De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Over doelen, documenten,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Over doelen, documenten,"— Transcript van de presentatie:

1 Over doelen, documenten,
geïntegreerde aanpak en evaluatie in de tekenles

2 Inhoud 1 Over de scala van doelstellingen
(van algemeen naar concreet) met uitbreiding VOET-en Hoe concreet vormgeven in de tekenles? 2 Te raadplegen en bij te houden documenten Leerplan (concentrisch graadleerplan W.T. TSO 2e gr) Jaarplan (door leraar) Lesvoorbereiding per les Schoolagenda (door leerling) 3 Geïntegreerde aanpak versus klassieke aanpak: integratie ↔ klassieke 3.1 Les over “van perspectief naar projectie” 3.2 Les 3e jaar met voorstelling volumes (kubus) 3.3 Les perspectieftekenen met schaakspel J. Hartwig (1924) 3.4 Over doorsneden van volumes 4 Evaluatie

3 1 Over een scala van doelstellingen (van algemeen naar concreet)
Beroepsprofiel (externe vraag: taakomschrijving beroep) Opleidingsprofiel (afgeleid van beroepsprofiel: kwalificaties van de beginnende beroepsbeoefenaar) Eindtermen (minimumdoelen: na te streven per vak) 2/3e gr: basiscompetenties per vak en richting Vakoverschrijdende eindtermen (VOET) leren leren/sociale vaardigheden/milieu-en gezondheidseducatie/opvoeden tot burgerzin Leerplandoelen te bereiken (geeft kader aan) Lesdoelstellingen (operationeel en concreet door leraar te bereiken per les)

4 “Leren leren” of “krachtig” in het leren

5 Leren leren Mogelijke oplossing Werken met VOET-en
Sociale vaardigheden Muzisch-creatieve vorming (kunstzinnige vorming) Technologische vorming (in A.S.O)

6 Hoe voet-en nu concreet vormgeven voor het vak projectie, perspectief en architectuurtekenen
Niet geïsoleerd maar ingebed in “inhoudsrijke domeinen”

7 Toepassing “leren leren” bij projectietekenen
Maak “taakbladen” met links de opgaven en rechts ruimte om oplossingen te zoeken Aan de keerzijde (of elders) staan de resultaten gefaseerd voorgedrukt Alzo de nodige feed back voor lln om uit te zoeken waar fout en door te zetten tot de oplossingswijze gevonden is (zelfregulering) Zelfstandig persoonlijk werk of groepswerk is mogelijk Lkr is beschikbaar om even bij te sturen waar nodig of om hints geven door gerichte vraagstelling Alzo kan het denkwerk van de lln weer in gang schieten Taak leraar niet minder maar anders

8

9 2 Te raadplegen en bij te houden documenten
2.1 Leerplan (concentrisch graadleerplan) W.T. TSO 2e gr (D/1998/0279/021) 2.2 Jaarplan(leraar) 2.3 Lesvoorbereiding (per les) 2.4 Schoolagenda (leerling)

10 2.1 Leerplan Basisdocument van de lesvoorbereiding
Opgesteld door leerplancommissie per vak Leerplan omvat (model Van Gelder) De beginsituatie van de leerling Omschrijving van te bereiken leerdoelen Omschrijving van leerinhouden Leerstrategieën Didactische tips of methodologische wenken (reflectie) Tips rond evaluatie Bronvermelding/literatuurverwijzing/bibliografie/verwijzing naar sites/tekenprogramma’s e.d.

11 Leerplan WT TSO 2e gr Graadleerplan 2e graad (3e en 4e jaar)
Concentrisch van opzet (niet lineair progressief) Waarbij de leerstofgehelen van jaar tot jaar worden hernomen met toenemende differentiatie Geïntegreerde aanpak (van theorie en praktijk) Inhoud Perspectiefsystemen Rechthoekige projectie Omzetting van perspectieven naar rechthoekige projectie en omgekeerd Meetkundige constructies Visualisatie in coördinatie met andere vakken en met de leefwereld van de leerlingen

