De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het gebruik van peerfeedback bij groepswerk over beleidsbeïnvloeding mbt conflict- en ontwikkelingsthema's Marlies Casier Vakgroep Conflict & ontwikkelingsstudies.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het gebruik van peerfeedback bij groepswerk over beleidsbeïnvloeding mbt conflict- en ontwikkelingsthema's Marlies Casier Vakgroep Conflict & ontwikkelingsstudies."— Transcript van de presentatie:

1 Het gebruik van peerfeedback bij groepswerk over beleidsbeïnvloeding mbt conflict- en ontwikkelingsthema's Marlies Casier Vakgroep Conflict & ontwikkelingsstudies

2 Beleidsbeïnvloeding of ‘Advocacy’: what’s in a name?  Een zaak bepleiten  Agenda setting  Beleid opvolgen, bekritiseren  Beleidsmakers ter verantwoording roepen  Publiek, beleidsmakers mobiliseren om acties te ondernemen met betrekking tot een specifiek onderwerp  Advocacy is vaak een onderdeel van een campagne en vice versa.

3

4

5

6 Wie doet aan advocacy?  NGOs  INGOs  GONGOs  VN-instellingen  Denktanken (soms gelieerd aan politieke partijen)  Adviesraden  Multinationals  Belangenorganisaties: vakbonden, werkgeversorganisaties, etc.  Parlementsleden  Celebrities  Afdelingen van buitenlandse politieke partijen  Politiek actieve migranten en vluchtelingen ……

7 Advocacy ‘tools’?  Netwerking om  Informatie te verzamelen over belangen, achtergrond en referentiekaders van stakeholders, beslissingsprocessen,…  Informatie of ‘intelligence’ uit te wisselen  Gezamenlijke standpunten te bepalen en boodschappen te ontwikkelen  Gezamenlijke strategieën te ontwikkelen, vb. gelijktijdig parlementaire vragen in verschillende landen nalv Europese tops ……  Ontwikkeling van  Informatie  Beleidsanalyses  Beleidsaanbevelingen ……  In de vorm van  fact sheets  inhoudelijke dossiers  press briefings  position papers ……

8 Communicatie boodschap via  Telefonische contacten  Persoonlijke ontmoetingen  Wandelgang-ontmoetingen  Informele overlegmomenten (cfr. Parlementaire groepen)  Lezingen  Conferenties  Studiedagen  Hoorzittingen  Consultaties  Studiereizen  Publiekscampagnes  Opiniestukken door experten, partners, parlementairen,…  Media coverage van het onderwerp

9 Groepswerk advocacy  Doel:  inzicht verwerven in hoe aan beleidsbeïnvloeding wordt gedaan:  Hoe wordt een thema een ‘hot issue’?  Welke middelen worden aangewend?  Door wie?  instaat zijn om zelf, in samenwerking met anderen, beleidsbeïnvloedingsmaterialen en strategieën te ontwikkelen  kritisch omgaan met ‘advocacy’: stilstaan bij mogelijke effecten op conflict- en ontwikkelingsprocessen. Het ontwikkelen van ‘advocacy’ materiaal rond specifieke conflict- en ontwikkelingsthema’s

10 Opdracht groepswerk  2 soorten groepen: Advocacy ‘analyse’ groepen & Advocacy ‘productie’ groepen (5 studenten per thema, inschrijven via Minerva)  Advocacy analyse: Studenten analyseren in groepjes van 5 de bestaande advocacy ivm één van de volgende onderwerpen:  Genitale verminking bij vrouwen  Onafhankelijkheid van Tibet  De anti-homo wetgeving in Oeganda  Financiële transactietaks als bron van inkomsten voor ontwikkelingssamenwerking  Erkenning van de Armeense genocide  Verkrachting als oorlogswapen

11 Advocacy analyse: wat? (1) In de analyse proberen ze het volgende na te gaan:  Welke organisaties zijn rond dit thema actief?  Wie zijn de stakeholders?  Wat zijn de gebruikte ‘advocacy tools’?  Boodschappen?  Argumentaties?  Netwerken en samenwerkingsverbanden?  Mate van institutionele inbedding van ‘advocates’?  Financiering van de advocacy?  Koppeling problematiek aan internationale referentiekaders?

12 Advocacy analyse: wat? (2)  Champions? Wie? Waarom?  Is de doelgroep wiens belangen worden verdedigd betrokken ? Hoe?  Motivaties voor de keuze voor bepaalde discours, strategieën, actierepertoire en samenwerkingsverbanden?  Discours shifts? Indien ja, waardoor?  Ideologische kaders te ontwaren?  Realisaties? (volgens de betrokkenen zelf/volgens buitenstaanders?)  Setbacks?  Impact op conflict en/of ontwikkeling?

