De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET COMETA-MODELHET COMETA-MODEL Het maken van beschrijvingen op (deel)collectieniveau David Coppoolse Stafmedewerker ontsluiting en digitalisering Vlaamse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET COMETA-MODELHET COMETA-MODEL Het maken van beschrijvingen op (deel)collectieniveau David Coppoolse Stafmedewerker ontsluiting en digitalisering Vlaamse."— Transcript van de presentatie:

1 HET COMETA-MODELHET COMETA-MODEL Het maken van beschrijvingen op (deel)collectieniveau David Coppoolse Stafmedewerker ontsluiting en digitalisering Vlaamse Erfgoedbibliotheek Vormingstraject 'Duurzaam Digitaal Beheren' Module 1 | 8 en 11 april 2013

2 | IN DEZE PRESENTATIE  Wat is het Cometa-model? Waarom beschrijven op collectieniveau? Wat is een (deel)collectie?  Welke elementen vindt je in Cometa? Welke aanvullende standaarden gebruik je het best? Overeenkomsten met internationale standaarden?  Hoe verzamel je gegevens? Hoe verwerk je die in een (online) toepassing? Welke collectieregisters bestaan er al?  Praktijkvoorbeelden

3 | WAAROM COMETA?WAAROM COMETA?

4 | EEN BEETJE GESCHIEDENIS | 1  2010  Werkgroep ‘Collecties’ (binnen Prisma-traject)  ADVN, Archiefbank Vlaanderen, CAG, CRKC, Erfgoedcel Leuven, Erfgoedcel Waasland, FARO, KADOC, PACKED, Resonant, Vlaamse Erfgoedbibliotheek, VVBAD  Afstemmen aanpak, methoden, modellen  Onderzoek huidige praktijk en internationale modellen  Technische subwerkgroep  FARO, PACKED, Vlaamse Erfgoedbibliotheek  Gemeenschappelijk model voorstellen

5 | EEN BEETJE GESCHIEDENIS | 2  2011/2012  Operationalisering van het model  FARO, PACKED, Vlaamse Erfgoedbibliotheek  Documenteren model  Introductie in de cultureel-erfgoedsector  ‘Cometa’ (= Collectiemetadata)

6 | EEN BEETJE GESCHIEDENIS | 3  2013 >  Vorming organiseren  Concreet gebruik Cometa inventariseren  Gebruikersgroep bijeenbrengen  Ervaringen en ‘best practices’ verzamelen  Verbeterpunten identificeren  Update voorbereiden  Van model naar standaard?

7 | WAT IS COMETA?  Een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau  Vertrekpunt, geen doel op zich  Inhoudelijk model, geen technische standaard  Bedoeld als ‘best practice’  Een ‘campagne’  Een brochure  Een online informatiedossier  Vormingsmomenten

8 | DOEL VAN COMETA  Promoten van beschrijven van collecties in de Vlaamse cultureel-erfgoedsector  Op een gestandaardiseerde manier  Doelgroepen  Alle soorten erfgoedorganisaties  Professionals en amateurs  Houvast bieden bij in kaart brengen collecties  Gegevensmodel  Werkwijze  Tools

9 | UITGANGSPUNTEN VAN HET MODEL  Efficiëntie  Eenvormigheid bevorderen  Hergebruik voor verschillende toepassingen  Uitwisseling met andere organisaties  Standaardisering  Uitwisseling data via bestaande standaarden  Voor tenminste de basisset  Op basis van RSLP Collection Description  Of ISAD(G), EAD, Dublin Core  Brede toepasbaarheid  Moet óók kunnen voorzien in specifieke behoeften

10 | WAAROM COLLECTIE- BESCHRIJVINGEN MAKEN?

