De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Leden Vergadering Bewoners Vereniging Boompjes

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Leden Vergadering Bewoners Vereniging Boompjes"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Leden Vergadering Bewoners Vereniging Boompjes
Datum: Woensdag 14 Maart 2012 Aanvang: 20:00 uur Zaal open:19:30 uur koffie, biertje, wijntje, fris Locatie: DRVM Scheepsbrug Boompjes 680

2 Mededeling Vanavond kunt u de vergadering volgen op 2 manieren :
Door te luisteren naar het gesproken woord via de geluid installatie. Door de geprojecteerde tekst te lezen. De reden is tweeledig : # Wij plezieren de gehoorgestoorden. # Wij plezieren onszelf. We verwachten dat u er drukker mee bent en het geroezemoes achterwege zal blijven.

3 A G E N D A 1 Opening & Welkom door de Voorzitter 2 Bijzonder welkom
3 Terugblik 2011 door de Voorzitter 3.1 Nieuwe Bewoners 3.2 Bestuursvergadering elke 3e woensdag van de maand 4 Bijzondere dank 5 Financieel verslag van de Penningmeester W&V + Spaarrek., & Begroting 2012 6 Verslag van de Kascontrole Commissie 7 Statuten & Bestuursleden 8 Pauze Koffie, biertje, wijntje, fris Presentatie : Rotterdam 9 Terugblik 2011 door de Secretaris 10 Evenementen aan de Boompjes 11 De Digitale Wereld 12 Beantwoording van de aan het bestuur gerichte vragen. 13 Rondvraag 14 Sluiting

4 1 Opening & Welkom door de Voorzitter
- Ik heet iedereen van harte welkom en hoop een positieve en constructieve ledenvergadering te mogen leiden. Vragen op opmerkingen die het algemeen belang niet dienen, worden door mij afgehamerd. We hopen dat u de vergaderdiscipline in acht neemt. Er is altijd maar één persoon aan het praten !!!!

5 Boompjeskade. Bijzonder welkom heten wij :
Eunice Dreischor – Communicatie Remco Versteeg – Projectleider over : De verdere ontwikkeling en renovatie van de Boompjeskade.

6 Terugblik 2010 door de Voorzitter
3.1 Nieuwe Bewoners a Betalende leden Schoener % Schoener % Clipper % Clipper % Galjoen % Galjoen % Totaal % Hilti boorhamer 23 keer uitgeleend. 3.2 Bestuursvergaderingen, enkele belangrijke zaken daaruit. Elke 3e woensdag van de maand houden wij onze bestuursvergadering. In 2011 hebben wij 12 Bestuursvergaderingen gehad. Sommige werden laat anderen later. Afscheid genomen van bestuurslid Bram den Hamer. Gelukkig werd het gat zeer snel gevuld door Jeanne Vermaat. Er is getracht een begin te maken met een eigen WEB-site met een bewoner hetgeen door een zeer moeizaam contact op niets is uitgelopen. De voorbereidingen voor de ALV met 4 gastsprekers betekende een zeer lange februari bestuursvergadering. Er waren zeer veel vragen ingediend. Het voorstel van een lid om op de Boompjeskade een kunstwerk in de vorm van dame een zandloper figuur werd afgewezen.

7 3. 2a Er werd besloten een ledenwervingsactie te starten
3.2a Er werd besloten een ledenwervingsactie te starten. Alle niet leden werden uitgenodigd om onder het genot van een hapje en drankje in de Scheepsbrug kennis te maken met het bestuur en de voordelen van het lidmaatschap te bespreken Helaas was er zeer weinig opkomst. Tijdens een gesprek met de CR in het Minervahuis zijn 20 extra fietsbeugels toegezegd maar momenteel is dat bij niemand bekend en de geldmiddelen zijn schaars. Er werd een eerste contact gelegd met de baas van Stadstoezicht om samen een fietsenplan op te zetten om te komen tot een ordentelijke Boompjes en Terwenakker Helaas moest Nanda bedanken voor het bestuurslid door drukke onregelmatige werkkring en perikelen met familieleden. Besloten werd om opheldering in te winnen bij Vesteda, de huurcommissie en de woonbond door de verwarring over het puntensysteem ivm isolatie. Een voorstel om met geld van Opzoomerrmee aangevuld met CR subsidie om alle bewoners aan de Boompjeszijde een NL- vlag met wimpel en bevestigingsmateriaal te geven voor een kleurrijke Boompjes op de Nationale feestdagen ging helaas niet door. Een medelid meende daar een stokje voor te moeten steken bij Vesteda Vesteda werd verzocht de huisnummering duidelijker aan te brengen zodat bezoekers en taxi's komende van het oosten dit beter konden zien.