13 Advocacy analyse: hoe beginnen?  Zoek en lees relevante wetenschappelijke artikels rond dit thema om jullie over de problematiek in te lichten.  Analyseer zowel online als offline advocacy materiaal: websites, flyers, parlementaire vragen, fact sheets, opiniestukken,…  Begin met het in kaart brengen van de advocacy rond jullie thema in en/of naar België en kijk dan naar het Europese en/of internationale niveau(s)  Probeer interviews af te nemen met relevante beleidsmedewerkers van NGOs, politieke adviseurs in politieke partijen, vertegenwoordigers van belangenorganisaties,…

14 Advocacy analyse: eindproduct  Schrijf bondig de resultaten van jullie analyse uit in een paper van min. 6.000 - max. 8.000 woorden,  Indienen hardcopy tijdens de les van dinsdag 15 mei, evenals digitaal ingestuurd diezelfde dag (via Minerva). Beperk de omschrijving van de problematiek tot max. 500 woorden.  Voeg een beknopt begeleidend schrijven toe ivm de peerfeedback die jullie ontvingen (zie verder)

15 Advocacy productie  Studenten ontwikkelen in groepjes van 5 materiaal rond actuele thema’s :  Dalende Belgische middelen voor conflictpreventie  Eén-staatoplossing voor het conflict tussen Israël en Palestina  De promotie van hiv-preventie bij kwetsbare groepen in Subsahara Afrika  De responsabilisering van China als partner in de ontwikkeling van de Democratische Republiek Congo  De inclusie van arbeiders uit de informele economie in vormen van sociale bescherming  Universele ziektezorg als gezondheidsdoel in de post-2015 agenda voor ontwikkeling

16 Advocacy productie: wat te ontwikkelen? (1)  ‘Mapping’ stakeholders, ook potentiële tegenstanders en hun belangen en discours  Een ‘About us’ : fictieve pagina voor een website waarin studenten uitleggen wie ze zijn, bv. een consortium van NGOs, een groep van onafhankelijke experts, een burgerinitiatief,… en wat ze willen bereiken in 200 woorden.  Factsheet van 2-4 bladzijden, ‘evidence-based’.  Parlementaire vraag aan het nationale of Europese parlement van maximaal 500 woorden, inclusief een voorstel wie gevraagd wordt om de parlementaire vraag in te dienen en waarom (hoe past dit in zijn/haar agenda?)  Beknopt voorstel voor samenwerking met een nieuwe partner, die niet specifiek met hetzelfde thema bezig is maar met wiens agenda een sterk verband kan gelegd worden. Studenten dienen de partner te overtuigen tot een samenwerking in 500 woorden.

17 Advocacy productie: wat? (2)  One minute speaking notes t.a.v. relevante ministers die de studenten fictief op een voor dit thema relevante VN-top ontmoeten  Tweets  Speech 5 minuten (dus max 1 bladzijde) over het thema tav een voor dit thema relevante commissie in het Belgische of Europese parlement  Opiniestuk voor een kwaliteitskrant (maximaal 800 woorden)  Een schets van een originele mediagenieke actie om problematiek in de schijnwerpers te plaatsen (max. ½ bladzijde) + inclusief een gekozen timing voor de actie.

18 Advocacy productie: eindproduct?  De verschillende materialen die ontwikkeld werden, worden gebundeld tot één geheel  Worden in hardcopy afgegeven tijdens de les van 15 mei, evenals opgeladen via Minerva  Inclusief het peerfeedbackverslag voorzien van comments

19 Tussentijdse peer-feedback  Circa één maand voor de deadline van het groepswerk, nl. op 19 april, dienen studenten een eerste versie van het groepswerk in op Minerva.  Elke analyse-groep krijgt het werk van een productie-groep toegewezen en omgekeerd.  Elke ‘analysegroep’ geeft schriftelijk feedback op het werk van één ‘productiegroep’, en elke productiegroep op één analysegroep. De feedback wordt op 28 april gepost op Minerva in een verslag van max. 1500 woorden.  Aan de hand van de feedback wordt de definitieve versie uitgewerkt.

20 Peer-feedback vragen  Peer-feedback van de advocacy analyse:  Wat zijn de belangrijkste bevindingen van de studenten mbt het lobbywerk ivm dit specifieke onderwerp?  Welke verschillende bronnen werden door de studenten gebruikt?  Wat ontbreekt volgens jullie aan de analyse? Welke vragen blijven onopgelost?