11 | WAT IS EEN COLLECTIE?  Gestructureerd geheel  Van erfgoedobjecten of -data  Waartussen een aanwijsbaar verband bestaat  Thema (‘mode’)  Herkomst (‘abdij van Tongerloo’)  Materiaaltype (‘handgedrukte boeken’)  Soort objecten (‘landbouwwerktuigen’)  Bewaarinstelling (‘museum M’)  …  Mogelijk hybride  Digitaal en fysiek, originelen en kopieën

12 | ONDERVERDELING COLLECTIES  Collectie  Deelcollecties  Altijd hiërarchisch (1:n)  Moeder/Dochter of Super/Sub  Synoniemen (in Cometa-context):  (archief)bestand, fonds, (deel)verzameling  Wat is een deelcollectie?  Doel van beschrijving bepaalt segmentering, bijv.  Onderzoek, reconstructie  Herkomst  Behoud, bewaring  Materiaaltype  Verzamelfocus, ontsluiting  Thema

13 | ONDERVERDELING COLLECTIES  Verschillende tendensen per sector  Archiefinstellingen  Herkomstprincipe (‘Archief van politicus X’)  Bibliotheken  Herkomst (‘Bibliotheek van schrijver Y’)  Materiaaltype (‘Plannen en kaarten’)  Musea  Materiaaltype(‘Prentencollectie’)  Periode(‘Romeinse tijd’)  Thema(‘Industriële vormgeving‘)

14 | ONDERVERDELING COLLECTIES  Gerelateerde collecties  = Gedeelde herkomstgeschiedenis  ≠ Thematische of materiële overeenkomsten  Conclusie  Wees pragmatisch en werk in de eerste plaats met de reeds bestaande segmentering Deelcollecties van een fictieve erfgoedinstelling

15 | OPDRACHT  Maak een schets van de ‘stamboom’ van de (deel)collecties die je tegenkomt in je werkomgeving Deelcollecties van een fictieve erfgoedinstelling

16 | WAAROM COLLECTIES BESCHRIJVEN?  Beschrijven individuele objecten  Niet altijd haalbaar  Geeft geen informatie over groepen objecten en hun onderlinge relaties  Geeft niet altijd het gewenste overzicht nodig voor beheer van en beleid rond collecties  Collectiebeschrijvingen  Informatie over (deel)collectie als geheel  Omschrijving, materiaaltypes, omvang, trefwoorden, herkomst, collectiebeleid, bewaarplaats, etc.

17 | COLLECTIEBELEID EN -BEHEER | 1  Weten wat er in huis is  Inventarissen van individuele objecten zijn overweldigend  Verband tussen objecten en onderdelen van de collectie wordt duidelijker  (Gebrek aan) interne organisatie van de collectie komt aan het licht © Heemkunde Vlaanderen

18 | COLLECTIEBELEID EN -BEHEER | 2  Ontwikkelen van specifiek beleid voor deelcollecties  Prioriteiten stellen tussen deelcollecties  Sterktes valoriseren, zwaktes ondervangen  Kerncollectie identificeren  Acquisitiebeleid hierop aanpassen  Samenwerkingsmogelijkheden identificeren  Onderlinge afspraken rond collectiebeleid en andere vormen van samenwerking  Ontwikkelen van een sectorbeleid

19 | VINDBAARHEID  Collecties zonder objectbeschrijvingen ontsluiten  Ontdekbaarheid van (deel)collecties verhogen  Zoeken van bepaalde types collecties  Versus bepaalde types objecten  Atypische collecties vinden  Bijv. taxidermische collectie in een bibliotheek  Overkoepelend collectieregister wordt mogelijk  Zoeken naar collecties over instellingen heen

20 | CONTEXTUALISERING  Samenhang, belang, relevantie van groep objecten duidelijk maken  Koppeling van objectbeschrijvingen via collectiebeschrijvingen  ‘Toon info over de collectie waarin dit object zich bevindt’  ‘Toon (andere) objecten uit de collectie’  Samenhang tussen (deel)collecties duidelijk maken

21 | HOE ZIET COMETA ERUIT?HOE ZIET COMETA ERUIT?

