De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oegstgeest in beweging!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oegstgeest in beweging!"— Transcript van de presentatie:

1 Oegstgeest in beweging!
Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gemeente Oegstgeest

2 Legenda Doel-inspanningen-netwerken (DINs)
ER-doel: ambities, eindigend op –er (mooier, beter, minder, veiliger) SMART-doel: concreet, resultaatgericht Inspanning of project per Deelinspanning of –project per Inspanning of project, startdatum nog te bepalen Deelinspanning of –project, startdatum nog te bepalen

3 Programmalijn Ruimte ER-doelen SMART-doelen Inspanningen
Betere ontsluiting en doorstroming van Oegstgeest Meer waarborging van de kwaliteit van de leefomgeving Meer multifunctioneel ruimtegebruik ER-doelen 10% minder filedruk in de spits in Oegstgeest In 2020 is alle openbare straat- verlichting energie- zuinig In 2020 hebben gemeentelijke accommodaties een bezettingsgraad van 90% en zijn minimaal kostendekkend Alle accommodaties van verenigingen, scholen en culturele instellingen kunnen multifunctioneel worden gebruikt Voor 2020 drie recreatieve wandelroutes ontwikkelen en een aantal wandelpaden aanpassen SMART-doelen Inwoners zorgen dat er geen zwerfvuil en hondenpoep bij speelvoorzieningen ligt Gemeente Oegstgeest zet zich actief in om haar OV-verbindingen te behouden, danwel te verbeteren 10% snellere fietsverbindingen binnen Oegstgeest en met diverse regionale bestemmingen In 2020 is zorg voor de leef- omgeving integraal onder- deel van het woonbeleid van gemeente en woningstichtingen Meer aandacht voor en informatie over verkeersveilig- heid In wordt 10% van het onderhoud van openbaar groen uitgevoerd door inwoners Serko Balian Inspanningen In kaart brengen leegstand gemeen- telijke accomodaties 27 30 1 Op regionaal niveau bestuurlijk en ambtelijk aan tafel zitten Verbeterplan bestaande wandelroutes: - toegankelijkheid - onderhoud - bekendheid 14 Waterscheiding in wijken Samen met inwoners spelregels opstellen voor adoptie en sociale controle Woonvisie opstellen en uitvoeren Bestemmings- plannen aanpassen en flexibeler maken 16 24 2 4 Actieplan optimalisatie OV Ingang Willibrord- school verplaatsen t.o.v. doorgaande weg Parkeergelegenheid (bak)fietsen in Kempenaer MEC 22 Prestatieafspraken maken met woning- stichtingen in Oegstgeest Lucien Anne-Marie Plaizier 9 Voortzetten onderhoud van kruidentuin en vlindertuin 17 28 PVOO Mogelijkheid creëren voor online ruimte boeken Proper Makelaardij Hondenpoepzakjes en afvalbakken op Alternatieve OV-verbinding nawegvallen RGL WV Kempenaer 25 2.1 Parkeervoorziening Hoffbroekerlaan Vergunningen afgeven afwijkend aan bestemmings- plannen 31 5 Completeren fiets- verbinding Poelgeest naar Teylingen 10 Ontwerpen en aanleggen nieuwe wandelroutes 15 WV Kempenaer 23 OLTC Afspraken maken met wijkorganisaties of buurtcomités over onderhoud openbaar groen en schoon houden speel- voorzieningen en hen mobiliseren t.b.v. sociale controle 18 29 OV-verbinding Lange Voort en Kempenaerstraat 6 Accommodatie beleid maken t.b.v. Multifunctioneel ruimtegebruik 2.2 Dorpsgebonden vervoer met electrische busjes In MOP opnemen: - minder verlichting - LED, zonne-energie of alternatief 26 SKO Henk v/d Haar Wandelpad Noordoever 15.1 Bob van Ingen Extra tunnel bij Postviaduct 11 Scouting OV voor Poelgeest 2.3 Leo Kanner 7 Opstellen Uitvoeringsplan filedruk Schoolruimtes extern aanbieden, ook tijdens vakanties Van der Luyt Wandelroute rondje Oegstgeest 15.2 Jenaplan Van der Luyt Leo Kanner 32 PVOO Goede inpassing fietspad in ontwerp Rijnlandroute 12 MEC MEC St. Evenementen Aanleg Rijnland route OPOO 7.1 Regionale landgoedroute 15.3 Buurtcomités opzetten PVOO 19 Theaterfunctie creëren in gem. acc. 7.2 Verbeteren rotondes 35 Regionaal invloed uit- oefenen voor fietsver- binding naar de kust Ontsluiting Ende- geest d.m.v. brug bij bloemenkiosk Waste2Fuel 33 Van der Luyt 15.4 Opsomeractie Oegstgeest 13 20 7.3 2e brug Poelgeest 3 Multifunctioneel tref- punt in de gemeente (vb. Warmond) Aandacht en voor- lichting m.b.t. verkeersveiligheid Rob vd Loo Toegang tot terrein kasteel Poelgeest Gemeentelijk groen in beheer geven aan part of org, met duurzaamheidsdoel 37 Schooldaken voorzien van zonnecellen 15.5 Transition Towns 34 7.4 Nieuwe toe- en afrit A44 Flora Serko Balian 36 21 Bereikbaarheid (parttime, opening) 3.1 Van der Luyt 7.5 Noordelijke ont- sluiting Rijnsburg Werkgroep Duurzaamheid 8 Bereikbaarheid minder validen 3.2 In stand houden groenstroken, koppelenaan beheer door part en org Parkeergelegenheid (gratis) Lange Voort en Kempenaerstraat 21.1 Ouders uit de auto om autobeweging- en te beperken Meer actie op meldingen en klachten 3.3 7.6 Daltonschool SKO Voorlichting over groenbeleid 21.2

