De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Daniël spreekt over de eindtijd

Verwante presentaties


Presentatie over: "Daniël spreekt over de eindtijd"— Transcript van de presentatie:

1 Daniël spreekt over de eindtijd
Door Daniëls spreken over de eindtijd van het Oude Testament, is het verloop van de eindtijd uit Openbaring beter te begrijpen

2 Daniël heeft een gruwelijke eindtijd voorzegd.
Daarbij heeft hij laten zien dat God alles in handen heeft en van te voren weet wat gaat komen. Duidelijk is komen vast te staan dat alles wat voorspeld was, in de loop van enkele eeuwen ook zo heeft plaatsgevonden. Daniëls voorspellingen zijn zo exact uitgekomen, dat vele theologen ontkennen dat Daniël de schrijver kan zijn geweest. God stuurt ‘net op tijd’ machtige engelen om de uitroeiing van heel Israël te voorkomen. God heeft de regie in handen!

3 Gods regie roept vragen op:
Waarom laat God al die gruwelijkheden toe? Hoe is dit te rijmen met Gods liefde? Staan ons, in de huidige eindtijd, eveneens nog grote gruwelijkheden te wachten? Is Jezus Christus de echte Vredesvorst?

4 Om Daniël enigszins te kunnen begrijpen, is het nodig om Gods hele openbaring daarbij te betrekken.
Vanaf het prilste begin. Vanaf het moment dat God het initiatief nam tot de schepping. Tot voorbij de eindtijd. Tot aan het moment dat Jezus Christus alle macht zal teruggeven in de handen van Zijn Vader.

5 God Voor de grondlegging van de wereld was alleen God aanwezig,
want God bestaat van eeuwigheid tot eeuwigheid. God

6 God Heilige Geest Vader Zoon
Voor de grondlegging van de wereld was alleen God aanwezig, want God bestaat van eeuwigheid tot eeuwigheid. Vader Zoon Heilige Geest God

7 God Heilige Geest Vader Zoon De raad Gods
God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest nemen het initiatief tot de schepping De raad Gods

8 De raad Gods Voor de grondlegging van de wereld nemen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest enkele besluiten die voor altijd geldig blijven. Het zijn: Gods eeuwige raadsbesluiten. Voor de schepping heeft de Heiige Drie-eenheid de gevolgen van hun plan doorzien en doorgerekend. Ik denk dat God, die aan elk mens een eigen verantwoordelijkheid heeft gegeven, gedacht moet hebben in miljarden scenario’s. Deze scenario’s zijn ofwel allemaal of op hoofdlijnen doorgerekend. Zeker is dat de zondeval in meerdere van die scenario’s is onderkend, en dat daarvoor een oplossing is afgesproken. Zowel de Vader, als de Zoon als de Heilige Geest hebben alle belangrijke consequenties van hun plannen doorzien.

9 De Vader is de Schepper, die door Zijn Zoon alles geschapen heeft.
Ik denk dat we dit als volgt moeten interpreteren: God de Vader is boven de Schepping blijven staan, Hij is daarmee ook boven de tijd blijven staan. God de Zoon is nauw bij schepping en herschepping betrokken: door Hem is alles geschapen Hij is in de wereld en in de tijd gekomen, en is ook al in de Oud-Testamentische periode aan diverse mensen verschenen Hij is echt mens geworden en heeft onder ons gewoond Hij heeft het zoenoffer gebracht : om wedergeboorte mogelijk te maken, om de vloek weg te dragen, om alle kwade machten te overwinnen en te ontmantelen, om zelf gehoorzaamheid te leren, om een nieuwe hemel en nieuwe aarde te scheppen om dit nieuwe Koninkrijk terug te geven aan Zijn Vader

10 Daniël laat ons nadenken over de eindtijd.
Over met name de eindtijd van het Oude Testament, en in het perspectief daarvan over de eindtijd van het Nieuwe Testament. Het einde van deze beide tijdperken wordt afgesloten met een zeer opvallend gebaar van de Zoon. We lezen daarover in 1 Korintiërs 15:24: En dan komt het einde en draagt Hij [Jezus Christus] het koningschap over aan God, de Vader, nadat Hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Hier zien we de essentie van liefde. Liefde is geven. De Zoon geeft Zijn koningschap, dat Hij hangend aan het kruis bevochten had, over aan Zijn Vader.