22 | GEBRUIKSNIVEAUS 1.Staalkaart  Gegevens die mogelijk interessant zijn in collectiebeschrijvingen 2.Gemeenschappelijk model  Gestandaardiseerde elementen  Uitwisseling en hergebruik van informatie 3.Hulpmiddel voor aggregatie  Uitwisseling van data  Gebaseerd op RSLP Collection Description  Correspondentie met ISAD(G) en EAD Toenemende standaardisering

23 | DE TRAPPEN VAN HET MODEL Detailniveau Uitwisselbaarheid Veel detail Minder uitwisselbaar Weinig detail Meer uitwisselbaar

24 | DE TRAPPEN VAN HET MODEL Detailniveau Uitwisselbaarheid Veel detail Minder uitwisselbaar Weinig detail Meer uitwisselbaar

25 | BASIS, PLUS, EXTRA  Cometa Basis  Minimale gegevensset  Publieke ontsluiting van erfgoedcollecties  Maximale uitwisselbaarheid  Via internationale standaarden  Cometa Plus  Uitgebreide gegevensset  Beheersfuncties en beleidsontwikkeling  Uitwisselbaar binnen Vlaanderen  O.a. voor Cijferboek Cultureel-erfgoed

26 | BASIS, PLUS, EXTRA  Cometa Extra  Aanvullende gegevens  Instellings- of subsectorspecifiek  Geen of beperkte uitwisseling  Onderlinge afspraken noodzakelijk Collectie langspeelplaten, Bibliotheca Wasiana vzw – Sint-Niklaas © Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Fotografie: Stefan Tavernier

27 | SECTIES  1. Algemeen  2.Agenten  3. Relaties  4. Inhoud  5. Collectiebeleid  6. Ontsluiting  7. Rechten  8.Behoud en beheer Collectie Ernest Closson ( ) Conservatorium Brussel - Erasmushogeschool © Vlaamse Erfgoedbibliotheek - Fotografie: Stefan Tavernier

28 | ELEMENTEN | SECTIE 1-2 SectieCometa Basis | Cometa Plus 1. Algemeen Naam Identificatienummer Collectietype Beschrijving Beheerhistoriek (Provenance) Materialen Taal Verzamelperiode Ouderdom Opmerkingen Locatie Eigendom 2. Agenten Eigenaar Beheerder Collectievormer

29 | ELEMENTEN | SECTIE 3-4 SectieCometa Basis | Cometa Plus 3. Relaties Supercollectie Subcollectie Gerelateerde collectie Gerelateerde publicatie 4. Inhoud Concept Object Naam Plaats Periode 5. Collectiebeleid Acquisitiestatus Onderdeel kerncollectie? Collectiebeleidsplan? Samenvatting collectiebeleid

30 | ELEMENTEN | SECTIE 6-7 SectieCometa Basis | Cometa Plus 6. Ontsluiting Registratiesysteem Registratiegraad Digitaliseringgraad Raadpleegbaarheid fysieke objecten Raadpleegbaarheid digitale objecten 7. Rechten Regime Rechthebbenden 8. Behoud en beheer Passieve conservatie (preservering) Actieve conservatie & restauratie Digitaal depot

31 | GEGEVENS PER MATERIAALTYPE  Cometa Basis: Alleen omvang  Cometa Plus: Ook ontsluiting, digitalisering, behoud MateriaaltypeOmvangOntsluitingDigitaliseringBehoud Geregistreerd/ Beschreven Online beschreven Offline beschreven Digitaal/ Gedigitaliseerd Offline toegankelijk Online toegankelijk In digitaal depot Te behandelen fysieke objecten Reeds behandelde fysieke objecten Filmopnames (diverse formaten) # uur%%%%% Filmrollen/-banden, andere dragers # exemplaren%%%%% Video-opnames (diverse formaten) # uur%%%%% Videobanden, andere dragers # exemplaren%%%%% Muziek-/ geluidsopnames # uur%%%%% Voorbeeld voor een audiovisuele collectie

32 | OPDRACHT  Vul voor een (deel)collectie in je werkomgeving het Cometa-enquêteformulier in

33 | SECTIE 1: ALGEMEEN  Identificatie en beschrijvende gegevens van de collectie  Elementen:  Naam → Hulptabel Agent  Identificatienummer→ Tekst, bijv. ISIL  Collectietype → Cometa-lijst  Beschrijving→ Tekst  Beheerhistoriek (Provenance) → Tekst  Materialen→ Tabel  Taal → Lijst, bijv. ISO 639  Verzamelperiode→ Jaartal  Ouderdom→ Jaartal  Opmerkingen → Tekst  Locatie → Hulptabel Locatie  Eigendom→ Cometa-lijst

34 | SECTIE 2: AGENTEN  Bij de collectie betrokken personen en organisaties  Elementen:  Eigenaar  Beheerder Hulptabel Agent  Collectievormer

