De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkenning Waterlandseweg Informatiebijeenkomst.  Andries Liemburg, projectleider  Jan Hartman, extern adviseur Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkenning Waterlandseweg Informatiebijeenkomst.  Andries Liemburg, projectleider  Jan Hartman, extern adviseur Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Verkenning Waterlandseweg Informatiebijeenkomst

2  Andries Liemburg, projectleider  Jan Hartman, extern adviseur Welkom

3 Doel bijeenkomst  Informeren over het proces en de inhoud van de verkenning Waterlandseweg  Uw ideeën inventariseren over de voorkeursvariant

4 Aanleiding verkenning Wat is een verkenning?  Eerste fase van een project  Voorkeursvariant Waarom een verkenning?  Uitbreiding Almere -> uitbreiding stedelijk wegennet  Verkenning Stedelijke bereikbaarheid Almere  Concrete afspraken over aantal projecten, waaronder Waterlandseweg  Waterlandseweg verdubbelen om bereikbaarheid Almere te garanderen  Verkenning: hoe verdubbelen, bestuurlijke voorkeursvariant

5 Doel Verkenning  Breed gedragen beeld  Problematiek  Ambities  Voorkeursoplossing  Inbreng en draagvlak omgeving  Gebruikers/omwonenden gevraagd naar problemen en oplossingen (60 reacties)  Direct overleg met organisaties  Reacties worden gebruikt voor verkenning  In volgende fasen blijft omgeving gehoord worden 5

6 6 Programma 20.00 - 20.15 uur Opening en introductie - Andries Liemburg (projectleider) 20.15 - 20.45uur Toelichting op onderzoek - Jan Hartman (adviseur) 20.45 - 21.00 uur Korte pauze 21.00 - 21.50 uur Tafelgesprekken 21.50 - 22.00 uur Afsluiting

7 Wat gebeurt er na vanavond Verkenningsfase  Verwerken van uw reacties  Uitwerken van ambtelijke voorkeursoplossing  Besluitvorming Gedeputeerde Staten april 2013  Communicatie over voorkeursoplossing Planfase  Uitwerking 2013-2014 Realisatiefase  Uitvoering 2015-2016 7

8 Toelichting op onderzoek

9 Inhoud  Probleemverkenning  Doelstelling  3 Hoofdvarianten  Onderscheidende kenmerken  Beoordeling en afweging  Kosten  Ambtelijke voorkeursvariant  Schetsontwerp  Landschappelijke inpassing  Omgevingseffecten 9

10 Probleemverkenning

11 Aanleiding Stedelijke Bereikbaarheid Almere  Termijn 2030-2040  Van180.000 naar 350.000 inwoners  Groei van minimaal 50.000 arbeidsplaatsen  Verkeers- en vervoersvoorzieningen onvoldoende omvang Maatregelen Bereikbaarheid Almere o.a.: - Verbreding Waterlandseweg 11

12 Probleemverkenning (model 2030) Wat gebeurt er als  alle voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen  alle voorgenomen uitbreidingen van het wegennet  alle verbeteringen in het openbaar vervoer zijn gerealiseerd en de Waterlandseweg blijft zoals die is: “niets doen” in 2030 12

13 Probleemverkenning (model 2030) Beleid: bij meer dan 20.000 à 25.000 motorvoertuigen/dag 2 rijstroken per richting vanwege verkeersveiligheid, doorstroming (economische bereikbaarheid) 13 28.000 mvt/dag 24.000 mvt/dag

14 Raadpleging  Teruggaan van 2x2 bij kruispunt naar 2x1 op wegvak levert onveilige situaties  Inhaalbewegingen, ondanks inhaalverbod  Verkeer dat ongewild op de verkeerde weghelft terecht komt  Oversteeksituatie bij bushalten  Te hard rijden  Bumper kleven  Onvoldoende verlichting  Aanrijdingen met dieren 14 Verkeersongevallen

