De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wethouder Schoutenweg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wethouder Schoutenweg"— Transcript van de presentatie:

1 Wethouder Schoutenweg
Een ritmische Corridor naar de stad Wethouder Schoutenweg Click om te beginnen en ook verder gaan. Met pijlenknop kun je (voor of achter) navigeren

2 Het project Achter de Poort
Het project omvat de sloop van 298 woningen en de herbouw van 216 woningen. Dit stedelijke vernieuwingsproject voeren KleurrijkWonen en de gemeente Culemborg gezamenlijk uit en wordt in vier fasen gerealiseerd. De eerste fase van het project omvat de sloop van 77 woningen en de bouw van 14 eengezinswoningen, 26 appartementen en 18 beneden/bovenwoningen. Eind 2012 is de start van de bouw gepland en naar verwachting worden de eerste woningen eind 2013 of eerste kwartaal 2014 opgeleverd. De totale planning van het project loopt tot 2018. Waarom deze studie: Het ontwerp voor vernieuwing en reconstructie van de wijk ‘Achter de Poort’ in Culemborg was in een impasse beland. Dit vooral in relatie tot de belangrijke ontsluitingsweg ‘wethouder Schoutenweg’, de invalsweg naar Culemborg. Deze studie is een zoektocht naar een passend oplossing. ‘Wethouder Schoutenweg’ is een 50km drukke autoweg met aan de zuidzijde industriegebied ‘de Pavijen’ en aan de noordzijde ‘Achter de Poort’. De woningen waren in de stijl van ‘tuinsteden’ in de vorige eeuw opgezet. De groene ruimte tussen de appartementen was bedoeld als openbaar groen voor de directe omwonenden. Deze opzet ,volgens de denkbeelden van de tuinsteden, is een cultuurhistorisch gegeven en van belang. De woongebouwen zijn verouderd en de groene openruimte is ingepikt of is verwaarloosd. De (huidige) markt is niet gunstig voor de appartement gebouwen. Dus de grondgebonden woningen hebben de voorkeur. Met mijn onderzoek en studie heb ik geprobeerd een oplossing in de vorm van een stedenbouwkundige strategie hiervoor vinden. Een strategie die de tuinstedenprincipe herinnert of naar verwijst en aan de huidige markt- en bouwfysische eisen voldoet. Kort gezegd: Het huidig stedenbouwkundige opzet dateert uit de jaren 60 van de vorige eeuw. De woningen zijn opgezet volgens het tuinstedenprincipe: appartementen op een groene mat. De woningen zijn verouderd en liggen nu langs een drukke weg. De gemeenschappelijke groen is niet meer werkbaar. De markt wil eerder grondgebonden woningen. De uitdaging hier is het bewaren van de toenmalige stedenbouwkundige opzet (een referentie) toch een realistisch en marktgericht product opleveren.  

3 Culemborg N

4 wet.Schoutenweg

5

6 analyse

7 Industrie gebied Woningen (appartementen), kantoren in de noordzijde
De industrie gebied in de zuidzijde woongebouwen wethouder Schoutenweg kantoeren kantoeren Industrie gebied

8 Belangrijke groen/blauwe verbindingen

9 N De analyse tekening kantoorgebouwen woongebouwen Bedrijf-industrie
Vaarstraat Weth. Schoutenweg Vermeulenstraat Anth. van Diemenstr. Wijsenbeekweg Burg.Schorerlaan N

10 Bedrijfsgebouw en open groen veld wisselen elkaar af
Bedrijfsgebouw en open groen veld wisselen elkaar af. Het ritme is duidelijk te volgen.

11 Ritmisch informele padden (tussen bedrijven)

12 Ritmisch Open groenruimte tussen bedrijven

13 Het ritmische appartementen.

14 De tuinen (semi privé in het verleden) tussen de appartementen
De tuinen (semi privé in het verleden) tussen de appartementen. Gebouwen met hun tuinen staan dwars aan de weg. De afwisseling is te ervaren als een ritme.

