De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Broodje IKB maandag 20 juni 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Broodje IKB maandag 20 juni 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Broodje IKB maandag 20 juni 2011

2 Partijen betrokken bij het IKB
LAWA Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen Rol: Stelt tekst van IKB regeling vast VDW Vereniging van directeuren van waterschappen Rol: Verantwoordelijk voor uitvoering cao afspraak IKB Projectgroep IKB Unie van Waterschappen (UvW), extern projectleider en afgevaardigden uit diverse waterschappen Rapporteert aan VDW Doel: Per een werkend IKB systeem Leveranciers salarissystemen Raet en Centric

3 Uitgangspunten IKB Centraal staat eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap van de medewerkers over de arbeidsvoorwaarden. De medewerker kan de bij zijn levensfase en/of omstandigheden passende keuzes maken. Het uitgangspunt is kostenneutraliteit zowel voor medewerker als werkgever. De medewerker behoudt dezelfde rechten, maar dan in geld uitgedrukt. Inkomensbeschermende afspraken voor de laagste salarisschalen blijven bestaan . Afspraken gebonden aan leeftijdscohorten blijven bestaan. Inkomensbeschermende afspraken: Eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage, tegemoetkoming ziektekosten. Leeftijdscohorten: Overgangsrecht leeftijdsdagen, levensloopbijdrage, niet deelnemen aan seniorenregeling.

4 Totstandkoming IKB Middelen Percentage Vakantietoeslag 8 %
Eindejaarsuitkering 4 % Voorheen collectieve resultaatdeling 1,32 % Levensloopbijdrage (geboren na ) 0,7 % Voorheen seniorenregeling (niet voor deelnemers SR) 0,36 % Levensloopbijdrage (geboren na ) 1,09 % Bovenwettelijke verlofuren 1,15 % Leeftijdsdagen (geb. voor en afh. van leeftijd) 1,92 – 1,53 % Twee dagen voor medew. in wachtdienst 0,77 % Overwerk (o.b.v. declaratie) € … Meerwerk (op aanvraag en toewijzing) Prestatietoeslag (o.b.v. beoordeling, betaling in febr) 3,5 of 5 % Gratificaties (indien van toepassing) Bodemuitkeringen en inkomensbeschermende afspraken 0,33 – 4,53 % Vakantietoeslag grondslag = maandelijkse bezoldiging (salaris + vast toelagen niet zijnde onkostenvergoedingen en eindejaaruitkering) Eindejaarsuitkering grondslag = maandsalaris (pensioengevend) Collectieve resultaatdeling grondslag = maandsalaris (pensioengevend) Seniorenregeling grondslag = maandsalaris (pensioengevend) Levensloopbijdragen grondslag = maandsalaris (0,8 niet pensioengevend) Levensloopbijdragen met 8% verhoogd ivm compensatie vakantietoeslag (levensloop valt niet meer onder begrip bezoldiging = grondslag vakantietoeslag) Bovenwettelijke verlofdagen 3 x 7,2 uur= 21,6 x 1/156ste : 12 = 1,15% (niet pensioengevend) Leeftijdsdagen (niet pensioengevend) Geb. voor of 4 dagen 1,53% Geb. tussen en of 5 dagen 1,92% Geb. tussen en of 4 dagen 1,53% Wachtdienstdagen 2 x 7,2 uur = 14,4 x 1/156ste : 12 = 0,77% (niet pensioengevend) Prestatietoeslag grondslag = max. salarisschaal (jaarsalaris, pensioengevend) Maandelijks uitbetaald (tenzij andere keuze): Overwerk (pensioengevend) Meerwerk (pensioengevend) Gratificaties (pensioengevend) Bodemuitkeringen en inkomensbeschermende afspraken (pensioengevend) Groen: gekoppeld aan arbeidsprestatie – moet altijd controleerbaar en herleidbaar zijn.