8 3.2b We hebben nog getracht enige inspraak te krijgen voor de herinrichting van de
Boompjeskade maar die inspraakavond is geweest in het najaar 2010 en de huidige plannen kunnen niet gewijzigd worden. We hebben een schouw gedaan rondom de torens en foto's gemaakt van alle ontsieringen zoals de bank en de houten deur bij Campell, de peuken en het zwerfvuil op het trottoir en de trappen tussen de torens, de beenbrekende vetafvoerputten op de Terwenakker enz. en de foto's zijn met begeleidend schrijven gestuurd aan de betrokken instanties zoals Gemeentewerken, Roteb, Raad voor het Centrum, DCMR enz. Onze klachten over de overlast van Sahil en Bewefa die vnl worden ervaren door de bewoners van de rode toren is dermate serieus opgevat dat een speciale vergadering is uitgeroepen door de Gemeente Rotterdam, Raad voor het Centrum, waar eveneens aanwezig waren de Politie, Vesteda, de DCMR en wij als BVB. Sahil heeft een hoge boete gekregen en Bewefa mag niet langer meer live muziek maken. De dBa grenzen zijn door DCMR vastgelegd. Daar er veel moeite is met de bediening van het belpaneel zullen we een grote instructie ernaast ophangen. Vesteda is hiertoe niet bereid.

9 3.2.c Er is geconstateerd dat de dakventilatoren op vreemde tijden op dubbel toerental schakelen
Besloten werd om een enquête te houden met de gewenste tijden. Dit is inmiddels afgerond en aan Vesteda doorgegeven met het verzoek de tijdklokken zodanig in te stellen. Besloten werd wederom een bijgewerkte lijst met belangrijke contacten en instanties te maken en deze in de mededelingenkasten op te hangen en in het BB af te drukken. Ons verzoek aan Opzoomeren is gehonoreerd en de dames hebben geld ontvangen om de 4 plantenbakken rijkelijk te voorzien.

10 Bijzondere dank De 3 dames die de plantenbakken in 2011 wederom zo keurig hebben verzorgd : Toos, Corry & Monique De hoofdredacteur en bezorger van het Boompjes Bulletin : Jan De beide dames die de kascontrole hebben gedaan : Aartje & Joke

11 5.1 Bewoners Vereniging Boompjes Winst & Verlies Rekening 2011
Onderwerp Saldo 829.82 Nieuwjaar Receptie 595.- Vesteda Bijdrage 1680.- Woonbond, Lidmaatschap 706.20 Subsidie Rotterdam CR 1755.- Naar Spaarrekening Retour ING-Bank 5.95 Ledenwerfacties D + M Van Spaarrekening 500.- Kamer van Koophandel 26.64 300.- IVA, drukkosten BB Ledenwerfactie IVA 221.40 Contributies Bestuur,buro,decl.afscheid 872.06 ING Bankkosten 105.61 Onderhoud Plantenbakken 94.08 Positief Saldo 339.97 Totaal

12 5.2 Bewoners Vereniging Boompjes
Spaarrekening Saldo Naar ING betaalrekening 500.- Ontvangen Rente 35.80 300.- Van ING betaalrekening 1755.- 15.81 Voordelig Saldo Totaal

13 5.3 Bewoners Vereniging Boompjes
Begroting 2012 Ontvangsten Uitgaven Contributies 1900.- Woonbond 706.- Bijdrage Vesteda 1680.- Heffing KvK 27.- Extra bijdrage Vesteda 750.- Nieuwjaar Receptie 900.- Rente Spaarrek. 36.- Jaarvergadering 400.- Boompjes Bulletin 1000.- Bestuur & Admin ING Bankkosten 110.- Positief Saldo 323.- Totaal 4366.-

14 6 a Verslag van de kascontrole-commissie.
Voorzitter : Aartje Meddeler Commissielid : Joke Bos Wij verzoeken Aartje de bevindingen opgedaan tijdens het boekenonderzoek van de financiële situatie van de Bewoners Vereniging Boompjes over het jaar 2011 staande mede te delen.