12 Doelen Toenemend belang van beeld in onze cultuur: beelden leren lezen
Ruimtelijk inzicht vergroten Aandacht voor begrip schaalaanduiding en verschaling Attitudes verwerven Respecteren conventies en afspraken Precies en doelgericht naar oplossingen zoeken Zelfactiviteiten bevorderen en kunnen reflecteren Tekenprogramma AUTOCAD kunnen aanwenden

13 Overzicht leerinhouden
= uitbreiding 1 Perspectiefsystemen Basisprincipes Meetkundige lichamen: voorstelling/omvormen/stapelen/doorsneden kubus 2 Rechthoekige projectie Voorstelling van meetkundige lichamen Lezen in de ruimte Doorsneden door de vlakken die loodrecht op één of meerdere projectievlakken staan Voorstellen van groepen meetkundige lichamen

14 Vervolg overzicht leerinhouden
3 Omzetting van perspectief naar projectie en omgekeerd 4 Meetkundige constructies (niet afzonderlijk te behandelen maar ingebouwd in oefeningen van projectie m.a.w GEINTEGREERD) Constructies met betrekking tot Loodlijnen/evenwijdigen/regelmatige veelhoeken/ Verdeling van een lijnstuk en van een hoek Raaklijnen aan een cirkel/gemene raaklijnen 2 cirkels Raakbogen aan rechten/rechten en cirkel/2 cirkels Kegelsneden Kromlijnige figuren

15 Vervolg overzicht leerinhouden
5 Visualisatie in coördinatie met andere vakken en met de leerwereld van de lln keuzonderwerpen (minstens 5 keuzes over 2 j Lezen van plannen Opstellingen in het labo Proces- en instructietekeningen Grafisch visualiseren van problemen Ontvouwingen en maquettes Bloemdiagram Roosters (ionen, atomen of moleculen) Stralengang in optische toestellen Eigen keuze!!!

16 besluit Leerplan = Graadleerplan (2e graad) Concentrisch van opzet
Verplicht tot geïntegreerde aanpak

17 Didactische tips Aanwenden PC als demonstratie en inoefening door lln
Aandacht voor verschaling, tekenconventies en symbolen Contact leggen met collega’s informatica en wiskunde Differentiatie in de oefeningen aanbevolen Groepswerk organiseren

18

19 2.2 Jaarplan In tabelvorm opgesteld Omvat de volgende rubrieken:
Tijdsaanduiding (per week) Onderwerp leerprogramma: overzicht leerinhouden Mediagebruik (vaklokalen) Aanduiding voet-en Aanduiding evaluatiemoment Jaarplan=raamplan Flexibel werkinstrument Richtsnoer, geen doel op zich maar hulpmiddel Aanpasbaar aan situaties (excursie, museumbezoek e.d.)

20 JAARPLANNING Vak : Wetenschappelijk Tekenen leraar : X
Leerplannen nr : D/1998/0279/ lesuren : 1u/week 4e leerjaar schooljaar studierichting : Wet/ Techn.Wet Maand week onderwerp leerprogramma media September 1 Van perspectief naar projectie Werkblad theorie 2 Intuïtief projecteren met toepassing Toep. werkblad 3 De lijnsoorten, notatie en normschrift Werkbladen 4 Projectie van punten en rechten werkblad Oktober Projectie van rechten en vlakken Oef 1a, 1b Toets geziene leerstof toetsblad Projectie van het vlak – theorie en oef Oef 1d Herhaling regelmatige veelhoeken en enkele meetkundige constructies Oefenen op PC met AUTOCAD 2000 November Projectie van veelhoeken in HP en VP Projectie van prisma en piramide Oef 2a/2b Voorstellen volumes Oef B4-formaat December Herhaling geziene leerinhouden Herhalingsoefeningen

21 Voorstel urenverdeling leerinhoud per jaar
op basis van 25 lesuren per jaar Leerinhoud aantal lesuren 1e jaar 2e jaar Perspectiefsystemen 10 2 Rechthoekige projectie 4 Omzetten van perspectieven 3 Meetkundige constructies visualiseren 6 8