5 IKB conform SAW o.b.v. leeftijd
Doelgroep geboren voor Doelgroep geboren na en voor Doelgroep geboren na en voor Doelgroep geboren na Over bezoldiging 8% Over maandsalaris Pensioen- gevend 5,32% + 0,66 indien geen deelnemer seniorenregeling +0,22 indien geen ABP lid op 5,54 % 5,9% 6,6% Over het maandsalaris niet pensioen-gevend 1,15% + 0,77 indien wachtdienst +0,87 indien geen ABP lid op 2,02% + 0,77 indien wachtdienst Over het maandsalaris niet pensioen- gevend 1,92% Mits sinds een ononderbroken aanstelling in sector watersch. 1,53% + evt. meerwerk, overwerk, gratificaties en prestatietoeslag

6 IKB conform SAW o.b.v. salarisschaal
Percentage per schaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4,53 4,08 3,62 3,19 2,85 2,45 1,59 0,99 0,88 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0,77 0,68 0,6 0,53 0,48 0,44 0,4 0,36 0,33

7 Overwerkvergoeding Werkzaamheden in opdracht van de werkgever die meer dan een half uur vóór of na resp. het begin of eind van de roostertijd worden verricht. Medewerkers met schaal 10 of hoger geen recht op overwerkvergoeding. Alle overwerk wordt uitbetaald via IKB. Vertraging van 1 maand! In overleg met leidinggevende blijft tijd voor tijd mogelijk (dan blijft overwerk buiten IKB). Indien rusttijden uit arbeidstijdenwet niet nageleven kunnen worden, dan overuren als vrij inroosteren. Toeslag wordt uitbetaald.

8 IKB doelen Fiets Vakbondscontributie
Opleidingskosten (die niet vergoed worden conform SAW) ABP Extra pensioen Levensloopsparen Verlof Reserveren van geld

9 Toekomst IKB Middelen mogelijk in toekomst in IKB:
- Middelen voor ambtsjubilea - Tegemoetkoming collectieve ziektekostenvoorziening Betaald ouderschapsverlof Doelen mogelijk in toekomst in IKB: - Ziektekostenverzekering Vervoersabonnement/NS kaart Aanschaf PC

10 2012 overgangsjaar Omdat medewerkers moeten wennen aan het IKB en het systeem. Als je niets doet (geen keuzes maakt) wordt in 2012: in mei 5/12 deel van je IKB uitbetaald in december 7/12 van je IKB uitbetaald In mei 2012 wordt je resterende vakantiegeld van 2011 uitbetaald (van juni tot en met december 2011) BELANGRIJK IVM VERHOGING JAARINKOMEN VOOR TOESLAGEN ENZ. Vanaf 2013: Als je niets doet wordt je IKB maandelijks uitbetaald.

11 IKB Applicatie Centric IKB (keuzemodule) Youpp (portal)
Persmaster of (bronsysteem) Maximale keuzevrijheid Dagelijks keuzes maken mogelijk Pro forma berekeningen (simuleren) Er kan nooit meer worden uitbetaald dan gespaard is Sal. adm kan “ingrijpen” (bijv. bij loonbeslag) In december wordt altijd het resterend budget uitbetaald Het systeem “My benefits” is niet meer in gebruik!

12 Meer- minderwerk In september voorlichting medewerkers en verzending brieven + aanvraagformulieren. Het aanvragen van meer- en minderwerk kan niet meer via applicatie (voorheenMy Benefits). In oktober keuzes maken voor meer- minderwerk en norm opstellen voor managementtoets (door MT). In november managementtoets en toewijzing en afwijzing (evt) van verzoeken meer- en minderwerk. Het extra salaris dat een medewerker door het meerwerk ontvangt wordt in het IKB opgenomen.

13 Planning communicatie IKB
A&O fonds ontwikkelt toolkit met brieven, (web)brochures, voorbeelden, FAQ, instructievideo, handleidingen In september sectorbrede informatieverstrekking Eind van het jaar voorlichtingsbijeenkomsten Januari brieven (besluiten) aan medewerkers met individuele consequenties

14 Vragen Opmerkingen


Download ppt "Broodje IKB maandag 20 juni 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google