De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomstvast DJI Zit ik hier wel goed?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomstvast DJI Zit ik hier wel goed?"— Transcript van de presentatie:

1 Toekomstvast DJI Zit ik hier wel goed?
19 maart 2012 Zit ik hier wel goed? Toekomstvast DJI en “proeftuin screening en plaatsing <48 uur” Toekomstvast DJI 1 Toekomstvast DJI | 19 maart 2012 1

2 Niet meer in hokjes denken Kijken naar individu
Lonkend perspectief 2025 Niet meer in hokjes denken Kijken naar individu Wat nodig en wie kan dat het beste bieden Over de grenzen van DJI heenkijken Samen met ketenpartners De beste plek voor de verdachte of afgestrafte Bijdrage DJI is duidelijk Niet meer in hokjes denken van gedetineerde, forensische zorgpatiënt, vreemdeling of jeugdige, maar kijken naar de individuele verdachte of afgestrafte. Wat is zijn delictgeschiedenis, wat heeft hij in zijn leven meegemaakt, waar liggen zijn capaciteiten en wat is zijn perspectief? Kortom: wat heeft hij nodig aan beveiliging en zorg en wie kan dat het beste bieden?” Voor DJI betekent dat over de grenzen van DJI heenkijken en samen met ketenpartners komen tot acties op basis van het integrale beeld van de verdachte of afgestrafte. Dat leidt voor DJI tot een zorgvuldige afweging van wat de beste plek is voor deze persoon. In afstemming met ketenpartners komt DJI tot een traject op maat en heeft scherp welke bijdrage DJI aan dit traject levert. DJI is detentiespecialist maar doet dat niet alleen en maakt en bewaakt trajecten die ‘insluiten’, herstellen en voorkomen combineren. Justitiabele ook in beeld bij ketenpartners Hoe kunnen acties gezamenlijk effect sorteren? Wat kan DJI nog meer betekenen voor ketenpartners?

3 Wat levert Toekomstvast op en wat hebben ketenpartners daaraan?
Houvast voor alle partijen Organiseren over grenzen inrichtingen Midden in de samenleving Gemakkelijk toegang tot justitiabele en informatie Snelle start van persoonsgerichte trajecten Snelle en goede start van persoonsgerichte trajecten met: Niet meer beveiliging dan nodig Passende zorg op het goede moment Optimaal benutten van zelfredzaamheid Beter benutten expertise uit de keten Rekening houden met belangen slachtoffers & samenleving

4 Wat betekent het voor het hier en nu?
Koers houden Mensen meekrijgen Open staan voor kritiek en reflectie Stip op de horizon concreet en realistisch In de praktijk toetsen Uitwerken van proeftuinen en nadere analyses Uitwerken van proeftuinen en nadere analyses via de ‘work-out’ methode

5 Toekomstvast Doen! en Masterplan DJI
Vergelijkbare vertrekpunten: 1 Uitgaan van detentie als fase in de levensloop van justitiabele 2 Persoonsgerichte trajecten 3 Plaatsing naar niveau beveiliging, zorg en zelfredzaamheid 4 Werken aan re-integratie en herstel richting samenleving 5 Ketensamenwerking Vergelijkbare vertrekpunten, zoals: 1 invoer ED aan de achterkant aan het einde van de detentie 2 invoeren MPC als mogelijkheid tot besparen op detentiekosten 3 realiseren grote inrichting, de ‘centrale voorziening’ in Zaanstad 4 reductie beschikbare reservecapaciteit 5 bieden dagprogramma met arbeid 6 inzet Elektronisch Toezicht in plaats van voorlopige hechtenis in JJI 7 terugbrengen intramurale behandelduur in de TBS 8 efficiënter inkoop

6 Toekomstvast Doen! en Masterplan DJI
Toekomstvast gaat nog een stap verder: 1 optimaal beveiligen, ook aan de voorkant 2 meer inzetten technologie voor innovatie en zelfredzaamheid 3 realiseren centrale en regionale voorzieningen 4 meer flexibiliteit in capaciteit

7 Proeftuin 48-uursscreening en plaatsing
themagroep 2 31 mei 2012 Proeftuin 48-uursscreening en plaatsing Work-outmethode/work in progress/samen met (vreemdelingen) Politie, OM, 3RO, GGZ, NIFP, DJI plaatsing en inrichtingswerkers 7 Ontwikkel effectieve en efficiënt wijze waarop screening en plaatsing binnen 48 uur praktisch vorm kan krijgen themagroep 2 | 31 mei 2012 7

