De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding tafelofficial waterpolo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding tafelofficial waterpolo"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding tafelofficial waterpolo
KBZB

2 Taken van tijdopnemer De taken worden beschreven in de waterpoloreglementen onder WP9 en WP10. WP 9 TIJDOPNEMERS WP 9.1 De taken van de tijdopnemers zijn : (a) het opnemen van de exacte tijdsduur van werkelijk spel, time-outs en van de rustperioden; (b) het opnemen van de tijdsduur van aaneensluitend balbezit van elke ploeg; KBZB 14.- Indien er geen elektronische tijdopname aanwezig is, dient het signaal waarmee het einde van de 30 seconden aaneensluitend balbezit wordt aangegeven, een andere tonaliteit te hebben dan het signaal op het einde van een periode. (c) het opnemen van de tijdsduur van uitsluiting van de spelers die uitgesloten zijn, overeenkomstig de spelregels, en het bepalen van de tijdstippen waarop deze spelers of hun vervangers weer mogen terugkomen; (d) het hoorbaar aankondigen van het begin van de laatste minuut van de wedstrijd en van de laatste minuut van de tweede periode van iedere extratijd; (e) met een fluitsignaal de 45 seconden en het einde van een time-out aangeven. WP 9.2 De tijdopnemer geeft, onafhankelijk van de scheidsrechters, met een fluit of met een ander geluidssignaal op voorwaarde dat het te onderscheiden, krachtig van geluid en goed waarneembaar is, een signaal voor het einde van iedere speelperiode en zijn eindsignaal is ogenblikkelijk van kracht, uitgezonderd: (a) in het geval van het gelijktijdig door een scheidsrechter toekennen van een strafworp, in welk geval de strafworp zal worden genomen overeenkomstig de spelregels; (b) Als de bal in de vlucht is en de doellijn passeert, in welk geval het daaruit voortvloeiende doelpunt wordt toegekend.

3 Taken van secretarissen
WP 10 SECRETARISSEN WP 10.1 De taken van de secretarissen zijn: (a) het invullen van het wedstrijdformulier, daarbij inbegrepen het registreren van de spelers, de speelstand, time-outs, alle uitsluitingfouten, strafworpen, en de persoonlijke fouten die aan elke speler worden toegekend; (b) het controleren van de duur van uitsluiting van spelers en het aangeven van het einde van de uitsluitingperiode door het omhoog heffen van de vereiste vlag, behalve als de scheidsrechter het terugkomen van een uitgesloten speler of vervanger heeft toegestaan, nadat het balbezit weer is overgegaan naar de ploeg van die speler; (c) het aangeven met de rode vlag en een fluitsignaal van elke onjuiste terugkomst in het speelveld van een uitgesloten speler of onjuist in het speelveld komen van een vervanger (inbegrepen het na een vlagsignaal van een grensrechter aangeven van het onjuiste terugkomen of in het speelveld komen). Dit signaal stopt het spel onmiddellijk. KBZB 15.- De hier genoemde taak van de grensrechter is alleen van toepassing bij internationale wedstrijden. (d) het onmiddellijk aangeven van een derde persoonlijke fout van een speler op de volgende wijze: (i) met de rode vlag als de derde persoonlijke fout een uitsluitingfout is ; (ii) met de rode vlag als de derde persoonlijke fout een strafworpfout is. KBZB 16.- De secretaris zal iedere derde persoonlijke fout kenbaar maken door het geven een duidelijk van de andere signalen te onderscheiden geluidssignaal.

4 Blanco wedstrijdblad Bestaat uit 5 doordrukexemplaren
Fouten op het wedstrijdblad worden bestraft met een boete, bepaald in de handleiding waterpolo. Uw taak is dus belangrijk!! Zie ook BKWP21 hieromtrent (zie volgende slide).