11 Liefde Vader geeft de Zoon als Verlosser
Zoon geeft zichzelf aan mensen Heilige Geest werkt in op mensen Gelovigen geven zich aan de Zoon Zoon geeft Zijn Koninkrijk aan Vader Liefde

12 God de Vader blijft boven de tijd staan
God de Zoon komt in de tijd, in de wereld God de Vader Tijd God de Zoon

13 De Vader is in de Zoon Tijd God de Zoon
De Zoon is in de Vader God de Vader Tijd God de Zoon

14 De Zoon moest gehoorzaamheid leren, in de tijd en in de wereld
Gedurende die tijd weet de Vader meer dan de Zoon De Vader houdt het overzicht De Zoon neemt de initiatieven op aarde (De man in linnen kleren) Uit dit verschil in posities is enigszins het berouw Gods te verklaren God de Vader Tijd God de Zoon

15 God de Zoon Jezus Christus
God de Vader Tijd God de Zoon Wereld Jezus Christus Lam Leeuw

16 Jezus is het Lam Dat is met name te zien aan de gevolgde lijdensweg van kribbe naar kruis Hij is de man van smarten Jezus is de Leeuw Dat is vooral te horen: - aan Zijn gebiedende woorden (de wind gehoorzaamt en doden staan op) - aan zijn genezende woorden (lammen en blinden worden genezen) - aan de zeven kruiswoorden Het horen heeft een diepere dimensie dan het zien.

17 Als Lam heeft Jezus: door Zijn offer het bloed aan ons ter beschikking gesteld; wie dit gelooft, ontkomt aan Gods vloek over de zonde. - alle gelovigen vrijgemaakt van de zonde; wie wedergeboren is leeft niet meer in de zonde. Als Leeuw heeft Jezus: in principe, strijdend aan het kruis, de Satan overwonnen; op de jongste dag rekent Hij definitief met Satan en alle kwade machten af de macht ontvangen in de hemel en op de aarde; in de hemel bouwt Hij aan het Nieuwe Jeruzalem op de aarde stuwt Hij de geschiedenis naar de eindtijd

18 Jezus Christus was tijdens Zijn verblijf op aarde zowel God als mens
Als God was en is Hij de Hogepriester Als mens was en is Hij het Lam dat voor ons is geslacht Als God en mens bracht Hij daardoor zowel actief als passief het zoenoffer Als God was en is Hij de Vredesvorst Als mens was en is Hij de aanzegger van de komst van Zijn Koninkrijk Als God en mens behaalde Hij de overwinning op Satan Als God was en is Hij de Profeet Als mens was en is Hij de verkondiger van het Evangelie Als God en mens had Hij de regie over alle heilsfeiten

19 Paulus heeft ons het mysterie onthuld
Paulus heeft ons het mysterie onthuld. Bij elke wedergeboorte vindt er een totale verandering plaats: Christus komt in hem hij komt in Jezus Christus We lezen dit in Kolossenzen 1:26-28: Het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan Zijn heiligen onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, Hij is de hoop op goddelijke luister. Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. Dit mysterie is onthuld en het is bestemd voor alle volken. Op de jongste dag zal het aan iedereen duidelijk worden. Immers dan zal elke knie zich buigen.

20 Christus in ons Wij in Christus

21 Christus in ons: Hij werkt in ons de verzoening uit; Hij geeft ons vrede Hij werkt in ons de gerechtigheid uit; Hij ruimt de zonde op Hij werkt in ons de heiligheid uit; Hij vernieuwt ons Wij in Christus: Wij zijn in Christus rechtvaardig - Wij worden in Christus geheiligd Wij maken in Christus deel uit van Zijn Koninkrijk

22 Christus gaf zich aan ons Wij geven ons als dankoffer

23 De relatie tussen Christus en de Zijnen is zo hecht, dat zodra een gelovige sterft deze direct bij Hem in de hemel wordt opgenomen. De gelovige wacht dan geen oordeel meer. Dat lezen we in Johannes 5:24: Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat Ik zeg en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.