15 Doelstelling

16  Komen tot een toekomstvaste, verkeersveilige, robuuste en gedragen oplossing voor de verbreding van de Waterlandseweg.  De oplossing moet:  passen bij de functie van de weg (wegennet Almere en regionaal/nationaal wegennet)  afgestemd zijn op de groei van Almere  verkeersveilig zijn  goed ingepast zijn in de omgeving  voldoen aan eisen voor geluid en lucht  passen binnen het budget (€ 21,5 miljoen) 16

17 De functie van de Waterlandseweg  De weg is voor het verkeer van en naar Almere een belangrijke verbinding  De weg ontsluit de naastgelegen gebieden  De kruising met de Vogelweg is belangrijk voor het regionale verkeer  De weg is niet bedoeld voor het lange afstand verkeer (daarvoor zijn de A6 en A27)  Alleen bij calamiteiten op de A6 en/of A27 kan de weg als overlooproute functioneren (robuust wegennet) 17

18 De varianten

19 Verbreding 2x2, 100 of 80 km/uur 19 Referentiebeeld verdubbeling of

20 Referentiebeeld 20

21 Referentiebeeld 21

22 Drie hoofdvarianten voor de verbreding 22 100 km/uur 80 km/uur 100 en 80 km/uur ViaductenKruisingen Viaducten/kruisingen (knip bij Vogelweg) € 66 miljoen€ 23 miljoen€ 37 miljoen

23 Afweging tot voorkeursvariant

24 Overwegingen bij  Verkeersintensiteit 38.000 / 36.000 motorvoertuigen per dag  Geeft goede doorstroming  Trekt verkeer aan vanaf de snelweg  Te ‘ zwaar’ voor de functie van de weg  Nadelige effecten voor geluid en lucht  Past niet binnen het budget 24 Beoordeling Verkeersdoorstroming++ Verkeersveiligheid++ Eenduidig wegbeeld++ Landschappelijke inpassing - Geluid- Kosten-

25 Overwegingen bij  Verkeersintensiteit 31.000 / 27.000 motorvoertuigen per dag  Geeft goede doorstroming  Voornamelijk lokaal / regionaal verkeer  Minder nadelig voor geluid en lucht  Aandacht voor verkeersveilige kruisingen  Past (bijna) binnen budget 25 Beoordeling Verkeersdoorstroming+ Verkeersveiligheid+ Eenduidig wegbeeld+ Landschappelijke inpassing + Geluid- Kosten0

26 Overwegingen bij  Verkeersintensiteit 33.000 / 32.000 motorvoertuigen per dag  Geeft goede doorstroming, maar biedt verkeerskundig weinig toegevoegde waarde  Onduidelijk wegbeeld  Aandacht voor verkeersveilige kruisingen  Past niet binnen het budget 26 Beoordeling Verkeersdoorstroming+ Verkeersveiligheid+ Eenduidig wegbeeld- Landschappelijke inpassing 0/- Geluid- Kosten-

27 Afweging van de 3 hoofdvarianten 27 Beoordeling Verkeersdoorstroming++++ Verkeersveiligheid++++ Eenduidig wegbeeld++- Landschappelijke inpassing - +0/- Geluid- -- Kosten- 0-

28 Conclusie De variant met gelijkvloerse kruisingen voldoet het beste aan de vereisten, geeft de minste omgevingseffecten en wordt voorgesteld als ambtelijke voorkeursvariant voor verdere uitwerking. 28

29 Ambtelijke voorkeursvariant

30 Uitwerking voorkeursvariant De presentatietekening liggen op de tafels ! Toelichting  Aansluiten bij bestaande rijbaan, inpassing binnen kunstwerken / duikers e.d.  Profiel met brede middenberm  Gelijkvloerse kruisingen voor autoverkeer  Optimalisatie kruispunt Vogelweg (toekomstvast)  Diverse uitwerkingen voor fietsers/voetgangers bij kruispunt Vogelweg  Brug voor langzaam verkeer bij bushalte Stichtsekant  Zo veel mogelijk binnen grenzen van bestemmingsplan Aansluitende projecten (Rijkswaterstaat)  A6 tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere  A27 ontwerp conform ‘ Beter Benutten’ 30

