De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taalbeleid in het hbo: een serieuze zaak Folkert Kuiken, Universiteit van Amsterdam Kennisdag Taal en taalbeleid, Hogeschool van Amsterdam,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taalbeleid in het hbo: een serieuze zaak Folkert Kuiken, Universiteit van Amsterdam Kennisdag Taal en taalbeleid, Hogeschool van Amsterdam,"— Transcript van de presentatie:

1 Taalbeleid in het hbo: een serieuze zaak Folkert Kuiken, Universiteit van Amsterdam f.kuiken@uva.nl Kennisdag Taal en taalbeleid, Hogeschool van Amsterdam, 3 maart 2011

2 2 Inhoud 1.Introductie: Taal een serieuze zaak 2.De hand in eigen boezem: Taalbeleid aan de UvA 3.Taalbeleid in het hbo 4.Taalbeleid aan de HvA

3 3 1Introductie: Taal, een serieuze zaak

4 4 Taal kan doden ‘We are sinking!’  Berlitz commercial 2006 ‘Matroos verdrinkt na taalproblemen’  ANP, 28-10-2008 ‘Een taalprobleem werd Khadija’s baby fataal’  Het Parool, 15-2-2011

5 5 Inzoomen op leesvaardigheid

6 6 To read or not to read? (National Endowment for the Arts 2007) Goede lezers  betere banen  hogere salarissen  doen meer aan cultuur en sport  zetten zich vaker als vrijwilliger in Zwakke lezers  meer schooluitval  hogere werkloosheid  zitten vaker in de gevangenis

7 7 PISA: Leesvaardigheid van 15-jarigen Percentage leerlingen dat op het laagste niveau leest  2003: 11,5%2006: 15,1%2009: 14,3% Kwaliteitsagenda VO 2008-2011: Onderwijs met ambitie  8% leest op laagste niveau  % dat op hoogste niveau leest verhogen Percentage leerlingen dat in 2009 niet met plezier leest  Gemiddeld in 65 landen: 37%In Nederland: 49%

8 8 Taal als voertuig van de geest Communicatie is vooral talig Ideeën, gedachten → taal  Plannen, formuleren, articuleren/reviseren Taal → ideeën, gedachten  In de eerste plaats, daarnaast, verder, tot slot…  Omdat, daarentegen, hoewel, niettegenstaande dat…

9 9 Taal, een serieuze zaak Kennis- en leerstofoverdracht vindt vooral plaats door middel van taal Taalvaardigheid draagt in belangrijke mate bij aan succes in opleiding en werk Een goede taalvaardigheid opent deuren, een slechte taalvaardigheid houdt deze gesloten

10 10 Leessuggestie Rens Bod (2010) De vergeten wetenschappen. Een geschiedenis van de humaniora. Amsterdam: Bert Bakker.

11 11 2 De hand in eigen boezem: Taalbeleid aan de UvA

12 12 Problemen van studenten FGw/UvA volgens hun docenten Spelling en grammatica zijn knelpunten Onbeholpen formuleringen Gebrek aan structuur in alinea’s en teksten Oorzaak: onwil en/of onwetendheid

13 13 Enkele voorbeelden van schrijfproblemen bij eerstejaarsstudenten aan de FGw/UvA Ruim 70% van Georgië zijn Georgische orthodoxen. Terrorisme is hetgeen wat de klok slaat in de herfst van dat jaar. Echter wil de president met dit voorkomen dat… Door middel van er meer van te weten kan je leren hoe zo door te gaan of hoe het nog beter kan. Moskou bewoont ruim 7% van de bevolking. Georgië wordt aan twee kanten omringd met water.

14 14 Rapport Commissie Taalbeleid FGw (2009) Aard en omvang van het probleem Bestaande en benodigde voorzieningen Een centrale diagnostische toets? Facultair en universitair beleid Kosten en baten

15 15 Enkele aanbevelingen  Geen centrale entreetoets, maar signalering en diagnosticering van problemen gekoppeld aan Onderzoeksvaardigheden en Academisch schrijven in de betreffende discipline

16 16 Enkele aanbevelingen  Geen centrale entreetoets, maar signalering en diagnosticering van problemen gekoppeld aan Onderzoeksvaardigheden en Academisch schrijven in de betreffende discipline  Geef docenten richtlijnen voor beoordeling van spreek- en schrijfproducten