35 | SECTIE 3: RELATIES  Samenhang met andere collecties  Elementen:  Moedercollectie  Deelcollectie  Gerelateerde collectie  Gerelateerde publicaties → Tekst Tekst (Naam, ID) of Link

36 | SECTIE 4: INHOUD  Inhoudelijke trefwoorden  Elementen  Concept  abstract begrip → Lijst, bijv. AAT-NED, UDC  Object  naam specifiek ding→ Tekst  Naam  persoon of organisatie→ Lijst, bijv. ODIS, RKD  Plaats  geografische locatie → Lijst, bijv. TGN, NIS  Tijd  tijdstip of periode → Lijst, bijv. AAT-NED

37 | SECTIE 5: COLLECTIEBELEID  Ontwikkeling van de collectie  Elementen:  Acquisitiebeleid  Acquisitiemethode  Kerncollectie?  Collectiebeleidsplan  Samenvatting collectiebeleid → Tekst Cometa-lijsten

38 | SECTIE 6: ONTSLUITING  Raadpleging van de collectie  Elementen:  Registratiesysteem → Hulptabel Systeem  Raadpleegbaarheid fysieke objecten → Cometa-lijsten  Raadpleegbaarheid → Cometa-lijst digitale objecten → Link  Registratiegraad → %  Digitaliseringsgraad→ %

39 | SECTIE 7: RECHTEN  Intellectueel eigendom  Elementen:  Regime→ Cometa-lijst  Rechthebbenden gekend/achterhaalbaar→ %

40 | SECTIE 8: BEHOUD EN BEHEER  Conservering en preservering  Elementen:  Passieve conservering → Cometa-lijst  Te behandelen objecten → %  Reeds behandelde objecten→ %  Digitaal depot→ %

41 | HULPTABELLEN EN RELATIES

42 | HULPTABEL: LOCATIE  De (fysieke of digitale) bewaarplaats van de collectie  Elementen:  Locatienaam  Postadres  Postcode  Land → bijv. ISO 3166  URL  Beheerder → Hulptabel Agent  Toegangsvoorwaarden  Zie ook

43 | HULPTABEL: AGENT  Gerelateerde personen en organisaties  Elementen  Naam  Identificatienummer  Rol  Organisatie  Telefoonnummer → bijv. E.123  Faxnummer → bijv. E.123  adres → bijv. E.123  Biografie/Geschiedenis  Zie ook

44 | HULPTABEL: SYSTEEM  Registratiesysteem  Elementen:  Systeemnaam  Publieke raadpleegbaarheid→ Cometa-lijst  URL  Toelichting  Type systeem→ Cometa-lijst  Herkomst systeem → Cometa-lijst  Standaarden

45 | ELEMENTEN – WERKWIJZE  Leg vast welke elementen je gebruikt  Basis, Plus, Extra  Wat wel, wat niet  Leg vast hoe je ze gebruikt  Invoerregels  Eigen lijsten  Gebruik standaarden  Standaardterminologieën  Standaardcodes  Raadpleeg CEST!

46 | NDAAR ELEMENTEN – INTERNATIONALE STANDAARDEN  Uitgangspunt  Cometa Basis = uitwisselbaar via bestaande internationale standaarden  ‘Cross-walks’ beschikbaar voor  RSLP-Collection Description  Archief, Museum, Bibliotheek (UK)  Basis voor Cometa  ISAD(G) & EAD  Archief  Dublin Core  Sectoroverschrijdend  Tip: Kies je internationale standaard en breidt die uit met de bijkomende Cometa-elementen

47 | AANVULLENDE STANDAARDENAANVULLENDE STANDAARDEN

48 | CEST  Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox   Overzicht van standaarden voor digitaal erfgoed  Standaard =  Erkende afspraken, specificaties, criteria  Over een product, dienst of methode  Aangevuld met praktijkmaterialen  Voortdurend in ontwikkeling

49 |

50 | CEST  PRAKTIJK  CEST Praktijk: Ik wil collecties…  inventariseren  digitaliseren  bewaren  toegankelijk maken  Welke standaarden, handleidingen, modeldocumenten, evaluatietools, case studies gebruik ik dan best? Vormingstraject PACKED / FARO in 2013

51 | CEST  PRAKTIJK

52 | CEST  COMETA

53 | DEN  Digitaal Erfgoed Nederland  Hoe goed digitaliseren?   Set van minimale eisen voor digitalisering van erfgoed   Goed beschrijven  goed digitaliseren

54 |

55 | HOE BEGIN JE AAN HET BESCHRIJVEN VAN (DEEL)COLLECTIES?

