De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Over ons hulpaanbod Crisishulp aan Huis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Over ons hulpaanbod Crisishulp aan Huis"— Transcript van de presentatie:

1 Over ons hulpaanbod Crisishulp aan Huis
Auteur: Bert Van Puyenbroeck

2 Welkom Hier kan je wat meer te weten komt over Crisishulp aan Huis
Door op de steentjes rechtsonderaan je scherm te klikken kom je steeds terug op de overzichtspagina. Door op het pijltje linksonderaan je scherm te klikken, blader je steeds een bladzijde terug Heb je vragen of bemerkingen, dan vind je alle contactgegevens terug in het overzicht

3 Overzichtspagina Home Welkom Over Crisishulp aan Huis
Werken aan de kwaliteit van de geboden hulpverlening Over het gebruik van vragenlijsten Over het gebruik van video opnames Een interview met de onderzoeker zelf Contactgegevens

4 Wat is Crisishulp aan Huis
Bij opvoeden en opgroeien duiken wel eens problemen op. Soms kunnen die problemen zich zo opstapelen dat het gezin en de nabije omgeving er niet uitraakt en plaatsing van één of meerdere kinderen dreigt. Crisishulp aan Huis richt zich tot gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar die zich in een ernstige crisissituatie bevinden. Gezinnen kunnen terecht bij Crisishulp aan Huis via het Comité Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) of via tussenkomst van de Jeugdrechtbank (JRB). De consulent of Jeugdrechter oordeelt dan over de situatie en kan dan aan een dienst Crisishulp aan huis vragen jou en je gezin te begeleiden. Crisishulp aan Huis wil daarbij proberen een uithuisplaatsing te vermijden door het hele gezin gedurende een korte periode intensief te begeleiden. Crisishulp aan Huis is er zowel voor het kind/jongere als voor de ouders. Dit betekent dat jullie op een andere manier met elkaar leren omgaan, zodat jullie samen verder kunnen. De begeleider gaat onbevooroordeeld te werk en maakt tijd voor iedereen.

5 Hoe werkt Crisishulp aan Huis
De begeleiding door Crisishulp aan huis gebeurt in jullie vertrouwde omgeving. Binnen de 24u na aanmelding nemen wij contact met jullie op en komen we zo snel mogelijk langs voor een eerste gesprek. De verdere begeleiding duurt dan zo’n 4 weken en is erg intensief. De gezinsbegeleider komt 3 tot 5 keer per week langs. We spreken samen af wanneer dit het beste past. Crisishulp aan huis Vilvoorde werkt gezinsgericht, wat betekent dat we alle gezinsleden in de begeleiding betrekken om samen naar oplossingen te zoeken. Het is belangrijk voor ons dat ieder van jullie zijn of haar eigen inbreng in deze intensieve gezinsbegeleiding kan doen. We werken met een open agenda, we betrekken jullie in alles wat we doen. Jullie verwijzer wordt ondertussen op de hoogte gehouden, maar verder geven of vragen we geen informatie over jullie gezin aan anderen zonder jullie toestemming. Enkel in de volgende situaties geven we echter wel informatie door aan bevoegde diensten zonder jullie voorafgaandelijke toestemming: namelijk bij een medisch noodgeval, in een situatie waarin iemand ernstig bedreigd wordt, of bij het verkrijgen van informatie of vermoedens over mishandeling, verwaarlozing of (seksueel) misbruik

6 Hoe verloopt een begeleiding door Crisishulp aan Huis
De eerste 3 dagen wordt er kennis gemaakt met jullie gezin en iedereen wordt bevraagd over de veiligheid thuis. Daarnaast worden er met de verschillende gezinsleden doelstellingen voor de begeleiding opgesteld. Deze doelstellingen worden aan het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of de Jeugdrechtbank voorgelegd. De volgende 24 dagen worden deze doelen concreter uitgewerkt. We gaan op zoek naar gepaste hulpmiddelen (praktische en materiële) die jullie uit de crisis kunnen helpen. We gaan ook kijken welke andere personen in de omgeving belangrijk kunnen zijn voor jullie gezin. Tenslotte zoeken we uit welke ondersteuning op langere termijn we eventueel voor jullie kunnen zoeken. Na 14 dagen gaan we evalueren hoe ver we staan en wat er nog kan gebeuren. We gaan uitzoeken hoe de hulpmiddelen die jullie nuttig vinden verder gebruikt kunnen worden na de begeleiding. Indien het haalbaar is bouwen we de intensiviteit van de begeleiding al geleidelijk aan af. Na 28 dagen wordt een eindverslag geschreven en samen met jullie overlopen. Als iedereen instemt met het geschreven verslag wordt een exemplaar naar de verwijzer doorgestuurd. De begeleiding wordt daarna afgerond.

