De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contract ‘coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contract ‘coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013’"— Transcript van de presentatie:

1 Contract ‘coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013’

2 Inhoud Eerste meerjarenplan 2007-2012 Tweede meerjarenplan 2013-2017
Contract 2013

3 1. Eerste meerjarenplan 2007-2012

4 Eerste meerjarenplan: 2007-2012
2008 2009 2010 2011 2012 } geïntegreerd patiëntveilig-heids-management-systeem missie, visie, strategie, doel-stellingen V O R B E I D N G definiëren veiligheids-cultuur meten verbeteracties melden implementatie meld-en leersysteem voor (bijna-) incidenten met inbegrip van taxonomie Incident- analyse retrospectief retrospectief en proactief verbeter-acties intramurale zorgprocessen transmurale zorgprocessen Indicato-ren enkel acute ziekenhuizen cartografie verfijning indicatoren vorming indicatoren Pijler 1: STRUCTUUR Pijler 2: PROCES Pijler 3: RESULTAAT

5 Ondersteuning FOD financiële middelen
: euro bedrag voor 2013: euro begeleiding en ondersteuning via: workshops symposia ziekenhuisnetwerken directe interactie met de ziekenhuizen terugkoppeling resultaten ziekenhuisrapporten website helpdesk taxonomie federale strategische werkgroep patiëntveiligheid Workshops: SIRE ( ) PRISMA ( ) Taxonomie ( ) XML-exportmodel (2011- Cultuurmeting (2011 – 2012) Transmurale zorg (2012) Indicatoren (oktober 2012)

6 Conclusies uit het eerste meerjarenplan
Gemotiveerde en betrokken kwaliteits- coördinatoren Impact op de zorgverleners? Betrokkenheid van afdelingshoofden en artsen? Verbeterpotentieel voor ziekenhuisdirecties

7 2. Tweede meerjarenplan 2013-2017

8 Tweede meerjarenplan 2013-2017: voorbereiding
2010: start conceptuele ontwikkeling consequente verderzetting: vaststellingen uit de ziekenhuisrapportages actuele ontwikkelingen gefaseerd jaarlijkse contracten bijkomende financiering 2012: communicatie Ontwikkeld door de medewerkers van de cel kwaliteit en patiëntveiligheid nauwe betrokkenheid en inbreng van : de Federale Strategische Werkgroep Patiëntveiligheid, ad hoc werkgroep auto-evaluatie, het netwerk van Medisch Farmaceutische Comités, de stuurgroep Safe Surgery, het Federaal Platform voor Ziekenhuishygiëne, de werkgroepen transmurale zorg, identicovigilantie, de, nog op te richten, werkgroep patient empowerment en de netwerken van psychiatrische en Sp-ziekenhuizen. Ook met externe partners zoals de Federale Raad voor de Kwaliteit van de Verpleegkundige Activiteit, het FAGG, het FANC en het begeleidingscomité hemovigilantie Tenslotte wordt dit meerjarenplan voorgesteld aan het kabinet van Minister Onkelinx, de regio’s, de koepelorganisaties, de ziekenhuisdirecties, de hoofdgeneesheren en tijdens verschillende overlegfora met kwaliteitscoördinatoren en medewerkers patiëntveiligheid.

9 Tweede meerjarenplan 2013-2017: kernbegrippen
Zelfevaluatie en knelpunten (2013) Verbeteracties en stappenplan (2014) Procesmatig verbeteren van gekozen verbeteracties ( ) Criteria (2017) Ondersteuning accreditering Synergie en integratie

10 Tweede meerjarenplan 2013-2017: specifieke thema’s

11 Tweede meerjarenplan 2013-2017: generieke thema’s

12 Tweede meerjarenplan 2013-2017
SO = Strategisch Objectief

13 Strategische objectieven tegen 2017
Hoog risico medicatie is een prioritair aandachtspunt in het kwaliteits-en patiëntveiligheidsbeleid van de instelling waarbinnen alle betrokken actoren hun verantwoordelijkheid opnemen, inclusief de patiënt en zijn familie. ‘Safe Surgery’ is een prioritair aandachtspunt in het kwaliteits-en patiëntveiligheidsbeleid van de acute instelling waarbinnen alle betrokken actoren hun verantwoordelijkheid opnemen en waarbij innovatieve instrumenten en methodes worden geïmplementeerd om een ‘Safe Surgery’ te garanderen.