56 | 1. MAAK EEN PLAN  Objectieven  Mensen en middelen  Doelpubliek  Breed publiek? Onderzoekers? Erfgoedbeheerders? Beleidsmakers?  Detailniveau  Volledigheid  Herbruikbaarheid  Diepgang  Tijdsinvestering  Actualiteitswaarde  Nu of later?

57 | 2. KIES EEN MODEL  Gebruik Cometa  Welke elementen gebruik je?  Welke voeg je toe? (= Cometa Extra)  Kies je standaardterminologie  Zie CEST en DEN voor bronnen  Documenteer je schema  Wat wel / niet / toegevoegd?  Interpretatiemarge

58 | NEN

59 | 3. REGEL OPSLAG EN TERBESCHIKKINGSTELLING  Gestructureerd formaat  Spreadsheet, databank  Ga online indien mogelijk  Toegangsrechten  Integreer met andere gegevens en systemen  Objectregistratie  CollectiveAccess, Brocade, LIBIS, Adlib Dossiers, Bibliotheca Wasiana vzw – Sint-Niklaas © Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Fotografie: Stefan Tavernier

60 | COLLECTIVE ACCESS  Webtoepassing voor ontsluiten en beheren van collecties  Open source-software   Installatieprofielen FARO geschikt voor Cometa  Integratie van collectie- en objectregistratie  Schermafdruk CollectiveAccess Providence Catalogiseer- en databeheermodule

61 | 4. VERZAMEL DE GEGEVENS  Systematische aanpak  Welke instellingen?  Welke (deel)collecties?  Via een formulier  Sjabloon op  Hergebruik bestaande gegevens  Uit de eigen instelling(en)  Uit bestaande collectieregisters  Strategie voor actualisering  Peildatum

62 | VOORBEELD SJABLOON ENQUÊTE

63 | HERGEBRUIK GEGEVENS Vlaamse Collectieregisters  Archiefbank Vlaanderen   Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken  Vlaamse Erfgoedbibliotheek   Muziekbank Vlaanderen  Resonant   Verborgen schatten. Repertorium van lokale erfgoedhouders in de provincie Antwerpen  Provincie Antwerpen / Heemkunde Gouw Antwerpen 

64 | COLLECTIEBESCHRIJVINGEN IN DE PRAKTIJK

65 |

66 | EKEN COLLECTIEWIJZER ERFGOEDBIBLIOTHEKEN  Insteek: Type collectie (‘bibliotheek’)  2006/2007:  Project ‘Collecties Online’  VVBAD, Erfgoedbibliotheken Vlaanderen  Voor het eerst  gestandaardiseerde kwalitatieve en kwantitatieve informatie  over (deel)collecties van erfgoedbibliotheken  Opgenomen in Vlabidoc (VVBAD)  Gebaseerd op RSLP-Collection Description  2010  Verbeterde ontsluiting via afzonderlijke website  Op basis van Drupal 6

67 | EKEN COLLECTIEWIJZER ERFGOEDBIBLIOTHEKEN  2011/12  Herformatering records op basis van Cometa  Nog niet ‘Cometa compliant’  Integratie met STCV- en Abraham-databank  Objectregistratie   Cometa (Plus) implementeren  Update op basis van  Traject collectiebeleid partnerbibliotheken Vlaamse Erfgoedbibliotheek  Sectorbevraging (?)

