieën tussen verschillende beleidsdomeinen - Werken rond thema’s - Think Big: lokale initiatieven + gemeente overstijgen

119 COMEET - Universiteit Antwerpen  Intergemeentelijke samenwerking  Veelal negatieve reacties: praktisch moeilijk haalbaar  COMEET: zeer positief  ontmoetingsplatform, nieuwe mogelijkheden

120 COMEET - Universiteit Antwerpen INSTAP IN HET DECREET

121 COMEET - Universiteit Antwerpen Uit interviews blijkt dat nood om cultuurbeleidscoördinator aan te werven hoog is Momenteel personeelsgebrek, aanwezige potentieel kan niet tot volle bloei komen, nood aan coördinatie, rode draad enz. Men opteert voor combinatie parttime cultuurbeleidscoördinator – parttime verantwoordelijke voor toerisme

122 COMEET - Universiteit Antwerpen Voorwaarden Decreet? 1. Intentieverklaring: OK 2. Cultuurbeleidscoördinator: OK (reeds in organogram voorzien) 3. Gemeenschapscentrum: OK, maar geen beheersorgaan 4. Bibliotheek: OK 5. Subsidiereglement of ondersteuning in natura: voldoende ondersteuning, maar reglement ontbreekt 6. Gegevens: OK

123 COMEET - Universiteit Antwerpen STAPPENPLAN

124 Stappenplan

125

126

127 5. ZOMERGEM

128 COMEET - Universiteit Antwerpen 4.1 Situatieschets  Maatschappelijk (politiek, demografie, geografie)  Cultureel 4.2 Interviews met bevoorrechte getuigen 4.3 Voorwaarden Decreet? 4.4 Stappenplan

129 COMEET - Universiteit Antwerpen ZOMERGEM EN CULTUUR

130 COMEET - Universiteit Antwerpen  Cultuurdienst  Cultuurraad  Culturele leven  Gemeentelijke ondersteuning

131 COMEET - Universiteit Antwerpen  Cultuurdienst Zomergem beschikt momenteel niet over een cultuurdienst.

132 COMEET - Universiteit Antwerpen  Cultuurraad  Structuur en werking  Taakinhoud en doelstellingen  Samenstelling

133 COMEET - Universiteit Antwerpen Structuur en werking - Algemene Vergadering: 26-tal leden - Bestuur: 8 leden

134 COMEET - Universiteit Antwerpen Taakinhoud en doelstellingen - adviezen uitbrengen over alles wat met cultuur te maken heeft - culturele activiteiten coördineren - overleg en samenwerking tot stand brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de culturele sector - onderzoek verrichten naar de culturele behoeften en informatie verzamelen - initiatieven nemen op gebied van culturele animatie en eventueel financiële steun verlenen aan cultuurgerichte activiteiten - deelnemen aan het beheer van gemeentelijke culturele infrastructuur - opkomen voor de belangen van de verenigingen en ze ondersteunen

135 COMEET - Universiteit Antwerpen  Culturele leven Opnieuw persoonlijke selectie o.a. Academie voor muziek en woord, Koninklijke Toneelbond Kunst Veredelt, Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, Vette Veemarkt …

136 COMEET - Universiteit Antwerpen  Gemeentelijke ondersteuning  Financieel  Praktisch

137 COMEET - Universiteit Antwerpen Financieel - werkings- en projectsubsidies - 2007: 15.500 euro - Wel subsidiereglement - Verdeeld op twee manieren:  Via de Cultuurraad  Nominatim

138 COMEET - Universiteit Antwerpen

139 Praktisch - Gemeentelijke Uitleendienst - Infokrant Zomergem - Infoborden - Lokalenverhuur - …

140 COMEET - Universiteit Antwerpen INTERVIEWS MET BEVOORRECHTE GETUIGEN

141 COMEET - Universiteit Antwerpen - Zelfde werkwijze als Knesselare - Slechts twee respondenten: Mark De Jaeger: schepen van cultuur Geert Langaskens: voorzitter Cultuurraad - Zelfde onderwerpen

142 COMEET - Universiteit Antwerpen Een greep uit de resulaten

143 COMEET - Universiteit Antwerpen  Het culturele leven in Zomergem  Troeven - Bloeiend verenigingsleven - Het nodige potentieel is aanwezig, maar deze zaken moeten geëxploiteerd worden - Filiaal Academie Eeklo - Vette Veemarkt - Veel potentieel, maar veel van dit potentieel is onontgonnen - Eerste Meetjeslandse Cultuurhappening

144 COMEET - Universiteit Antwerpen  Het cultuurbeleid in Zomergem  Cultuurdienst is groot gemis  Cultuurraad functioneert goed  Voorkomen dat Cultuurraad slapend orgaan wordt door de leden actief te betrekken bij activiteiten  Cultuur wordt stiefmoederlijk behandeld – Zomergem als sportgemeente

145 COMEET - Universiteit Antwerpen  Voorwaarden Decreet? Schoentje wringt op twee plaatsen: - personeelskader dient aangepast te worden - infrastructurele voorwaarden?