14 Strategische objectieven tegen 2017
Identitovigilantie is een prioritair aandachtspunt in het kwaliteits-en patiëntveiligheidsbeleid van de instelling dat zichtbaar wordt gemaakt door een beleid over het bewaken en voorkomen van fouten en risico’s gerelateerd aan alle mogelijke patiëntidentificatieprocessen. Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn een prioritair aandachtspunt in het kwaliteits-en patiëntveiligheidsbeleid van de instelling waarbinnen alle betrokken actoren hun verantwoordelijkheid opnemen, inclusief de patiënt en zijn familie.

15 Strategische objectieven tegen 2017
Transmurale zorg is een prioritair aandachtspunt binnen het kwaliteits-en patiëntveiligheidsbeleid van de instelling waarbij integratie en continuïteit van de zorg bevorderd wordt met het oog op de realisatie van een meer patiëntgerichte zorg.

16 CRITERIA HOOG RISICO MEDICATIE
Veiligheids-managementsysteem Criterium 1 Proactief de risico’s voor hoog risico medicatie in kaart brengen zodanig dat deze beheerst en beheerd zijn. Leiderschap Criterium 2 De kennis over hoog risico medicatie bij alle zorgverleners verhogen zodanig dat ze deze gepast toedienen. Communicatie Criterium 3 De kennis en richtlijnen m.b.t. hoog risico medicatie zodanig communiceren dat deze medicatie gepast wordt toegediend. Patiënt en familie empowerment Criterium 4 Rekening houdend met hun behoeften en mogelijkheden, de patiënt en zijn familie zodanig informeren bij het gebruik van hoog risico medicatie dat hij/zij actief bijdraagt in alle omstandigheden zelf autonoom en gepast kan handelen.

17 CRITERIA SAFE SURGERY Veiligheids- management- systeem Criterium 5
Een checklist van het type ‘Safe Surgery’ overnemen in een ziekenhuis-/diensteigen checklist zodanig dat deze toegepast wordt bij elk invasief onderzoek en elke geplande ingreep. Leiderschap Criterium 6 Een systeem van veiligheidsrondes voor het perioperatief zorgproces en invasieve onderzoeken zodanig organiseren dat algemeen en klinisch leidinggevenden systematisch en gestructureerd hieraan deelnemen de veiligheidscultuur verhoogt. Communicatie Criterium 7 In multidisciplinair verband communiceren over de resultaten van de steekproeven over het gebruik van de checklist zodanig dat bij elk invasief onderzoek en bij elke geplande ingreep de checklist systematisch wordt gebruikt Patiënt en familie empowerment Criterium 8 Bij elke geplande ingreep en invasief onderzoek de patiënt en zijn familie zodanig op de hoogte brengen van de werkwijze, de risico’s en gevolgen dat ze goed voorbereid zijn om de interventie te ondergaan ze actief betrokken zijn bij hun eigen veiligheid.

18 CRITERIA IDENTITOVIGILANTIE
Veiligheids- management- systeem Criterium 9a Een systeem voor alle patiëntidentificatieprocessen zodanig ontwikkelen en toepassen dat bij elk onderdeel van het zorgproces de identitovigilantie gewaarborgd is. Leiderschap Criterium 10a Een systeem van veiligheidsrondes voor alle patiëntidentificatieprocessen zodanig organiseren dat algemeen en klinisch leidinggevenden systematisch en gestructureerd hieraan deelnemen de richtlijnen over identitovigilantie toegepast zijn. Communicatie Criterium 11a In multidisciplinair verband communiceren over de resultaten van het meet- en opvolgingssysteem zodanig dat bij elk patiëntidentificatieproces het toepassen van de richtlijnen over identitovigilantie verbetert. Patiënt en familie empowerment Criterium 12a Rekening houdend met hun behoeften en mogelijkheden, de patiënt en zijn familie zodanig inzetten bij patiëntidentificatieprocessen dat de patiënt actief betrokken is bij zijn eigen veiligheid.