7 Wanneer je niet tevreden zou zijn over iets
Als je om één of andere reden niet tevreden bent over de begeleiding, kan je dit altijd met de gezinsmedewerker bespreken. Je kan ook contact opnemen met onze directeur, Chantal Pardon of met je consulent. Je mag daarvoor een klachtenformulier gebruiken. Dit klachtenformulier kan je helpen om je bezorgdheden te formuleren en aan ons te laten weten. We stellen het je ter beschikking via deze link. Stuur het ons gewoon op via de post, of mail het ons door. Je kan ook naar de Jo-lijn bellen.

8 De JO-lijn JO-lijn is de luisterlijn van Jongerenwelzijn. Zoek je informatie, advies, of heb je klachten? Bel gerust op het gratis nummer 0800/ De collega’s van de JO-lijn zijn er elke maandagvoormiddag tussen 9 en 13 uur woensdagnamiddag tussen 13 en 18 uur vrijdagnamiddag tussen 13 en 18 uur Wil je liever schrijven? Dat kan op dit adres: JO-lijn | Ellipsgebouw | Koning Albert II-laan 35 - bus 32 | Brussel Mailen kan op Meer info over wie JO-lijn is en waarvoor je er terecht kan, vind je op de website

9 Meer over Crisishulp aan Huis
De werkvorm Crisishulp aan Huis wordt erkend en gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Bijzondere Jeugdzorg is de officiële (Engelstalige) website van de stichters van de werkvorm ‘Homebuilders’ die wij in Vlaanderen ‘Crisishulp aan Huis’ noemen. Je vindt er uitgebreide informatie over hoe de werkvorm er ook in andere landen kan uitzien, hoe men in de Verenigde Staten met deze vorm van hulpverlening aan de slag gaat, onderzoeken, vernieuwen, …

10 Werken aan de kwaliteit van de geboden hulpverlening
Door de gezinsmedewerker wordt wel eens vragenlijsten gebruikt die hem/haar en ook jullie iets zou kunnen leren over hoe het gaat met de ouders, de jongere en de relaties in jullie gezin voor, tijdens en na de begeleiding. Soms maakt de gezinsmedewerker ook gebruik van video-opnames en audio-opnames van enkele gezinsgesprekken. De gezinsmedewerker hanteert deze methodieken in de eerste plaats om te kijken, luisteren, overwegen, te leren hoe gezinsleden de dingen eventueel anders zouden kunnen gaan bekijken, aanpakken. Crisishulp aan Huis wil tegelijkertijd de kwaliteit van haar hulpaanbod steeds weer verbeteren en wil nagaan in hoeverre de begeleiding die ze biedt aan gezinnen die in een ernstige opvoedingscrisis verkeren ook echt een verschil maakt voor deze gezinnen. Crisishulp aan Huis werkt daarom samen met onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel aan een evaluatiestudie over Crisishulp aan Huis in Vlaanderen.

11 Werken aan de kwaliteit van de geboden hulpverlening
Wanneer de gezinsmedewerker aangeeft dat het goed zou zijn om de begeleiding mee te betrekken in wetenschappelijk onderzoek, dan zal hij/zij dat eerst op voorhand uitdrukkelijk met jullie bespreken, navragen of dit voor jullie OK is, en jullie eigenhandige akkoord vragen. Mogelijks zou de onderzoeker zelf het fijn vinden om samen met jullie gezin een kort gesprek te hebben over hoe het met jullie gezin gaat en hoe jullie je toekomst zien als gezin. Hoe dan ook, de gezinsmedewerker zal daarbij altijd gebruik maken van een toestemming voor deelname aan onderzoek naar crisisbegeleiding door Crisishulp aan Huis. Dit is een korte en eenvoudige brief waarin correcte afspraken worden gemaakt over het gebruik van opnames voor wetenschappelijk onderzoek en het inzagerecht dat je als gezin hebt in al het onderzoeksmateriaal dat er over jouw gezin zou worden gehanteerd. Wanneer je vragen hebt bij het onderzoek, kan je altijd terecht bij de onderzoeker (Bert Van Puyenbroeck) aan de Vrije Universiteit Brussel, bij de directeur van vzw Cocon (mevr Chantal Pardon), en uiteraard ook altijd bij je gezinsmedewerker.