17 17 Enkele aanbevelingen  Geen centrale entreetoets, maar signalering en diagnosticering van problemen gekoppeld aan Onderzoeksvaardigheden en Academisch schrijven in de betreffende discipline  Geef docenten richtlijnen voor beoordeling van spreek- en schrijfproducten  Stel een doorverwijsprotocol op en stel het remediëringstraject verplicht

18 18 Enkele aanbevelingen  Geen centrale entreetoets, maar signalering en diagnosticering van problemen gekoppeld aan Onderzoeksvaardigheden en Academisch schrijven in de betreffende discipline  Geef docenten richtlijnen voor beoordeling van spreek- en schrijfproducten  Stel een doorverwijsprotocol op en stel het remediëringstraject verplicht  Continueer bestaande voorzieningen en veranker deze

19 19 Enkele aanbevelingen  Geen centrale entreetoets, maar signalering en diagnosticering van problemen gekoppeld aan Onderzoeksvaardigheden en Academisch schrijven in de betreffende discipline  Geef docenten richtlijnen voor beoordeling van spreek- en schrijfproducten  Stel een doorverwijsprotocol op en stel het remediëringstraject verplicht  Continueer bestaande voorzieningen en veranker deze  Verbeter informatievoorziening over faciliteiten

20 20 Enkele aanbevelingen  Geen centrale entreetoets, maar signalering en diagnosticering van problemen gekoppeld aan Onderzoeksvaardigheden en Academisch schrijven in de betreffende discipline  Geef docenten richtlijnen voor beoordeling van spreek- en schrijfproducten  Stel een doorverwijsprotocol op en stel het remediëringstraject verplicht  Continueer bestaande voorzieningen en veranker deze  Verbeter informatievoorziening over faciliteiten  Neem kwaliteit van taalvaardigheid op in het OER

21 21 Enkele aanbevelingen  Geen centrale entreetoets, maar signalering en diagnosticering van problemen gekoppeld aan Onderzoeksvaardigheden en Academisch schrijven in de betreffende discipline  Geef docenten richtlijnen voor beoordeling van spreek- en schrijfproducten  Stel een doorverwijsprotocol op en stel het remediëringstraject verplicht  Continueer bestaande voorzieningen en veranker deze  Verbeter informatievoorziening over faciliteiten  Neem kwaliteit van taalvaardigheid op in het OER  Maak het remediëringstraject kosteloos

22 22 Core language proficiency (Hulstijn 2007) journalistmonteurschoon- maker core

23 23 Schrijftoets Tijdens module Academisch schrijven in 2 uur een tekst schrijven van 500 woorden over een van tevoren opgegeven onderwerp waarover verschillende teksten ter lezing zijn aangeboden Beoordeling  Inhoud  Structuur  Formuleren  Spelling

24 24 Remediëringstraject Cursussen (6 x 2 uur)  Kritisch lezen en samenvatten  Beter schrijven  Schrijven, spelling en grammatica voor anderstaligen Workshops (2 x 3 of 3 x 2 uur)  Spelling, Formuleren en Structureren Studentmentoren  Individuele begeleiding Website: www.taalwinkel.nl  Zelfstandig deficiënties wegwerken

25 25 Tijdpad Pilot in 2011-2012 Implementatie in 2012-2013 tegelijkertijd met de invoering van de nieuwe 8-8-4-structuur

26 26 Kosten en baten Kosten  Remediëringstraject  Instelling van een Taalfonds Studenten die met succes het remediëringstraject hebben doorlopen ontvangen 2/3 van het inschrijfgeld terug Baten  Stijging van het propedeuserendment met 2-5% (40-100 studenten)

27 27 Samenvattend Boodschap is: binnen de FGw is taalvaardigheid een serieuze zaak Beleid voorlopig vooral op remediëring gericht, maar het begin is er Poging om vanuit FGw taalbeleid naar andere faculteiten te verbreiden – in het kader van een algemeen diversiteitsbeleid

28 28 3Taalbeleid in het hoger onderwijs

29 29 Recente publicaties Rooijackers, P., Westen, W. van der & Graus, E. (red.) (2009) Taal centraal. Taalbeleid in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs. Themanummer Levende Talen. Peters, E. & Van Houtven, T. (red.) (2010) Taalbeleid in het hoger onderwijs. De hype voorbij? Leuven: Acco.

