De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lokaal het verschil maken Over kinderarmoede en lokale strijdmiddelen Lunchgesprek n.a.v. Gentse ‘Week tegen Armoede’ - Dr. Isabelle Pannecoucke – UGent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lokaal het verschil maken Over kinderarmoede en lokale strijdmiddelen Lunchgesprek n.a.v. Gentse ‘Week tegen Armoede’ - Dr. Isabelle Pannecoucke – UGent."— Transcript van de presentatie:

1 Lokaal het verschil maken Over kinderarmoede en lokale strijdmiddelen Lunchgesprek n.a.v. Gentse ‘Week tegen Armoede’ - Dr. Isabelle Pannecoucke – UGent isabelle.pannecoucke@telenet.be & Sylvia Lis – OCMW Gentisabelle.pannecoucke@telenet.be

2 1. (Kinder)armoede in woorden 2. Kinderarmoede in beeld 1. Toegang tot toereikende middelen 2. Toegang tot diensten en kansen 3. Kinderarmoede aangepakt 4. Kinderarmoede aangepakt in een Armoedebeleidsplan

3 1. (Kinder)armoede in woorden 1. Armoede «… een netwerk van sociale uitsluitingen… op verschillende domeinen van het maatschappelijk en individueel leven … » Sociale contacten, vrienden, familie, gezin … !! Uitsluitingen staan niet los van elkaar Tewerkstelling, Onderwijs, Huisvesting… 3

4 2. Kinderarmoede in woorden 2. Kinderen in armoede • Meer dan enkel een bijproduct van armoede bij volwassenen • ‘Ambivalent’  Welvaart en welzijn afhankelijk van gezinscontext  Volwaardige burgers  Dubbele focus 1. Gezinnen in armoede 2. Kinderen in armoede: eigen perspectief 4

5 2.1 Toegang tot toereikende middelen % kinderarmoede in rijke landen (2008) (Bradshaw, e.a. 2012) 2.Kinderarmoede in beeld

6

7 2. Kinderarmoede in beeld 2.1 Toegang tot toereikende middelen  Kansarme gezinnen (Kind & Gezin)  Indicatoren: inkomensniveau, opleiding, tewerkstelling, aard tewerkstelling, huisvesting, gezondheid gezinsleden, ontwikkeling kinderen  Uiterst zwakke socio-economische gezinnen  Arbeidsloos  Lage opleiding: bijna 80%  Slechte huisvesting: bijna 50%  Zwaktes in ontwikkeling: 33%  Algehele zwakke sociaal-economische situatie: 50% ( inkomen, opleiding, arbeidssituatie) 7

8 2. Kinderarmoede in beeld 2.1 Toegang tot toereikende middelen !!! Grootstedelijke problematiek: iets meer dan 1 op 3 kinderen die in kansarmoede opgroeit, woont in Gent of Antwerpen Gent: 20,3% in 2012 – 18,3% in 2011 – 15,5% in 2010

9 9 2. Kinderarmoede in beeld 2.2 Toegang tot kansen en diensten  Gezondheid  Gezondheidsverschillen al voor en bij de geboorte  Ongezond hoge niveaus van negatieve stresshormonen  Ontwikkeling centraal zenuwstelsel en hersenen  Verschillen naar tandverzorging, gezicht- en gehoorstoornissen  Hogere prevalentie van indicatoren van ongezonde levensstijl  Effect op lange termijn: verhoogde kans op bepaalde fysische en mentale gezondheidsproblemen  Cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling  Al op 1 jaar een maand achterstand  22% heeft gedragsproblemen (heeft zorgen, is bang, wordt gepest, is overactief, heeft moeite om zicht te concentreren)  Langdurige, diepgaande armoede-ervaringen

10  Schoolse resultaten  Latere intrede onderwijs  Schoolse achterstand  21% van kinderen in gezin met inkomen < armoedegrens  Hoger risico op doorverwijzing  Oververtegenwoordiging in bijzonder onderwijs  In middelbaar: weinig kwalificerende richtingen  Absenteïsme, niet altijd gewild Vroegtijdig schoolverlaten  Ongekwalificeerde uitstroom ongelijk  Geringe doorstroom naar hoger onderwijs  psychologisch welbevinden (onwel op vlak van leersituatie, persoonlijk vlak, relationeel)  Ongelijke kansen en ongelijke behandeling 10 2. Kinderarmoede in beeld 2.2 Toegang tot kansen en diensten