24 In Matteüs 25: 32 lezen we over het laatste oordeel:
Dan zullen alle volken voor Hem worden samengebracht en zal Hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. Het laatste oordeel vindt plaats als: alle graven open zijn gegaan en iedereen een onvergankelijk lichaam heeft ontvangen de boeken zijn geopend en iedereen inzicht heeft gekregen in Gods grote daden alle knie zich zal buigen

25 Tijdens het laatste oordeel bevinden de meeste gelovigen zich in de hemel.
Bovendien zijn net vóór de jongste dag, bij Jezus’ terugkomst op de wolken, de op dat moment levende gelovigen op aarde Hem in de lucht tegemoet gegaan. Tijdens het laatste oordeel bevinden zich alleen nog de ongelovigen, de zoekers en de twijfelaars op aarde. Zij zullen worden geoordeeld. Onder hen bevinden zich schapen, die in ontferming naar anderen, naar de heiligen toe hebben geleefd. Daarover gaat Matteüs 25.

26 In Openbaring 20:9 staat: Ze trekken op, over de hele breedte van de aarde, en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Ik denk dat de geliefde stad staat voor het nieuwe Jeruzalem. We zien hier het nieuwe Jeruzalem op het moment dat deze zojuist is neergedaald. Het nieuwe Jeruzalem is neergedaald op de zojuist gelouterde aarde. Daarna gaan alle graven open. Iedereen krijgt een onvergankelijk lichaam. Iedereen krijgt een helder verstand. Iedereen is op dat moment ten volle toerekeningsvatbaar. Voor iedereen worden de boeken geopend. Iedereen krijgt inzicht in de Heilsgeschiedenis. Iedereen zal God erkennen en alle knie zal voor Hem buigen. Daarna zal Satan worden losgelaten. Hij, de Satan, krijgt dan de kans om hen allen te verzoeken, te verleiden.

27 In Openbaring 20:9 staat: Ze trekken op, over de hele breedte van de aarde, en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Ik denk dat alle schapen zich samentrekken in het kamp van de heiligen. Zij worden omsingeld door de bokken. Die bokken trekken eveneens op richting het nieuwe Jeruzalem. Op dat moment zijn alle kaarten geschud. De bokken belagen de schapen. De bokken proberen het nieuwe Jeruzalem te veroveren. Wat zijn ze blind. Even ervoor hebben zij allen God erkend. Nu lopen ze opnieuw Satan achterna. Dan is uiteindelijk Gods geduld op.

28 In Openbaring 20:13 staat: De zee stond de doden die ze in zich had af, en de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Ik denk dat met de dood de zielenslaap en met het dodenrijk de hel moet worden verondersteld. Allen die tegen Christus en voor Satan gekozen hebben belanden in de hel. Allen die twijfelende en zoekende zijn gebleven, en allen die geen keuzemogelijkheid hebben gekend, zij allen raken na het sterven in een zielenslaap. Na de opstanding uit de dood krijgen zij allen nog een reële kans om voor of tegen Christus te kiezen. Na de opstanding uit het dodenrijk krijgen zij allen weliswaar een kans, maar zij zullen zich verharden. Zij zullen opnieuw de kant van Satan kiezen. Zij hadden op aarde al een keuzemogelijkheid, die hebben zij veracht.

