De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

L E S S E N V O O R D E X X I S T E E E U W – 2 0 F E B R U A R I 2 0 0 6 – B A R T P A T T Y N Media en de moraal van het einde van de moraal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "L E S S E N V O O R D E X X I S T E E E U W – 2 0 F E B R U A R I 2 0 0 6 – B A R T P A T T Y N Media en de moraal van het einde van de moraal."— Transcript van de presentatie:

1 L E S S E N V O O R D E X X I S T E E E U W – 2 0 F E B R U A R I 2 0 0 6 – B A R T P A T T Y N Media en de moraal van het einde van de moraal

2 Media en moraal

3 moraal

4 Conservatieve burgers Progressieve burgers 1. Tegenstellingen en grenzen

5 Te weinig grenzen Te veel grenzen grenzen categorieën 1. Tegenstellingen en grenzen publiekprivaatdagnachtmorgenmaalmiddagmaal

6 Te weinig respect Te veel taboes 1. Tegenstellingen en grenzen

7 Te weinig moraal Te weinig moraal ? 1. Tegenstellingen en grenzen

8 progressief engagement = een moreel engagement voor gelijkwaardigheid 1. Tegenstellingen en grenzen

9 Het klassieke gelijkwaardigheidsstreven: • iedereen gelijk voor de wet • iedereen recht op dezelfde materiële basisvoorzieningen 1. Tegenstellingen en grenzen

10 Het moderne gelijkwaardigheidsstreven: « Elk individu heeft het recht om er persoonlijk van overtuigd te zijn dat het leven dat hij of zij leidt even interessant is als dat van om het even welke andere medeburger… » 1. Tegenstellingen en grenzen

11 Het moderne gelijkwaardigheidsstreven: « Elke persoon of instantie die het cultiveren van die gelijkwaardigheidsovertuiging bemoeilijkt, wordt in het defensief gedreven. » 1. Tegenstellingen en grenzen Het publieke gezag van morele, religieuze en culturele opvattingen wordt bestreden. Ze worden beschouwd als zuiver private aangelegenheden.

12 2. De idee een waardevol leven te leiden Wat moet er zo nodig beschermd worden? 2. De idee een waardevol leven te leiden

13 « Iedereen leeft bij gratie van de gedachte een min of meer benijdenswaardig leven te leiden. » 2. De idee een waardevol leven te leiden

14

15 Mensen kunnen elkaar het gevoel geven een leven te leiden dat de moeite waard is. Ze kunnen elkaar ook de grond in boren. 2. De idee een waardevol leven te leiden

16

17 één wij één gemeenschappelijk ideaal-ik Alles wat fout is wordt naar buiten geprojecteerd. 2. De idee een waardevol leven te leiden zondebokmechanisme in-group out-group

18 Zich conformeren. Een eerste strategie om zichzelf tegen de blik van de anderen te beschermen: 2. De idee een waardevol leven te leiden

19 Dat leidt tot conflicten tussen groepen. na het uiteenvallen van de levensbeschouwelijke éénheid in Europa: godsdienstoorlogen en nationale oorlogen 2. De idee een waardevol leven te leiden

20 de godsdienstoorlogen

21 en de nationale conflicten in Europa

22 de liberale strategie om interindividuele conflicten te vermijden: • het publieke en het private scheiden • wat privé is onkwetsbaar maken 2. De idee een waardevol leven te leiden

23 privaat 2. De idee een waardevol leven te leiden P U B L I E K

24 privaat 2. De idee een waardevol leven te leiden P U B L I E K geboden verboden verplichtingen plichten verwachtingen levensstijlen

25 2. De idee een waardevol leven te leiden P U B L I E K religieuze overtuigingenlevensstijlmuziekvoorkeurminimumloonburgerrechten privaat kwaliteit van de media

26 Kerk, religie, levensstijl, moraal Staat, regels om te kunnen samenleven P U B L I E K … p r i v a a t. 2. De idee een waardevol leven te leiden

27 Vragen over •kwaliteitsvol of oppervlakkig •goed of kwaad •hoge cultuur of lage cultuur niet langer beschouwd als publiek maar privaat niet langer beschouwd als objectief maar subjectief 2. De idee een waardevol leven te leiden

28 t.a.v. van theorieën, die een hiërarchie instellen, t.a.v. cultuur met een grote C, t.a.v. morele of religieuze visies op wat een leven de moeite waard maakt, t.a.v. opvattingen over klassenverschillen… In de moderne verstandhouding is er wantrouwen 2. De idee een waardevol leven te leiden

29 De moraal van het einde van de moraal: Men wil mensen beschermen tegen publieke beoordeling door visies over moraal, esthetische smaak, cultuur, religie af te schermen, te neutraliseren, te privatiseren of als zuiver subjectief te beschouwen vanuit een moreel gedreven gelijkwaardigheidsstreven: iedereen moet zich gelijkwaardig en ‘goed’ kunnen voelen: niemand mag iemand anders publiek de les kunnen spellen 2. De idee een waardevol leven te leiden

30 3. De evolutie van de media

31 DEO OMNIPOTENTI TEMPLUM HOC ARTIUM ET MUSARUM ANNO DOMINI MCMXXXI RECTORE JOHANNI REITH PRIMI DEDICANT GUBERNATORES PRECANTES UT MESSEM BONAM BONA PROFERAT SEMANTIS UT IMMUNDA OMNIA ET INIMICA PACI EXPELLANTUR UT QUAECUNQUE PULCHRA SUNT ET SINCERA QUACUNQUE BONAE FAMAE AD HAEC AUREM INCLINANS POPULUS VIRUTUTIS ET SAPIENTIAE SEMITAM INSISTAT