31 Omgevingsaspecten

32 Geluid Door de toename van verkeer en de gewijzigde ligging van de verbrede Waterlandseweg zal de geluidbelasting wijzigen Verkennende berekeningen geven aan dat  Een toename van de geluidsbelasting groter dan 1,5 dB is lokaal te verwachten  Gedetailleerde berekeningen in volgend planstadium noodzakelijk zijn In het vervolg wordt nader onderzocht of geluidreducerende maatregelen nodig zijn, rekening houdend met de geluidgevoelige bestemmingen langs het traject  Woonboten  Stadsboerderij  Woonwijk 32

33 Luchtkwaliteit  Huidige situatie voldoet ruim aan de luchtkwaliteitsnormen  Verbetering van de zgn. achtergrondconcentratie  Minder stagnatie  Schonere voertuigen  Geen overschrijding van grenswaarden verwacht 33

34 Ecologie  Ecologische Hoofdstructuur  Nader onderzoek noodzakelijk  Mogelijk EHS-compensatie  Geen verwacht effect op Natura 2000 Eemmeer & Gooimeer 34 lichtgroen = ‘overige EHS’

35 Landschappelijke inpassing

36 Landschappelijke context 36

37 Stedenbouwkundige context 37

38 Inpassing bermprofiel Weg laten aansluiten bij de omgeving: bosprofiel en polderprofiel 38

39 Inrichting bermen – ‘bosprofiel’  Sfeer creëren aansluitend bij omgeving  Obstakelvrije afstand 6 meter of geleiderailconstructie 39

40 Referentiebeeld ‘bosprofiel’ 40

41 Inrichting bermen – ‘polderprofiel’  Sfeer creëren aansluitend bij omgeving  Obstakelvrije afstand 6 meter 41

42 Referentiebeeld ‘polderprofiel’ 42

43 Aansluiting en oversteek Vogelweg

44 Gelijkvloerse aansluiting (VRI-regeling) 44

45 Ongelijkvloerse aansluiting (tunnel) 45

46 Ongelijkvloerse aansluiting (brug) 46

47 Introductie tafels

48 Tafels  Verkeer: verkeersafwikkeling, doorstroming en veiligheid  Geluid  Landschap: landschappelijke inpassing  Omgeving: recreatie, natuur, langzaam verkeer  Aangrenzende projecten: SAA, Gooiseweg, kruising WW-A27-Gooiseweg 48

49 Afsluiting

50 Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met: Jan HartmanAndries van Liemburg T+31 30 220 76 11T +31 320 265 326 Ejan.hartman@grontmij.nlE andries.liemburg@flevoland.nl 50

51

52 Modelanalyse (achter de hand houden) De ontwikkeling van Almere zoals dit in de modellen opgenomen zit is als volgt:  2010 -> 2030+ 58.000 arbeidsplaatsen+35.000 woningen  2030 -> 2040+ 20.000 arbeidsplaatsen+30.000 woningen De volgende infrastructuur planjaar 2030 (referentie):  Waterlandseweg 2x1, 80 km/uur  Gooiseweg, 2x1 tussen Gooimeerdijk en Nijkerkerweg  Geen directe verbinding tussen de Nijkerkerweg en de A27 (‘kortsluiting’)  Geen verbinding Haven-Hout en geen aansluiting Hout-Noord op A27  A6 Almere-Lelystad 2x2 i.p.v. 2x3  A27 Almere – Eemnes 2x2 i.p.v. 2x3  Gooiseweg tussen A27 en Gooimeerdijk 2x2  Kruispunt Gooiseweg-Gooimeerdijk VRI geregeld  Linksaffer van Gooiseweg naar A27 Utrecht 2 stroken i.p.v. 1  Rechtsaffer van A27 Utrecht naar Gooiseweg 2 stroken i.p.v. 1 52


Download ppt "Verkenning Waterlandseweg Informatiebijeenkomst.  Andries Liemburg, projectleider  Jan Hartman, extern adviseur Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google