De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ENERGIEFONDS OVERIJSSEL Werkconferentie Partnerschap voor Europese Fondsen 4 juni 2013 André de Vries/Jan Uitslag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ENERGIEFONDS OVERIJSSEL Werkconferentie Partnerschap voor Europese Fondsen 4 juni 2013 André de Vries/Jan Uitslag."— Transcript van de presentatie:

1

2 ENERGIEFONDS OVERIJSSEL Werkconferentie Partnerschap voor Europese Fondsen 4 juni 2013 André de Vries/Jan Uitslag

3 Inhoud presentatie • Aanleiding en kaders • Kenmerken van het fonds • Organisatie en governance van het fonds • Aandachts- /discussiepunten

4 4  Forse energie ambitie Provincie Overijssel dwingt tot uitbreiding provinciaal instrumentarium  Een provinciaal fonds als financier van duurzame initiatieven is nieuw en aanvullend  Waar de markt stopt, zet de provincie de extra stap  De provincie koppelt financieel en maatschappelijk rendement  Geld moet terug, geen traditionele subsidies  Provincie Overijssel in een nieuwe (koplopers-)rol De essentie

5 5 Statenvoorstel (PS/2012/461) Uitwerking kaders voor het energiefonds  Doel vergroten aandeel hernieuwbare energie tot 20% in 2020  Omvang: € 250 mln  Projecten die neerslaan binnen Overijssel  Wel zonne-energie, bodemenergie, waterkracht en biomassa; geen kernenergie en windenergie  Bijdrage van provincie nodig om projecten te realiseren  Businesscases van projecten zijn haalbaar en robuust  Looptijd minimaal 10 jaar  Niet revolving (maar wel terug naar algemene middelen)  Keuze voor een B.V. met een externe beheerder  Fondsbeheerder rapporteert tweemaal per jaar over maatschappelijk en financieel rendement

6  Het domein van het fonds: leningen, garanties en participaties  Doelgroep: ondernemers (vooral MKO), instellingen en woningbouwcorporaties  Indicatieve verdeling van middelen: ▫€ 100 mln leningen voor energiebesparing in gebouwde omgeving (vnl woningcorporaties) ▫€ 150 mln leningen, garanties en participaties primair voor duurzame opwekking (innovatieve en bewezen technieken)  Indicatief nadere verdeling: € 50 mln participaties, € 25 mln innovatieve technologie  Maximale investering of financiering per project € 20 mln  Netto rendement van het fonds 2% (dividendinkomsten – beheerskosten)  Bijdragen onder regime AGV, dus niet goedkeuring per project Nadere kenmerken Energiefonds

7 Maximaal geraamde effecten Energiefonds Inzet middelen Provincie Beoogde totale investering Aandeel in de opgave (= 20 % hernieuw- bare energie) Werk- gelegenheids- effecten Overige effecten (Innovatie / Verduurzamen economie) Hernieuw- bare energie €150 mln€750 – 1500 mln 18 – 55 %150-375 fte (structureel) Minimaal 10 spraakmakende innovaties met werkgelegen- heidseffect op termijn; Vergroten energiezekerheid; Vestigingsklimaat; Concurrentie- en exportpositie Energie Besparing €100 mln€200 – 360 mln 1 – 5 %1000-3600 mensjaren (tijdelijk) 7000 – 10.000 extra woningen energiezuinig; Lastenbeheersing

8 Grensbedragen voor participaties, leningen en garanties Leningen en garanties (concept UBS) • Financieringen: vanaf € 1 mln voor ondernemingen • Financieringen: projecten vanaf € 0,15 mln voor woningbouwcorporaties (€ 15.000 per woning) • Cofinanciering: altijd medefinancier, dus nooit 100% (muv woco’s) • Rentekorting 1 à 2%, mits aan staatssteunregels is voldaan • Innovatieve projecten: vanaf € 0,1 mln Participaties (concept Investeringsreglement) • Vanaf € 0,1 mln met een maximumbedrag van € 1,5 mln per jaar • Cofinanciering: niet meer dan 50% van het benodigde kapitaal NB Klassieke subsidies voor bedragen tot € 2 ton via afzonderlijke programmalijn

9 9 Energiefonds met een externe beheerder  Verwachting dat op afstand organiseren snelheid, kennis en professionaliteit van handelen beter waarborgt  Robuustheid en bewezen ervaring in de markt op dit terrein is intern niet te mobiliseren ook niet door inhuur  Keuze voor een BV biedt o.a. meer slagvaardigheid bij besluiten tot participatie  Via ‘niet openbare’ Europese aanbesteding keuze voor ASN Beleggingsinstellingen Beheer ism RHDHV en Start Green  Beloningsbeleid provincie opgelegd aan nieuwe BV en participaties