32 Gaan uit van een duidelijke idee over wat goed, waar, mooi, belangrijk, relevant, is. « To make the good popular and the popular good. » 3. De evolutie van de media Media oude stijl:

33 3. De evolutie van de media expert programmator publiek netverantwoordelijke toeleverancier

34 Media nieuwe stijl: Hebben geen duidelijke idee meer over wat goed, waar, mooi, belangrijk, relevant is. Wat moet worden geprogrammeerd wordt gevraagd aan de eindgebruiker. 3. De evolutie van de media

35 Media oude stijl •In dienst van een publieke moraal •Hiërachisch gestructureerd •Experten weten wat objectief goed is Media nieuwe stijl •Aanbod in functie van private voorkeuren •Vraaggestuurd, marketinggedreven •Kwaliteit wordt gemeten in functie van subjectieve beoordeling van de cliënt

36 Marktonderzoek Wat wil het publiek bekijken? Hoe kunnen we het publiek doen kijken? 3. De evolutie van de media

37 control belonging conviviality security enjoyment power vitality recognition release control selfother spanning en minderwaardigheidsgevoel De behoefte een min of meer benijdenswaardig leven te leiden 3. De evolutie van de media

38 creatie van huisstijl Speelt men enkel in op individuele behoeften? Of creëert men nieuwe virtuele groepen en cultiveert men specifieke morele levensstijlen? 4. Discussie

39 groepsdruk Massamedia fungeren zelden als toeleveranciers van individuele informatie. Mensen gebruiken massamedia om te participeren, deel te nemen, in te zijn, aansluiting te vinden bij een groep. 4. Discussie

40

41 • als iedereen voor zichzelf kan uitmaken wat kwalitatieve media is en • als die keuze kritisch en ongebonden is • dan kan men voor de media geen publieke morele grenzen en inhoudelijke kwaliteitscriteria opstellen • dan zijn er geen argumenten om een publieke omroep gestalte te geven of om de missie van een goede maatschappelijke berichtgeving te omschrijven 4. Discussie

42 Maar leven we in een vrije, klassenloze, individualistische samenleving? • waar iedereen voor zichzelf uitmaakt wat kwalitatieve media is? • waar die keuze kritisch, ongebonden en onvoorspelbaar is? • waar de vrije markt het enige valabele alternatief lijkt te zijn? Of is het eerder zo dat mensen “like in crowds…”? 4. Discussie

43 hiërarchisch enclavistisch geïsoleerd groepsdruk categorieën groepsdruk individualistisch ? 4. Discussie

44 categorieën grenzen 4. Discussie

45 expert programmator publiek 4. Discussie

46

47 in-group out-group 4. Discussie

48 hiërarchisch enclavistisch geïsoleerd groepsdruk categorieën groepsdruk individualistisch 4 typescommunicatiepublieke opiniemorele verstandhouding 4. Discussie

49 hiërarchisch groepsdruk Het medium wordt beschouwd als een publiek forum •waar men aan elkaar culturele expressievormen, overtuigingen en categorieën kenbaar maakt •waar men individuele noden publiek maakt •waar men publiek maakt wat de overheid doet •waar er discussie wordt gevoerd over wat nodig is voor het publieke belang: gezondheidszorg, rechtspraak werkgelegenheid, veiligheid, infrastructuur, internationale betrekkingen 4. Discussie

50 groepsdruk individualistisch informatie i.v.m. individuele interesses •utilitair individualistische interesses: informatie over beleggingen, aandelenkoersen, vacatures, professionele vaardigheidstrainingen •expressief individualistische interesses: informatie over binnenhuisinrichting, kleding, psychotherapie, lichaamsverzorging, gerechten, film, muziek, literatuur, reizen 4. Discussie

51 groepsdruk geïsoleerd •weinig of geen communicatie omdat er noch contact noch loyaliteit bestaat tegenover om het even welke groep. 4. Discussie

52 groepsdruk •informatie over wat het collectief bewustzijn verstoort of verontrust (externe fysieke bedreiging, epidemieën, voedselonveiligheid) •informatie over wat zich aan de grens voordoet tussen ‘het wij’ en ‘de anderen’: vluchtelingen, criminelen, politici... •informatie over wat men als lid van de groep behoort te weten om ‘in’ te zijn, op de hoogte te zijn, mee te kunnen praten (vaak betreft dat roddel, ophefmakende geruchten, verdachtmakingen in verband met publieke figuren) enclavistisch 4. Discussie

53 hiërarchisch enclavistisch geïsoleerd categorieën groepsdruk individualistisch journalistiek 4. Discussie

54 hiërarchisch enclavistisch geïsoleerd categorieën groepsdruk individualistisch 4. Discussie Meritocratie

55

56

57

58 groepsdruk 5. Besluit •We leven niet in een klassenloze samenleving •Mediavoorkeur is gerelateerd aan waarden die niet op basis van eigen voorkeur als belangrijk of onbelangrijk kunnen worden omschreven: bijvoorbeeld racisme, een anti- democratische ingesteldheid, een voorkeur voor harde repressie en de stelling dat we niet voor elkaar moeten instaan •De moraal van het einde van de moraal maakt een ernstige discussie over dit soort zaken onmogelijk

59 groepsdruk 5. Besluit Het discussiepunt zou moeten zijn : In wat voor type samenleving willen we leven? De kwaliteit van de media kan alleen beoordeeld worden in functie van die keuze.


Download ppt "L E S S E N V O O R D E X X I S T E E E U W – 2 0 F E B R U A R I 2 0 0 6 – B A R T P A T T Y N Media en de moraal van het einde van de moraal."

Verwante presentaties


Ads door Google