8 Het nieuwe primair proces (opdracht)
Laag Midden Hoog Beveiliging Taxatie <48u Laag Midden Hoog Instroom Begeleidingbehoef-te m.b.t. Zelfredzaamheid Laag Midden Hoog Multi disciplinair team Centraal voor heel DJI Obv beschikbare info (historie + keteninfo) Kijkend naar straf/maatregel, persoon,maatschappij en slachtoffer Behandeling/ Begeleiding (te) weinig tijd tijdens straf of maatregel voor een effectief traject? Op basis hiervan heeft de werkgroep een instument ontwikkeld met plaatsingscriteria waarbij een aantal uitgangspunten zijn geformuleerd (passend bij de andere twee proeftuinen –centrale en regionale voorziening). Kort gestraft/resocialisatie: regionaal. Langgestraft, doelgroepen (nog niet duidelijk maar bijv vreemdelingen), nu (nog) niet resocialiseren: centraal Inhoudelijk ga ik er zo nog wat verder op in. plaatsing Centraal/ Regionaal/ Extramuraal Start traject na lokaal MDO Zoek ism ketenpartners naar kader/ traject: nazorg, vervolgtraject/ -behandeling 8

9 Stappenplan Analyse huidige proces Ontwerp nieuw plaatsingsproces in de keten Ontwerp matrix met plaatsingcriteria Testen Evalueren

10 Vernieuwingspotentieel (na analyse)
Verbetering Informatievoorziening Veel inrichtingen / titels = versnippering en overplaatsingen. Plaatsingsproces = gefragmenteerd. Volgordelijke processen -> Parallelle processturing Intake: gestandaardiseerd naar persoonsgericht Capaciteitsmanagement 24-uurs bedrijf versus (deels) kantoor-cultuur Minder reserve capaciteit Wat valt op? Kenmerkend voor het huidige proces: Veel volgordelijke stappen, Veel kennis gaat verloren omdat het onbekend is dat de kennis er is, dat een ander in de keten het nodig heeft of omdat delen niet mogelijk is. Dubbelingen in het proces, ieder verzameld eigen kennis over de persoon opnieuw (denk aan FAR arts op politiebureau en justitieel geneeskundige in de inrichting <24 uur) Het doel is efficienter te werken (dubbelingen in de keten te vermijden) voor alle partijen in de keten van plaatsing waardoor de justitiabele sneller op de juiste plaats wordt geplaatst. Aanverwant doel is te onderzoeken voor welke doelgroepen het niet lukt. Verbetering Informatievoorziening Minder dubbelingen, sneller, beter, in de keten Veel inrichtingen / titels = versnippering en overplaatsingen. Meer samenvoegen / samenwerken (flexibele inrichting) = sneller kunnen starten met traject Plaatsingsproces = gefragmenteerd. Volgordelijke processen -> Parallelle processturing, zoals bij ‘Binnen beginnen’ (2007) Intake: gestandaardiseerd naar persoonsgericht Capaciteitsmanagement: Decentrale plaatsing bij DForZo = lastig (reactief, geen overzicht) Sectoraal plaatsen heeft inefficiënties Centraal plaatsen biedt voordelen 24-uurs bedrijf versus (deels) kantoor-cultuur Minder reserve capaciteit

11 Informatiesysteem Basisregistratie (?)
Wat zit erin? Van wie is het? Wie gebruikt het nog meer? Basisregistratie (?) Persoonsgegevens van personen die ooit bij DJI ‘binnen’ zijn geweest DJI, alle sectoren Prisma (FRIS) Registratiesysteem PJ rapporteurs / Zorg in detentie NIFP Progris Identificatiesysteem o.b.v. biometrie Politie 3RO SKDB Registratie justitiabelen, o.a. waar ze staan geregistreerd (overkoepelende database op persoonsniveau alle justitiabelen) Just-ID TULP GW Registratie plaatsing / titelregistratie Sector GW DJI Sector DBV DJI TULP JJI TULP Selectie Registratie plaatsing, screening, waar nodig noodzakelijke zorg voor vreemdelingen DBV / GW Sector DBV DJI, ook inrichtingen Ifzo registratiesysteem van DForzo: aanvragen/registreren en plaatsen in de ambulante zorg (GW en 3RO, zonder betrokkenheid van NIFP/IFZ) / aanvragen van GW en 3RO voor klinische zorg:registratie en plaatsing door NIFP/IFZ. DForzO GW en 3RO en NIFP/IFZ. MITS Registratie plaatsing TBS DForZO CDD+ (voorheen ‘Pendos’ binnen GW) Archief GW en TBS, Plaatsingsgegevens en persoonlijke info / historie justitiabelen JVS Registratie plaatsing IFM Plaatsingsgegevens en persoonlijke info / historie jeugdigen, inclusief info over doorloop trajecten (YouTurn) Sector JJI DJI IRIS Cliëntvolgsysteem 3RO Koppeling met JD-online DUWAR Archieffunctie medisch dossier Huisarts (inhoud) GZ/Hoofdkantoor (systeem) Medische Diensten Micro-His Medische gegevens justitiabelen Zie Duwar JD-Online Gegevens strafdossier justitiabelen Clickview Management informatie BVH Basisvoorziening Handhaven - BOSZ Registratie (o.a. ZSM) Politie en OM GPS Geintegreerd Proces Systeem OM, echter ‘on hold’

