De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgkosten, zorgverzekeraars en governance Feiten en meningen Alumnidag 2013, Den Bosch Prof. dr. Emile Curfs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgkosten, zorgverzekeraars en governance Feiten en meningen Alumnidag 2013, Den Bosch Prof. dr. Emile Curfs."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgkosten, zorgverzekeraars en governance Feiten en meningen Alumnidag 2013, Den Bosch Prof. dr. Emile Curfs

2 Voorstellen Academische Onderzoekswerkplaats Zorgverzekeraars (AOZ)  Draagt beleid zorgverzekeraars bij aan de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg?  Samenwerkingsverband OU, NIVEL en VGZ  Onderdeel Leerstoel ‘Maatschappelijk ondernemen door zorgverzekeraars’  Onderzoek: samen met ‘zorgveld’ en NIVEL –Relevante onderwerpen, implementatiekans groter, lerende organisatie –Praktische en wetenschappelijke kennis: science practitioners –Wat, waarom en hoe –Unieke kans voor zorgmedewerkers –Valorisatie gedachte OU: werk en studie Alumnidag 2013, Den Bosch

3 Zorgkosten, zorgverzekeraars en governance Feiten en meningen Alumnidag 2013, Den Bosch Prof. dr. Emile Curfs

4 Zorg kost te veel  Fee for service maakt zorg duur –Productie te hoog; niet vraaggestuurd maar aanbodgericht; te veel aanbieders –Geen beloning naar resultaat  Bedrijfskundig –Zorginstellingen doen alles zelf –Te grote overhead –Slecht HR-beleid –Lerende organisatie?  Te hoge consumptie zorg –Aanvullende verzekeringen te royaal: ‘fun’ zorg –‘Eindeloos’ doorbehandelen –‘Afgedwongen’ behandelingen –Verschrijvingen: DBC/DOT, aangepaste ZZP- indicaties, anders uitgevoerde behandeling  Te veel ‘dure’ zorg –Onvoldoende sturing door te lage eigen bijdrage –Te veel in tweede lijn –Verspilling en doublures in de zorg –Shopgedrag –Patiënt ongewis over zorgkosten –Te hoge beloningen (Balkenendenorm?)  Welzijn en ongemak zijn gemedicaliseerd –Stofzuigen en kousen aantrekken zijn zorg –Eenzaamheid, ontberen geluk: medische oplossing –Veel onnodige intramurale opnames –Weinig samenwerking zorg, welzijn en preventie Alumnidag 2013, Den Bosch

5

6 … evenals de financiering ervan Concurrentie zorgverzekeraars is onnodig duur  1 miljoen mensen elk jaar uit- en inschrijven: door prijs, niet door kwaliteit  Miljoenen aan marketing, commercie, zorginkopers en topsalarissen  Onnodige opsmuk aanvullende verzekeringen  Te hoge solvabiliteit, te hoge reserves 12 miljard euro meer eigen vermogen dan tien jaar geleden  Vele onnodige contractbesprekingen, verhindert partnership Alumnidag 2013, Den Bosch

7 … en levert te weinig kwaliteit  Professionele kwaliteit –Noodzakelijk –Veilig –Doelmatig  Resultaten zorg zijn niet transparant –Niet of nauwelijks rapportage van outcome kwaliteit: patiënt en zorgverzekeraar kunnen niet kiezen –Afrekencultuur verhindert leerproces (Berwick)  Gedrag en cultuur in zorg nauwelijks gericht op efficiëntie en effectiviteit –‘ Bezuinigen’ in de zorg is vaak ‘minder meer’ –Budgetten worden ‘opgemaakt’ –Afkeer van processen en resultaatgericht werken –Veel overhead en zelf doen –Te geringe samenwerking (mogelijk) Alumnidag 2013, Den Bosch

8 … toch is er weerstand tegen verandering bij  Patiënten/cliënten –Geven hun zorgaanbieders minstens een 8 –Hechten zeer aan de relatie met ‘hun’ arts, ook al is de kwaliteit bedenkelijk –Varen blind op (onheldere) informatie en advies  Politieke partijen –Verkiezingen zijn belangrijk –Gemeentes en provincies raken ‘stenen’ en werkgelegenheid kwijt  Zorgaanbieders –Zijn ook maar mensen die streven naar winstmaximalisatie –Hechten zeer aan meester-gezel verhoudingen en kwaliteit –Zijn niet zo van verantwoorden en processen  Zorgverzekeraars –Feitelijk niet gebaat bij afname omvang kosten Alumnidag 2013, Den Bosch

9 Inhoud vanaf hier  Rol zorgverzekeraars –Toezicht, besturing, beïnvloeding en verantwoording in de zorg  Bezuinigen in de zorg –Wat is het? –Is dat nodig en kan het? –Minder geld → minder kwaliteit?  Vragen, meningen en feiten –Panel of een-op-een Alumnidag 2013, Den Bosch

10 Model van zorg context voor Governance Alumnidag 2013, Den Bosch

11 Rol overheid Kaderstelling en toezicht  Collectieve middelen  NZA, AFM, DNB, NMa, Algemene Rekenkamer, Consumentenautoriteit, IGZ, Ombudsman Zorg, CBP, CVZ / Kwaliteitsinstituut, Archiefinspectie  Veel doublures, ‘bureaucratische’ last die vaak doorgeschoven wordt naar zorgaanbieders  Wie houdt toezicht op de overheid? Alumnidag 2013, Den Bosch

