De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Joost van der Kolk Meryem Kilic - Karaaslan Amersfoort Oegstgeest in beweging! Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gemeente Oegstgeest.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Joost van der Kolk Meryem Kilic - Karaaslan Amersfoort Oegstgeest in beweging! Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gemeente Oegstgeest."— Transcript van de presentatie:

1 Joost van der Kolk Meryem Kilic - Karaaslan Amersfoort Oegstgeest in beweging! Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gemeente Oegstgeest

2 © Twynstra Gudde Oegstgeest in beweging! Legenda Doel-inspanningen-netwerken (DINs) 2 ER-doel: ambities, eindigend op –er (mooier, beter, minder, veiliger) SMART-doel: concreet, resultaatgericht Inspanning of project, startdatum nog te bepalen Deelinspanning of –project, startdatum nog te bepalen Deelinspanning of –project per 2012-2013 Inspanning of project per 2012-2013

3 © Twynstra Gudde Oegstgeest in beweging! Programmalijn Ruimte Betere ontsluiting en doorstroming van Oegstgeest Gemeente Oegstgeest zet zich actief in om haar OV-verbindingen te behouden, danwel te verbeteren 10% minder filedruk in de spits in Oegstgeest 10% snellere fietsverbindingen binnen Oegstgeest en met diverse regionale bestemmingen Meer waarborging van de kwaliteit van de leefomgeving Meer multifunctioneel ruimtegebruik In 2020 wordt 10% van het onderhoud van openbaar groen uitgevoerd door inwoners Inwoners zorgen dat er geen zwerfvuil en hondenpoep bij speelvoorzieningen ligt In 2020 is alle openbare straat- verlichting energie- zuinig Alle accommodaties van verenigingen, scholen en culturele instellingen kunnen multifunctioneel worden gebruikt In 2020 hebben gemeentelijke accommodaties een bezettingsgraad van 90% en zijn minimaal kostendekkend Voor 2020 drie recreatieve wandelroutes ontwikkelen en een aantal wandelpaden aanpassen Alternatieve OV-verbinding nawegvallen RGL Aanleg Rijnland route Verbeteren rotondes 2e brug Poelgeest Nieuwe toe- en afrit A44 Flora Noordelijke ont- sluiting Rijnsburg Completeren fiets- verbinding Poelgeest naar Teylingen Goede inpassing fietspad in ontwerp Rijnlandroute Extra tunnel bij Postviaduct Wandelpad Noordoever Wandelroute rondje Oegstgeest Regionale landgoedroute Verbeterplan bestaande wandelroutes: - toegankelijkheid - onderhoud - bekendheid Voortzetten onderhoud van kruidentuin en vlindertuin Buurtcomités opzetten Samen met inwoners spelregels opstellen voor adoptie en sociale controle In MOP opnemen: - minder verlichting - LED, zonne-energie of alternatief Mogelijkheid creëren voor online ruimte boeken Accommodatie beleid maken t.b.v. Multifunctioneel ruimtegebruik Bestemmings- plannen aanpassen en flexibeler maken Vergunningen afgeven afwijkend aan bestemmings- plannen ER-doelen SMART-doelen Inspanningen Afspraken maken met wijkorganisaties of buurtcomités over onderhoud openbaar groen en schoon houden speel- voorzieningen en hen mobiliseren t.b.v. sociale controle In 2020 is zorg voor de leef- omgeving integraal onder- deel van het woonbeleid van gemeente en woningstichtingen Woonvisie opstellen en uitvoeren Prestatieafspraken maken met woning- stichtingen in Oegstgeest Regionaal invloed uit- oefenen voor fietsver- binding naar de kust Actieplan optimalisatie OV Parkeergelegenheid (gratis) Lange Voort en Kempenaerstraat OV-verbinding Lange Voort en Kempenaerstraat PVOO Van der Luyt Rob vd Loo OV voor Poelgeest Parkeergelegenheid (bak)fietsen in Kempenaer WV Kempenaer Van der Luyt Dorpsgebonden vervoer met electrische busjes SKO Leo Kanner MEC Jenaplan St. Evenementen Leo Kanner Hondenpoepzakjes en afvalbakken op Waste2Fuel MEC Van der Luyt Schooldaken voorzien van zonnecellen Proper Makelaardij PVOO Schoolruimtes extern aanbieden, ook tijdens vakanties OPOO Henk v/d Haar Ingang Willibrord- school verplaatsen t.o.v. doorgaande weg Parkeervoorziening Hoffbroekerlaan Toegang tot terrein kasteel Poelgeest Ontsluiting Ende- geest d.m.v. brug bij bloemenkiosk In kaart brengen leegstand gemeen- telijke accomodaties Multifunctioneel tref- punt in de gemeente (vb. Warmond) Bob van Ingen Theaterfunctie creëren in gem. acc. Anne-Marie Plaizier Waterscheiding in wijken Opsomeractie Oegstgeest In stand houden groenstroken, koppelenaan beheer door part en org Voorlichting over groenbeleid 2 2.1 2.2 2.3 4 OLTC 6 Bereikbaarheid (parttime, opening) Bereikbaarheid minder validen Meer actie op meldingen en klachten 3.1 3.2 3.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 10 11 12 13 9 14 Ontwerpen en aanleggen nieuwe wandelroutes 15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 Serko Balian 16 17 18 19 20 21.1 Gemeentelijk groen in beheer geven aan part of org, met duurzaamheidsdoel 21.2 21 22 23 24 25 26 27 Lucien 28 36 29 30 Scouting 31 32 33 34 35 WV Kempenaer Meer aandacht voor en informatie over verkeersveilig- heid Ouders uit de auto om autobeweging- en te beperken Daltonschool SKO 7.6 Aandacht en voor- lichting m.b.t. verkeersveiligheid 5 Opstellen Uitvoeringsplan filedruk PVOO 7 8 Op regionaal niveau bestuurlijk en ambtelijk aan tafel zitten 1 3 Transition Towns Serko Balian 37 Werkgroep Duurzaamheid