4 Programmalijn Economie
Gemeente en ondernemers werken meer samen aan een gemeen- schappelijke agenda voor… -werkgelegenheid - evenementen Aantrekkelijker vestigingsklimaat voor ondernemers Meer en diverse arbeids- plaatsen ER-doelen De gemeente stimuleert onderlinge samenwerking tussen GGZ en zorginstellingen t.b.v. potentieel van arbeidsmarkt benutten en ruimte creëren voor ontwikkeling In 2020 is er samen met ondernemers een agenda t.b.v. social return en reuring op regionaal en lokaalniveau Het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is t.o.v afgenomen Als een bedrijf zich in Oegstgeest vestigt of wil uitbreiden werkt de gemeente actief mee door belemmeringen weg te nemen SMART-doelen Het aantal arbeidsplaatsen in Oegstgeest is t.o.v toegenomen Aantal vertrekkende bedrijven is kleiner of gelijk aan 2012 Diversiteit binnen bedrijfsklassen vertegenwoordigd in Oegstgeest is groter dan 2012 Roos Eradus Jet Jas WV Kempenaer PVOO 3 Proper Makelaardij 7 Sluiten ondernemers- akkoord met afspraken over ambities, waarbij de gemeente een initiërende en faciliterende rol heeft Buurtsuper in Poelgeest met mensen met beperking in dienst Platform voor overleg en contact tussen GGZ- en zorginstellingen organiseren Hulshof 1 6 Horeca aan het water mogelijk maken Kempenaerstraat tijdelijk verhuren lege panden 11 Ondersteunen bij opzetten ondernemers- loket, samen met de KvK 17 Inspanningen Gemeente werkt samen met universiteit Leiden aan accountmanagement voor Biosciencepark Als gemeente leer-/werkplekken en stages ter beschikking stellen 4 12 Roos Eradus Horeca met terras mogelijk maken 8 Stimuleren aanleg van goed glasvezelnetwerk 18 NZZ Leo Kannerschool Organiseren van evenementen Zie programmalijn Sociaal 2 PVOO Anne-Marie Plaizier Henk v/d Haar Rotary Radius Proper Makelaardij Van der Luyt WV Kempenaer Wil van Elk Stimuleren dat MEOB- bedrijven fungeren als ondersteuning voor Biosciencepark 13 Draadloos Leiden 19 Met onderwijsinstellingen afspraken maken over ontwikkelen van specifieke leerprogramma’s gericht op aansluiting op de arbeidsmarkt 5 Bob van Ingen NZZ Wil van Elk Werkgroep BSP Rabobank Stimuleren dat project- ontwikkelaar een bedrijfs- verzamelgebouw bij MEOB voor kleine ondernemers en ZZP-ers bouwt WV Lange Voort WV Kempenaer 9 Stimuleren van MEOB als opvang voor bedrijven die niet vol- doen aan voorwaarden Biosciencepark 14 Jet Jas Serko Balian Roos Eradus Wouter-Jan Margriet Wesseling Samen met ondernemers dorpsmarketing ontwikkelen voor unieke elementen op lokaal en regionaal niveau 10 Creëren onderscheidend vermogen MEOB t.o.v. Bioscience. Bv. kunstenaars en innovators 15 Lucien WV Lange Voort WV Kempenaer Roos Eradus Samenhang ‘attracties’ bevorderen (m.n. leisure en horeca) PVOO NZZ Samen met provincie en ondernemers bevorderen van duurzaam MEOB bedrijventerrein, goed ingepast in omgeving, gerealiseerd in 2020 16 Proper Makelaardij 10.1 Corpus PVOO Oud Poelgeest Proper Makelaardij Van der Luyt Wouter-Jan Serko Balian