22 2.3 Schoolagenda Van verplicht document voor inspectie (doorlichting) naar planningsintrument voor de leerling Voor de les in te vullen Omvat voor elke les: Datum, lesuur, omschreven lesonderwerp met verwijzing naar leerboek of notities Heeft plannings- en registratiefunctie Toetsmomenten, taken en buitenschoolse activiteiten Is een communicatiemiddel naar ouders toe Geregelde controle door (klas-)leraar gewenst

23 3 Geïntegreerde aanpak versus klassieke
Integratie versus segregatie Integratie ↔ geïsoleerd aanbieden Toepassing ↔ theorie Systeemgebonden ↔systeemscheiding Vakkenintegratie ↔ vakkensegregatie

24 7 voorbeelden Tekenen van regelmatige veelhoeken Teken een KUBUS
Teken een PIRAMIDE Van perspectief naar projectie (via de projectograaf) Voorstellen regelmatige veelvlakken Teken een schaakspel in perspectief Over doorsneden door volumes

25 Leercirkel David KOLB

26 3.1 Tekenen van regelmatige ingeschreven veelhoeken in cirkels
Verwijs vb eerst naar regelmatige patronen in graancirkels Toon patronen op basis van veelhoeken Vgl driehoeksmeting en GPS Bij aanbrengen: volgorde respecteren Eerst zeshoek, dan driehoek Eerst vierkant, dan achthoek Dan de n-methode (n= van 3 tot ∞) Constructie van bissectrice en middelloodlijn parallel tekenen

27 3.2 Tekenles KUBUS 3e jaar/ lesaanpak)
Verwijs naar de rubiks-kubus Teken de ontwikkeling van een kubus (zo groot mogelijk oppervlak) op een A4-tje (met plakranden) schaal 1 % Knip deze uit en plaats hem voor je Bereken de inhoud en de oppervlakte Hoe verhouden zich 1 cm3 tot de totale inhoud met z=1m? Teken de isometrische en de cavalière- perspectief ervan Verwijder 1/8e deel ervan (wat valt je dan op)

28 3.3 Teken een piramide Verwijs naar Egyptische grafarchitectuur
Vb Piramide van Cheops (nabij Kaïro)

29 3.4 Van perspectief naar projectie
VP=…………………………… X Y -as HP= ; van bekende het onbekende

30 Via een projectograaf Link leggen met bekende via een herkenbare context Plan=projectie Linken aan projectie van een gezicht (profielprojectie Toepassing integratieprincipe

31 3.5 Voorstelling veelvlakken
Zelfdragende structuren (tetraëders)

32 3.6 Les perspectieftekenen met schaakspel van Josef Hartwig 1924 Bauhaus Weimar
Elk stuk is ontworpen om de bewegingen weer te geven die het kan Maken in het schaakspel: paard, loper, koning, koningin Opdracht: teken de vier belangrijkste stukken in militair perspectief

33 3.7 Over doorsneden door volumes
Opdracht Teken in drie projecties de doorsnede van de piramide met het snijvlak β

34 Een doorsnede kan belangrijke informatie toevoegen aan een
uitvoeringstekening van een bouwwerk samenstelling vloeren, wanden en dak op schaal getekend aanduiding verschillende niveau’s (peil A.V.) In deze cursus beperken wij ons tot eenvoudige volumes: prisma (kubus) en piramide (gebouw is samengesteld volume)

35 Langen Foundation bij insel Hombroich, Neuss, (arch. Tadao Ando, 2004)

36 Betonnen kluis in glazen mantel (Japanse “enawa” of veranda)

37 4 Evaluatie Doelen bereikt? Test ruimtelijk inzicht
Reproductie Begrijpen Toepassen in andere context Test ruimtelijk inzicht Rechten en vlakken kunnen tekenen en herkennen (geïsoleerd) Nieuwe toepassing via stappenplan kunnen tekenen vb doorsnede piramide

38 Bibliografie VVKSO, Algmene Pedagogische Reglementering SO nr 5, Documenten bij de lesvoorbereiding, mei 1998

39 Opdracht Doorzoek het leerplan en geef concrete voorbeelden van de opzet van het leerplan Leerplan graadleerplan Concentrisch van opzet Geïntegreerde visie Werk een leseenheid verder uit


Download ppt "Over doelen, documenten,"

Verwante presentaties


Ads door Google