4 © Twynstra Gudde Oegstgeest in beweging! Programmalijn Economie In 2020 is er samen met ondernemers een agenda t.b.v. social return en reuring op regionaal en lokaalniveau Het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is t.o.v. 2012 afgenomen Aantrekkelijker vestigingsklimaat voor ondernemers Het aantal arbeidsplaatsen in Oegstgeest is t.o.v. 2012 toegenomen Aantal vertrekkende bedrijven is kleiner of gelijk aan 2012 Gemeente en ondernemers werken meer samen aan een gemeen- schappelijke agenda voor… -werkgelegenheid - evenementen Meer en diverse arbeids- plaatsen Diversiteit binnen bedrijfsklassen vertegenwoordigd in Oegstgeest is groter dan 2012 Als een bedrijf zich in Oegstgeest vestigt of wil uitbreiden werkt de gemeente actief mee door belemmeringen weg te nemen Ondersteunen bij opzetten ondernemers- loket, samen met de KvK De gemeente stimuleert onderlinge samenwerking tussen GGZ en zorginstellingen t.b.v. potentieel van arbeidsmarkt benutten en ruimte creëren voor ontwikkeling Sluiten ondernemers- akkoord met afspraken over ambities, waarbij de gemeente een initiërende en faciliterende rol heeft Buurtsuper in Poelgeest met mensen met beperking in dienst Met onderwijsinstellingen afspraken maken over ontwikkelen van specifieke leerprogramma’s gericht op aansluiting op de arbeidsmarkt Als gemeente leer-/werkplekken en stages ter beschikking stellen Platform voor overleg en contact tussen GGZ- en zorginstellingen organiseren Stimuleren aanleg van goed glasvezelnetwerk Stimuleren van MEOB als opvang voor bedrijven die niet vol- doen aan voorwaarden Biosciencepark Stimuleren dat MEOB- bedrijven fungeren als ondersteuning voor Biosciencepark Samen met ondernemers dorpsmarketing ontwikkelen voor unieke elementen op lokaal en regionaal niveau ER-doelen SMART-doelen Inspanningen Stimuleren dat project- ontwikkelaar een bedrijfs- verzamelgebouw bij MEOB voor kleine ondernemers en ZZP-ers bouwt Horeca aan het water mogelijk maken Horeca met terras mogelijk maken Gemeente werkt samen met universiteit Leiden aan accountmanagement voor Biosciencepark Samen met provincie en ondernemers bevorderen van duurzaam MEOB bedrijventerrein, goed ingepast in omgeving, gerealiseerd in 2020 Leo Kannerschool Rotary Proper Makelaardij PVOO WV Lange Voort WV Kempenaer WV Lange Voort WV Kempenaer NZZ Samenhang ‘attracties’ bevorderen (m.n. leisure en horeca) NZZ Proper Makelaardij Roos Eradus Henk v/d Haar Jet Jas Wil van Elk Kempenaerstraat tijdelijk verhuren lege panden Creëren onderscheidend vermogen MEOB t.o.v. Bioscience. Bv. kunstenaars en innovators Hulshof 1 3 4 5 Radius NZZ PVOO 6 7 Anne-Marie Plaizier Roos Eradus Bob van Ingen Jet Jas Serko Balian Wouter-Jan Roos Eradus Margriet Wesseling PVOO 8 9 10 10.1 WV Kempenaer 11 12 13 14 15 Roos Eradus Proper Makelaardij PVOO Van der Luyt 16 Wouter-Jan Serko Balian 17 18 Draadloos Leiden Wil van Elk Lucien Corpus Oud Poelgeest 19 Organiseren van evenementen Zie programmalijn Sociaal Werkgroep BSP Rabobank 2