10 Organogram Energiefonds Overijssel

11 11 Invulling relatie provincie – fondsbeheerder -Algemeen juridisch-organisatorisch: via statuten en reglementen (reglement RvC en Adviescommissie, directiereglement, Managementovereenkomst) -Privaatrechtelijke deel/participaties: investeringsreglement -Publiekrechtelijke deel/leningen en garanties: provinciale subsidieverordening -Mee laten draaien van Energiefonds in P&C-cyclus: aansturing via Beleidsbrief, beoordeling strategisch plan, begroting, rapportageplicht en monitoring -Governance afspraken in de relatie Provincie – Fondsbeheerder – RvC – Adviescommissie (vgl volgende sheets)

12 12 Politiek-Bestuurlijke sturing Provinciale Staten:  Stellen kaders voor Energiefonds vast, incl rapportageverplichtingen  Besluiten over bijzondere projecten in afwijking op gestelde kaders, waaronder > 20 mln + buiten Overijssel  Besluitvorming eenmalig over toevoeging en onttrekking reserves en voorzieningen Gedeputeerde Staten:  Provincie is enig aandeelhouder: AvA voor BV-I, incl besluiten participaties  Bestuursorgaan voor subsidie  Stuurt op strategisch plan, jaarlijkse begroting & werkplan van het fonds  Volgen voortgang / prestaties / rendement van Energiefonds  Rapporteren PS via reguliere P&C-cyclus

13 13 Governance vh bedrijf Directeur/beheerder Energiefonds:  Maakt jaarlijks werkplan en begroting  Zoekt projecten obv potentieel hernieuwbare energie en financiële aspecten  Legt voorstellen voor aan Adviescommissie  Voert administratie en legt verantwoording af  Vertegenwoordig Energiefonds in AvA’s in geval van participaties  Neemt in omschreven gevallen besluiten in mandaat Adviescommissie:  Twee functies: ▫Provinciale commissie (artikel 82, lid 1 provinciewet) ▫Adviesorgaan voor participaties  Toetst of voorstel beheerder voldoet aan provinciale kaders Raad van Commissarissen:  Beoordeelt en stuurt uitvoering van beleid door beheerder  Beoordeelt en stuurt op presteren beheerder

14 Energiefonds operationeel  13 november ’12: Oprichtingsvergadering van het Fonds, inclusief benoeming organen  17 januari ’13: fonds/loket open (incl ‘energiefondsoverijssel.nl’) Belangstellende ondernemers, organisaties en woningbouwcorporaties kunnen zich melden bij het loket met een aanvraag  13 november tot 17 januari en deels daarna: uitwerken interne organisatie, mandatering, communicatiebeleid, loketfunctie FB, afronding reglementen (investeringsreglement, UBS), vaststelling beleidsbrief Provincie aan FB, begroting ’13 e.d.  Na zomervakantie ’13: besluiten tot eerste financieringen en participaties.

15 Aandachtspunten implementatiefase 1/2  Fonds wel op afstand maar voldoende herkenbaarheid van het fonds, heldere sturing/opdrachtverlening vanuit en verantwoording richting de provincie  In het bijzonder: vanuit gekwantificeerde doelstellingen inzoomen op kwaliteit rapportages en daarbij voldoende betrokkenheid PS organiseren  Organiseren van toegevoegde waarde op de beoordeling en goedkeuring van initiatieven en projecten via stevige Adviescommissie  Zelfstandige beoordeling van projecten die worden voorgelegd aan de Provincie (vgl beoordeling keuzes individuele projecten vs ontwikkeling totale portefeuille)  Generiek goedgekeurde Staatssteun (bijv AGV) mbt Fonds en afzonderlijke projecten/bedrijven

16 Aandachtspunten implementatiefase 2/2  Afstemming tussen inzet/projecten van het Energiefonds en de andere onderdelen van het programma Nieuwe Energie  Hoe omgaan met verkenning grenzen van het fonds (ihkv kansrijke projecten die worden ingediend)  Extra aandacht voor traject kansrijke initiatieven tot robuuste business- cases  Tijdige verbinding aanbrengen tussen projecten/initiatieven Energiefonds en ander provinciaal beleid (informatieuitwisseling ihkv andere trajecten met ondernemer, inzet andere fondsen als innovatiefonds)


Download ppt "ENERGIEFONDS OVERIJSSEL Werkconferentie Partnerschap voor Europese Fondsen 4 juni 2013 André de Vries/Jan Uitslag."

Verwante presentaties


Ads door Google