De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkenning Waterlandseweg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkenning Waterlandseweg"— Transcript van de presentatie:

1 Verkenning Waterlandseweg
Informatiebijeenkomst

2 Welkom Andries Liemburg, projectleider Jan Hartman, extern adviseur

3 Doel bijeenkomst Informeren over het proces en de inhoud van de verkenning Waterlandseweg Uw ideeën inventariseren over de voorkeursvariant

4 Aanleiding verkenning
Wat is een verkenning? Eerste fase van een project Voorkeursvariant Waarom een verkenning? Uitbreiding Almere -> uitbreiding stedelijk wegennet Verkenning Stedelijke bereikbaarheid Almere Concrete afspraken over aantal projecten, waaronder Waterlandseweg Waterlandseweg verdubbelen om bereikbaarheid Almere te garanderen Verkenning: hoe verdubbelen, bestuurlijke voorkeursvariant

5 Doel Verkenning 5 Breed gedragen beeld Inbreng en draagvlak omgeving
Problematiek Ambities Voorkeursoplossing Inbreng en draagvlak omgeving Gebruikers/omwonenden gevraagd naar problemen en oplossingen (60 reacties) Direct overleg met organisaties Reacties worden gebruikt voor verkenning In volgende fasen blijft omgeving gehoord worden

6 Programma 6 uur Opening en introductie - Andries Liemburg (projectleider) uur Toelichting op onderzoek - Jan Hartman (adviseur) uur Korte pauze uur Tafelgesprekken uur Afsluiting

7 Wat gebeurt er na vanavond
7 Verkenningsfase Verwerken van uw reacties Uitwerken van ambtelijke voorkeursoplossing Besluitvorming Gedeputeerde Staten april 2013 Communicatie over voorkeursoplossing Planfase Uitwerking Realisatiefase Uitvoering

8 Toelichting op onderzoek

9 Inhoud 9 Probleemverkenning Doelstelling 3 Hoofdvarianten
Onderscheidende kenmerken Beoordeling en afweging Kosten Ambtelijke voorkeursvariant Schetsontwerp Landschappelijke inpassing Omgevingseffecten

10 Probleemverkenning

11 Aanleiding 11 Stedelijke Bereikbaarheid Almere Termijn 2030-2040
Van naar inwoners Groei van minimaal arbeidsplaatsen Verkeers- en vervoersvoorzieningen onvoldoende omvang Maatregelen Bereikbaarheid Almere o.a.: - Verbreding Waterlandseweg

12 Probleemverkenning (model 2030)
12 Wat gebeurt er als alle voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen alle voorgenomen uitbreidingen van het wegennet alle verbeteringen in het openbaar vervoer zijn gerealiseerd en de Waterlandseweg blijft zoals die is: “niets doen” in 2030

13 Probleemverkenning (model 2030)
13 Beleid: bij meer dan à motorvoertuigen/dag 2 rijstroken per richting vanwege verkeersveiligheid, doorstroming (economische bereikbaarheid) mvt/dag mvt/dag

14 Raadpleging 14 Teruggaan van 2x2 bij kruispunt naar 2x1 op wegvak levert onveilige situaties Inhaalbewegingen, ondanks inhaalverbod Verkeer dat ongewild op de verkeerde weghelft terecht komt Oversteeksituatie bij bushalten Te hard rijden Bumper kleven Onvoldoende verlichting Aanrijdingen met dieren Verkeersongevallen

15 Doelstelling

16 Doelstelling 16 Komen tot een toekomstvaste, verkeersveilige, robuuste en gedragen oplossing voor de verbreding van de Waterlandseweg. De oplossing moet: passen bij de functie van de weg (wegennet Almere en regionaal/nationaal wegennet) afgestemd zijn op de groei van Almere verkeersveilig zijn goed ingepast zijn in de omgeving voldoen aan eisen voor geluid en lucht passen binnen het budget (€ 21,5 miljoen)

17 De functie van de Waterlandseweg
17 De weg is voor het verkeer van en naar Almere een belangrijke verbinding De weg ontsluit de naastgelegen gebieden De kruising met de Vogelweg is belangrijk voor het regionale verkeer De weg is niet bedoeld voor het lange afstand verkeer (daarvoor zijn de A6 en A27) Alleen bij calamiteiten op de A6 en/of A27 kan de weg als overlooproute functioneren (robuust wegennet)

18 De varianten

19 Verbreding 2x2, 100 of 80 km/uur 19 Referentiebeeld verdubbeling of

20 Referentiebeeld 20

21 Referentiebeeld 21

22 Drie hoofdvarianten voor de verbreding
22 100 km/uur 80 km/uur 100 en 80 km/uur Viaducten Kruisingen Viaducten/kruisingen (knip bij Vogelweg) € 66 miljoen € 23 miljoen € 37 miljoen

23 Afweging tot voorkeursvariant

24 Overwegingen bij 24 Verkeersintensiteit / motorvoertuigen per dag Geeft goede doorstroming Trekt verkeer aan vanaf de snelweg Te ‘ zwaar’ voor de functie van de weg Nadelige effecten voor geluid en lucht Past niet binnen het budget Beoordeling Verkeersdoorstroming ++ Verkeersveiligheid Eenduidig wegbeeld Landschappelijke inpassing - - Geluid Kosten