29 In 1 Petrus 1:17 staat: En aangezien u Hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor Hem hebben. God de Vader beoordeelt iedereen zonder aanzien des persoons. God de Vader delegeert het laatste oordeel aan God de Zoon. Jezus Christus delegeert op Zijn beurt het laatste oordeel aan de heiligen. Jezus Christus vertrouwt dat toe aan de heiligen. Uiteindelijk zal iedereen zonder aanzien des persoons geoordeeld worden. Eerlijk. Rechtvaardig. Dan zal blijken dat God iedereen een gelijke kans heeft gegeven. Zo is Hij. Zo zijn de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

30 Vanaf de schepping heeft God een groep mensen geselecteerd om Zijn grote Naam bekend te maken.
Een ononderbroken rij mensen. Al met de eerste mensen uit die rij sloot Hij een verbond. Nadat Adam en Eva hadden gezondigd, zegde Hij hun de verlossing toe. Later sloot Hij met Noach een verbond. Nog weer later met Abraham en al zijn nakomelingen. Dit allemaal om Zijn grote Naam aan alle volkeren bekend te maken. Pas op de jongste dag is het zover. Pas dan zullen de boeken opengaan en zal de hele Heilsgeschiedenis aan alle volkeren bekend gemaakt worden. Wie eerder Gods Woord mag lezen, die is bevoorrecht.

31 Wie veel ontvangt, heeft veel te verantwoorden.
Wie geselecteerd is, wie uitgekozen is, om een rol te vervullen in Gods heilsplan, heeft veel te verantwoorden. Enerzijds ontvangen alle verbondskinderen heel veel. Vader leidt hen. Vader geeft hen kracht en belast hen nooit bovenmatig. Maar Vader vormt hen wel door hen te beproeven. Vader vormt en selecteert. Mee als boodschap voor alle volkeren. Iedereen mag Gods heilsweg met Zijn volk doorrekenen. Uiteindelijk zal blijken dat Gods wegen perfect zijn. Alleen, dat zien we pas op de jongste dag! Gods uitverkiezing is nu nog omgeven met een sluier. Slechts voor een deel is die sluier door Jezus en Zijn apostelen opgelicht.

32 Gods verkiezing in de tijd toont aan dat Hij de regie in handen heeft.
Wie terugkijkt in de tijd ziet één enkel scenario. Wie probeert vooruit te kijken in de toekomst ontwaart een waaier aan scenario’s Zo kon Petrus terugkijken en tot de conclusie komen dat Jezus Christus al vóór de grondlegging van de wereld in beeld was. We lezen dat in 1Petrus 1:20 : Al voor de grondvesting van de wereld is Hij door God uitgekozen, en nu is Hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u. Zo is ook in het geslachtsregister van Jezus een wonderlijke lijn te herkennen. Terugkijkend blijkt dat Gods bestuur fenomenaal is.

33 Terugkijkend is een heldere lijn te onderkennen.
Vooruitkijkend ligt er een waaier aan scenario’s.

34 Wie nu terugkijkt naar de eindtijd van het Oude-Testament ontdekt dat de profetieën zijn uitgekomen.
Vooral de profetieën van Daniël zijn goed herkenbaar in de gebeurtenissen die zich later hebben afgespeeld. Wie probeert de eindtijd van het Nieuw-Testament in te kaderen aan de hand van de daarop betrekking hebbende profetieën, zal ontdekken dat er een waaier aan scenario's mogelijk is. Alleen enkele gebeurtenissen staan vast: - Het nieuwe Jeruzalem zal vanuit de hemel neerdalen op aarde. Zo zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde ontstaan. - Waarschijnlijk zal het huidige Jeruzalem plaats moeten maken voor het nieuwe Jeruzalem. Volgens diverse geleerden is Jeruzalem tot nu toe 23 x verwoest. Ik denk dat na de laatste verwoesting het nieuwe Jeruzalem definitief en voor eeuwig die plaats zal innemen.

35 Jeruzalem is al vele malen verwoest.
Al die verwoestingen laten zien dat een door mensen handen gebouwde stad niet voldoet aan Gods eisen. Weg ermee! God komt met een veel mooiere stad, het nieuwe Jeruzalem Miljarden mensen zijn inmiddels gestorven. Vele levens zijn verwoest. In oorlogen, door martelingen, door ziektes. Het waren allemaal levens die niet voldeden aan Gods eisen. Maar niet zomaar. Iedereen zal uit de dood opstaan en een onvergankelijk lichaam ontvangen. Iedereen, ook alle ongelovigen. God herstelt en geeft aan alle zoekers, twijfelaars, en aan allen die nog geen keuze hebben kunnen maken een eerlijke kans. Een kans om te kiezen voor het leven.