15 6 b Verslag van de kascontrole-commissie.
Onderstaand brief zat in onze brievenbus 525A. Geacht bestuur en aanwezige leden van de vereniging. Allereerst wil ik u allen voorstellen aan ons nieuw mede-kascontrole commissielid; Mevrouw Joke Bos. In de afgelopen 14 maanden heb ik Joke leren kennen als een zeer sociaal bewogen en veelzijdige dame en ik zou het op prijs stellen als u allen haar met een welkomstapplaus zou begroeten. Superlatieven zeggen nauwelijks genoeg over de kwaliteit en het vele werk, dat onze penningmeester Gerda Aalbers, met uiterste precisie en duidelijkheid voor onze BVB verricht en zowel Joke als ik verlenen Gerda van ganser harte décharge voor het boekjaar 2011. Wij spreken de wens uit, dat Gerda haar werk t.b.v. onze vereniging op haar onnavolgbare wijze nog jaren mag en wil blijven doen. APPLAUS !!!! Joke Bos Aartje Meddeler

16 7 a Statuten & Bestuursleden
Volgens de statuten dient elk jaar een bestuurslid af te treden Dit jaar zal onze penningmeester, Gerda Aalbers, aftreden Zij stelt zich echter niet herkiesbaar. Zij is een succesvol schrijfster en dit neemt alle tijd in beslag. Wij zijn dus :

17 7 b een Treurende Bewoners Vereniging Boompjes

18 7 c Statuten & Bestuursleden
Zijn er onder de leden personen die de vacante functie willen aanvaarden ? Of kent u iemand in uw toren die dat leuk vindt . Een bestuursfunctie zonder direkte verantwoordelijkheid is ook mogelijk Jeanne wordt dan Penningmeester. Onze maandelijkse vergadering is interessant, soms spannend maar bovenal erg gezellig.

19 7 d Gerda bedankt, je hoeft het niet hier uit te pakken.
Teneinde je nieuwsgierigheid te bevredigen zie hier: Leonidas Pralines 12 25 cl Pinvert Blanc Sec Côtes de Gascogne Mis en Bouteille par : Shell Chemicals Moerdijk

20 Pauze Gezien het saldo op onze spaarrekening staat de
penningmeester u toe één, ja zelfs meerdere, drankjes te nuttigen. U besteld uw drankje naar keuze aan de bar bij onze gezellige bartender Richard. Belangstellende kunnen kijken naar een presentatie over Rotterdam vanaf het bezoek van de Oosterburen tot heden.

21 9a Terugblik door de secretaris-hoofdredacteur Boompje Bulletin.
Er zijn in 2011 zeven (7) Boompjes Bulletins verschenen. Vele brieven door ons verstuurd aan diverse instanties en hun antwoorden heeft u kunnen lezen. We noemen de belangrijkste uitgaande: Aan de Gemeente Rotterdam over de overlast van Sahil en Karaoke Valley. Aan de Burgemeester & Wethouders over hetzelfde onderwerp. Aan Vesteda over de toelatingscriteria (ballotage) t.a.v. nieuwe huurders. Aan Vesteda voor opheldering over het toegepaste Energielabel ivm de huurprijs. Aan Stadstoezicht met ons ongenoegen over de uitblijvende samenwerking. Aan de Huurcommissie met de vraag of Vesteda het juiste Energielabel toepast. Aan de Roteb met het verzoek het trottoir regelmatig te ‘’sweeperen’’ en ook aandacht te besteden aan de trappen tussen de torens. Aan Gemeentewerken over de benenbreker; de niet afgedekte vetputten op het Terwenakker trottoir. Aan de Woonbond met de vraag hoe het energielabel toe te passen in onze appartementen van 1989. Gerda Aalbers ontpopt zich als een schrijfster met goede en leuke verhalen.

22 9b Bij de ALV hadden we 4 gastsprekers
9b Bij de ALV hadden we 4 gastsprekers. Mede door de vele vragen vooraf en tijdens de vergadering duurde dit te lang en aan het einde der vergadering verslapte daardoor de aandacht. Het aantal opgekomen leden viel enigszins tegen. Een uitgebreid verslag van onze ALV was te lezen in het BB van april. In het mei/juni nummer hebben wij de leden uitvoerig geïnformeerd over de huurverhoging van Het was nodig door de hevige verwarring over het nieuwe ‘’Énergielabel’’ dat invloed heeft op het aantal woonwaarderingspunten en derhalve op de huurprijs. U werd uitvoerig geïnformeerd over alle besproken punten in het voorjaarsoverleg met Vesteda. Evenzo in het decembernummer over ons najaarsoverleg. Eveneens over de vele verzoeken die het bestuur gedaan heeft aan de Raad voor het Centrum om meer aandacht te schenken aan de orde en netheid rondom onze woontorens. Verheugd konden wij u melden dat door onze vasthoudendheid Vesteda ons dringend verzoek voor het plaatsen van CCTV camera’s gehonoreerd heeft. Ongebruikelijk maar wel gewaardeerd een advies over energie- leverancier & verbruik. Van zowel de Gemeente Stadsontwikkeling als Vesteda informatie over de zgn. splitsingsvergunning, in normaal taalgebruik de intentie de appartementen te gaan verkopen.