68 | ER AFBAKENING SCOPE VAN HET REGISTER  Definitie van ‘erfgoedbibliotheekcollectie’  Een erfgoedbibliotheekcollectie is een verzameling cultureel en/of wetenschappelijk documentair patrimonium van geschreven en gedrukte publicaties (handschriften, boeken en periodieken), gedigitaliseerde en elektronische publicaties en publicaties op andere dragers van regionaal, nationaal of internationaal belang en die met de intentie van een lange-termijnbewaring wordt beheerd (eventueel aangevuld) en (in mindere of meerdere mate) wordt beschikbaar gesteld.  Criteria  Vormelijk  Inhoudelijk

69 | CRITERIA VOOR INCLUSIE  Vormelijk  De collectie is fysiek en/of bibliografisch te scheiden van de algemene bibliotheekcollectie  Inhoudelijk  Manuscripten en historische fondsen tot 1830 = altijd erfgoedcollectie  Collecties van na 1830  Erkend als een belangrijke bron  Begrenst onderwerpsveld  Zo volledig mogelijk

70 | CRITERIA VOOR EXCLUSIE  Collecties van knipsels, efemera en documentair en/of archivalisch materiaal  Utilitaire collecties (zoals vakbibliotheek museum)  Algemene collecties (bijv. openbare bibliotheek)  Collecties die niet kunnen worden afgescheiden van de algemene bibliotheekcollectie  Zeer kleine collecties  Privé-collecties

71 | TA COLLECTIEWIJZER – RSLP-CD – COMETA

72 | TA COLLECTIEWIJZER – RSLP-CD – COMETA

73 | COLLE

74 | INHOUD  174 instellingen  Bevraagd via papieren enquête  Feedback wisselend van kwaliteit  288 collectiebeschrijvingen  Van zeer globaal tot vrij granulair  Inhoud velden niet altijd even eenvormig  Onderscheid deelcollecties wisselt per instelling  Herkomst, Materiaaltype, Thema  Omvang (aantallen) eerder indicatief

75 |

76 | TIE/70

77 | TIE/70

78 | TIES/S

79 |

80 |  Insteek: Collectiebewarende instellingen (‘Heemkundige kringen provincie Antwerpen)  Eén beschrijving per organisatie  Contactgegevens  Documenttypes  Uitgebreide beschrijving (lopende tekst)  Enquêteformulier per organisatie  Meer gedetailleerde gegevens

81 |

82 |

83 |

84 | MUZIEKBANK VLAANDEREN  Insteek: Thematisch (‘muziek’)  Beschrijving van ‘bestanden’  Archieven en collecties  Momenteel 368 (conversie oude databank nog lopend)  Beperkt aangevuld met beschrijving ‘objecten’  Topstukken of bijzondere stukken uit een bestand  Standaarden: ISAD(G) en Cometa  Cometa is volledig geïmplementeerd  Uitwisseling met Archiefbank Vlaanderen in ontwikkeling  Systeem  CollectiveAccess (databank)  Drupal (website)

85 |

86 |

87 |

88 |

89 | ARCHIEFBANK VLAANDEREN  Online databank sinds 2005  Vlaamse private archiefbestanden en collecties  Doel  Hulpmiddel voor onderzoekers en geïnteresseerden  Overzicht van bewaarde Vlaamse erfgoed  Stimuleren van ‘archival awareness’  Volumes (2011)  7844 archieffiches  2554 bewaarplaatsen  380 invoerders

90 | ARCHIEFBANK VLAANDEREN  Standaarden  ISAD(G): Archiefbestand / Collectie  ISAAR: Archiefvormers / Verzamelaars  ISDIAH: Bewaarplaats  Cometa  Archiefbank-velden = Cometa Basis + enkele Cometa Plus-velden  Invoer  Door bewaarder (begeleiding, handleiding)  Door medewerker Archiefbank

91 | CASE HEEMKUNDIGE KRINGEN  Project i.s.m. Heemkunde Gouw Antwerpen en Provincie Antwerpen (2005)  Heterogene collecties  Archieven  Documenten opgemaakt en ontvangen door een persoon of organisatie bij het uitvoeren van zijn taken of activiteiten  Collecties  Documenten of voorwerpen (vaak rond een thema) doelbewust verzameld door iemand

92 | HETEROGENE COLLECTIES  Heemkring bewaart  Bidprentjesverzameling  Vlaggen  Geschonken archief familie X  Geschonken archief fanfare Y  In bewaring gegeven archief brouwerij Z  Prentencollectie  Tijdschriften  Knipselcollectie  Museum bewaart  Museale objecten  Archieven van kunstenaars