19 CRITERIA VRIJHEIDSBEPERKENDE MAATREGELEN
Veiligheids- management- systeem Criterium 9b Proactief de risico’s van structurele en situationele vrijheidsbeperkende maatregelen in kaart brengen zodanig dat deze beheerst en beheerd zijn. Leiderschap Criterium 10b De kennis over vrijheidsbeperkende maatregelen bij alle zorgverleners verhogen zodanig dat ze deze gepast hanteren. Communicatie Criterium 11b De kennis en richtlijnen m.b.t. vrijheidsbeperkende maatregelen zodanig communiceren dat deze gepast worden gehanteerd. Patiënt en familie empowerment Criterium 12b Rekening houdend met hun behoeften en mogelijkheden, de patiënt en zijn familie informeren bij het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen zodanig dat hij/zij in alle omstandigheden weet waarom deze worden toegepast maximaal kan participeren.

20 CRITERIA TRANSMURALE ZORG
Veiligheids- management- systeem Criterium 13 Een medicatieanamnese systematisch in kaart brengen en beoordelen voor de door het ziekenhuis gekozen patiëntengroep zodanig dat bij geplande opnames de patiënt zijn medicatie volgens het medicatieplan krijgt toegediend. Leiderschap Criterium 14 De 6 dimensies van het Chronic Care Model zodanig gebruiken in de visie over transmurale zorg dat patiëntgerichte zorg gegarandeerd is. Communicatie Criterium 15 De visie over transmurale zorg zodanig communiceren dat deze gekend is bij alle betrokken actoren. Patiënt en familie empowerment Criterium 16 Rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van de patiënt en zijn familie, het medicatieontslagplan zodanig verduidelijken dat de patiënt het autonoom beheert.

21 3. Contract 2013

22 Contract 2013: participatiegraad
184/193 Vlaanderen: 98 % Brussel: 81 % Wallonië 95 % Percentage deelnemende ziekenhuizen

23 Contract 2013 Van 1 januari 2013 tot 31 december 2013
Rapportage tegen 31 maart 2014 Per type ziekenhuis

24 SPECIFIEKE THEMA’S Voor 9 (6 voor PZ en Sp) knelpunten (3 per thema) verbeteracties ontwikkelen Verbeteracties kunnen betrekking hebben op de verschillende knelpunten en kunnen kleinschalig van omvang zijn

25 Contract 2013: specifieke thema’s
Transmurale zorg 1 verbeteractie per dimensie van het chronic care model voor de 'negatief' gescoorde items indien geen 'negatief' gescoorde items voor een bepaalde dimensie: geen verbeteractie voor die dimensie

26 Contract 2013: specifieke thema’s
Transmurale zorg starten met ontwikkeling van een visie en communicatieplan waarbij de 6 dimensies van het Chronic Care Model het uitgangspunt vormen

27 Contract 2013: generieke thema’s
VMS stappenplan voor verbeteracties uit zelfevaluatie van 2012 intergreren van criteria 1, 5, 4 en 9 vanaf 2014: starten met procesmatige uitvoering van verbeteracties uit stappenplan

28 Contract 2013: generieke thema’s
Leiderschap starten met uitvoering van criteria 2, 6, 10 en 14 Communicatie starten met uitvoering van criteria 3, 7, 11 en 15 Patiënt en familie empowerment starten met uitvoering van criteria 4, 8, 12 en 16

29 Contract 2013: generieke thema’s
Voor alle generieke thema’s: bevraging van verwachtingen met als doel: consolideren van activiteiten uit het eerste meerjarenplan (bv. VMS) opvolging over de jaren heen ev. nood aan specifieke ondersteuning detecteren

30 Contract 2013 Ondersteuningsplan: Inhoud rapportage: in voorbereiding
gebaseerd op criteria Inhoud rapportage:

31 Dank voor uw aandacht Contact: qs@health.fgov.be Margareta Haelterman
Hilde Peleman Stéphanie Maquoi Laure Istas Virginie Semal Liesbeth Borgermans Agnès Jacquerye Marius Laurent Irene Vanden Bremt Mark Etienne Contact:


Download ppt "Contract ‘coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013’"

Verwante presentaties


Ads door Google