11  Focus huisvesting/leefomgeving  25% van arme gezinnen met kleine kinderen leven in een woning met lekkend dak, vochtigheid of rotte vloeren of ramen  Te weinig ruimte, te donker, teveel lawaai, te koud….  Kinderen (vooral van 1-oudergezinnen) in hoogbouwappartementen, ideaal om op te groeien?  Kindvriendelijke biotoop in de sociale huisvesting?  Wanneer je huis op wielen staat, wanneer je huis het park is  Meest kindonvriendelijke buurt in de 19 de eeuwse wijken van Antwerpen, Brussel, Gent  Kleine flatgebouwen (1 slaapkamer); oude arbeiderswoningen met gebrek aan comfort 11 2. Kinderarmoede in beeld 2.2 Toegang tot kansen en diensten

12 2. Kinderarmoede in beeld 2.3 Participatie

13 3. Kinderarmoede aangepakt  Op verschillende terreinen  Sociale dienstverlening  Familievriendelijk beleid  Uitkeringen  Arbeidsparticipatie  Kwaliteitsvolle huisvesting en omgeving  Aandachtspunten  Universele én specifieke maatregelen  Diversiteit van kinderen  Totaal beleid – geïntegreerde strategie  Niet losgekoppeld van algemene armoede  Lokale strijdmiddelen kunnen niet alles oplossen 13

14 3. Kinderarmoede aangepakt  Lokale troeven  Wat leeft er in de lokale omgeving?  Via OCMW en andere diensten  Verenigingen waar armen het woord nemen, samenlevingsopbouw, buurtwerkingen, vakbonden, CAW’s, …  Bijeenbrengen van lokale stakeholders (diversiteit!!! Participatie) 14 OVERHEID SCHOLEN MIDDENVELD OUDERS

15  Armoedebeleidsplan vanuit een regierol OCMW (versus actorschap)  Doelstelling en verdere planning rond armoedebeleidsplan  Hoe ziet dit plan eruit ?  Wat ging vooraf  Wetenschappelijk kader  Cijfergegevens  Omgevingsanalyses  Stakeholdersanalyse  Besprekingen  Voorlopige ontwerptekst  Visie  Strategische en operationele doelstellingen  Acties 4. Kinderarmoede aangepakt in een Armoedebeleidsplan

16  Integrale benadering  Toegankelijkheid van dienstverlening en zorg  Participatie  Sensibilisering  Levensdomeinen  Inkomen  Wonen  Werken en activering  Leren  Sociale relaties en vrije tijd  Fysieke en geestelijke gezondheid  Kinderarmoede 4. Kinderarmoede aangepakt in een Armoedebeleidsplan 4.1 Voorlopige ontwerptekst

17 Armoedebeleidsplan Luik Kinderarmoede:  Tekorten op verschillende levensdomeinen  Strijd tegen armoede = strijd voor meer kansen  Acties gericht vanaf de eerste levensjaren  Rechten van het kind + doorbreken generatiearmoede  Kind EN zijn ouders/gezin  Expertise in de stad : verbindend werken tussen sectoren  Vier pijlers  Het kind zelf  De ouder / opvoedingsverantwoordelijke  De omgeving van het kind en de ouder (gezin, buurt, school,…)  Netwerk van hulp- en dienstverleners 4. Kinderarmoede aangepakt in een Armoedebeleidsplan 4.2 Luik Kinderarmoede in Armoedebeleidsplan

18 4. Kinderarmoede aangepakt in een Armoedebeleidsplan 4.3 De doelstellingen rond Kinderarmoede  Kinderen en hun gezin in armoede krijgen meer kansen en ondersteuning op de armoedespiraal te doorbreken  Kennis over (de impact van) kans-, kinder- en generatiearmoede verhoogt waardoor organisaties meer kansen creëren en een betere ondersteuning geven aan kinderen en hun gezin  sensibiliseringsacties,  acties om kinderen en hun gezin te versterken  …  Er is een betere afstemming tussen de verschillende sectoren over trajecten van kinderen, hun ouders en hun gezin waardoor we de kloof tussen hulpverlening, vrije tijd en school overbruggen en er integraal over levensdomeinen gewerkt wordt  Sectoroverschrijdend overleg  Afstemmen en betere doorverwijzingen tussen sectoren  Netwerken (bvb Huizen van het Kind)  …  Bij het verbeteren van de toegang tot dienstverlening voor mensen in armoede hebben we een prioritaire aandacht voor ouders, kinderen en hun gezin  Meer laagdrempelig toegankelijk maken van initiatieven kinderopvang  …


Download ppt "Lokaal het verschil maken Over kinderarmoede en lokale strijdmiddelen Lunchgesprek n.a.v. Gentse ‘Week tegen Armoede’ - Dr. Isabelle Pannecoucke – UGent."

Verwante presentaties


Ads door Google