93 | REGISTRATIEMETHODE  Eén (archief)fiche per heemkring  Inhoudsbeschrijving opgedeeld:  Bibliotheek  Archieven  Genealogisch materiaal  Iconografisch materiaal  Pers  Andere

94 | Naam 1.02 Identificatienr 1.09 Ouderdom 1.03 Collectietype 1.06 Materialen 1.11 Locatie

95 | Beschrijving

96 | Beschrijving

97 | ERVARINGEN  Gevolg één fiche: verborgen collecties  Waardevolle en omvangrijke archieven en deelcollecties niet afzonderlijk zichtbaar  Sinds 2011: functionaliteit om collecties en deelcollecties te onderscheiden collectie deelcollectie archief deelarchief fonds virtuele collectie

98 | ERVARINGEN  Voordelen  Verwantschap duidelijk  Rijkdom zichtbaar  Extra context per onderdeel  Moeilijkheid  Wanneer deelcollectie maken? collectie deelcollectie archief deelarchief fonds virtuele collectie

99 | AAND ANDERE COMETA-INITIATIEVEN IN VLAANDEREN  Provincie West-Vlaanderen  Erfgoeddatabank en -website met registratie op (deel)collectieniveau  Uitbreiding van AdLib Enterprise 7  Stad Antwerpen / Universiteit Antwerpen  Uitbreiding bibliotheekcatalogus met (deel)collectiebeschrijvingen  Nieuwe module binnen de Anet Brocade-software

100 | AAND ANDERE COMETA-INITIATIEVEN IN VLAANDEREN  Erfgoedcel CO7 (zuidelijke Westhoek)  Inventarisering lokale erfgoedcollecties ter  Voorbereiding regionaal erfgoeddepot  Overleg Cultuur regio Kortrijk  In kaart brengen lokale archeologische vondstenensembles  Universiteitsbibliotheek Leuven  Beschrijven erfgoedcollecties  Opname in het LIBIS-bibliotheeksysteem

101 | MEER INFORMATIEMEER INFORMATIE

102 | BROCHURE

103 |  Inleidende brochure  Waarom zou je op collectieniveau beschrijven?  Wat is een (deel)collectie?  Wat is Cometa?  Hoe begin je aan het beschijven van (deel)collecties?  Details van de elementen van het model  Duidelijke omschrijving  Bijkomende standaarden (bijv. terminologiebronnen)

104 |  Sjablonen  Vragenlijst (ODT + DOC)  Correspondentietabel met internationale standaarden (EAD, RSLP-DC, ISAD(G), DC)  Links en achtergrondinformatie  Contactgegevens  Vragen  Feedback

105 Dit document wordt ter beschikking gesteld onder Creative Commons-licentie ‘Naamsvermelding-NietCom­mercieel-GelijkDelen 2.0 België (CC BY-NC-SA 2.0)’ met als bijkomende bepaling dat de afbeeldingen met een copyrightvermelding niet voor afgeleide werken of andere doeleinden mogen worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/be/deed.nl Dit document bouwt voort op een presentatie van 31 januari 2012 en bevat bijdragen van Henk Vanstappen (PACKED), Bart De Nil (FARO) en Katrien Weyns (Archiefbank).

106 | OVER DE VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEKOVER DE VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK

107 | VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK Provinciale Bibliotheek Limburg (Hasselt) Universiteits- bibliotheek Leuven Universiteits- bibliotheek Gent Openbare Bibliotheek Brugge Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (Antwerpen) Universiteits- bibliotheek Antwerpen

108 | VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK  Netwerk van erfgoedbibliotheken  Opgericht in 2008 op vraag Vlaamse overheid  Vanuit de samenwerking tussen de partnerbibliotheken zorgen voor  Zichtbare erfgoedbibliotheeksector  Expertiseontwikkeling en -deling  Collectiebeleid  Duurzame bewaring  Bibliografische ontsluiting  Digitale collecties  Publiekswerking

109 | EEK.BE

110 |

111 |

112 |

113 |

114 CONTACT


Download ppt "HET COMETA-MODELHET COMETA-MODEL Het maken van beschrijvingen op (deel)collectieniveau David Coppoolse Stafmedewerker ontsluiting en digitalisering Vlaamse."

Verwante presentaties


Ads door Google