12 De vragenlijsten Hierna volgt een kort overzicht van de vragenlijsten die de gezinsmedewerker kan gebruiken in de begeleiding. Vraag hem/haar gerust meer uitleg als je dat nodig hebt. Het kan zijn dat het invullen ervan wat tijd van je vraagt. Vandaar enkele tips: Vul nooit alle vragenlijsten in één keer in, maar doe er telkens gewoon één op een vast moment (bv na het eten; voor het slapen gaan;…) Denk niet te lang na over een vraag, maar vul gewoon in wat eerst bij je opkomt; je gezinsmedewerker zal nadien hoe dan ook alle uitkomsten van de vragenlijsten nog met je bespreken dus kan je altijd zelf nog uitleg geven waar je dat nodig vindt. Als er vragen zijn die je niet begrijpt, vraag bij de eerstvolgende afspraak je gezinsmedewerker dan om de vraag even kort toe te lichten.

13 De vragenlijsten De vragenlijsten die Crisishulp aan huis momenteel gebruikt, zijn: De Nijmeegse Vragenlijst over de Opvoedingssituatie thuis (NVOS) De Ouder-Kind Interactie Vragenlijst (OKIV-R) De Gedragsvragenlijst ‘Sterke Kanten en Moeilijkheden’ (SDQ)

14 NVOS NIJMEEGSE VRAGENLIJST VOOR DE OPVOEDINGSSITUATIE
Het doel van deel A van deze vragenlijst is het in kaart brengen van de Subjectieve Gezinsbelasting bij ouders die problemen ondervinden met de opvoeding van hun kind Er zijn acht domeinen die in dit deel aan bod komen De situatie aankunnen als ouder Problemen hebben met de opvoeding De opvoedingssituatie anders willen De beleving in hoeverre de opvoeding een belasting is Het gevoel er als ouder alleen voor te staan De mate van acceptatie van je kind zoals hij/zij is Plezier hebben in de opvoeding Goede omgang met je kind

15 NVOS NIJMEEGSE VRAGENLIJST VOOR DE OPVOEDINGSSITUATIE
Het doel van deel B van deze vragenlijst is het in kaart brengen van de Beoordeling door de ouder van de opvoedingssituatie in haar totaliteit, van probleemloos tot zeer problematisch

16 NVOS NIJMEEGSE VRAGENLIJST VOOR DE OPVOEDINGSSITUATIE
Het doel van deel C van deze vragenlijst is het in kaart brengen van de Beleving van de ouder van de redenen waarom de opvoedingssituatie is geworden tot wat ze nu is In dit deel komen 5 domeinen aan bod De inspanning die je als ouder zelf doet, al dan niet met je partner Hoe je zelf naar je vaardigheden kijkt Welk aandeel je eventuele partner heeft in de opvoedingssituatie Hoe moeilijk de opvoeding voor jou, in jouw beleving, is Welke rol het toeval, het lot volgens jou hierin allemaal speelt

17 OKIV-R OUDER-KIND INTERACTIE VRAGENLIJST
De OKIV-R is een eenvoudige vragenlijst over de relatie in het gezin tussen ouders en kinderen van 8 tot 18 jaar. De vragenlijst peilt naar hoe jij je relatie met je kind of met je ouders zelf inschat, hoe jij je daar bij voelt. Er zijn twee versies Er is een versie voor de ouder Er is een versie voor de jongere, telkens een kopij voor zijn/ haar relatie met moeder en een kopij voor zijn/haar relatie met vader Het gaat in deze vragenlijst telkens om twee domeinen in de relatie tussen ouders en kinderen Conflicthantering Acceptatie van het gedrag van je ouder/ je kind

