De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Kwaliteitscultuur Bolognaseminarie Brussel | 3 juni 2009 Dries Berings.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Kwaliteitscultuur Bolognaseminarie Brussel | 3 juni 2009 Dries Berings."— Transcript van de presentatie:

1 1 Kwaliteitscultuur Bolognaseminarie Brussel | 3 juni 2009 Dries Berings

2 2 Kwaliteitscultuur Op zoek naar kwaliteitscultuur in 14 Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs Dries Berings

3 3 Wat bekijken we samen? n Kwaliteit + cultuur = kwaliteitscultuur? n “Zes spiegels” als vertrekpunt voor onderzoek en reflectie n Het pilootproject: opzet en resultaten n Perspectieven voor verder onderzoek n Mogelijkheden tot reflectie in de praktijk van de kwaliteitszorg

4 4 Kwaliteitscultuur n Sceptici en pleitbezorgers van integrale kwaliteitszorg zijn het over één ding eens: “Kwaliteitscultuur is belangrijk”

5 5 “Hard” en “soft” (7S -McKinsey)

6 6 Kwaliteitscultuur: werkdefinitie “Kwaliteitscultuur is een organisatiecultuur die bijdraagt tot de ontwikkeling van een effectieve en efficiënte zorg voor kwaliteit”

7 7 Zorg voor kwaliteit Organisatie- cultuur Intern- en extern kwaliteitssysteem Zorg voor kwaliteit effectiviteit Performantie efficiëntie

8 8 Organisatiecultuur Organisatiecultuur is het niet steeds bewuste en beperkt communiceerbaar geheel van waarden en normen over het werk in ruime zin, zoals dat door de organisatieleden gedeeld wordt en waardoor hun gedrag gekleurd wordt (Houtveen et al., 1996).

9 9 Organisatiecultuur n Gelaagd n Onderscheidend n Gedeeld n Gefragmenteerd n Sociaal-geconstrueerd n Dialectisch

10 10 n Effectiviteit = doeltreffendheid De mate waarin de organisatie haar vooropgestelde doelen bereikt. n Efficiëntie = doelmatigheid Een maatstaf voor de kosten van de resources die zijn gekoppeld aan het bereiken van een doel (Daft, 2007; Schermerhorn, 2002) Performantie

11 11 n Competieontwikkeling n Studierendement n Tewerkstellingskansen n Didactische kwaliteit n Tevredenheid stakeholders n Wetenschappelijke output n Maatschappelijke bijdrage n … Meervoudige doelbepaling

12 12 n Productgericht n Ontwerpgericht n Klantgericht n Waardegericht n Transcendente benadering Visies op kwaliteit

13 13 n IKZ (EFQM, Proza, Tris) n Procesbenadering (ISO) n CIPO-model n Output-gerichte kwaliteitbewaking n Individueel professionalisme n De Lerende Organisatie n … Visies op zorg voor kwaliteit

14 14 IKZ: principes n centraal stellen van de klant n engagement van de top n betrokkenheid van het personeel n collectieve visie n stroomlijnen van processen n systeembenadering n continu verbeteren n werken aan een kwaliteitscultuur n werken op basis van feiten en cijfers

15 15 IKZ: tools n Bevraging/evaluatie door stakeholders n Functioneringsgesprekken n Kwaliteitsstuurgroep n Kwaliteitsverbeteringsteams n Interne en externe evaluatie n PDCA-cirkel n Kwaliteitshandboek n Kwaliteitsindicatoren n Sensibilisering en vorming

16 16 IKZ: core values n AInnovatie n BCollectieve gerichtheid n CSystematiek

17 17 Concurrerende waarden: n A Innovatie vs. traditie n B Collectief vs individuele professionaliteit n C Systematiek vs intrinsieke motivatie

18 18 Concurrerende waarden

19 19 Waarden die tegelijk belangrijk zijn, maar moeilijk tegelijk te realiseren vallen. Concurrerende waarden

20 20 Wat bekijken we samen? n Kwaliteit + cultuur = kwaliteitscultuur? n “Zes spiegels” als vertrekpunt voor onderzoek en reflectie n Het pilootproject: opzet en resultaten n Perspectieven voor verder onderzoek n Mogelijkheden tot reflectie in de praktijk van de kwaliteitszorg

