De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Over doelen, documenten, geïntegreerde aanpak en evaluatie in de tekenles.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Over doelen, documenten, geïntegreerde aanpak en evaluatie in de tekenles."— Transcript van de presentatie:

1 Over doelen, documenten, geïntegreerde aanpak en evaluatie in de tekenles

2 Inhoud  1 Over de scala van doelstellingen  (van algemeen naar concreet) met uitbreiding VOET-en  Hoe concreet vormgeven in de tekenles?  2 Te raadplegen en bij te houden documenten  Leerplan (concentrisch graadleerplan W.T. TSO 2e gr)  Jaarplan (door leraar)  Lesvoorbereiding per les  Schoolagenda (door leerling)  3 Geïntegreerde aanpak versus klassieke aanpak: integratie ↔ klassieke  3.1 Les over “van perspectief naar projectie”  3.2 Les 3e jaar met voorstelling volumes (kubus )  3.3 Les perspectieftekenen met schaakspel J. Hartwig (1924)  3.4 Over doorsneden van volumes  4 Evaluatie

3 1 Over een scala van doelstellingen (van algemeen naar concreet)  Beroepsprofiel ( externe vraag: taakomschrijving beroep)  Opleidingsprofiel (afgeleid van beroepsprofiel: kwalificaties van de beginnende beroepsbeoefenaar)  Eindtermen (minimumdoelen: na te streven per vak)  2/3e gr: basiscompetenties per vak en richting  Vakoverschrijdende eindtermen (VOET)  leren leren/sociale vaardigheden/milieu-en gezondheidseducatie/opvoeden tot burgerzin  Leerplandoelen te bereiken ( geeft kader aan)  Lesdoelstellingen ( operationeel en concreet door leraar te bereiken per les )

4 “Leren leren” of “krachtig” in het leren

5 Mogelijke oplossing Werken met VOET-en  Leren leren  Sociale vaardigheden  Muzisch-creatieve vorming (kunstzinnige vorming)  Technologische vorming (in A.S.O)

6 Hoe voet-en nu concreet vormgeven voor het vak projectie, perspectief en architectuurtekenen Niet geïsoleerd maar ingebed in “inhoudsrijke domeinen”

7 Toepassing “leren leren” bij projectietekenen  Maak “taakbladen” met links de opgaven en rechts ruimte om oplossingen te zoeken  Aan de keerzijde (of elders) staan de resultaten gefaseerd voorgedrukt  Alzo de nodige feed back voor lln om uit te zoeken waar fout en door te zetten tot de oplossingswijze gevonden is (zelfregulering)  Zelfstandig persoonlijk werk of groepswerk is mogelijk  Lkr is beschikbaar om even bij te sturen waar nodig of om hints geven door gerichte vraagstelling  Alzo kan het denkwerk van de lln weer in gang schieten  Taak leraar niet minder maar anders

8

9 2 Te raadplegen en bij te houden documenten  2.1 Leerplan (concentrisch graadleerplan)  W.T. TSO 2e gr (D/1998/0279/021)  2.2 Jaarplan(leraar)  2.3 Lesvoorbereiding (per les)  2.4 Schoolagenda (leerling)

10 2.1 Leerplan  Basisdocument van de lesvoorbereiding  Opgesteld door leerplancommissie per vak  Leerplan omvat (model Van Gelder)  De beginsituatie van de leerling  Omschrijving van te bereiken leerdoelen  Omschrijving van leerinhouden  Leerstrategieën  Didactische tips of methodologische wenken (reflectie)  Tips rond evaluatie  Bronvermelding/literatuurverwijzing/bibliografie/verwijzing naar sites/tekenprogramma’s e.d.

11 Leerplan WT TSO 2e gr  Graadleerplan 2e graad (3e en 4e jaar)  Concentrisch van opzet (niet lineair progressief)  Waarbij de leerstofgehelen van jaar tot jaar worden hernomen met toenemende differentiatie  Geïntegreerde aanpak ( van theorie en praktijk )  Inhoud  Perspectiefsystemen  Rechthoekige projectie  Omzetting van perspectieven naar rechthoekige projectie en omgekeerd  Meetkundige constructies  Visualisatie in coördinatie met andere vakken en met de leefwereld van de leerlingen

