De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meerwaarde van microsimulatiemodel bij het beoordelen van EMVI

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meerwaarde van microsimulatiemodel bij het beoordelen van EMVI"— Transcript van de presentatie:

1 Meerwaarde van microsimulatiemodel bij het beoordelen van EMVI
Ervaringen uit aanbesteding N242-Zuidtangent-Broekerweg

2 Inhoud Probleem En wat ik heb gedaan rol

3 Inleiding N242 Kruispunt Zuidtangent Regionale stroomweg
Verbinding regio Alkmaar met noord NL Kruispunt Zuidtangent Ontsluit van Heerhugowaard en Langedijk op de N242

4 Bereikbaarheid De provincie streeft naar het beperken van hinder en overlast bij werkzaamheden O.a. door regionale samenwerking (Regio Regie) Door referentie fasering een omleidingsroute mee geven (en voorgelegd aan regie groep) Aannemers verder uitgedaagd om de fasering van de provincie te overtreffen De provincie streeft er naar om hinder, vertraging en overlast van werkzaamheden te beperken O.a. door regionale samenwerking (Regio Regie) N242 een referentie fasering opgesteld en voorgelegd aan regie groep Bij aanbesteding, aannemers verder uitgedaagd door stimuleren van het overtreffen van de fasering van de provincie

5 Beoordeling en gunning
Gunningen op basis van ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’ (EMVI) Beoordelingscommissie beoordeeld de werkplannen waarin de criteria zijn uitgewerkt per criterium kon door de aannemers een fictieve korting worden verdiend Pas na beoordeling zijn de enveloppen open gemaakt en is de economisch meest voordelige inschrijving bepaald.

6 Criteria Fictieve kortingen voor verkeers- en omgevingshinder
Respectievelijk 2 en 2,8 miljoen. Provincie heeft een RAW bestek met referentiefasering meegegeven Aannemers gevraagd een alternatieve omleidingsroute te bedenken, die de verkeershinder verminderd Vervolgens toets met simulatiemodel op basis van de ingediende ‘documenten verkeershinder’ (deel van het werkplan)

7 Simulatie Inzicht te krijgen in de hoeveelheid voertuigverliesuren per ingediende omleidingsroute. Met elkaar vergelijken op verkeerskundig effect. Model zomer 2012 spitsen en weekend Alle details vastleggen voor Nota van Inlichtingen (NvI) G H I Fietsoversteken 7 sec. Gildestraat Omleiding (N242) Zuidtangent industriestraat

8 Simulatie De fictieve korting hangt dus af van de verkeersafwikkeling tijdens de werkzaamheden en werkt als volgt: Fictieve korting bij 0% extra voertuigverliesuren ten opzichte van de situatie zomer 2013 ‘zonder’ werkzaamheden: € ,- Fictieve korting bij 100% voertuigverliesuren (resultaat gelijk aan referentieomleiding zoals opgenomen in het bestek van de provincie) ten opzichte van de situatie zomer 2013 ‘zonder’ werkzaamheden € 0,-

9 Planfase kruispunt N242 - Zuidtangent
Knelpunten nu en in de toekomst Prognose verkeersgroei (regionaal statisch model) Berekeningen en ontwerp Simulatie Uitwerking naar VO

10 Fase voor aanbesteding
Uitwerken VO Opzetten RAW-bestek Studie naar referentie fasering en mogelijke omleidingsroutes Inplannen werkzaamheden Voorleggen aan regio regie (Berekeningen met Dynasmart en Paramics)

11 Inlichtingen Vooraf zijn alle relevante gegevens van het model aan alle inschrijvers beschikbaar gesteld. Ook informatie over bijv.; hoe worden verkeersregelaars meegenomen in het model, etc. Twee nota van inlichtingen en opleveren verschillende sets aan data, o.a. HB-matrices

12 Aanbestedingsfase De door de provincie uitgedachte referentiefasering en omleidingsroute mochten ook door de aannemers worden overgenomen bij de inschrijving Een groot aantal aannemers heeft alternatieve faseringen ingediend Een enkele aannemer heeft hiervoor zelf verkeersmodelberekeningen uitgevoerd Alle faseringen getoetst met microsimulatie model Nog een aantal knelpunten is sommige faseringen, geen tijd in het proces voor verder optimaliseren

13 Kortingen Na verzamelen van VVU uit model zijn de kortingen bepaald
Dit o.b.v. percentage verbetering ten opzichte van de referentie van de provincie De aannemer die op verkeershinder de 92% korting wist te halen (BAM) heeft het werk ook mogen uitvoeren.

