De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eerste ervaring met DOT onder prestatiebekostiging vanuit de umc’s

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eerste ervaring met DOT onder prestatiebekostiging vanuit de umc’s"— Transcript van de presentatie:

1 Eerste ervaring met DOT onder prestatiebekostiging vanuit de umc’s
Zorgvisiecongres: Invoering DOT 14 maart Floriaan van Bemmelen, partner de Praktijk Programmamanager prestatiebekostiging, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 

2  Agenda   Aanleiding DBC en DOT 10 stappen DOT Systeemfouten en doorontwikkelagenda Interne issues Onderhandelingen Mogelijkheden DOT naar 2.0 Tenslotte

3 DBC aanleiding (2005)     1. Marktwerking: het introduceren van een contractenstelsel waarin zorgverzekeraars, ziekenhuizen en medisch specialisten met elkaar afspraken maken over volume, prijs en kwaliteit. 2. Prestatiebekostiging : Het vervangen van functiegerichte budgettering van ziekenhuizen en de lumpsum financiering van medisch specialisten door een productgerichte bekostiging. 3. Transparantie: Het vergroten van het inzicht in en het bieden van mogelijkheden om de ziekenhuiszorg te beoordelen en te vergelijken. 4. Het bevorderen van de doelmatigheid en kwaliteit van zorg.

4 DOT aanleiding (2007)     In het huidige DBC-systeem worden na enkele jaren ervaring de volgende knelpunten gesignaleerd: • Het DBC-systeem voldoet niet aan het criterium ‘medische herkenbaarheid’. De productgroepen, die het grote aantal DBC’s hanteerbaar maken, bestaan weliswaar uit verschillende qua kosten en werklast homogene maar niet uit medisch oogpunt vergelijkbare DBC’s. Het maakt de productgroepen onvoldoende geschikt voor contracteren, waarbij afspraken worden gemaakt over de prijs en kwaliteit van de verleende zorg. • Doordat de typering per specialisme is opgebouwd, ontstaan twee knelpunten: Voor vergelijkbare zorgvragen die worden behandeld door verschillende specialismen, zijn verschillende DBC-typeringen en tarieven van toepassing. Voor zorgvragen waarbij meerdere specialismen zijn betrokken worden meerdere DBC’s in rekening gebracht. • De huidige diagnosetyperingen hebben geen aansluiting op een internationale diagnoseclassificatie. Dit betekent dat de DBC-typering onvoldoende kan worden gebruikt in het kader van internationale wenselijk geachte uitwisseling van gegevens over de (ontwikkeling van) ziekten. • Het DBC-systeem met de gekozen (globale) typering van een diagnose en een behandelas (operatief klinisch of operatief poliklinisch) sluit onvoldoende aan op de werkelijke kosten van een klinisch operatieve behandeling (bijvoorbeeld een kijkoperatie of een complexe ingreep bij slijtage aan de knie leidt tot andere kosten). • De standaard registratie-instructies zijn per specialisme aangepast en bevatten daardoor belangrijke verschillen. Hierdoor is de voorspelbaarheid van de registratie en declaratie moeilijk te waarborgen.

5 10 punten DOT 1 Enkelvoudige vastlegging ten behoeve van meervoudig gebruik (financieel georiënteerd) ++/- 2 Verbeteren basisregistratie (uniformeren nomenclatuur & toepassingsregels)(DBC O & NZa regels, CBV nomenclatuur) +/- 3 ICD-codering gekoppeld aan DBC-registratie  + 4 Specialist typeert alleen diagnose en daar waar nodig behandeling (+ veel ‘flankerend’ coderen!) 5 Van valideren naar afleiden  ++ 6 Gebruik maken van bestaande ICT-mogelijkheden  7 ICT-infrastructuur moet beter en slimmer (vage indicator!nog geen beslissingsondersteuning) 8 Reële tarieven voor herkenbare producten (we zijn nog niet klaar...!) --/+ 9 Declaratie op DBC-niveau, onderhandelen op clusterniveau (neen) - 10 Clustering op basis van diagnose als onderhandeltool ( neen)

6 Systeemfouten en doorontwikkelagenda
Krappe planning DO agenda: oplevering juli 2012 bepalend voor omzet 2013 en daarmee een relatie met vangnet transitie Beperkte mogelijkheden ervaring op te doen voor structuur 2014 Ruimte in BKZ voor DO agenda Reparatie release: tarieven ( bv. alg VPD bij specifieke umc producten) NB nu in loop jaar (1 mei) release! umc's specifiek: complexiteit, top referente zorg, werkplaats functie Schatting voor umc’s ‘gat’ ca € 400 miljoen

7 Voorbeeld tarieven vs kosten ziekenhuisdeel(1)
Zorgproduct aantal kosten gem Tarief oorzaak onderdekking

8 Voorbeeld tarieven vs kosten (2)

9 Voorbeeld tarieven vs honoraria

10 Interne issues Bij de invoering sterke interne oriëntatie: regeldichtheid & complexiteit. Focus op registratie positief ICT veelal nog niet klaar ! Extern is intern: vreemde consequenties en gedrag, 'opeisen rechten‘ ( bv IC, Kindergeneeskunde, transplantaties). In toekomst meer ruimte voor ondernemerschap? Informatievoorziening moet op gang komen, intern en op koepel niveau. Kanaliseren van fouten en aanpassingsverzoeken: reparatie releases

11 Onderhandelingen FB, transitie: veel openstaande vragen, risico inschatting nauwelijks te maken Zorg: discontinuïteit en jonge teams aan de onderhandeltafel Liquiditeit: weglekken rente HLA macro afspraken: beheersen & kosten, visie op herschikken zorgveld MBI: perverse prikkels Stijl veelal: ‘budget’ en vullen met DBC zorgproducten. Nog beperkt inhoudelijk onderhandelingen Nieuwe wijn in oude zakken ?!?

12 Mogelijkheden INPUT OUTPUT Intern Proces
DBC+DOT+ZN+VWS+NZA+AD+DIS+DHD+LMR OUTPUT FINANCIEEL DBC DOT Add On WDS Trials Keuringen ZORG LOGISTIEK EPD Zorgpaden OK planning bedbezetting multi-afspraak Ordercom KWALITEIT Transparantie Benchmark HSMR Prestatie- indicatoren Intern Proces INPUT Diagnose & Verrichtingen (RSAD) + Extra Hans van Belleghem

13 DOT naar 2.0 Rust vs. systeemveranderingen Focus moet op zorg zijn
Porter: value added view Beheersing denken = oud denken Patiënt waarden: outcome? Behoefte aan ‘informatieproducten’  Voorspellen, scenario‘s en benchmarks: Potentie voor : optimalisatie bedrijfsvoering, kwaliteitsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek DOT naar 2.0

14 Tenslotte slechte nieuws
klein leed in vergelijking met internationale positie wie brengt de boodschap aan de patiënt ‘de bakker moet zorgen dat er minder brood gegeten wordt’ elke systeemwijziging is kortdurende besparing er is nog geen prestatiebekostiging maar budget systeem ‘FB 2.0 i.p.v. DOT 1.0?’ transparantie van DBC's nog grotendeels een belofte goede nieuws uitdaging van verzilveren in de toekomst transitieperiode nog niet afgelopen tijd om meer aan de kwaliteit te werken  Medisch specialisten betrokken bij doorontwikkeling Van voorbereidingsfase in de uitwerkingsfase

15 Dank voor uw aandacht In de workshop zullen voorbeelden nader besproken worden


Download ppt "Eerste ervaring met DOT onder prestatiebekostiging vanuit de umc’s"

Verwante presentaties


Ads door Google