30 30 Drie typen taalbeleid (Rooijackers & Van der Westen 2009) De smalle variant  Gericht op het verbeteren van deficiënties bij taalzwakke studenten De schoolse variant  Gericht op de taalontwikkeling van alle studenten die een minimumniveau van taalvaardigheid moeten bereiken De zelfontwikkelende variant  Gericht op het behalen van een zo hoog mogelijk taalniveau met nadruk op het zelfontwikkelend taalvermogen van de student

31 31 Wat is taalbeleid? Het geheel van maatregelen dat een onderwijsinstelling treft om de (school)loopbaan en de leerresultaten van alle leerlingen/studenten te verbeteren Taalbeleid = gedragslijn Taalbeleid = toekomstgericht

32 32 Taalbeleid: talen en betrokkenen Taalbeleid Nederlands als moeder- taal Nederlands als tweede taal Nederlands in andere vakken Andere talen Studenten Thuistalen Taal- docenten Vak- docenten Directie & bestuur Relaties buiten school

33 33 Taalbeleid als achtbaan (Rijkschroeff & van Roosmalen 2003)

34 34 Doorlopende taalbeleid: vier fasen 1.Beleidsvaststelling - Hoe staan we ervoor? - Wat willen we bereiken? 3. Beleidsevaluatie - Wat gaat goed, wat minder? 4. Beleidsbijstelling - Welke aanpassingen zijn nodig? 2. Beleidsuitvoering - Wat doen we?

35 35 Drie beleidsniveaus macro meso micro BREED OVERZICHT VEEL DETAIL strategisch tactisch operationeel bestuur/directie directie/midden- management docenten

36 36 Voorwaarden voor een succesvol taalbeleid Taalbeleid  is een combinatie van een top down én bottom up aanpak  is een zaak van de gehele instelling  is geen eenmalige exercitie, maar een doorlopend proces  moet ondersteund worden door de directie  moet regelmatig worden geëvalueerd

37 37 Mythes over taalbeleid Van den Branden in Peters, E. & Van Houtven, T. (red.) (2010)  Taalbeleid is enkel nodig in taalgerichte opleidingen  Taalbeleid moet focussen op het toetsen en remediëren van zwaktaalvaardige, anderstalige studenten  Taalbeleid gaat vooral over taalcorrectheid  Taalbeleid is een kwestie voor het beleid

38 38 Ontwikkelingen in taalbeleid Kuiken in Peters, E. & Van Houtven, T. (red.) (2010)  Van incidenteel naar structureel beleid  Gedeelde verantwoordelijkheid  Behoefteanalyse  Opleidingsspecifiek taalbeleid  Evaluatie

39 39 4Taalbeleid aan de HvA

40 40 Taalbeleid aan de HvA ‘De eerste stappen zijn gezet. Taalbeleid op de Hogschool van Amsterdam’  Marjolijn Kaak in Rooijackers, P., Westen, W. van der & Graus, E. (red.) (2009) over ontwikkeling van taalbeleid binnen het domein Economie en Management

41 41 Cruciale vragen Met welk taalniveau komen de studenten binnen? Met welk taalniveau verlaten ze de opleiding?

42 42 CEF: Niveaus van taalvaardigheid

43 43 Cruciale vragen Met welk taalniveau komen de studenten binnen?B2 Met welk taalniveau verlaten ze de opleiding?C1

44 44 Vervolgvragen Met welk taalniveau komen de studenten binnen?B2  Hebben alle studenten bij binnenkomst niveau B2? → toetsing vooraf Met welk taalniveau verlaten ze de opleiding?C1  Hoe moet het taalverwervingsproces van de studenten tijdens de studie gestimuleerd worden? → toetsing achteraf

45 45 Stappen Toetsing vooraf en achteraf Opdrachten zowel op inhoud beoordelen als op taal Inleverprotocol  Vooraf aangeven welke taalaspecten beoordeeld worden Beoordelingsmodel  Criteria per opleiding/beroepsproduct Docenten trainen in beoordelen en feedback geven  Coaching van docenten Remediëring van taalproblemen bij studenten

46 46 Kaak (2009) als blauwdruk voor taalbeleid binnen de HvA? Voor het management  ‘taalbeleid … als middel om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en daarmee capabele studenten aan het beroepenveld af te kunnen leveren’ Voor de docent  ‘taalbeleid biedt inzicht in het taalniveau van de studenten en het geeft handvatten om de studenten te beoordelen’ Voor de student  ‘taalbeleid geeft duidelijkheid over de rol van taal binnen de opleiding, welk taalniveau wordt geëist en de mogelijkheid om feedback te ontvangen op taalgebruik’


Download ppt "Taalbeleid in het hbo: een serieuze zaak Folkert Kuiken, Universiteit van Amsterdam Kennisdag Taal en taalbeleid, Hogeschool van Amsterdam,"

Verwante presentaties


Ads door Google