12 Concept plaatsingsproces vd toekomst

13 Concept plaatsingscriteria (hoog/midden/laag)
beveiliging Gedrag tijdens eerdere detentie Vreemdeling Media aandacht/politieke gevoeligheid Vluchtgevaar Zelfredzaamheid/begeleiding IQ ADL Leeftijd Dagbesteding Financien behandeling Geestelijke gezondheid Lichamelijk gezondheid Verslaving Jeugdige? beveiliging Begeleidingsbehoefte m.b.t. zelfredzaamheid behandeling laag midden hoog Instrument ontwikkeld op basis van uitgangspunten (matrix) Zonder informatie is iemand:Laag behandel/begeleidingsbehoeftig mbt zelfredzaamheid en laag beveiligd. Ook uitsluitingscriteria voor MPC opgenomen Voor laagbeveilgd wordt een aanvullend afwegingskader ontwikkeld. waar zit het efficientie en kwaliteitsverbeteringspotentieel: Snel weten of iemand laag beveiligd kan worden (goedkoper en zonde om iemand hoog te beveiligen wanneer dat niet nodig is. Laag zelfredzaam is, want dat heeft consequenties voor het zelfstandig opereren in de inrichting maar ook voor het vroegtijdig inzetten van expertise voor goede terugkeer (ter vookoming recidieven) Hoog behandel/begeleiding behoeftig is want dan snel doorplaatsen naar zorginstelling (of bij midden zorg, snel naar binnen halen van zorgprofessionals)

14 Waarom? Doel: Snel en efficiënt plaatsen (niet te hoog beveiligd), Overplaatsingen voorkomen Direct passend traject starten Daarvoor is nodig: Plaatsing op basis van hoogwaardige, actuele informatie van DJI en partners Taxatie op drie dimensies

15 De matrix als screeningstool
Beslissingsondersteunend, niet voorschrijvend. Goede voorspellende waarde Doel: snelheid en kwaliteit. Niet méér indicatoren dan nodig Géén diagnostisch instrument, maar werkt met casuïstiek Indicatoren zijn gebaseerd op eerste plaatsingen, (hernieuwde) instroom vanuit vrije maatschappij of politiecel Soms geef je ‘alarmbelletjes’ mee voor de lokale intake: geen reden om een zwaarder niveau te kiezen, wel iets om mee te nemen. Laatste punt: Let op dat je er niet onbewust criteria bij haalt. Denk aan het voorbeeld van de justitiabele waartegen een Europees opsporingsbevel liep. De reactie van het plaatsingsteam was om dit als serieus in te schatten en deze persoon hoog te beveiligen. De feitelijk uitspraak van de RC was dat deze persoon is heengezonden met een meldingsplicht (oid).

16 Het experiment In regio Rotterdam/Dordrecht Duur twee maanden (medio januari) Samen met ketenpartners (Politie, 3RO, OM, VP….) Aparte oefenapplicatie om vroegtijdig kennis te delen Convenant Start OM (preventieven) VP (Vreemdelingen) Arrestanten/gesignaleerden (Politie) 0.a. Info vanuit ZSM-tafel

17 Conclusie ‘so far’

18 Zit ik hier wel goed? Wat betekent het nieuwe plaatsingsproces voor…..
Slachtoffer DJI Justitiabele Rechter Resocialisatiepartners


Download ppt "Toekomstvast DJI Zit ik hier wel goed?"

Verwante presentaties


Ads door Google