21 21 Cultuurbeelden VERANDERING innovatie BESTENDIGING traditie COLLECTIVISME collectief INDIVIDUALISME specialisatie ZELF-BEPALING mens PLANMATIGHEID systeem

22 22 Innovatie - Traditie

23 23 Mens - Systeem

24 24 Specialisatie - Collectief

25 25 DE TRADITIONELE IHO

26 26 DE IKZ-IHO

27 27 DE IHO ALS TEAM

28 28 DE ONBESTEMDE IHO

29 29 Wat bekijken we samen? n Kwaliteit + cultuur = kwaliteitscultuur? n “Zes spiegels” als vertrekpunt voor onderzoek en reflectie n Het pilootproject: opzet, resultaten en perspectieven voor verder onderzoek n Mogelijkheden tot reflectie in de praktijk van de kwaliteitszorg

30 30 Doelstellingen pilootproject n Uitbreiding meetinstrument –Toepassingsgebied –Items –Psycho-metrische kwaliteiten n Exploratie van mogelijkheden voor reflectie en onderzoek

31 31 Quota-steekproef n Per IHO: 2 (deel)organisaties n Per (deel)organisatie (N=28; n=270): –6 docenten (3 met onderzoeksopdracht) –2 ondersteunend –2 management

32 32 Deelnemende IHO’s

33 33 Verdeling over functies

34 34 Personalia

35 35 Globaal cultuurprofiel

36 36 Globaal cultuurprofiel: perceptie

37 37 Globaal cultuurprofiel: perceptie Pilootproject (2009)Berings (2001) MENS (3.65)Mens (3.23) INNOVATIE (3.50)Innovatie (2.88) COLLECTIEF (3.20)Collectief (2.69) SYSTEEM (3.08)Traditie (2.66) SPECIALISATIE (2.85)Systeem (2.65) TRADITIE (2.65)Specialisatie (2.38)

38 38 Globaal cultuurprofiel: wens

39 39 Globaal cultuurprofiel: wens Pilootproject (2009)Berings (2001) COLLECTIEF (4.33)Mens (3.99) MENS (4.13)Collectief (3.89) INNOVATIE (3.89)Innovatie (3.40) SYSTEEM (3.63)Systeem (3.32) TRADITIE (2.93)Traditie (3.03) SPECIALISATIE (2.90)Specialisatie (2.35)

40 40 Cultuurwens hogeschool versus universiteit

41 41 Cultuurwens lesopdracht of niet?

42 42 Cultuurwens : opdracht

43 43 Cultuurperceptie IHO of deelorganisatie?

44 44 Wat bekijken we samen? n Kwaliteit + cultuur = kwaliteitscultuur? n “Zes spiegels” als vertrekpunt voor onderzoek en reflectie n Het pilootproject: opzet en resultaten n Perspectieven voor verder onderzoek n Mogelijkheden tot reflectie in de praktijk van de kwaliteitszorg

45 45 Plannen n Optimaliseren van meetinstrument n Opzetten breedschalig onderzoek n Koppeling aan performantie

46 46 Validiteit en betrouwbaarheid Verklarend vermogen (Eta²)

47 47 Validiteit en betrouwbaarheid Verklarend vermogen (Eta²)

48 48 Uitbreiding meetinstrument n Correlaties: items – spiegels n Constructie zes betrouwbare schalen

49 49 Cultuurbeelden en performantie Zorg voor kwaliteit Studenten- tevredenheid Personeels- tevredenheid Collectief+++++ Mens++++++ Innovatie+++ Systeem+++ Traditie-++ Specialisati e --0

50 50 Cultuurclusters en performantie

51 51 Wat bekijken we samen? n Kwaliteit + cultuur = kwaliteitscultuur? n “Zes spiegels” als vertrekpunt voor onderzoek en reflectie n Het pilootproject: opzet en resultaten n Perspectieven voor verder onderzoek n Mogelijkheden tot reflectie in de praktijk van de kwaliteitszorg

52 52 Voorbeelden

53 53 n Klemtoon in eigen profiel n Breedte van het profiel n Evenwicht in het profiel n Toetsing aan eigen doelstellingen n Subculturen n Veranderingsdynamiek Profielanalyse

54 54 n Van cultuurspiegels naar cultuurkenmerken n Van cultuurkenmerken naar verbeteracties Wat kunnen we beter?

