De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ENERGIEFONDS OVERIJSSEL

Verwante presentaties


Presentatie over: "ENERGIEFONDS OVERIJSSEL"— Transcript van de presentatie:

1

2 ENERGIEFONDS OVERIJSSEL
Werkconferentie Partnerschap voor Europese Fondsen 4 juni 2013 André de Vries/Jan Uitslag

3 Inhoud presentatie Aanleiding en kaders Kenmerken van het fonds
Organisatie en governance van het fonds Aandachts- /discussiepunten

4 De essentie Forse energie ambitie Provincie Overijssel dwingt tot uitbreiding provinciaal instrumentarium Een provinciaal fonds als financier van duurzame initiatieven is nieuw en aanvullend Waar de markt stopt, zet de provincie de extra stap De provincie koppelt financieel en maatschappelijk rendement Geld moet terug, geen traditionele subsidies Provincie Overijssel in een nieuwe (koplopers-)rol 4

5 Statenvoorstel (PS/2012/461)
Uitwerking kaders voor het energiefonds Doel vergroten aandeel hernieuwbare energie tot 20% in 2020 Omvang: € 250 mln Projecten die neerslaan binnen Overijssel Wel zonne-energie, bodemenergie, waterkracht en biomassa; geen kernenergie en windenergie Bijdrage van provincie nodig om projecten te realiseren Businesscases van projecten zijn haalbaar en robuust Looptijd minimaal 10 jaar Niet revolving (maar wel terug naar algemene middelen) Keuze voor een B.V. met een externe beheerder Fondsbeheerder rapporteert tweemaal per jaar over maatschappelijk en financieel rendement 5

6 Nadere kenmerken Energiefonds
Het domein van het fonds: leningen, garanties en participaties Doelgroep: ondernemers (vooral MKO), instellingen en woningbouwcorporaties Indicatieve verdeling van middelen: € 100 mln leningen voor energiebesparing in gebouwde omgeving (vnl woningcorporaties) € 150 mln leningen, garanties en participaties primair voor duurzame opwekking (innovatieve en bewezen technieken) Indicatief nadere verdeling: € 50 mln participaties, € 25 mln innovatieve technologie Maximale investering of financiering per project € 20 mln Netto rendement van het fonds 2% (dividendinkomsten – beheerskosten) Bijdragen onder regime AGV, dus niet goedkeuring per project

7 Maximaal geraamde effecten Energiefonds
Inzet middelen Provincie Beoogde totale investering Aandeel in de opgave (= 20 % hernieuw- bare energie) Werk- gelegenheids- effecten Overige effecten (Innovatie / Verduurzamen economie) Hernieuw- energie €150 mln €750 – 1500 mln 18 – 55 % fte (structureel) Minimaal 10 spraakmakende innovaties met werkgelegen- heidseffect op termijn; Vergroten energiezekerheid; Vestigingsklimaat; Concurrentie- en exportpositie Energie Besparing €100 mln €200 – 360 1 – 5 % mensjaren (tijdelijk) 7000 – extra woningen energiezuinig; Lastenbeheersing

8 Grensbedragen voor participaties, leningen en garanties
Leningen en garanties (concept UBS) Financieringen: vanaf € 1 mln voor ondernemingen Financieringen: projecten vanaf € 0,15 mln voor woningbouwcorporaties (€ per woning) Cofinanciering: altijd medefinancier, dus nooit 100% (muv woco’s) Rentekorting 1 à 2%, mits aan staatssteunregels is voldaan Innovatieve projecten: vanaf € 0,1 mln Participaties (concept Investeringsreglement) Vanaf € 0,1 mln met een maximumbedrag van € 1,5 mln per jaar Cofinanciering: niet meer dan 50% van het benodigde kapitaal NB Klassieke subsidies voor bedragen tot € 2 ton via afzonderlijke programmalijn

9 Energiefonds met een externe beheerder
Verwachting dat op afstand organiseren snelheid, kennis en professionaliteit van handelen beter waarborgt Robuustheid en bewezen ervaring in de markt op dit terrein is intern niet te mobiliseren ook niet door inhuur Keuze voor een BV biedt o.a. meer slagvaardigheid bij besluiten tot participatie Via ‘niet openbare’ Europese aanbesteding keuze voor ASN Beleggingsinstellingen Beheer ism RHDHV en Start Green Beloningsbeleid provincie opgelegd aan nieuwe BV en participaties 9