146 COMEET - Universiteit Antwerpen  Cultuurbeleidscoördinator  Taken: - beleid uit de grond stampen, visie ontwikkelen - toegankelijkheid cultuur voor kansarme groepen - archieven in bewaring nemen en ontsluiten - vrijwilligers gedeeltelijk ontlasten

147 COMEET - Universiteit Antwerpen  Voor- en nadelen, bedenkingen … - gemeentebestuur lijkt te willen inkrimpen op cultuur, maar toch wil men cubeco aanwerven

148 COMEET - Universiteit Antwerpen  Klemtonen van het cultuurbeleid - Eerst en vooral een duurzaam cultuurbeleid uit de grond stampen en visie ontwikkelen

149 COMEET - Universiteit Antwerpen  Intergemeentelijke samenwerking - Denkpiste loopt reeds omdat men ervan uitgaat dat Zomergem niet aan de infrastructurele voorwaarden van het Decreet kan voldoen.

150 COMEET - Universiteit Antwerpen INSTAP IN HET DECREET

151 COMEET - Universiteit Antwerpen - Afwezigheid cultuurdienst en cultuurambtenaar is groot gemis want grote druk op schouders vrijwilligers  Gevaar voor demotivatie vrijwilligers en verkommering culturele leven  Instap in Decreet is noodzakelijk

152 COMEET - Universiteit Antwerpen Voorwaarden Decreet? 1. Intentieverklaring: OK 2. Cultuurbeleidscoördinator: OK, maar organogram dient herbekeken te worden 3. Gemeenschapscentrum: OK wanneer jeugdlokaal Den Oepites volledig in gemeentelijke handen komt 4. Bibliotheek: OK 5. Subsidiereglement of ondersteuning in natura: OK 6. Gegevens: OK

153 COMEET - Universiteit Antwerpen STAPPENPLAN

154

155

156

157 6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

158 COMEET - Universiteit Antwerpen HET MEETJESLAND

159 COMEET - Universiteit Antwerpen  Cultuurdienst en cultuurbeleidscoördinator - In drie gemeenten ontbreekt cultuurdienst: Kaprijke, Zelzate, Zomergem  Kaprijke plant oprichting koepel Burger, Welzijn en Vrije Tijd met daaronder een dienst toerisme/cultuur.  Zelzate spreekt niet de wens uit cultuurdienst te willen inrichten.  Zomergem overweegt instap in het Decreet en aanpassing organogram.

160 COMEET - Universiteit Antwerpen - Drie gemeenten beschikken reeds over een gesubsidieerde cubeco: Aalter, Eeklo en Maldegem - Niet-gesubsidieerde cubeco in Assenede, Evergem, Nevele en Sint-Laureins - Knesselare, Lovendegem en Waarschoot: cultuurambtenaar

161 COMEET - Universiteit Antwerpen  Cultuurraad - Decretale verplichting  OK voor alle Gemeenten  Subsidies en andere vormen van ondersteuning - Alle gemeenten halen de 0,8 euro per inwoner-norm - Vooral ondersteuning via gemeentelijke uitleendienst, communicatie via infokrant e.d.

162 COMEET - Universiteit Antwerpen  Voorwaarden Decreet? - 5 gemeenten Evergem, Knesselare, Lovendegem, Nevele en Zomergem) voldoen aan de voorwaarden - 5 gemeenten (Evergem, Knesselare, Lovendegem, Nevele en Zomergem) voldoen aan de voorwaarden - 3 gemeenten (Kaprijke, Sint-Laureins en Waarschoot) voldoen niet aan de infrastructurele voorwaarden  tekort aan infrastructuur opvullen of  intergemeentelijk samenwerkings- verband - Assenede: situatie nog niet geheel duidelijk - Zelzate beoogt een instap in het Decreet niet

163 COMEET - Universiteit Antwerpen  Tot slot - Sensibilisering over de noodzaak van de uitbouw van een doordacht cultuurbeleid en van de coördinatie en ondersteuning van lokale culturele actoren - Financiële drempel wegnemen - Leidraad, naslagwerk

164 COMEET - Universiteit Antwerpen Wie de gehele scriptie elektronisch wenst te ontvangen, mail naar karoo_vl@hotmail.com Of: downloaden van op de website van COMEET: www.comeet.be www.comeet.be Bedankt voor uw aandacht!!

165 COMEET - Universiteit Antwerpen Vragen?


Download ppt "COMEET - Universiteit Antwerpen Handleiding voor kleine, landelijke gemeenten uit het Meetjesland om in het Decreet Lokaal Cultuurbeleid te stappen."

Verwante presentaties


Ads door Google