55 55 Per “spiegel’: n Kwaliteit: welke voordelen geeft het om hieraan te werken? n Valkuil: welk risico lopen we als we hier te sterk de nadruk gaan op leggen? n Uitdagingen: hoe kunnen we beeld versterken zonder in de valkuil te trappen? n Allergieën: waarom houdt (een deel van) het personeel niet van deze spiegel? Cultuurspiegels & kernkwadranten

56 56 Kernkwadranten (Ofman) KWALITEITEN UITDAGINGENALLERGIEËN VALKUILEN te veel van het goede tegengestelde REFERENTIEKADER Instrument

57 57 Biografische noot n Dr. Dries Berings is hoofddocent Mens en organisatie en Management aan de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB - EHSAL), professor HRM aan de EHSAL Management School (EMS), onderzoeker aan het Centrum voor Duurzaam Ondernemen (CEDON), geaffilieerd onderzoeker aan de KULeuven (Work, Organizational & Personnel Psychology – WOPP - prof. Dr. H. De Witte). Hij behaalde in 1983 zijn licentiaatsdiploma in de Psychologische en Pedagogische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Gent. In 2001 behaalde hij de titel van doctor in Psychologische Wetenschappen aan de K.U.Leuven op basis van een onderzoek naar de ontwikkelingskansen van kwaliteitszorg in het hogescholenonderwijs (promotor prof. Dr. R. Bouwen).

58 58 Literatuur n Berings, D. (2000). Integrale kwaliteitszorg in een hogeschool. Kansen en bezwaren, geformuleerd vanuit meervoudig perspectief. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 18, 177-202. n Berings, D. (2001). Omgaan met concurrerende waarden als voorwaarde tot de ontwikkeling van integrale kwaliteitszorg in het hogescholenonderwijs in Vlaanderen. Doctoraal Proefschrift Katholieke Universiteit Leuven. Brussel: EHSAL. n Berings, D. (2004a). Eenheid en diversiteit in de organisatiecultuur, gemeten met de Twaalf- Arbeidswaardenvragenlijst (AWV12) en aan de hand van Zes Cultuurbeelden (CB6), in Van Dingenen, I. e.a. (red.), Kwaliteitszorg in het onderwijs, Mechelen, Wolters Plantyn, 18 pp. n Berings, D. (2004b). Personeelstevredenheidsvragenlijst voor het Hoger Onderwijs (PTHO), in Van Dingenen, I. e.a. (red.), Kwaliteitszorg in het onderwijs, Mechelen, Wolters Plantyn,, 16 pp. n Berings, D. (2006). Concurrerende waarden: een intrigerend en integrerend concept voor het bestuderen en vormgeven van organisatieverandering. In J. Hovelynck, S. De Weerdt, A. Dewulf A. (Red.) Samen leren en werken in en tussen organisaties. (pp. 159-185). Leuven: Lannoo Campus. n Berings, D. (2008a). IKZ als denk- en handelingskader voor interne en externe kwaliteitszorg in het hoger onderwijs.Inspirerend of achterhaald? Werken met waarden in organisaties: een arbeidspsychologische analyse (HUB Research Paper 2008/22). Brussel: Hogeschool-Universiteit Brussel. n Berings, D. (2008b). Werken met waarden. De moeite waard. H-ogelijn, 16 (themanummer), 53- 60. n Berings, D., Grieten, S., Lambrechts, F., & De Witte, H. (2008). Arbeidswaarden en facetten van arbeidssatisfactie als predictoren voor de attitude van personeelsleden in het hoger onderwijs ten aanzien van veranderingen. Gedrag en organisatie, 21(4), 493-517. n Berings, D., & Steen, T., & Grieten, S. (2008). Mens en organisatie. Antwerpen: Uitgeverij De Boeck. n Berings, D., De Fruyt, F., & Bouwen, R. (2004). Work values and personality traits as predictors of enterprising and social vocational interest. Personality and Individual Differences, 36, 349-364.


Download ppt "1 Kwaliteitscultuur Bolognaseminarie Brussel | 3 juni 2009 Dries Berings."

Verwante presentaties


Ads door Google