5 © Twynstra Gudde Oegstgeest in beweging! Evenementen(netwerk) t.b.v. toekomstvisie ‘Oegstgeest in beweging’, voor versterking economie en sociale cohesie: stimuleren, communiceren en faciliteren Programmalijn Sociaal De gemeente Oegstgeest stimuleert en faciliteert meer betrokkenheid tussen burgers onderling en tussen burgers en gemeente Bij elke beleidsvorming of herijking van beleid wordt in de voorbereiding de omvang en de reikwijdte van de burgerparticipatie bepaald In 2020 is 65% van de dienstverlening digitaal en online beschikbaar De gemeente geeft ruimte aan initiatieven die bijdragen aan de sociale cohesie De gemeente Oegstgeest stimuleert en faciliteert meer betrokkenheid en binding tussen maatschap- pelijke organisaties onderling Betere toerusting voor inwoners om fysieke en geestelijke gesteldheid te behouden en te ontwikkelen Alle gesubsidieerde maatschappelijke organisaties dragen actief bij aan betrokkenheid en binding in Oegstgeest Alle maatschappelijke organisaties zijn op de hoogte van elkaars moge- lijkheden en beperkingen om, indien nodig, gebruik te maken van elkaars faciliteiten Kunst- en cultuuraanbod voor jongeren met minstens 4 evenementen per jaar Gemeente stimuleert dat kwetsbare inwoners worden ondersteund door sociale netwerken De gemeen- telijke dienstverlening en ondersteuning is bekend bij de daarvoor betreffende doelgroep 1x per jaar een work- shop voor (nieuwe) medewerkers samen met SP71 1x per jaar actie gericht op genereren van aanbod van talenten door inwoners Sociale kaart updatenen toegankelijk maken Vertaalfunctie op gemeente- website ontwikkelen voor expats Digitale gemeente- winkel uitbreiden en gebruiksvriendelijker maken 1x per jaar een competitie voor het werven van initiatieven, waarvan er 2 worden gehonoreerd op basis van wederkerigheid Buurtvereniging creëren die evenementen organiseert Organisatiebreed communicatie- plan per doelgroep Voorwaarden: - Talenten benutten - Sociale cohesie versterken Verbreden naar sport en wonen voor betrokkenheid en binding in Oegstgeest Tot 2020 2x een bijeenkomst organiseren voor onderlinge samenwerking Meer ruimte voor jongeren 1x per jaar Poppodium ‘Hutspop’ voor kin- deren en jongeren Stimuleren expats tot vrijwilligerswerk Hangplekken voor ouderen: dorpspomp- achtige invulling OR Samenwerking met maatschappelijke partners organiseren en versterken t.b.v. ouderenzorg Uitbouwen ‘Zilveren Kracht centrale’ om inwoners met elkaar te verbinden Maatjes project opzetten op buurt- niveau: King for a Day ER-doelen SMART-doelen Inspanningen Herziening IBO-handboek Jaarlijkse bijeenkomst organiseren voor expats 1x per 2 jaar vrijwilligersmarkt organiseren Subsidiekader Welzijn verbreden/aanpassen, met voorwaarden om te