12 Governance zorgverzekeringsmarkt  Toezicht, beïnvloeding bij verzekerden –Ledenraden, Adviesraden –RvC –Stemmen met de voeten –Verzekerdenpanel  Beleid en verantwoording door zorgverzekeraar –Over beleid t.a.v. kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid –Welke kwaliteit is ingekocht, hoe wordt kwaliteit bevorderd –Welke kosten zijn bespaard –Hoe pakt toegankelijkheid uit –Hoeveel winst is er gemaakt en hoe wordt die ‘terug gegeven’ aan de verzekerden  Rol zorgaanbieders? Alumnidag 2013, Den Bosch

13 Governance zorginkoopmarkt  Toezicht en beïnvloeding bij zorgverzekeraar –Selectieve zorginkoop –Strategisch, tactisch en operationeel –Nauwelijks geaccepteerd  Beleid en verantwoording door zorgaanbieder –Informatie over geleverde professionele, functionele en relationele kwaliteit •Professionele kwaliteit: noodzakelijk, veilig en doelmatig –Informatie aan patiënten –Resultaten van geleverde zorg –Verbeteringen van kwaliteit  Rol patiënten/cliënten/verzekerden? Alumnidag 2013, Den Bosch

14 Governance zorgmarkt  Toezicht en beïnvloeding bij of namens patiënten en overheid –IGZ –Advies/ledenraden, NPCF etc. –Intercollegiale toetsing –Zorgverzekeraar: vertrouwen?  Beleid en verantwoording door zorgaanbieder –Informatie over geleverde professionele, functionele en relationele kwaliteit •Professionele kwaliteit: noodzakelijk, veilig en doelmatig •Functionele kwaliteit: outcome •Relationele kwaliteit: o.a. bejegening –Informatie over wachtlijsten, deskundigheden –Samenwerking –Preventie Alumnidag 2013, Den Bosch

15 Rol zorgverzekeraars Opdracht zorgverzekeraars  Duurzame zorg –Kostenbeheersing –Kwaliteitsverhoging –Toegankelijkheid waarborgen  Door selectieve zorginkoop –Operationele –Tactische –Strategische  Hierover transparant verantwoorden Alumnidag 2013, Den Bosch

16 Zorgkosten Bezuinigen moet Alumnidag 2013, Den Bosch

17 Rol zorgverzekeraars Opdracht zorgverzekeraars  Duurzame zorg –Kostenbeheersing –Kwaliteitsverhoging –Toegankelijkheid waarborgen  Door selectieve zorginkoop –Operationele –Tactische –Strategische  Hierover transparant verantwoorden Alumnidag 2013, Den Bosch

18 Bezuinigen in de zorg Oeps!  Minder meer  Minder kosten door meer kwaliteit: 40 jaar overheidsbeleid mislukt  Oorzaken –Latent wordt manifest, Informatie asymmetrie –Groot belang, eigen shop –Technologie, mondigheid, demografie –Veel stakeholders: politieke partijen, media, patiënten, bonden –Weinig governance (toezicht, besturing, verantwoording, beïnvloeding door hoge professionalisering)  Reserves zorgverzekeraars en zorginstellingen miljarden te hoog  Zorginstellingen niet gewend te bezuinigen Alumnidag 2013, Den Bosch

19 Duurzame zorg vereist wijziging cultuur Cultuuromslag  Patiënten/verzekerden –Eigen verantwoordelijkheid gezondheid –Selfmanagement ziekte –Eigen regie zorg •Zorgaanbieders –Vraaggericht, doelmatig, samenwerken –Toegevoegde waarde •Politiek –Maatschappelijk gericht –Samenwerken •Media –Aanwijzen schuldigen Alumnidag 2013, Den Bosch

20 Bezuinigen kan door…  Strategische zorginkoop –Richt organisatie en structuur zorg opnieuw in –Zet verschuiving van 2 e naar 1 e lijn en naar preventie door –Financier naar outcome, vraaggericht, geen fee for service –Verlaag lonen medisch specialisten  Ontmedicaliseer –Nauwe samenwerking over domeinen heen: wonen, welzijn, zorg, sport, preventie  Aanpassen randvoorwaarden stelsel –Verbied restitutieverzekeraars en alleen nog ‘echte’ zorg in aanvullende verzekeringen –Verdeel NL over vijf zorgverzekeraars zonder commerciële concurrentie, aangepaste solvabiliteit –Concurreer op kwaliteit (service, outcome) –Inspraak verzekerden in beleid zorgverzekeraar met juiste informatie –Ondersteun selectieve zorginkoop met hoge bijdragen  Begin met gedragsverandering in zorg –Verantwoording over geld en prestaties afleggen –Zorg voor een lerende en samenwerkende organisatie –Zorginstelling bedrijfskundig optimaliseren –Kostenbesparing door verhoging kwaliteit  Ga verspilling tegen –Geef patiënten inzage in zorgkosten –Verspilling: 24-50% kosten (Schellekens)  Begeleidend en ondersteunend onderzoek –Toets beleid, evalueer resultaat, verbeter, ontdek, werk samen Alumnidag 2013, Den Bosch

21 Zorgverzekeraar, pak door! Zorgverzekeraars aan de bak  Selectieve zorginkoop  Professionaliseren  Werk samen met zorgaanbieders en patiënten/cliënten en gemeentes  Bepaal samen welke informatie over kwaliteit belangrijk is  Transparantie verantwoording naar overheid, zorgaanbieders ‘en verzekerden  Toets regelmatig, leer samen bij Alumnidag 2013, Den Bosch

22 Bedankt! Alumnidag 2013, Den Bosch


Download ppt "Zorgkosten, zorgverzekeraars en governance Feiten en meningen Alumnidag 2013, Den Bosch Prof. dr. Emile Curfs."

Verwante presentaties


Ads door Google