De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezang. 255 : 1, 2 en 4 Psalm 146 : 1 en 3 Opwekking 369 Psalm 21 : 1, 3 en 7 Gezang 477 Gezang 247 Ezechiël 37 : 1-10; Handelingen 2 : 17-21; 32-33 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezang. 255 : 1, 2 en 4 Psalm 146 : 1 en 3 Opwekking 369 Psalm 21 : 1, 3 en 7 Gezang 477 Gezang 247 Ezechiël 37 : 1-10; Handelingen 2 : 17-21; 32-33 1."— Transcript van de presentatie:

1 Gezang. 255 : 1, 2 en 4 Psalm 146 : 1 en 3 Opwekking 369 Psalm 21 : 1, 3 en 7 Gezang 477 Gezang 247 Ezechiël 37 : 1-10; Handelingen 2 : 17-21; 32-33 1 Zondagochtend 2 juni 2013

2 2 Welkom in deze ochtenddienst Voorganger:Ds. A. van der Maarl Ouderling:Anne Geurtsen Organist: Krijn van Veen Intro

3 3 Sing in 1. Ik wandel in het licht met Jezus 2. Heer ik kom tot U 3. De Heer is mijn herder 4. Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer

4 1. Ik wandel in het licht met Jezus 4 Ik wandel in het licht met Jezus, het donk’re dal ligt achter mij, en ‘k weet mij in zijn trouw geborgen, welk een liefdevolle Vriend is Hij.

5 5 Ik wandel in het licht met Jezus en ‘k luister naar zijn dierb’re stem en niets kan mij van Jezus scheiden sinds ik wandel in het licht met Hem.

6 6 Ik wandel in het licht met Jezus, geen duist’re wol bedekt de zon, en ‘k kan niet anders ‘k moet Hem prijzen, die de zonde in mij overwon.

7 7 Ik wandel in het licht met Jezus en ‘k luister naar zijn dierb’re stem en niets kan mij van Jezus scheiden sinds ik wandel in het licht met Hem.

8 8 Ik wandel in het licht met Jezus, mijn ziel is Hem gans toegewijd, met Hem verrezen tot nieuw leven, volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

9 9 Ik wandel in het licht met Jezus en ‘k luister naar zijn dierb’re stem en niets kan mij van Jezus scheiden sinds ik wandel in het licht met Hem.

10 10 Ik wandel in het licht met Jezus, o, mocht ik zelf een lichtje zijn, dat straalt te midden van de wereld, dat gebukt gaat onder zorg en pijn.

11 11 Ik wandel in het licht met Jezus en ‘k luister naar zijn dierb’re stem en niets kan mij van Jezus scheiden sinds ik wandel in het licht met Hem.

12 12 Sing in 1. Ik wandel in het licht met Jezus 2. Heer ik kom tot U 3. De Heer is mijn herder 4. Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer

13 2. Heer, ik kom tot U 13 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart.

14 14 Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet, nu ik mij tot U keer en maak alles goed.

15 15 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus, raak mij aan, van U wil ik zijn.

16 16 Jezus op uw Woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort, mijn bede tot U.

17 17 Sing in 1. Ik wandel in het licht met Jezus 2. Heer ik kom tot U 3. De Heer is mijn herder 4. Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer

18 3. De Heer is mijn herder 18 De Here is mijn Herder, mij ontbreekt niets, Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren, Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in rechte sporen om zijns Naams wil.

19 19 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van die mij benauwen.

20 20 Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.

21 21 Sing in 1. Ik wandel in het licht met Jezus 2. Heer ik kom tot U 3. De Heer is mijn herder 4. Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer

22 4. Over al wat leeft 22 Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer; als de zon opkomt elke morgen weer. Daarom vraag ik U, heer van zee en land, neem ook mijn leven in Uw hand.

23 23 Regeer in mij met al uw kracht, in mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht. Er is één ding dat ik U vraag: o, Heer, regeer in mij vandaag.

24 24 Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk als een spiegel zijn van wie U in mij bent. U bent zoveel meer dan ik verlangen kan: Heer, neem mijn leven in uw hand.

25 25 Regeer in mij met al uw kracht, in mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht. Er is één ding dat ik U vraag: o, Heer, regeer in mij vandaag.

26 Welkom en mededelingen

27 Gezang 255 : 1, 2, 4 27 Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drieeenge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drieeenge in zijn troon!

28 Gezang 255 : 1, 2, 4 28 Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt, eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid. Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.