25 Overwegingen bij 25 Verkeersintensiteit / motorvoertuigen per dag Geeft goede doorstroming Voornamelijk lokaal / regionaal verkeer Minder nadelig voor geluid en lucht Aandacht voor verkeersveilige kruisingen Past (bijna) binnen budget Beoordeling Verkeersdoorstroming + Verkeersveiligheid Eenduidig wegbeeld Landschappelijke inpassing Geluid - Kosten

26 Overwegingen bij 26 Verkeersintensiteit / motorvoertuigen per dag Geeft goede doorstroming, maar biedt verkeerskundig weinig toegevoegde waarde Onduidelijk wegbeeld Aandacht voor verkeersveilige kruisingen Past niet binnen het budget Beoordeling Verkeersdoorstroming + Verkeersveiligheid Eenduidig wegbeeld - Landschappelijke inpassing 0/- Geluid Kosten

27 Afweging van de 3 hoofdvarianten
27 Beoordeling Verkeersdoorstroming ++ + Verkeersveiligheid Eenduidig wegbeeld - Landschappelijke inpassing - - 0/- Geluid Kosten

28 Conclusie 28 De variant met gelijkvloerse kruisingen voldoet het beste aan de vereisten, geeft de minste omgevingseffecten en wordt voorgesteld als ambtelijke voorkeursvariant voor verdere uitwerking.

29 Ambtelijke voorkeursvariant

30 Uitwerking voorkeursvariant
30 De presentatietekening liggen op de tafels ! Toelichting Aansluiten bij bestaande rijbaan, inpassing binnen kunstwerken / duikers e.d. Profiel met brede middenberm Gelijkvloerse kruisingen voor autoverkeer Optimalisatie kruispunt Vogelweg (toekomstvast) Diverse uitwerkingen voor fietsers/voetgangers bij kruispunt Vogelweg Brug voor langzaam verkeer bij bushalte Stichtsekant Zo veel mogelijk binnen grenzen van bestemmingsplan Aansluitende projecten (Rijkswaterstaat) A6 tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere A27 ontwerp conform ‘ Beter Benutten’

31 Omgevingsaspecten

32 Geluid 32 Door de toename van verkeer en de gewijzigde ligging van de verbrede Waterlandseweg zal de geluidbelasting wijzigen Verkennende berekeningen geven aan dat Een toename van de geluidsbelasting groter dan 1,5 dB is lokaal te verwachten Gedetailleerde berekeningen in volgend planstadium noodzakelijk zijn In het vervolg wordt nader onderzocht of geluidreducerende maatregelen nodig zijn, rekening houdend met de geluidgevoelige bestemmingen langs het traject Woonboten Stadsboerderij Woonwijk

33 Luchtkwaliteit 33 Huidige situatie voldoet ruim aan de luchtkwaliteitsnormen Verbetering van de zgn. achtergrondconcentratie Minder stagnatie Schonere voertuigen Geen overschrijding van grenswaarden verwacht

34 Ecologie 34 Ecologische Hoofdstructuur
Nader onderzoek noodzakelijk Mogelijk EHS-compensatie Geen verwacht effect op Natura 2000 Eemmeer & Gooimeer lichtgroen = ‘overige EHS’

35 Landschappelijke inpassing

36 Landschappelijke context
36

37 Stedenbouwkundige context
37

38 Inpassing bermprofiel
38 Weg laten aansluiten bij de omgeving: bosprofiel en polderprofiel

39 Inrichting bermen – ‘bosprofiel’
39 Sfeer creëren aansluitend bij omgeving Obstakelvrije afstand 6 meter of geleiderailconstructie

40 Referentiebeeld ‘bosprofiel’
40

41 Inrichting bermen – ‘polderprofiel’
41 Sfeer creëren aansluitend bij omgeving Obstakelvrije afstand 6 meter

42 Referentiebeeld ‘polderprofiel’
42

43 Aansluiting en oversteek Vogelweg

44 Gelijkvloerse aansluiting (VRI-regeling)
44

45 Ongelijkvloerse aansluiting (tunnel)
45

46 Ongelijkvloerse aansluiting (brug)
46

47 Introductie tafels

48 Tafels 48 Verkeer: verkeersafwikkeling, doorstroming en veiligheid
Geluid Landschap: landschappelijke inpassing Omgeving: recreatie, natuur, langzaam verkeer Aangrenzende projecten: SAA, Gooiseweg, kruising WW-A27-Gooiseweg

49 Afsluiting

50 50 Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met: Jan Hartman Andries van Liemburg T T E E

51

52 Modelanalyse (achter de hand houden)
52 De ontwikkeling van Almere zoals dit in de modellen opgenomen zit is als volgt: 2010 -> arbeidsplaatsen woningen 2030 -> arbeidsplaatsen woningen De volgende infrastructuur planjaar 2030 (referentie): Waterlandseweg 2x1, 80 km/uur Gooiseweg, 2x1 tussen Gooimeerdijk en Nijkerkerweg Geen directe verbinding tussen de Nijkerkerweg en de A27 (‘kortsluiting’) Geen verbinding Haven-Hout en geen aansluiting Hout-Noord op A27 A6 Almere-Lelystad 2x2 i.p.v. 2x3 A27 Almere – Eemnes 2x2 i.p.v. 2x3 Gooiseweg tussen A27 en Gooimeerdijk 2x2 Kruispunt Gooiseweg-Gooimeerdijk VRI geregeld Linksaffer van Gooiseweg naar A27 Utrecht 2 stroken i.p.v. 1 Rechtsaffer van A27 Utrecht naar Gooiseweg 2 stroken i.p.v. 1


Download ppt "Verkenning Waterlandseweg"

Verwante presentaties


Ads door Google