5 Programmalijn Sociaal
De gemeente Oegstgeest stimuleert en faciliteert meer betrokkenheid en binding tussen maatschap- pelijke organisaties onderling De gemeente Oegstgeest stimuleert en faciliteert meer betrokkenheid tussen burgers onderling en tussen burgers en gemeente Meer ruimte voor jongeren Betere toerusting voor inwoners om fysieke en geestelijke gesteldheid te behouden en te ontwikkelen ER-doelen Alle maatschappelijke organisaties zijn op de hoogte van elkaars moge- lijkheden en beperkingen om, indien nodig, gebruik te maken van elkaars faciliteiten SMART-doelen Bij elke beleidsvorming of herijking van beleid wordt in de voorbereiding de omvang en de reikwijdte van de burgerparticipatie bepaald De gemeente geeft ruimte aan initiatieven die bijdragen aan de sociale cohesie De gemeen- telijke dienstverlening en ondersteuning is bekend bij de daarvoor betreffende doelgroep Alle gesubsidieerde maatschappelijke organisaties dragen actief bij aan betrokkenheid en binding in Oegstgeest Kunst- en cultuuraanbod voor jongeren met minstens 4 evenementen per jaar Gemeente betrekt meer jongeren bij gemeentelijke activiteiten Gemeente stimuleert dat kwetsbare inwoners worden ondersteund door sociale netwerken In is 65% van de dienstverlening digitaal en online beschikbaar Roos Eradus St. Evenementen Radius Inspanningen Lucien Geelhoed NZZ Sociale kaart updatenen toegankelijk maken 1 Herziening IBO-handboek 3 1x per jaar een competitie voor het werven van initiatieven, waarvan er 2 worden gehonoreerd op basis van wederkerigheid 5 Ontwikkelen visie op communicatie 10 Subsidiekader Welzijn verbreden/aanpassen, met voorwaarden om te kunnen sturen Jaarlijkse bijeenkomst organiseren voor expats 13 Verkenning centraal loket voor vraag en aanbod (sociaal en cultuur) Gemeentelijke organisatie als maatschappelijke stageplek 21 Samenwerking met maatschappelijke partners organiseren en versterken t.b.v. ouderenzorg 22 1x per jaar een work- shop voor (nieuwe) medewerkers samen met SP71 16 12 Uitwisseling Expats Uitwerking dienstverlenings- concept 2015 13.1 2 3.1 Organisatiebreed communicatie- plan per doelgroep 10.1 Website MasWas Wassenaar Verbreden naar sport en wonen voor betrokkenheid en binding in Oegstgeest 12.1 Website met evenementen en vraag & aanbod 16.1 Stimuleren expats tot vrijwilligerswerk 13.2 21.1 Hangplekken voor ouderen: dorpspomp- achtige invulling OR 23 Uitbouwen ‘Zilveren Kracht centrale’ om inwoners met elkaar te verbinden 6 Social media meer inzetten 3.2 Stageplekken be- dingen bij aanbe- stedende partijen Vertaalfunctie op gemeente- website ontwikkelen voor expats Jettie Jas Leo Kanner 