5 BKWP21 Artikel BKWP 21 – Wedstrijdformulieren.
BKWP Het gebruik van de officiële vijfvoudige wedstrijdformulieren is verplichtend. BKWP De kapitein of de clubafgevaardigde van de beide ploegen zullen het wedstrijdformulier invullen met de namen van hun spelers 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd en de spelerskaarten voorleggen. BKWP De wedstrijdformulieren moeten behoorlijk en volledig ingevuld worden door de wedstrijdsecretaris. Na de wedstrijd worden die eerst ondertekend door de clubafgevaardigden en daarna door de scheidsrechters. BKWP De wedstrijdformulieren in drievoud moeten binnen de 48 uren opgestuurd worden door de organiserende club naar de aangeduide verantwoordelijke zoniet wordt de club bestraft met een reglementaire boete. BKWP Elk scheidsrechtersverslag over gebeurtenissen tijdens de wedstrijd moet vermeld staan op het wedstrijdformulier. BKWP De scheidsrechtersverslagen moeten binnen een redelijke termijn opgestuurd worden naar het Algemeen Secretariaat zoniet wordt het als onontvankelijk beschouwd. BKWP Enkel de scheidsrechtersverslagen, die een verdere juridische afhandeling vergen, worden gekopieerd en naar het Secretariaat van de Sportcommissie Waterpolo, naar de Centrale Scheidsrechterscommissie en naar de betrokken clubs gestuurd. BKWP De clubs en de scheidsrechters moeten erover waken dat het wedstrijdformulier behoorlijk is ingevuld (datum, wedstrijdnummer, aanvangsuur, zwembad, naam en voornaam van de spelers, naam van de afgevaardigden, van de kapiteins, van de tijdopnemers, van de doelrechters, uitsluitingen, uitslag, handtekeningen, enz.) zoniet zou een gebeurlijke klacht als onontvankelijk kunnen beschouwd worden op grond van onvolledigheid van het wedstrijdformulier. BKWP De zorg over het wedstrijdformulier na de wedstrijd valt onder de verantwoordelijkheid van de organiserende club. BKWP De wedstrijdformulieren worden wekelijks gecontroleerd door de aangeduide verantwoordelijke de Sportcommissie Waterpolo. De aangeduide verantwoordelijke beschikt over een termijn van twee weken om de club te verwittigen over de vastgestelde onregelmatigheden. Achteraf zal de Sportcommissie Waterpolo tijdens haar eerstvolgende vergadering de forfaitscore eventueel toepassen. De onregelmatigheden die het onderwerp zijn van een ingediende klacht worden reglementair afgehandeld.

6 Voor de wedstrijd start
Vul het wedstrijdnummer in en de afgevaardigde van de scheidsrechter. Vul de afkortingen van de teams in, zwembad, datum, afdeling, tafelmedewerkers, namen van scheidsrechter(s), eventueel grensrechters, afgevaardigde/trainer van beide teams vullen hun spelers in op het blad, de thuisploeg links en de bezoekers rechts. Ook de kapitein van de teams worden vermeld. Zij dienen het blad ook te handtekenen.

7 Voor de wedstrijd start (vervolg)
Bij wedstrijden met reserven dienen er zeven spelers onderlijnd te worden door de afgevaardigden. Indien spelerskaarten vergeten zijn, dient de id-kaart afgegeven te worden. Dit dient als volgt vermeld te worden op het wedstrijdblad: “speler nr … van club … heeft zijn identiteitskaart getoond”.

8 De wedstrijd start Omcirkel het nummer van de spelers die in het water liggen, bij spelerswissel ook degene die in het water komt. Vul het beginuur in op de desbetreffende plaats.

9 Doelpunt, uitsluiting en penalty
Als een doelpunt gemaakt wordt, noteer je: spelersnummer, tijdstip, club, stand en “GOAL”. Bij een uitsluiting noteer je: spelersnummer, tijdstip, club, stand, “OUT” en noteer je een kruisje in de kolom van de desbetreffende time. Bij een penalty noteer je: spelersnummer, tijdstip, club, stand, “PEN” en een kruisje in de kolom van desbetreffende time

10 Uitsluitingen (vervolg)
In uitzonderlijke gevallen kan een speler (terug) een uitsluiting krijgen, en een penalty (zie WP21.15). Dan noteer je “O.P.”. Opgelet! Maar één kruisje zetten in de kolom van desbetreffende time. Bij een definitieve uitsluiting schrijf je “OUT DEF”, zet je 3 kruisjes, en een horizontale streep in de overblijvende kolommen (zie verder).

11 Na een periode Na de periode zet je een streep onder de tekst van de periode, en in de kolom van de spelers van de desbetreffende time zet je een vertikale streep, waar geen kruisjes staan. Controleer de geschreven uitsluitingen, met de ingevulde kruisjes Biedt het wedstrijdblad aan aan de scheidsrechter ter controle.

12 Time out Als een coach een time out aanvraagt, noteer je dit: tijdstip, club, “TIME OUT” Je noteert het ook naast de clubnaam met een sterretje *. Wanneer een time-out wordt gevraagd en dat de scheidsrechter dit niet ziet of hoort, moeten de tafelofficials op volgende manier reageren: 1. Secretaris geeft verschillende zeer hoorbare fluitsignalen om de aandacht van de scheidsrechter te trekken. 2. de tijdopnemer stopt de crono van de wedstrijd en balbezit. 3. op het moment dat de scheids de time-out toekent, start de tijdopneming van de time-out.