12 Doelen  Toenemend belang van beeld in onze cultuur: beelden leren lezen  Ruimtelijk inzicht vergroten  Aandacht voor begrip schaalaanduiding en verschaling  Attitudes verwerven  Respecteren conventies en afspraken  Precies en doelgericht naar oplossingen zoeken  Zelfactiviteiten bevorderen en kunnen reflecteren  Tekenprogramma AUTOCAD kunnen aanwenden

13 Overzicht leerinhouden  1 Perspectiefsystemen  Basisprincipes  Meetkundige lichamen: voorstelling/omvormen/stapelen/doorsneden kubus  2 Rechthoekige projectie  Basisprincipes  Voorstelling van meetkundige lichamen  Lezen in de ruimte  Doorsneden door de vlakken die loodrecht op één of meerdere projectievlakken staan  Voorstellen van groepen meetkundige lichamen = uitbreiding

14 Vervolg overzicht leerinhouden  3 Omzetting van perspectief naar projectie en omgekeerd  4 Meetkundige constructies ( niet afzonderlijk te behandelen maar ingebouwd in oefeningen van projectie m.a.w. GEINTEGREERD)  Constructies met betrekking tot •Loodlijnen/evenwijdigen/regelmatige veelhoeken/ •Verdeling van een lijnstuk en van een hoek •Raaklijnen aan een cirkel/gemene raaklijnen 2 cirkels •Raakbogen aan rechten/rechten en cirkel/2 cirkels •Kegelsneden •Kromlijnige figuren

15 Vervolg overzicht leerinhouden  5 Visualisatie in coördinatie met andere vakken en met de leerwereld van de lln  keuzonderwerpen (minstens 5 keuzes over 2 j  Lezen van plannen  Opstellingen in het labo  Proces- en instructietekeningen  Grafisch visualiseren van problemen  Ontvouwingen en maquettes  Bloemdiagram  Roosters (ionen, atomen of moleculen)  Stralengang in optische toestellen  Eigen keuze!!!

16 besluit  Leerplan =  Graadleerplan (2e graad)  Concentrisch van opzet  Verplicht tot geïntegreerde aanpak

17 Didactische tips  Aanwenden PC als demonstratie en inoefening door lln  Aandacht voor verschaling, tekenconventies en symbolen  Contact leggen met collega’s informatica en wiskunde  Differentiatie in de oefeningen aanbevolen  Groepswerk organiseren

18

19 2.2 Jaarplan  In tabelvorm opgesteld  Omvat de volgende rubrieken:  Tijdsaanduiding (per week)  Onderwerp leerprogramma: overzicht leerinhouden  Mediagebruik (vaklokalen)  Aanduiding voet-en  Aanduiding evaluatiemoment  Jaarplan=raamplan  Flexibel werkinstrument  Richtsnoer, geen doel op zich maar hulpmiddel  Aanpasbaar aan situaties (excursie, museumbezoek e.d.)

20 JAARPLANNING Vak : Wetenschappelijk Tekenen leraar : X Leerplannen nr : D/ 1998 /0279/021 - lesuren : 1u/week 4 e leerjaar schooljaar studierichting : Wet/ Techn.Wet Maand weekonderwerp leerprogramma media September1Van perspectief naar projectieWerkblad theorie 2Intuïtief projecteren met toepassingToep. werkblad 3De lijnsoorten, notatie en normschriftWerkbladen 4Projectie van punten en rechtenwerkblad Oktober1Projectie van rechten en vlakkenOef 1a, 1b 2Toets geziene leerstoftoetsblad 3Projectie van het vlak – theorie en oefOef 1d 4Herhaling regelmatige veelhoeken en enkele meetkundige constructies Oefenen op PC met AUTOCAD 2000 November1 2Projectie van veelhoeken in HP en VPwerkblad 3Projectie van prisma en piramideOef 2a/2b 4Voorstellen volumesOef B4-formaat December1Herhaling geziene leerinhoudenHerhalingsoefening en

21 Leerinhoudaantal lesuren 1e jaar2e jaar Perspectiefsystemen102 Rechthoekige projectie410 Omzetten van perspectieven23 Meetkundige constructies32 visualiseren68 Voorstel urenverdeling leerinhoud per jaar op basis van 25 lesuren per jaar