36 Want er wacht een beter leven.
Met het idee voor ogen, dat God op de jongste dag alles zal herstellen, zijn alle gruwelijkheden op aarde beter te plaatsen. Een liefdevolle God kort doelbewust levens in om daarna de draad weer op te pakken. Want er wacht een beter leven. We leven nu in een periode van vorming, selectie en openbaring. Het is een periode die bestaat uit twee bedrijven, voorafgaand aan de eeuwigheid. De Oudtestamentische en de Nieuwtestamentische perioden zijn relatief kort ten opzichte de eeuwigdurende tijd van nieuwe hemel en de nieuwe aarde. O.T. N.T. Nieuwe hemel en de nieuwe aarde

37 Het verleden ligt vast. Hoe vast ligt de toekomst? In de toekomst zijn altijd vele scenario’s mogelijk. Binnen elke scenario heeft God punten van hoop ingebouwd. Terwijl de toekomst zich via verschillende lijnen kan ontwikkelen, zal uiteindelijk altijd de jongste dag aanbreken, waarop het nieuw Jeruzalem zal neerdalen. De toekomst heeft God gedeeltelijk in onze handen gelegd. Ons gebed en ons leven doen ertoe. Zo dreigt er een kernoorlog in het Midden-Oosten. Door gebed en door ons optreden kan God dat voorkomen. Zie Ninevé. Jona had weinig woorden nodig om de hele stad tot bekering te brengen. Zie de muur tussen Oost en West. Na langdurig gebed viel ineens deze muur.

38 Een belangrijke les uit Daniël is:
Omdat we hebben geleerd om de profetieën van Daniël concreet in te vullen, wat achteraf gezien goed mogelijk blijkt te zijn, moeten we eveneens proberen de profetieën over de huidige eindtijd te concretiseren. Zeker als het gaat over: - de neerdaling van het nieuwe Jeruzalem - de opstanding uit de dood en het dodenrijk - het laatste oordeel - het inbrengen van de cultuurschatten in het nieuwe Jeruzalem

39 Gods openbaring wordt stap voor stap ontvouwd.
De latere openbaring is rijker en brengt ons verder dan een eerdere openbaring. Daarom is het Nieuwe Testament veel rijker dan het Oude Testament. In Daniël is de rijkste openbaring te vinden aangaande het leven na de dood. Volgens theologen kent het Oude Testament geen rijkere openbaring. Zelfs in het Nieuwe Testament is een opklimming in openbaring waar te nemen. Zei Jezus zelf niet eens: “Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van Israël.” (Matteüs 15:24) Later wordt Petrus naar Cornelius gestuurd. We lezen dat in Handelingen 10: 19 e.v. : Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de Geest tegen hem: ‘Er zijn hier drie mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hen mee, want Ik heb hen gezonden.’

40 De climax van Gods openbaring is te vinden in Openbaring.
Het begrijpen van Openbaring geeft daardoor kleur aan het hele Evangelie. Het begrijpen van Openbaring geeft eveneens kleur aan het verstaan van Daniël. Ondanks alle gruwelijkheden die door Daniël zijn voorspeld, en ondanks het feit dat al die gruwelijkheden inderdaad hebben plaatsgevonden, ondanks dat ontmoeten we in Daniël een liefdevolle God. Iedereen, die vroegtijdig omkwam, zal opstaan. Iedereen krijgt een eerlijke kans. Dat geldt voor allen die een bijdrage hebben moeten leveren aan Gods openbaring. Dat geldt eveneens voor alle toeschouwers, die na hun opstanding alle Heilsfeiten onder ogen zullen krijgen.


Download ppt "Daniël spreekt over de eindtijd"

Verwante presentaties


Ads door Google