13 Wisselen van keeper Bij het wisselen van keeper (meestal na een periode) vul je dit in op het wedstrijdblad: club, nr 1 <-> 13 (bvb). Ook in de kolom van de desbetreffende periode zet je bij de eerste keeper 13 (omcirkeld), en bij het nummer 13 zet je 1 (omcirkeld). De uitsluitingsfouten en/of penalty’s zijn op naam, en noteer je achter de naam van de persoon.

14 Einde van de wedstrijd Nadat de laatste periode gedaan is, zet je weer een horizontale streep onder de tekst, en een schuine streep over de resterende blanco lijnen. Je noteert het uur wanneer de wedstrijd gedaan is. Je noteert de eindstand, in cijfers en in drukletters.

15 Einde van de wedstrijd (vervolg)
Je vraagt de afgevaardigden om het wedstrijdblad af te tekenen, en aan te kruisen of er een klacht ingediend wordt. Als laatste zal de scheidsrechter handtekenen en vult hij ook in of er een verslag gemaakt wordt. De doordrukexemplaren worden verdeeld aan de desbetreffende personen.

16 Vragen: Wat als je niet toekomt met de beschikbare lijnen? Wat moet je dan allemaal op beide wedstrijdbladen noteren? De coach veroorzaakt een penalty (foutieve timeout aanvragen), wat vul je in? (zie WP22.7). WP 22.7 Het door de coach van de ploeg, die niet in balbezit is, aanvragen van een time-out; of een teamofficial die door een ongeoorloofde actie hiermee een mogelijk doelpunt probeert te voorkomen, met dien verstande dat er geen persoonlijke fout wordt genoteerd voor deze overtreding. Je maakt een fout, noteert iets verkeerd. Mag je doorstrepen of hoe moet je dit verbeteren? Je vergeet iets te noteren. Gevolgen? Mag je dit erna toevoegen?

17 Vragen (vervolg) Moet je noteren wanneer de coach een gele of rode kaart krijgt? Wat indien de voorziene scheidsrechter niet komt opdagen. Noteren op het wedstrijdblad? Wat met een ernstige blessure? Noteer je dit op het wedstrijdblad? Moet de trainer handtekenen achter zijn naam? En de kapiteins van beide teams?

18 Vereisten van de officials
Wie mag er op het wedstrijdblad staan als afgevaardigde? Over welk document moeten zij beschikken? Mag dit de coach/trainer zijn? (Zie hiervoor BKWP 15.3 en 15.4) BKWP De wedstrijdsecretaris vermeldt op het wedstrijdformulier de naam van de officiële clubafgevaardigde. BKWP De officiële afgevaardigde die door zijn club werd aangeduid zal behoren tot het bestuur van de club en moet tevens in het bezit zijn van een geldige vergunning. De tafelofficials moeten zich neutraal opstellen, mogen dus ook hun thuisteam niet aanmoedigen of bevoordelen. Over welke identificatie moeten de officials en spelers beschikken? Wedstrijd secretarissen - Tijdopnemers - Afgevaardigde voor de scheidsrechters en Club afgevaardigde: Officialkaart - Scheidsrechterkaart - Identiteitskaart (in afwachting van de officialkaart) Grensrechters: Officialkaart - Scheidsrechterkaart - Spelerskaart (minstens 16 jaar) - Identiteitskaart (in afwachting van de officialkaart of spelerskaart) Trainer - Hulp Trainer: Identiteitskaart - Officialkaart - Scheidsrechterkaart - Spelerskaart Verzorger: Identiteitskaart Spelers: Spelerskaart - Identiteitskaart (in afwachting van de spelerkaart)

19 Wat moet er allemaal aanwezig zijn aan de tafel?
Wedstrijdbladen (2 of 3), schrijfgerief (pen, lat). Wedstrijdklokken (voor de totale tijd, voor de 30 sec., voor de timeout) of chronometer Fluitje, hoorn, claxon voor verschillende doelen: 30 sec., einde periode, 3e uitsluitingfout, 45 sec.einde van de time-out, foutieve terugkeer van een uitgeslotene, laatste minuut. Vlaggen: blauw, wit, rood en geel. Scorebord. Bord voor aanduiding uitsluitingen. Handleiding waterpolo. Facultatief is een beetje drinken en een handdoek.

20 Einde Revisie 2


Download ppt "Opleiding tafelofficial waterpolo"

Verwante presentaties


Ads door Google