18 SDQ DE VRAGENLIJST ‘STERKE KANTEN EN MOEILIJKHEDEN’
(oorspronkelijke naam: Strengths & Difficulties Questionnaire) Er is een versie voor de ouders van kinderen vanaf 5 jaar tot 15 jaar. Deze korte vragenlijst vraagt je naar jouw inschatting als ouder over hoe jouw kind zich kan aanpassen aan de omgeving, omgaat met andere mensen, vrienden, familie. Er is een versie voor de jongere zelf, vanaf de leeftijd van 11 jaar tot 15 jaar. Deze korte vragenlijst vraagt je naar jouw inschatting als kind/ jongere over hoe jij je als kind/ jongere kan aanpassen aan de omgeving, omgaat met andere mensen, vrienden, familie.

19 Video opnames in je gezin
Mogelijks stelt de gezinsmedewerker voor om enkele momenten van de begeleiding op video op te nemen met een videocamera, zoals de bespreking van het doelstellingenplan, de tussentijdse evaluatie, het afrondende gesprek met de gezinsmedewerker. Wanneer de gezinsmedewerker video opnames wil maken van één of meerdere gesprekken met het gezin, dan zal hij/zij je dat op voorhand uitdrukkelijk laten weten. De gezinsmedewerker zal je grondig uitleggen wat de bedoeling ervan is, hoe het in zijn werk gaat om de opnames te maken, en wat er dan verder mee gebeurt, en hoe dit hem/ haar kan helpen om de hulpverlening van Crisishulp aan Huis nog beter te maken. Ook hier geldt dat de gezinsmedewerker gebruik zal maken van een toestemming voor deelname aan onderzoek naar crisisbegeleiding door Crisishulp aan Huis. Dit is een korte en eenvoudige brief waarin correcte afspraken worden gemaakt over het gebruik van opnames voor wetenschappelijk onderzoek en het inzagerecht dat je als gezin hebt in al het onderzoeksmateriaal dat er over jouw gezin zou worden gehanteerd.

20 SOFTA, video analyse

21 Een interview met de onderzoeker

22 Contact & Informatie Bert Van Puyenbroeck Gerrit Loots Hans Grietens
Crisishulp aan Huis, Vilvoorde

23 Contact & Informatie Bert Van Puyenbroeck Gerrit Loots Hans Grietens
Onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen. Hij werkt nauw samen met de gezinsmedewerkers van Crisishulp aan Huis om alle vragenlijsten en video opnames heel nauwkeurig en correct te verwerken, en is daarmee het belangrijkste aanspreekpunt voor alles wat wetenschappelijk onderzoek betreft bij Crisishulp aan Huis adres Pleinlaan 2, 1060 Brussel (Elsene) Naar website van Bert Van Puyenbroeck gsm 0494/ Gerrit Loots Hans Grietens Crisishulp aan Huis, Vilvoorde

24 Contact & Informatie Bert Van Puyenbroeck Gerrit Loots
Professor aan de Vrije Universiteit Brussel, faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen. Hij is het hoofd van de onderzoeksgroep waarmee Crisishulp aan Huis samenwerkt. naar website van professor Loots Hans Grietens Crisishulp aan Huis, Vilvoorde

25 Contact & Informatie Bert Van Puyenbroeck Gerrit Loots Hans Grietens
Professor aan de Katholieke Universiteit Leuven, faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Hij geeft mee leiding aan de onderzoeken die betrekking hebben op Crisishulp aan Huis Naar website van professor Grietens Crisishulp aan Huis, Vilvoorde

26 Contact & Informatie Bert Van Puyenbroeck Gerrit Loots Hans Grietens
Crisishulp aan Huis, Vilvoorde contactgegevens Cocon-Vilvoorde vzw Vlaanderenstraat 71 | Vilvoorde tel 02/ | fax : 02/ directeur mevr Chantal Pardon team Bram De Wit, Werkbegeleider & Gezinsmedewerker Cathy Pauwels, Werkbegeleider & Gezinsmedewerker Bart Geens, Gezinsmedewerker Klaartje Debrael, Gezinsmedewerker Lentel De Munck, Gezinsmedewerker

27 Terug naar Overzichtspagina


Download ppt "Over ons hulpaanbod Crisishulp aan Huis"

Verwante presentaties


Ads door Google