21 Peer-feedback vragen  Peer-feedback van de advocacy productie:  Wat is de kernboodschap van de groep ivm dit onderwerp?  Welke argumenten werden gebruikt? Getuigt het materiaal en de argumenten van inzicht en kennis van wat voor het doelpubliek belangrijk is?  Werden de boodschap en de argumenten op een overtuigende manier gepresenteerd? Waarom wel/niet? Hoe zouden jullie het (anders) doen?

22 Herwerking groepswerk obv peer- feedback  Twee weken tijd om het groepswerk te herwerken/bij te sturen op basis van de peer-FB  Bij het indienen van de finale versie van het groepswerk, dienen studenten ook de peerfeedback in die ze ontvingen, voorzien van ‘comment boxes’/opmerkingen. Daarin leggen studenten uit hoe ze met de FB van medestudenten aan de slag gegaan zijn  analogie met peer-review proces van journals

23 Overzicht timing groepswerk  13 februari: uitleg opdracht  19 april: deadline indienen eerste versies van analyse-paper/advocacy productiemateriaal  28 april: deadline indienen peer-evaluatie  15 mei: deadline indienen definitief groepswerk  22 mei: klassikale bespreking groepswerken

24 Evaluatie Groepswerk  De resultaten van groepswerk worden in de laatste les klassikaal besproken.  Het groepswerk staat op de helft van de punten, dus 50/100 (of 3/6 studiepunten).  De tussentijdse peer-feedback is een onderdeel van de procesevaluatie, en staat op 20/50 punten.  Groepscijfer, geen geïndividualiseerde quotering binnen het groepswerk.

25 Terugkoppeling in de laatste les  Algemene feedback op alle groepswerken  Specifieke feedback per groep, klassikaal, met telkens ook aandacht voor de peer-feedback die zij ontvingen en manier waarop ze daar rekening mee hielden.  Bewust niet gewerkt met quotering door mede- studenten: het eindoordeel bij de docent + studenten gaven FB op een kladversie  Peer-FB was niet anoniem, maar het werd vooraf niet klassikaal bekend gemaakt welke groep welke taak ter feedback zou krijgen, om afspraken/uitwisseling te vermijden.

26 Evaluatie: hoe te werk gegaan?  De finale versie van advocacy-analyse paper en/of de productie-bundel eerst gelezen.  Sterke en zwakke punten opgelijst per groepswerk.  Gelet op mate van coherentie van het groepswerk: indicatie niveau van de samenwerking in de groep.  Vervolgens de peerfeedback van de studenten gelezen evenals de comments van de groep daarop en dit naast de taak gelegd. In welke mate zijn tekortkomingen goed gemaakt, suggesties opgenomen door de beoordeelde groep?  Richtcijfer voor elk groepswerk gegeven  De peer-FB zelf geëvalueerd: hoe antwoordden de studenten op peer- feedbackvragen? Aandacht voor vorm én inhoud?  Na de beoordeling alle groepswerken en peer-feedbackverslagen en onderlinge vergelijking in kwaliteit, een definitief cijfer aan alle taken toegekend.  Mondelinge klassikale FB gegeven in laatste les

27 Voordelen peer-feedback  Tussentijdse peer-feedback op een kladversie van de taak laat studenten toe de input van medestudenten te verwerken (itt tot op een eindversie) en een ‘rijper’ eindresultaat af te leveren.  Leereffect door FB van analysegroepen (a) op productiegroepen (b) en omgekeerd:  vergroot het inzicht in bestaande beleidsbeïnvloedingsprocessen bij productiegroepen  vergroot inzicht in en vaardigheden voor het zelf ontwikkelen van beleidsbeïnvloedingsmateriaal bij analysegroepen  Door de deadlines mbt de draft én de combinatie met peer- feedback moeten studenten tijdig beginnen: vermijden uitstelgedrag en last minute vlieg- en plakwerk  Begeleidend schrijven als antwoord op peer-feedback (adhv comment boxes in het peerfeedbackverslag) laat studenten toe aanpassingen te verantwoorden en schept meer veiligheid (soort ‘recht van antwoord’).

28 Vragen? Feedback? 


Download ppt "Het gebruik van peerfeedback bij groepswerk over beleidsbeïnvloeding mbt conflict- en ontwikkelingsthema's Marlies Casier Vakgroep Conflict & ontwikkelingsstudies."

Verwante presentaties


Ads door Google