29 Gezang 255 : 1, 2, 4 29 Halleluja, lof, aanbidding brengen englen U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

30 Stil gebed, votum, groet

31 Zing, mijn ziel, voor God uw HERE, zing die u het leven geeft. Zing, mijn ziel, uw God ter ere, zing voor Hem zolang gij leeft. Ziel, gij zijt geboren tot zingen voor den HEER uw God. 31 Psalm 146 : 1, 3

32 Heil wien Jakobs God wil bijstaan, heil die God ter hulpe riep. Want zijn heil zal niet voorbijgaan, God is trouw aan wat Hij schiep. Wat in hemel, zee of aard woont, is in zijn hand bewaard. 32 Psalm 146 : 1, 3

33 10 leefregels 33

34 Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. 34 Opwekking 369

35 U roept ons in uw nabijheid en dankzij uw Zoon. Dankzij het bloed dat ons vrijpleit, komen wij voor uw troon. (2x) 35

36 Nooit konden wij zonder zonde voor U staan. Maar in uw Zoon zijn wij schoon door het bloed van het Lam. 36

37 Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. 37

38 Gebed

39 39 We lezen uit Nieuwe Bijbelvertaling: Ezechiël 37: 1-10 Handelingen 2: 17-21 32-33

40 Een dal vol beenderen 1 Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. 2 Ik moest er aan alle kanten omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. 40 Ezechiël 37: 1-10

41 3 De HEER vroeg mij: ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ Ik antwoordde: ‘HEER, mijn God, dat weet u alleen.’ 4 Toen zei hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: “Dorre beenderen, luister naar de woorden van de HEER! 5 Dit zegt God, de HEER: Beenderen, ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. 41

42 6 Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat jullie tot leven komen, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben.”’ 42

43 7 Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik een geluid, er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneen voegden. 8 Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. 43

44 9 Toen zei hij tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: “Dit zegt God, de HEER: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven.”’ 10 Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare menigte. 44

45 17 “Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. 18 Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. 45 Handelingen 2: 17 - 21

46 19 Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. 20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote, stralende dag van de Heer komt. 21 Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.” 46

47 32 Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. 33 Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort. 47 Handelingen 2 : 32 – 33

48 Psalm 21 : 1, 3, 7 48 O HEER, de koning is verheugd! Hij wil uw almacht prijzen, U juichend dank bewijzen. Gij schonkt hem dapperheid en deugd. Gij hebt op zijn gebed hem door uw hulp gered.

49 Psalm 21 : 1, 3, 7 49 Al wat de koning had begeerd van U, o God, was leven; en Gij hebt hem gegeven een leven dat de tijd trotseert, een leven voor altijd in onverganklijkheid.

50 Psalm 21 : 1, 3, 7 50 Verhef U in uw kracht, o HEER, toon uw geducht vermogen aan sterfelijke ogen. Wij willen zingen tot uw eer, willen uw wondermacht lofzingen dag en nacht.

51 De kinderen van 4-12 jaar kunnen nu naar de bijbelklas. Het gaat over “bidden roept je naar God” Handelingen 9 : 10-19a 51

52 Verkondiging

53 53

54 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! …. 54 Gezang 477 : 1, 2

55 … Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! … 55

56 … Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja! 56

57 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. … 57 Gezang 477 : 1, 2

58 … Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! …. 58

59 … Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja! 59

60 Gebeden

61 De kinderen komen terug uit de bijbelklas Daarna zijn de collecten voor: 1 Red een kind 2 Kerk 61

62 62

63

64 2013...

65

66 13 & 14 September

67 weer in Driebergen

68 13 & 14 September weer in Driebergen nadere informatie volgt... We zien er naar uit! de Methuzalem kring

69 De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, in al wat groeit en leeft zijn adem uigezaaid. De Geest van God bezielt wie koud zijn en versteend herbouwt wat is vernield Maak één wat is verdeeld. 69 Gezang 247 : 1, 2, 3

70 Wij zijn in Hem gedoopt hij zalft ons met zijn vuur. Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur. Wie weet vanwaar Hij komt wie wordt zijn licht gewaar? Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar. 70 Gezang 247 : 1, 2, 3

71 De geest die ons bewoont verzucht en smeekt naar God dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood. Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt, kom Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt. 71 Gezang 247 : 1, 2, 3

72 72 Zegen te beantwoorden met

73 73 U bent uitgenodigd om nu gezamenlijk een kopje koffie te drinken. De middagdienst is om 17.00 uur met ds. A. van der Maarl.


Download ppt "Gezang. 255 : 1, 2 en 4 Psalm 146 : 1 en 3 Opwekking 369 Psalm 21 : 1, 3 en 7 Gezang 477 Gezang 247 Ezechiël 37 : 1-10; Handelingen 2 : 17-21; 32-33 1."

Verwante presentaties


Ads door Google