22 2.3 Schoolagenda  Van verplicht document voor inspectie (doorlichting) naar planningsintrument voor de leerling  Voor de les in te vullen  Omvat voor elke les:  Datum, lesuur, omschreven lesonderwerp met verwijzing naar leerboek of notities  Heeft plannings- en registratiefunctie  Toetsmomenten, taken en buitenschoolse activiteiten  Is een communicatiemiddel naar ouders toe  Geregelde controle door (klas-)leraar gewenst

23 3 Geïntegreerde aanpak versus klassieke  Integratie ↔ geïsoleerd aanbieden  Toepassing ↔ theorie  Systeemgebonden ↔systeemscheiding  Vakkenintegratie ↔ vakkensegregatie Integratie versus segregatie

24 7 voorbeelden  Tekenen van regelmatige veelhoeken  Teken een KUBUS  Teken een PIRAMIDE  Van perspectief naar projectie (via de projectograaf)  Voorstellen regelmatige veelvlakken  Teken een schaakspel in perspectief  Over doorsneden door volumes

25 Leercirkel David KOLB

26 3.1 Tekenen van regelmatige ingeschreven veelhoeken in cirkels  Verwijs vb eerst naar regelmatige patronen in graancirkels  Toon patronen op basis van veelhoeken  Vgl driehoeksmeting en GPS  Bij aanbrengen: volgorde respecteren  Eerst zeshoek, dan driehoek  Eerst vierkant, dan achthoek  Dan de n-methode (n= van 3 tot ∞)  Constructie van bissectrice en middelloodlijn parallel tekenen

27 3.2 Tekenles KUBUS 3e jaar/ lesaanpak)  Verwijs naar de rubiks-kubus  Teken de ontwikkeling van een kubus (zo groot mogelijk oppervlak) op een A4-tje (met plakranden) schaal 1 %  Knip deze uit en plaats hem voor je  Bereken de inhoud en de oppervlakte  Hoe verhouden zich 1 cm3 tot de totale inhoud met z=1m?  Teken de isometrische en de cavalière- perspectief ervan  Verwijder 1/8e deel ervan (wat valt je dan op)

28 3.3 Teken een piramide  Verwijs naar Egyptische grafarchitectuur  Vb Piramide van Cheops (nabij Kaïro)

29 3.4 Van perspectief naar projectie VP=………………………… … X Y -as HP=..............................; van bekende het onbekende

30 Via een projectograaf  Link leggen met bekende via een herkenbare context  Plan=projectie  Linken aan projectie van een gezicht (profielprojectie  Toepassing integratieprincipe

31 3.5 Voorstelling veelvlakken Zelfdragende structuren (tetraëders)

32 3.6 Les perspectieftekenen met schaakspel van Josef Hartwig 1924 Bauhaus Weimar Elk stuk is ontworpen om de bewegingen weer te geven die het kan Maken in het schaakspel: paard, loper, koning, koningin Opdracht: teken de vier belangrijkste stukken in militair perspectief

33 3.7 Over doorsneden door volumes Opdracht Teken in drie projecties de doorsnede van de piramide met het snijvlak β

34 Een doorsnede kan belangrijke informatie toevoegen aan een uitvoeringstekening van een bouwwerk • samenstelling vloeren, wanden en dak op schaal getekend • aanduiding verschillende niveau’s (peil A.V.) In deze cursus beperken wij ons tot eenvoudige volumes: prisma (kubus) en piramide (gebouw is samengesteld volume)

35 Langen Foundation bij insel Hombroich, Neuss, (arch. Tadao Ando, 2004)

36 Betonnen kluis in glazen mantel (Japanse “enawa” of veranda)

37 4 Evaluatie  Doelen bereikt?  Reproductie  Begrijpen  Toepassen in andere context  Test ruimtelijk inzicht  Rechten en vlakken kunnen tekenen en herkennen (geïsoleerd)  Nieuwe toepassing via stappenplan kunnen tekenen vb doorsnede piramide

38 Bibliografie  VVKSO, Algmene Pedagogische Reglementering SO nr 5, Documenten bij de lesvoorbereiding, mei 1998

39 Opdracht  Doorzoek het leerplan en geef concrete voorbeelden van de opzet van het leerplan  Leerplan  graadleerplan  Concentrisch van opzet  Geïntegreerde visie  Werk een leseenheid verder uit


Download ppt "Over doelen, documenten, geïntegreerde aanpak en evaluatie in de tekenles."

Verwante presentaties


Ads door Google