De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De hemelbeving Tekst en uitleg over de hemelbeving bij de Wederkomst van Jezus Christus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De hemelbeving Tekst en uitleg over de hemelbeving bij de Wederkomst van Jezus Christus."— Transcript van de presentatie:

1 De hemelbeving Tekst en uitleg over de hemelbeving bij de Wederkomst van Jezus Christus.

2 Wat is de hemelbeving? De hemel wordt bewogen.
2Sam.22:8 Toen daverde en beefde de aarde; de fondamenten des hemels beroerden zich, en daverden, omdat Hij ontstoken was. Jes.13:13 Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde zal bewogen worden van haar plaats, vanwege de verbolgenheid des Heeren der heirscharen, en vanwege den dag Zijns hittigen toorns. Joël 2:10 De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in. Joël 3:16 En de Heere zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen; maar de Heere zal de Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte der kinderen Israëls zijn. Hag.2:7 Want alzo zegt de Heere der heirscharen: Nog eens, een weinig tijds zal het zijn; en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee, en het droge doen beven. Hag.2:22 Spreek tot Zerubbabel, den vorst van Juda, zeggende: Ik zal de hemelen en de aarde bewegen. Hebr.12:26 Wiens stem toen de aarde bewoog; maar nu heeft Hij verkondigd, zeggende: Nog eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de aarde,maar ook den hemel.

3 Wat betekent dat? Het beven van de hemel zorgt ervoor dat het verschrikkelijk donker wordt. Verduistering van de zon. Verduistering van de maan. Verduistering van de sterren / vallen van de sterren.

4 Gevolg hemelbeving in de Bijbel
Pred.12:2 Eer dan de zon, en het licht, en de maan, en de sterren verduisterd worden, en de wolken wederkomen na den regen. Jes.13:10 Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten lichten; de zon zal verduisterd worden, wanneer zij zal opgaan, en de maan zal haar licht niet laten schijnen. Ez.32:7 En als Ik u zal uitblussen, zal Ik den hemel bedekken, en zijn sterren zwart maken; Ik zal de zon met wolken bedekken, en de maanzal haar licht niet laten lichten. Joël 2:10 De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in. Joël 2:31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komt. Joël 3:15 De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben haar glans ingetrokken. Matt.24:29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en desterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Mark.13:24 Maar in die dagen, na die verdrukking, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven. Luk.21:25 En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven; Hand.2:20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.

5 Hoe gebeurt het? God buigt de hemel!
2Sam.22:10 En [1[ Hij boog den hemel, en [2] daalde neder; en donkerheid was onder Zijn voeten. Vergelijking met Mattheus 24 [1] Matt.24:29 ..., zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. [2] Matt.24: en dan zullen al de geslachten der aarde ... den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

6 Gebogen hemel? Vallende sterren Als een lachspiegel
Door het buigen van de hemel, wordt het beeld vertekent en verduisterd. Daarom staat er dat de sterren hun glans intrekken [1], maar ook dat zij van de hemel vallen [2]. [1] Joël 2:10 – [2] Matt.24:29

7 Breuk in de hemel Ontstaan van ruimte
Weggeweken = apochorizo Ontstaan van ruimte Opb.6:14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt... Apo = weg Chorizo = scheiden, zodat er ruimte ontstaat. Als een botbreuk op een röntgenfoto.

8 Hemelbeving verstoort lichtdoorlating.
Licht moet door vele lagen / sferen. Hemelbeving breekt het licht, zoals OLED-raam van philips.

9 Verduistering van hemel

10 Gevolgen op aarde Door of na de hemelbeving beginnen bergen in de daaropvolgende tijd te verdwijnen, doordat ze wegzakken. Ook de eilanden zullen verdwijnen. Een mogelijke reden is dat de zeespiegel drastisch daalt, of de grond van het eiland zakt weg in de zee.

11 veranderingsproces Wederkomst Parousia, Zijn toekomst.
Opb.6:14 En de hemel is weggeweken (hemelbeving), ... Begin proces Opb.6: en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. (maar ze bestaan nog!) Eind proces Opb.16: en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. Opb.16:20 En alle eiland is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden.

12 Verdwijnen van eilanden?
2Sam.22:10 En Hij boog den hemel... 2Sam.22:12 ..., een samenbinding der wateren, wolken des hemels. 2Sam.22:16 En de diepe kolken der zee werden gezien, de gronden der wereld werden ontdekt, door het schelden des Heeren, van het geblaas des winds van Zijn neus. Dit proces is mij niet helemaal duidelijk. Bovenstaande is slechts een aanname!

13 Verdwijnen van bergen? Het proces van het verdwijnen van bergen hoeft geen miljoenen jaren te duren. Mount St. Helens werd in een ogenblik een stuk lager door een vulkanische eruptie.

14 Bijbelse noodzaak! Aan het eind van dit veranderingsproces, komt de aarde tot rust. Na Opb.16 wordt géén melding van aardbevingen gevonden. De aarde MOET onbeweeglijk zijn, omdat het Koninkrijk van Jezus Christus onbeweeglijk is. Hebr.12:26 Wiens stem toen de aarde bewoog; maar nu heeft Hij verkondigd, zeggende: Nog eenmaal zal Ik bewegen niet alleen de aarde, maar ook den hemel. 27 En dit woord: Nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen, die niet bewegelijk zijn. 28 Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vast houden, door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. 29 Want onze God is een verterend vuur.

15 Binnenkort te zien! Overal op aarde.
Deze informatie is zorgvuldig samengesteld en zou gelegd moeten worden naast de Bijbel om te toetsen of dit in overeenstemming is met de Bijbel. Tevens is het een beknopte weergave van Bijbelstudies over dit onderwerp op


Download ppt "De hemelbeving Tekst en uitleg over de hemelbeving bij de Wederkomst van Jezus Christus."

Verwante presentaties


Ads door Google