kunnen sturen Uitwerking dienstverlenings- concept 2015 Gemeente betrekt meer jongeren bij gemeentelijke activiteiten Gemeentelijke organisatie als maatschappelijke stageplek Per beleidsterrein 1 project gericht op talenten uit de gemeenschap Invoeren digitale Ideeënbus Ontwikkelen visie op communicatie Jongeren maken eigen agenda voor activiteiten rond kunst en cultuur Beurs ‘100% Oegstgeest’ Project ‘Beursvloer’ Activiteiten in Nieuw- Rhijngeest voor en door inwoners en ondernemers Uitbreiding kerst- markt (“sterrenstralen”) Uitbreiden spring- kussenfestival Oegstgeest op IJs Leo Kanner Jenaplan school Tradities St. Evenementen OPOO Cultuur door jongeren voor Oegstgeest (muziek, toneel) St. Evenementen Uitwisseling Expats Stageplekken be- dingen bij aanbe- stedende partijen NZZ Radius Varen met ouderen Bibliotheek als ontmoetingsplek Zorg en zekerheid zorgverleners (bv. wijkverpleegkundigen) meer koppelen aan NZZ en Radius Boek-aan-huis dienst bekendmaken en stimuleren Lucien Geelhoed Sport 3-kamp met LOHC, ASC en OLTC (jong + oud) Sociaal/idee café Straat-BBQ stimuleren, enthousiasmeren en faciliteren Groot Oegstgeest, Vogelwijk en Raads- liedenbuurt betrekken in OC en communicatie Roos Erades Zomerkunstweek Beeldende kunst voor kinderen vanaf 5 jaar Verkenning centraal loket voor vraag en aanbod (sociaal en cultuur) Roos Eradus ANBO filmdagen breder 1 2 2.1 2.2 3 Social media meer inzetten Jettie Jas 4 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 Rotary 7 8 Dick de Groot Jet, Roos, Paolo, Wil 10 11 10.1 12 12.1 12.2 13 13.1 13.2 14 15 Website met evenementen en vraag & aanbod Evenementen- kalender 16 16.1 16.2 17 Lucien Geelhoed St. Evenementen 18 19 Ludwig Smit 20 21 22 21.2 Website MasWas Wassenaar 21.1 23 23.2 Hans Portengen 24 Radius Rotary 25 26 27 28 NZZ Radius Midzomerfeest na opzomerdag Evenement Poelgeest Haaswijk Streekmarkt: promoten regionale producten Henk Heemskerk Stimuleren evenement ‘Oegstgeest culinair’ door ondernemers Faciliteren 1x per jaar evenement in Nieuw-Rhijngeest Muziek uit eigen “keuken” Jet Jas Aafje De Blois Lucien Roos Eradus Oranjevereniging Henk Heemskerk 9 9.1 9.2 9.3 9.4 Oegstgeest’s got Talent 9.5 9.6 9.7 Marjolein Wiersum Rotary 9.8 9.9 9.10 9.12 9.13 9.14 9.15 Jenaplan school als onderdeel/spil van de buurt vooractiviteiten/ overleg/verbinding Jenaplan school 9.11 23.1 Kwartiermakers zorg, horeca, communicatie, social media, sport en cultuur 30 9.16 Serko Balian PVOO WV KempenaerWV Lange Voort PVOO WV Kempenaer WV Lange Voort Jettie Jas


Download ppt "Joost van der Kolk Meryem Kilic - Karaaslan Amersfoort Oegstgeest in beweging! Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gemeente Oegstgeest."

Verwante presentaties


Ads door Google