15 Conclusie: 1- (zeer) Ritmisch en harmonieuze stedenbouwkundige opzet langs de weth.Schotenweg: Objecten (met een vergelijkbare grote) zijn omgeven door groen/water; Afwisselend groen/rood; Bruggetjes die worden telkens herhaald; Paden (via bruggen); Een serie opeenvolgend lage appartementen stroken, afgewisseld met tuinen/paden. 2- Objecten van belang (cultuur/historisch/verbinding): Lanxmeersche wetering; Groenstrok richting het park; Boulevard; Wijsenbeekweg – Vermeulenstraat – Vaarstraat; Vele voet/fiets paden door de woon blokken. 3- Behoud van eigen identiteit: ‘Achter de poort’ is opgebouwd volgens de (Nederlandse) tuinstad concept. Culemborg is een klein stad. Maar toch kent diverse buurten. Elk een echo van hun tijd. Dit moet worden gerespecteerd.

16 Geen poort maar een ritmische Corridor naar de stad.
De corridor moet ritmisch blijven. Met een knipoog naar het tuinstadsverleden. N

17 woonblokvoorbeeld

18 Nieuw (als een voorbeeld)
bijvoorbeeld Nieuw (als een voorbeeld) bestaand

19 Stedenbouwkundige conclusie/advies

20 De nieuwe ontwikkeling moet ook ritmisch zijn zowel architectonisch als stedenbouwkundig.
De inspiratie voor een ritmische opzet is al aanwezig in de weth. Schotenweg. Deze moet worden benut voor het stedenbouwkundige plan. De korrel grote en afmetingen van de toekomstige woningen ook moet herleid kunnen worden van het straatprofiel (bestaande gebouwen). Het bestaande verbindingen vooral bij het woongedeelte van de weth. Schoutenweg moeten gehandhaafd. Het diffuse karakter van de woonstrokken komen ook terug in het nieuwe plan. De wijk ‘Achter de Poort’ moet ook na de interventie zich onderscheiden van naburige wijken: een eigen identiteit. De interventie is een versterking van de identiteit van de wijk en niet een vervlakking daarvan. Speelplaatsen en openbare ruimten moeten in planfase geïntroduceerd zijn. Wegen en paden binnen het plangebied dienen goed aan te sluiten op omliggende wegen en padenstructuren binnen en buiten de Binnen de wijk dient de opbouw van de straten helder en overzichtelijk te zijn.Wijk. In het plan wordt rekening gehouden met zowel formele als informele wandel en fietsroutes. Binnen de wijk zijn ruimtelijke accenten wenselijk die de wijk uitstraling geven en kunnen dienen als herkenningspunten. In Achter de Poort wordt niet hoger gebouwd dan 6 bouwlagen voor accenten (locaties nader te bepalen), 4 bouwlagen langs de Wethouder Schoutenweg en 3 bouwlagen voor de overige straten / gebieden. Voor zowel bouwmassa als vormgeving geldt dat er zoveel mogelijk aangesloten dient te worden bij de bestaande bebouwing in en rondom de wijk.

21 Openbare ruimte, groen & spelen:
Het uiteindelijke beheer wordt in een vroeg stadium meegewogen in het ontwerp van de openbare ruimte. De soort en vormgeving van de verharding sluit aan bij de gebouwde omgeving. Er wordt een gescheiden rioolstelsel toegepast. Voor verplaatsing / vervanging van nutsvoorzieningen zal nauw contact worden onderhouden met de betreffende nuts-bedrijven. De openbare ruimte wordt zo ingericht dat ook ouderen en mensen met een beperking hiervan zelfstandig gebruik kunnen maken. Het groen in de wijk wordt zo veel mogelijk geconcentreerd. Hiermee wordt de gebruiks- en belevingswaarde vergoot. Er wordt een samenhangende groenstructuur gecreerd. Toetsing volgt aan het groen structuurplan. Er wordt minimaal één speelplek van voldoende grootte gerealiseerd in het plangebied. Er worden diverse speelplekken voor kleintje gecreëerd die van goede kwaliteit zijn, veilig bereikbaar en evenwichtig verdeeld over de wijk. Bomen die van waarde zijn worden behouden.

22 Einde


Download ppt "Wethouder Schoutenweg"

Verwante presentaties


Ads door Google