10 Organogram Energiefonds Overijssel

11 Invulling relatie provincie – fondsbeheerder
Algemeen juridisch-organisatorisch: via statuten en reglementen (reglement RvC en Adviescommissie, directiereglement, Managementovereenkomst) Privaatrechtelijke deel/participaties: investeringsreglement Publiekrechtelijke deel/leningen en garanties: provinciale subsidieverordening Mee laten draaien van Energiefonds in P&C-cyclus: aansturing via Beleidsbrief, beoordeling strategisch plan, begroting, rapportageplicht en monitoring Governance afspraken in de relatie Provincie – Fondsbeheerder – RvC – Adviescommissie (vgl volgende sheets) 11

12 Politiek-Bestuurlijke sturing
Provinciale Staten: Stellen kaders voor Energiefonds vast, incl rapportageverplichtingen Besluiten over bijzondere projecten in afwijking op gestelde kaders, waaronder > 20 mln + buiten Overijssel Besluitvorming eenmalig over toevoeging en onttrekking reserves en voorzieningen Gedeputeerde Staten: Provincie is enig aandeelhouder: AvA voor BV-I , incl besluiten participaties Bestuursorgaan voor subsidie Stuurt op strategisch plan, jaarlijkse begroting & werkplan van het fonds Volgen voortgang / prestaties / rendement van Energiefonds Rapporteren PS via reguliere P&C-cyclus 12

13 Governance vh bedrijf Directeur/beheerder Energiefonds:
Maakt jaarlijks werkplan en begroting Zoekt projecten obv potentieel hernieuwbare energie en financiële aspecten Legt voorstellen voor aan Adviescommissie Voert administratie en legt verantwoording af Vertegenwoordig Energiefonds in AvA’s in geval van participaties Neemt in omschreven gevallen besluiten in mandaat Adviescommissie: Twee functies: Provinciale commissie (artikel 82, lid 1 provinciewet) Adviesorgaan voor participaties Toetst of voorstel beheerder voldoet aan provinciale kaders Raad van Commissarissen: Beoordeelt en stuurt uitvoering van beleid door beheerder Beoordeelt en stuurt op presteren beheerder 13

14 Energiefonds operationeel
13 november ’12: Oprichtingsvergadering van het Fonds, inclusief benoeming organen 17 januari ’13: fonds/loket open (incl ‘energiefondsoverijssel.nl’) Belangstellende ondernemers, organisaties en woningbouwcorporaties kunnen zich melden bij het loket met een aanvraag 13 november tot 17 januari en deels daarna: uitwerken interne organisatie, mandatering, communicatiebeleid, loketfunctie FB, afronding reglementen (investeringsreglement, UBS), vaststelling beleidsbrief Provincie aan FB, begroting ’13 e.d. Na zomervakantie ’13: besluiten tot eerste financieringen en participaties.

15 Aandachtspunten implementatiefase 1/2
Fonds wel op afstand maar voldoende herkenbaarheid van het fonds, heldere sturing/opdrachtverlening vanuit en verantwoording richting de provincie In het bijzonder: vanuit gekwantificeerde doelstellingen inzoomen op kwaliteit rapportages en daarbij voldoende betrokkenheid PS organiseren Organiseren van toegevoegde waarde op de beoordeling en goedkeuring van initiatieven en projecten via stevige Adviescommissie Zelfstandige beoordeling van projecten die worden voorgelegd aan de Provincie (vgl beoordeling keuzes individuele projecten vs ontwikkeling totale portefeuille) Generiek goedgekeurde Staatssteun (bijv AGV) mbt Fonds en afzonderlijke projecten/bedrijven

16 Aandachtspunten implementatiefase 2/2
Afstemming tussen inzet/projecten van het Energiefonds en de andere onderdelen van het programma Nieuwe Energie Hoe omgaan met verkenning grenzen van het fonds (ihkv kansrijke projecten die worden ingediend) Extra aandacht voor traject kansrijke initiatieven tot robuuste business-cases Tijdige verbinding aanbrengen tussen projecten/initiatieven Energiefonds en ander provinciaal beleid (informatieuitwisseling ihkv andere trajecten met ondernemer, inzet andere fondsen als innovatiefonds)


Download ppt "ENERGIEFONDS OVERIJSSEL"

Verwante presentaties


Ads door Google