14 Resultaat Daarmee was ook de verkeersafwikkeling ruim beter dan de referentiefasering en bijna gelijk aan de situatie zonder werkzaamheden. Dat is een duidelijke winst die deze manier van aanbesteden heeft opgeleverd en die ten goede komt aan de weggebruikers en de omgeving.

15 Na Gunning Vragen over het model
Vragen over hoe elementen van bepaalde faseringen zijn opgenomen Eén aanvullende simulatie gedraaid (geen significant verschil) Er kan dus discussie ontstaan Maar door vastleggen uitgangspunten o.a. in NvI geen claims of rechtszaken Bij de nota van inlichtingen zijn alle instellingen van het model, de verkeerslichtenregelingen, intensiteiten en tellingen (gebruikt bij de kalibratie) aan alle inschrijvers uitgeleverd Toch hadden nog veel inschrijvers vragen over het model en behoefte aan meer informatie. Hierop is nog aanvullende informatie verstrekt. Zo is ook de complete Herkomst Bestemmings-matrix (met de verkeersvraag) en zonering uit het model aan de inschrijvers aangeleverd. Eén van de inschrijvers heeft dit gebruikt om een eigen model te bouwen en alternatieven door te rekenen en te optimaliseren

16 Tijdens uitvoering Ook is het mogelijk tijdens uitvoering nog fraseringen te toetsen. Dat is eerder gedaan bij de N242 ombouw van de ring Alkmaar. Soms binnen een week simulatie en fasering op straat, dan goed duidelijk of de model inschatting klopt. In dit proces moeten de rollen duidelijk worden vastgelegd. In het project voor de oostelijke ring Alkmaar diende de aannemer de fasering in bij het adviesbureau. Het adviesbureau rekende de fasering door en gaf inzicht in de effecten. Vervolgens toetste de provincie zelf of de fasering van de aannemer volgens de aangegeven plannen op straat lag en of de modelberekeningen de juiste inschattingen hadden gegeven voor de effecten.

17 Invloed model op inschrijving
8 inschrijver Anderen hebben vooraf hun kansen ingeschat en niet ingeschreven Sommige aannemers al voor andere projecten en (veel) materieel in de directe regio Hierdoor waren er meerdere aannemers die op voorhand goede kaarten dachten te hebben om dit werk te krijgen Na de inschrijving is echter gebleken dat sommige aannemers, waarvan gedacht werd dat deze met goede kaarten konden scoren, deze niet konden verzilveren. Andere aannemers die bijna de volledige fictieve korting scoorden van de verkeershinder. Op deze wijze heeft het criterium verkeershinder een belangrijke invloed gehad op de gunning. Daarnaast heeft de grote prikkel van fictieve korting voor het beperken van de verkeershinder veel opgeleverd. De aannemers zijn creatief omgegaan met de beschikbare middelen en ruimte. Daarbij zijn meerdere goede en efficiënte faseringen naar voren gekomen waarbij maar zeer beperkte verkeershinder zou optreden en waarbij het werk in kortere tijd is gerealiseerd. Verder waren er een aantal faseringen waarbij nog knelpunten ontstonden die met kleine aanvullende maatregelen geoptimaliseerd konden worden tot goed functionerende faseringen. Als er in de aanbestedingsperiode tijd was geweest voor een optimalisatieslag zouden meer aannemers een grote fictieve korting hebben gehaald en waren de verschillen kleiner geweest

18 Winnende inschrijving
BAM, scoorde 92% van fictieve korting verkeershinder Ook over all beste inschrijving Heeft vooraf eigen simulatie uitgevoerd.

19 Winnende inschrijving

20 Winnende inschrijving

21 Winnende inschrijving

22 Conclusies De uiteindelijke overlast tijdens het werk was veel lager dan de referentie fasering en bijna gelijk aan de situatie zonder werkzaamheden. Het verkeersmodel heeft bijgedragen aan het beoordelen van de faseringen Microsimulatiemodel essentieel door detail van faseringen en voor vertraging en de voertuigverliesuren Ook de winnende heeft profijt gehad simulatie van eigen fasering Belangrijk een onafhankelijke partij te hebben om de modelwerkzaamheden uit te voeren De toepassing van een model zal waarschijnlijk leiden tot vragen Alles goed vastleggen en open zijn over uitgangspunten! Weekendperiode bleek ook van belang door zware faseringen

23

24 Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met: Falco de Jong T E


Download ppt "Meerwaarde van microsimulatiemodel bij het beoordelen van EMVI"

Verwante presentaties


Ads door Google