23 10 Evenementen Rotterdam 2012
19 14 April Marathon Sponsor=ABN/AMRO 27 Mei Dunya Festival Sponsor= Ortel 28 Roparun 10 Juni Ladies Run Sponsor=Adidas 21-1 Juni/Juli Parade Rotterdam 1 Juli North Sea Jazz Festival Zomer Carnaval 12 Augustus Dag van de Romantische Muziek 26 City Racing Sponsor=Bavaria 7 t/m 9 September Wereld Havendagen / Vuurwerk Dat waren er ooit 18 !

24 11 a De Digitale Wereld Wij zijn inmiddels klaar met een eigen WEB-Site. Ze is bedoeld ter informatie aan potentiële huurders en de bestaande bewoners. Er zijn 3 rubrieken van direct belang voor de leden, te weten : Contact; daar kunt u klachten, complimenten, voorstellen en informatie van algemeen belang op kwijt. Boompjes Bulletin; Voor diegenen met een PC die de gedrukte versie niet behoeven. Laatste Nieuws Wij hopen dat zoveel mogelijk leden hiervan gebruik maken daar de drukkosten een flinke aanslag op onze kas zijn Uiteraard blijft de gedrukte versie bestaan en bezorgd. Wij maken het Web-site adres bekend in het eerstvolgende Boompjes Bulletin en via de mededelingen kasten.

25 11 b De Digitale Wereld Teneinde een globale indruk te hebben wie wel en niet het Boompjes Bulletin via de Web site of per willen inzien, vragen de bereidwilligen hun hand op te steken. .. personen Evenzo degenen die geen computer hebben of de voorkeur geven aan de geprinte versie in hun brievenbus.

26 12 a Aan het bestuur vooraf ingediende vragen
Elsa van Oort Rood 333 Gaarne aktie Vesteda aan nieuwe en bestaande huurders dat er op zondag niet geboord mag worden. Idem aan de verhuizers – gaande en komende - de troep die zij dumpen in de container- ruimte door de Roteb weg te laten halen. Oproep aan de bewoners in rood om gezamenlijk het tapijt per etage te reinigen. Wordt er nu wat gedaan aan de lage waterdruk. Beantwoording bij de notulen

27 12 b Aan het bestuur vooraf ingediende vragen
b) Ans Pollee Geel 492 Onrustende acties van het kabinet over het zgn ‘’scheefwonen’’ Beschouwd Vesteda zich als een woningcorporatie ? Sinds eind 2011 rode linten op de Terwenakker ivm vallend glas. Is dat gerepareerd en kunnen de linten weg ? Graag aandacht aan de trappen Terweakkerzijde bij de rode toren. Schoon laten maken; ligt bezaaid met peuken. Beantwoording bij de notulen

28 12 c Vragen aan de leden Het bestuur vraagt per toren 1 vrijwilliger om 1 x per maand de fietswrakken met hun lokatie door te geven aan Stadstoezicht. Zij komen de fiets stickeren en als er na 1 week niets mee is gedaan dan wordt de fiets afgevoerd. Het kost u een kwartiertje per maand.

29 c Vragen aan het bestuur tijdens deze vergadering.
Wilt u bij het stellen van vragen gaan staan. Uw naam en huisnummer noemen. En niet te snel praten zodat onze secretaris het kan bijhouden. Beantwoording zo mogelijk direct, anders bij de notulen.

30 Vergaderdiscipline. please, please, please
Rondvraag Vergaderdiscipline. please, please, please Er is altijd maar één persoon aan het praten En niet te snel praten zodat onze secretaris het kan bijhouden voor de notulen.

31 Degenen die deze presentatie willen hebben moeten met een memory
Sluiting Iedereen bedank voor uw komst en belangstelling. Degenen die deze presentatie willen hebben moeten met een memory stick, een CD of DVD langskomen bij mij. Ze is 155 kB en derhalve te zwaar voor verzending per . Peter Willeboordse Geel, 14e etage, 478


Download ppt "Algemene Leden Vergadering Bewoners Vereniging Boompjes"

Verwante presentaties


Ads door Google