21.2 2.1 Evenementen- kalender Jenaplan school St. Evenementen 1x per 2 jaar vrijwilligersmarkt organiseren 16.2 Bibliotheek als ontmoetingsplek 14 23.1 Invoeren digitale Ideeënbus 4 Groot Oegstgeest, Vogelwijk en Raads- liedenbuurt betrekken in OC en communicatie Voorwaarden: - Talenten benutten - Sociale cohesie versterken 12.2 Tradities 11 Rotary 7 Cultuur door jongeren voor Oegstgeest (muziek, toneel) Hans Portengen Digitale gemeente- winkel uitbreiden en gebruiksvriendelijker maken 2.2 1x per jaar actie gericht op genereren van aanbod van talenten door inwoners 23.2 Sport 3-kamp met LOHC, ASC en OLTC (jong + oud) Sociaal/idee café Tot x een bijeenkomst organiseren voor onderlinge samenwerking 17 Jet, Roos, Paolo, Wil 4.1 8 15 Maatjes project opzetten op buurt- niveau: King for a Day Dick de Groot Jongeren maken eigen agenda voor activiteiten rond kunst en cultuur 24 18 Kwartiermakers zorg, horeca, communicatie, social media, sport en cultuur OPOO Per beleidsterrein 1 project gericht op talenten uit de gemeenschap 4.2 Radius St. Evenementen ANBO filmdagen breder 25 30 Zomerkunstweek Beeldende kunst voor kinderen vanaf 5 jaar 19 Varen met ouderen 26 Rotary 9 Lucien Geelhoed Zorg en zekerheid zorgverleners (bv. wijkverpleegkundigen) meer koppelen aan NZZ en Radius Jenaplan school als onderdeel/spil van de buurt vooractiviteiten/ overleg/verbinding Evenementen(netwerk) t.b.v. toekomstvisie ‘Oegstgeest in beweging’, voor versterking economie en sociale cohesie: stimuleren, communiceren en faciliteren 27 1x per jaar Poppodium ‘Hutspop’ voor kin- deren en jongeren 20 Beurs ‘100% Oegstgeest’ 9.1 Buurtvereniging creëren die evenementen organiseert Uitbreiding kerst- markt (“sterrenstralen”) 9.6 Streekmarkt: promoten regionale producten Midzomerfeest na opzomerdag Stimuleren evenement ‘Oegstgeest culinair’ door ondernemers 9.12 9.15 9.9 Roos Erades 9.16 9.4 Serko Balian Jenaplan school Project ‘Beursvloer’ Rotary Henk Heemskerk Jet Jas Ludwig Smit Radius 9.2 Evenement Poelgeest Haaswijk 9.10 Uitbreiden spring- kussenfestival 9.7 Roos Eradus NZZ PVOO Activiteiten in Nieuw- Rhijngeest voor en door inwoners en ondernemers Henk Heemskerk Faciliteren 1x per jaar evenement in Nieuw-Rhijngeest Lucien Oegstgeest’s got Talent Muziek uit eigen “keuken” Boek-aan-huis dienst bekendmaken en stimuleren WV Lange Voort 9.5 Straat-BBQ stimuleren, enthousiasmeren en faciliteren Oranjevereniging 9.13 WV Kempenaer Oegstgeest op IJs 9.8 9.14 Henk Heemskerk 28 9.3 9.11 PVOO Marjolein Wiersum Jettie Jas WV Kempenaer WV Lange Voort Aafje De Blois


Download ppt "Oegstgeest in beweging!"

Verwante presentaties


Ads door Google